Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2011/01/27 13:35:12
Zachodniopomorskie: Droga do innowacji

Województwo zachodniopomorskie budzi się z marazmu. Duży udział w tym mają regionalne firmy z sektora MŚP, naukowcy oraz ośrodki naukowe, które skutecznie wykorzystują dostępne możliwości. Warto podkreślić, że region zdecydował się na uruchomienie inicjatywy JEREMIE, finansującej na atrakcyjnych warunkach rozwój MŚP.

Najgorszy okres dekoniunktury i spadek aktywności gospodarczej Szczecin i województwo zachodniopomorskie miało w latach 1999-2004. Na ten stan wpłynęła przede wszystkim systematycznie pogarszająca się sytuacja branży stoczniowej i morskiej, z którą były  powiązane małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z regionu. Duże zróżnicowanie poziomu rozwoju wewnątrz województwa, zwłaszcza niskie uprzemysłowienie powiatów ściany wschodniej i południowej województwa również niekorzystnie odbiło się na sytuacji ekonomicznej zachodniego Pomorza. Z czasem okoliczności gospodarcze zaczęły się zmieniać. Z roku na rok rosła liczba firm. Tylko w samym Szczecinie jest obecnie blisko 70 tys. aktywnych podmiotów gospodarczych. W całym zaś województwie ponad 200 tys. Dominują, dość podobnie jak i w innych regionach, firmy działające w branży i naprawy oraz obsługa nieruchomości.

Ogromny wpływ na rozwój województwa zachodniopomorskiego ma sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowią one ponad 99 procent podmiotów gospodarczych w regionie. Województwo zachodniopomorskie jest więc obszarem w Polsce o najlepiej rozwiniętym sektorze MŚP w ujęciu ilościowym, ale – niestety – słabym pod względem innowacyjności i efektywności.W latach 2002-2004 był bardzo mały odsetek średnich przedsiębiorstw zorientowanych na innowację. Podobnie było wśród małych firm, zatrudniających poniżej 50 pracowników. Eksperci podkreślają, że zachodniopomorskie firmy nie mają pędu do innowacji i wdrażania nowych rozwiązań. Jeśli już decydują się na inwestycje, to ograniczają się na przykład do zakupu nowej maszyny. Nie tworzą nowych rozwiązań u siebie. Nie angażują ani wysiłku, ani kapitału w nową myśl technologiczną. Zła sytuacja była i nadal jest także na poziomie współpracy z nauką. Na tle innych województw w Polsce w zachodniopomorskim zaledwie promil MŚP ma podpisane umowy o współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi. Jeśli chodzi o transfer nowych technologii, to na mapie kraju region ten zajmuje 11 miejsce. Wcale nie jest lepiej pod względem nakładów firm na innowacyjność. W tym zakresie małe i średnie przedsiębiorstwa z zachodniopomorskiego zajmują ostatnie miejsce w kraju.

Choć z roku na rok sytuacja zmienia się na korzyść, to nadal liczba instytucji zapewniających firmom dostęp do wiedzy, kapitału, innowacji oraz nowych technologii jest ograniczona i nie odpowiada potrzebom. Głównymi centrami nowoczesnej gospodarki są Szczecin i Koszalin. W mniejszych ośrodkach nie ma instytucji oferujących usługi badawcze. Jedynie w Nowogardzie od 17 lat działa prężnie Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, która, choć nie jest ośrodkiem naukowo-badawczym, to pomaga młodzieży w rozwijaniu swoich zdolności, w tym kreatywności oraz przedsiębiorczości.

Powszechnie wiadomo, że przestawienie się na innowacyjność i dołączenie do czołówki liderów w tym zakresie wymaga wielu lat. Dlatego władze województwa zachodniopomorskiego wspólnie z naukowcami i uczelniami wyższymi pracują nad strategią innowacyjności dla regionu. Poza zdiagnozowaniem rynku, chcą pokazać trendy w rozwoju innowacyjności regionu w kontekście rynku pracy oraz kluczowych sektorów. Strategia ma właśnie wesprzeć proces transferu nowych technologii, pomóc wdrożyć dobre pomysły oraz wskazać fundusze europejskie, z których można skorzystać przy realizacji powyższych celów. Przede wszystkim jej głównym zamysłem jest zwiększenie świadomość potrzeby innowacji.

Na przekór wiatrom

W województwie zachodniopomorskim od pewnego czasu dokonują się bardzo korzystne zmiany. W grudniu 2000 roku z inicjatywy Miasta Szczecin przekształcono Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości w Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny (SPNT). W zasadzie od tej daty można mówić o kluczowej przemianie całego regionu i wkroczeniu przez niego na drogę ku innowacyjności i poprawie konkurencyjności. Postawiono na branżę ICT oraz wzornictwo przemysłowe. Do współpracy zaproszono naukowców oraz szkoły wyższe, przedsiębiorców oraz firmy, a także administrację publiczną szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.  W SPNT można wyróżnić trzy podstawowe filary działalności: Technopark Pomerania, ICT (o nim mowa niżej) oraz centrum inkubacji biznesu. W ciągu jedenastu lat funkcjonowania Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny zrealizował łącznie 19 projektów, z tego 15 (szkoleniowe, infrastrukturalne, badawczo-naukowe, wsparcie MŚP) z funduszy Unii Europejskiej, a 4 ze środków województwa zachodniopomorskiego.  Park oferuje:

 • pomoc w nawiązywaniu kooperacji z firmami, samorządami, uczelniami,
 • udział w klastrze ICT Pomorze Zachodnie,
 • udział w klastrze Dizajnerzy.pl (patrz niżej),
 • usługi konsultingowe (zakładanie i prowadzenie działalności, pozyskiwanie dotacji UE,
 • sporządzanie biznesplanów),
 • dedykowane usługi szkoleniowe - coaching,
 • wdrożenia e-learningu,
 • wynajem powierzchni biurowej,
 • wynajem sal na konferencje,
 • wynajem pracowni komputerowej na szkolenia.

Ponadto park oferuje udział w corocznie organizowanych wydarzeniach, takich jak: Konwent Informatyków Województwa Zachodniopomorskiegooraz Infotrendach. Środowisko akademickie może liczyć na współpracę przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych finansowanych z funduszy UE, pomoc w komercjalizacji prac naukowych, zaś studenci na praktyki, a absolwenci na staże. Działalność gospodarczą w Parku mogą podjąć zarówno istniejące firmy, jak i młode osoby dopiero zainteresowane zmaterializowaniem własnych innowacyjnych pomysłów. 

Szczecin nie jest jedynym miejscem w województwie zachodniopomorskim, w którym istnieje . Drugim jest Koszalin. Na obszarze tego miasta działają dwa parki technologiczne. Pierwszy S.A. (PT) istnieje od września 2009 roku. Został założony przez gminę i miasto Koszalin oraz Politechnikę Koszalińską. Drugim jest Park Naukowo-Technologiczny Politechniki Koszalińskiej (PNTPT). akcentuje, że w swojej działalnościwspiera przedsiębiorców opierających swoje działania o najnowsze, innowacyjne czyste ekologicznie technologie (głównie informatyczne i telekomunikacyjne) oraz dążących do maksymalizacji konkurencyjności własnej firm. Z kolei PNTPT zaadresowany jest przede wszystkim do firm z obszaru przedsiębiorczości akademickiej, co przejawia się między innymi w sposobie jego organizacji. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają do swojej dyspozycji: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Transferu i Technologii, Centrum Transferu Wiedzy.

Przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą biznesowo-naukową w regionie  znajdą bogaty pakiet usług w tym obszarze oferowany przez Regionalne Centrum Innowacji i Technologii (RCIT), działające przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (ZUT). Stawia ono sobie za cel tworzenie kultury innowacji i przedsiębiorczości, zwiększenie skuteczności procesu udostępniania i wdrażania do gospodarki innowacyjnych technologii, inicjowanie i usprawnianie transferu technologii z sektora badawczo-rozwojowego do gospodarki. Regionalne Centrum Innowacji i Technologii zrealizowało już  5 projektów na łączną sumę 2,9 mln zł. Za te pieniądze wybudowano niezbędną infrastrukturę do transferu wiedzy i technologii oraz komercjalizacji badań i rozwiązań naukowych. Dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz świata nauki jest ważne to, że infrastruktura oraz narzędzia biznesowo-naukowe nie są zamknięte w jednej przestrzeni, a udostępnione są wszystkim zainteresowanym w transgranicznym euroregionie, obejmującym kraje Związkowe Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii oraz województwa zachodniopomorskiego. Niewątpliwie taki sposób zorganizowania odpowiada obecnym i przyszłym wyzwaniom w gospodarce.

Obecnie RCIT realizuje 5 projektów o wartości blisko 21 mln zł. Jeśli chodzi o meritum, to rozwijają one stworzoną wcześniej bazę. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie stara się również o środki na dostosowanie jednego z budynku do prowadzenia usług proinnowacyjnych, takich jak: specjalistyczne laboratoria, czytelnia norm i patentów, sale konferencyjne i biurowe. Z oferty Regionalnego Centrum Innowacji i Technologii mogą korzystać: obecni i przyszli przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, aktywni naukowcy, studenci, absolwenci, których cechuje innowacyjność.Szczególnie warto śledzić na stronie internetowej RCIT aktualności ze świata innowacji. Obok informacji na temat bieżących wydarzeń są również omówione zmiany w prawie oraz źródłach i zasadach dofinansowania, a także zapowiedzi o krajowych lub zagranicznych konferencjach, targach (np. CEBIT), warsztatach. Uwadze innowacyjnych przedsiębiorców. należy także polecić szkolenia organizowane przez Regionalne Centrum Innowacji i Technologii. Znajdziemy tu na przykład propozycję podniesienia kompetencji z zakresu mobilnej nauki i biznesu w oparciu o praktyczne przykłady.

z „ale”

Wiodącymi branżami w województwie zachodniopomorskim są turystyka, transport, sektor chemiczny, morski, rolno-spożywczy oraz przemysł drzewno-meblarski. I to właśnie w tych gałęziach gospodarki działa najwięcej małych i średnich przedsiębiorstw. Od niedawna coraz bardziej wyróżnia się sektor IT, który zalicza się obecnie do najbardziej produktywnych i chłonnych pod względem innowacyjności. To z myślą o tych branżach utworzonych już zostało w regionie 8 klastrów:

1. Firm Informatycznych ICT Pomorze Zachodnie,

2. Zachodniopomorski Chemiczny "ZIELONA CHEMIA" w Szczecinie,

3. Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Drewno i Meble w Koszalinie,

4. Transgraniczny Turystyczny Szlak wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk,

5. dizajnerski w Szczecinie,

6. spożywczy w Szczecinie,

7. morski w Szczecinie,

8. rybny w Szczecinie.

Klastry w trakcie organizacji:

1. Zachodniopomorski Bioenergii Odnawialnej w Szczecinie,

2. spożywczy w Stargardzie Szczecińskim,

3. stoczniowy w Szczecinie,

4. budowlany w Szczecinie,

5. fryzjersko-kosmetyczny w Szczecinie.

Jeśli ktoś posiada nowatorski pomysł na produkt lub usługę z zakresu ICT, to najlepiej zrealizuje go w otoczeniu innych przedsiębiorstw z klastra firm informatycznych ( Firm Informatycznych ICT Pomorze Zachodnie). Powstał on z inicjatywy Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Obecnie działa w nim 40 firm z regionu województwa zachodniopomorskiego. Główne obszary działań to: szkolenia (np. językowe, z zakresu transferu wiedzy, zarządzania), wydarzeń (targi i misje gospodarcze), współpraca międzynarodowa (projekt Mobile Vikings) oraz aktywizacja środowiska naukowo-badawczego w branży ICT  (projekt FAM).

Dzięki środkom z RPO WZ w ramach klastra może otrzymać dofinansowanie na swoje inwestycje. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw maksymalnie może to być 60 procent, a dla średnich 50 procent wartości inwestycji. Dla mikrofirm minimalny próg inwestycji kwalifikującej się do dofinansowania to 20 tys. zł, a dla małych i średnich przedsiębiorstw minimalny próg to 40 tys. zł. Ponadto firmy mogą uzyskać wsparcie przy pisaniu biznesplanu oraz skorzystać z kompleksowych usług doradczych. Co ważne, dzięki wsparciu UE część z oferowanych przez usług jest świadczona bezpłatnie.

Branża chemiczna uważana jest za jeden z podstawowych przemysłów województwa zachodniopomorskiego. Udział regionu w produkcji niektórych wyrobów jest znaczący w skali kraju i wynosi przykładowo dla nawozów fosforowych 65,3%, a dla nawozów azotowych 18,2%. Potencjał ten nie mógł być niewykorzystany. Z tego więc względu utworzenie   Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego "ZIELONA CHEMIA"  jest naturalną formą organizacji przemysłu chemicznego w województwie zachodniopomorskim. Jego utworzenie nie tylko porządkuje rozproszony rynek, ale daje całej branży sprawne narzędzie wsparcia ich działalności, dzięki czemu mogą lepiej i skuteczniej konkurować na rynku krajowym i zagranicznym.    chemiczny oferuje firmom z branży między innymi audyt technologiczny, pomoc w znalezieniu partnera w biznesie, wsparcie informacyjne i promocję. Poza tym, w klastrze małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskają pełną informację o zasadach dofinansowania i pomoc w przygotowaniu dokumentacji w tym zakresie.

Kolejnym ważnym sektorem województwa zachodniopomorskiego jest branża drzewno-meblarska. Jej potencjał z roku na rok się zwiększa. W celu rozwijania jej możliwości powstał drzewno-meblarski. W założeniu miało to być miejsce prężne, skupiające innowacyjne firmy. Tymczasem wygląda na to, że jest inaczej. internetowa choć posiada informacje, które mają pomóc firmom, to są one jednak bardzo szczątkowe i w większości nieaktualne. Przykładowo, gdyby mała lub średnia z branży chciałaby dowiedzieć się, co takiego zmieniło się w prawie krajowym, to poza dwoma ustawami nic więcej nie znajdzie. Choć Polska jest członkiem Unii Europejskiej, to nie ma w ogóle informacji na temat prawa europejskiego. Lista imprez targowych oraz sympozjów jest także nieaktualna. Tego stanu rzeczy nie zmienia znacząco informacja na temat Międzynarodowego Sympozjum "Wood Innovative", które odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2011 w miejscowości Rosenheim na południu Niemiec. Nie dziwi więc, że firmy z tej branży wolą niejednokrotnie korzystać z usług doradczo-eksperckich oraz naukowo-przemysłowych w ościennych regionach lub położonych w innej części kraju.

Podobnie równie słaby w zakresie aktualności czasowo-treściowej jest turystyczny. Oczywiście branżą tą rządzi sezonowość, ale gdy się weźmie pod uwagę potencjał przyrodniczo-historyczny województwa zachodniopomorskiego, to niezrozumiały wydaje się skromny zasób informacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą jedynie zapoznać się z przeszłymi wydarzeniami. Czy można tworzyć społeczność skupioną w klastrze, bez nowoczesnej i aktualnej strony internetowej? Wydaje się, że – nie.

Odmienny stan rzeczy, w porównaniu z dwoma poprzednimi, występuje w klastrze dizajnerskim. Jego stronę charakteryzuje bogactwo informacji oraz prezentacji wzornictwa dla miasta, powierzchni otwartych i zamkniętych, przedmiotów osobistego użytku oraz ich ów. Przedsiębiorcy mogą zapoznać się więc z obowiązującymi trendami, a nawet włączyć się w tę dyskusję. klastra dizajnerskiego skierowana jest do projektantów i producentów. W pierwszym przypadku mogą skorzystać z pomocy i opieki przy negocjacjach lub wziąć udział w szkoleniach z obszaru zarządzania wzornictwem. Z kolei producentom oferuje się między innymi przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE (projekt, wdrożenie, ochrona i promocja nowych wzorów użytkowych oraz nawiązanie i prowadzenie kooperacji z projektantem i/lub instytucją badawczą).

Probiotyki, to będzie dobry biznes! – przekonuje z kolei spożywczy (w postaci Regionalnego Centrum Współpracy Przemysłu Spożywczego). Ponadto, w 2011 roku produkcję mięsa drobiowego czeka wzrost. Innymi słowy, w branży wiele się dzieje, a przydatne przedsiębiorcom informacje zamieszczane są na bieżąco. Twórcy klastra postawili w pierwszej kolejności na przekazywanie aktualnych informacji na temat branży, tak by przedsiębiorstwa mogły śledzić zmiany i szybko lub z wyprzedzeniem dostosować się do rynku. Poza tym Regionalne Centrum Współpracy Przemysłu Spożywczego jako stowarzyszenie podejmuje działania ochronne i może brać udział w kształtowaniu rynku spożywczego, nie tylko od strony ekonomicznej, ale także prawnej, co ma ogromne znaczenie.

rybny także niestety nie grzeszy aktualnością. Na jego stronie internetowej można znaleźć wiele informacji, ale są to głównie opracowania, które opisują polski i europejski rynek rybny i przetwórstwa rybnego. Małe i średnie będzie więc mogło zapoznać się z obowiązującym prawem, wymogami technologicznymi, trendami na rynku, wsparciem finansowym, bądź jak przeprowadzić audyt technologiczny. Jeśli jednak jakkolwiek z sektora MŚP będzie chciała dowiedzieć na temat najbliższych branżowych targów czy  o możliwości wspólnych działań, prowadzonych w ramach klastra, to takiej informacji nie znajdzie. Ostatnia aktualizacja kończy się na 2008 roku.

Pisząc o klastrach, trzeba też wspomnieć o Regionalnym Systemie Innowacji (RSI). Z założenia ma on być siecią współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami, działającymi w regionie, których celem jest rozwój innowacyjności, poprzez wspieranie potencjału twórczego przedsiębiorstw. Niestety, tak jak i w przypadku wielu innych województw, RSI wydaje się być przedsięwzięciem bardziej ze sfery teorii, niż żywym, praktycznym wsparciem dla innowacyjnych przedsiębiorstw.

Jak dofinansować biznes?

Informacja o możliwym dofinansowaniu działalności gospodarczej jest dostarczana w regionie obficie i z różnych źródeł. Małe i średnie przedsiębiorstwa już działające albo będące dopiero na etapie organizacyjnym mogą wystąpić o wsparcie na przykład do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP). Przygotowała ona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw cztery rodzaje usług, z tego trzy dotyczą wsparcia finansowego. Są to:

 • inwestycje kapitałowe;
 • pożyczki dla przedsiębiorstw;
 • poręczenia kredytowe,
 • to kursy i szkolenia.

Pierwsza forma dofinansowania to inwestycje kapitałowe. Firmy mogą otrzymać pieniądze z funduszu zalążkowego Pomeranus Seed lub z Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego "Pomeranus II". Pierwszy z nich, Pomeranus Seed, zaadresowany jest do firm posiadających innowacyjne pomysły, technologie lub modele biznesowe funkcjonujące w Polsce północno-zachodniej, w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz biotechnologii i nanotechnologii materiałów i wyrobów. Jednak dla tych branż dofinansowanie jest ograniczone czasowo.  Cały projekt zakończy się z dniem 31 grudnia 2013 roku. Pomeranus II skierowany jest do osób gotowych założyć działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego, które jednocześnie posiadają innowacyjny pomysł na biznes oraz do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formie spółek prawa handlowego w początkowym etapie rozwoju. Inwestycje funduszu będą koncentrowały się na wdrażaniu nowych technologii oraz wdrażania przemysłowych patentów i wzorów użytkowych. Preferowane będą inwestycje mające na celu wdrożenie innowacji głównie w dziedzinie nowych technologii oraz nowoczesnych i wysoko efektywnych rozwiązań w dziedzinie produkcji i w usługach. Inaczej mówiąc, przy tym źródle nie ma specjalizacji branżowej, istnieje jedynie wymóg innowacyjności.

Drugim rodzajem dokapitalizowania oferowanym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości są pożyczki dla przedsiębiorstw, których operatorem jest Regionalny Funduszu Pożyczkowy "POMERANUS". Może ją otrzymać , która:

 • zatrudnia do 50 pracowników,
 • ma swoją siedzibę i prowadzi podstawową działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego i działa co najmniej 3 miesiące,
 • posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka,
 • ma dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju,
 • działa we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako   szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za  nieetyczną.

Pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe, a jej kwota wynosi maksymalnie 500 tys. zł. Okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy, który liczony jest od momentu podpisania umowy.

Trzecim rodzajem wsparcia finansowego ze strony Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości są poręczenia kredytowe. Jeśli jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, czyli jeśli zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jej roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro (równowartość w złotych), to można ubiegać się o poręczenie z Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A, który został założony przez Polską Fundację Przedsiębiorczości i Bank Zachodni WBK S.A. Z kolei gdy mikro i małe działa na rynku przynajmniej 3 miesiące, zatrudnia do 50 pracowników, posiada dobrą znajomość biznesu i potrzeb rynku ze strategią działania ukierunkowaną na rozwój przedsiębiorstwa i ma zdolność pożyczkową, to może otrzymać gwarancję z Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Z poręczenia nie mogą skorzystać firmy z sektora rolniczego, zbrojeniowego oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska.

Pakiet pożyczkowo-poręczeniowy oferuje także miasto Szczecin w ramach Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego. Mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać albo ze zwykłej pożyczki, albo z pożyczki w systemie JEREMIE. Różnica między nimi jest taka, że w pierwszym przypadku warunki są czysto rynkowe i niezbędne jest zabezpieczenie, zaś w drugim o dofinansowanie mogą ubiegać się także przedsiębiorstwa nieposiadające historii kredytowej i wystarczających zabezpieczeń.

Z kolei mikro, małe i średnie podmioty gospodarcze (definicje zgodne z przepisami UE), które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie powiatu koszalińskiego ziemskiego i grodzkiego mogą skorzystać z oferty Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. Maksymalna kwota pożyczki to 120 tys. zł. Może być ona przeznaczona na cele inwestycyjne, obrotowe oraz obrotowo-inwestycyjne. Okres spłaty zależy od możliwości finansowych przedsiębiorcy i celu kredytowania, ale nie dłuższy niż 5 lat, do daty zawarcia umowy. Oprocentowanie pożyczek jest zmienne.

Krótko o tym, jak działać

Wybór instytucji oraz zasad działania przez mikro czy małe i średnie uzależnione jest od jej indywidualnych celów biznesowych, a ściślej etapu planowanego lub wdrażanego przedsięwzięcia. Z uwagi na specyfikę Zachodniopomorskiego strategia działania operacyjnego na tym obszarze nie może być, ani jednolita, ani punktowa. Co to oznacza? Mikro, małe lub średnie , nawet jeśli jego miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest wyłącznie województwo zachodniopomorskie, to narzędzi biznesowych wykonawczych, takich jak dofinansowanie lub doradztwo naukowo-przemysłowe winno szukać także poza jego granicami. Usługi dostępne w regionie mogą zaspokoić wiele potrzeby, ale instytucje otoczenia biznesu w województwie dopiero budują swój potencjał, zdobywając niezbędne doświadczenia. Dodatkowo warto korzystać z rozwiązań dostępnych na terenie całego kraju, żeby wspomnieć chociażby środki z ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Także inne województwa, żeby wymienić chociażby  bardzo zaawansowaną w tym obszarze Wielkopolskę, także mogą mieć ciekawą ofertę dla zachodniopomorskich firm. Trzeba jednak pamiętać, że korzystanie z usług umiejscowionych gdzie indziej wiąże się z wyższymi kosztami. Dlatego perfekcyjna znajomość planowanego przedsięwzięcia pozwoli rozstrzygnąć o zakresie przedmiotowym i podmiotowym niezbędnej pomocy eksperckiej i zadecydować: realizować przedsięwzięcie tylko na Pomorzu zachodnim, czy sięgnąć po wsparcie z innych regionów. Wybór innego miejsca w Polsce nie musi oznaczać przecież zerwania więzi  z regionem i siedzibą firmy. W czasach globalnej gospodarki warto korzystać z wiedzy i możliwości finansowania dostępnych także poza naszym macierzystym regionem. I choć województwo zachodniopomorskie ma jeszcze wiele do zrobienia w obszarze budowania innowacyjnej gospodarki, to dotychczas przeprowadzone działania trzeba przyjąć z uznaniem. Warto tu chociażby nadmienić, że, jako jedno z nielicznych, województwo zdecydowało się na uruchomienie inicjatywy JEREMIE.

zdjęcia: materiały SPNT

:Jacek Strzelecki 

Dziennikarz, prawnik, sinolog. Od 1997 zajmuje się gospodarką, finansami i prawem Chin. Obecnie dziennikarz miesięcznika „Gazeta Bankowa”. kilkuset tekstów na temat chińskiej gospodarki i finansów oraz rozmówek polsko-chińskich: „Jak to powiedzieć po chińsku” dla wydawnictwa Powszechna oraz poradnika „Jak robić interesy w Chinach” Almanach Eksportera 2009 dla Domu Wydawniczego KIG. W 2010 roku wyróżniony w VIII edycji konkursu NBP dla dziennikarzy o nagrodę im. Władysława Grabskiego. Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości