Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2011/04/08 10:11:38
Innowacje w Holandii, czyli FuturizedBusinesses

Aż 55% firm z sektora MŚP podjęło dodatkową aktywność w obszarze innowacji i angażuje się w coraz bardziej nowatorskie projekty – takie zaskakująco dobre efekty przyniosła w Holandii kampania FuturizedBusinesses. Źródłem jej sukcesu jest przede wszystkim dobre planowanie – na wstępie precyzyjnie określono grupę docelową działań, przygotowano szczegółowe zasady kontaktowania się z firmami oraz rozmawiania o ich potrzebach w obszarze innowacji. Zaletą holenderskiej kampanii jest też to, że jej zasady można łatwo skopiować w innych krajach Unii Europejskiej.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są fundamentem europejskiego przemysłu i są niezbędne dla rozwoju gospodarki. Stanowią one 99% wszystkich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, zapewniają około 75 mln miejsc pracy, odpowiadają za ponad dwie trzecie PKB Unii Europejskiej. W globalnym kontekście charakteryzującym się ciągłymi zmianami strukturalnymi i rosnącą presją konkurencji, dlatego rola małych i średnich przedsiębiorstw dla europejskiego społeczeństwa staje się jeszcze bardziej istotna. Poprzez fakt tworzenia nowych stanowisk pracy odgrywają kluczową rolę dla dobrobytu społeczności lokalnych i regionalnych. Europa potrzebuje MŚP do realizacji postawionych przed nią wyzwań społecznych. Aby w pełni korzystać z potencjału drzemiącego w małych i średnich przedsiębiorstwach, należy je objąć szczególną opieką. Połączenie znaczenia MŚP wraz z potrzebą innowacji ma szansę zmienić właśnie stosunek małych i średnich firm do zagadnienia innowacji i innowacyjności.

Zintegrowane podejście do innowacyjności MŚP - po holendersku

MŚP są obecnie przedmiotem działania tych samych sił ekonomicznych, co wielkie korporacje. Jednakże MŚP nie mają tych samych systemów wsparcia, jak to się dzieje w przypadku dużych firm (np.: działy badawczo-rozwojowe, rozbudowane działy marketingu, silna sieć sprzedaży). Poza tym opcje finansowania są ograniczone, a możliwości tworzenia wzajemnych partnerstw są ogólnie niższe w przypadku MŚP. Polityka w zakresie innowacji ma więc na celu złagodzenie barier stojących przed sektorem MŚP. Sukces tej polityki zależy w pierwszej kolejności od skuteczności dotarcia do małych i średnich przedsiębiorstw. W południowym regionie Holandii skutecznie wdrożono wzorcowy system komunikacji z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. To zintegrowane podejście do innowacyjności musi być zapewnione przez organizacje, które mają bliskie kontakty z MŚP i starają się zrozumieć ich potrzeby. Zintegrowanie małych i średnich przedsiębiorstw pod kątem innowacji jest konieczne. Z tego względu niezwykle istotne jest uczestnictwo w kampaniach aktywizujących MSP do wzajemnej współpracy w ramach sieci innowacji. Przykładem działań aktywizujących jest np. kampania FuturizedBusinesses, o której piszemy w dalszej części tego tekstu. Ważna jest także poprawa zdolności innowacyjnych małych i średnich firm oraz inicjowanie innowacyjnych projektów w regionach, co pozwala zwalczać różnorodne deficyty. Przykładowo, projektami  korzystanie stymulującymi zatrudnienie ów umysłowych jest projekt Pressure Cooker Design lub tzw. Oficerowie Innowacji, czyli eksperci ds. innowacji, „wypożyczani” do zainteresowanych taką współpracą małych i średnich firm. Nie można także zapominać o zwiększeniu finansowania, zarówno ze źródeł publicznych i prywatnych, dla obiecujących, innowacyjnych projektów na poziomie przedsiębiorstwa.

Sposoby zaangażowania MŚP w Sieci Innowacji  - Kampania FuturizedBusinesses

Kampania FuturizedBusinesses wystartowała w 2008 r.  Realizuje ją Syntens, typu „not for profit”, która jest holenderskim pośrednikiem innowacji. Syntens, organizuje sieć innowacji dla przedsiębiorstw, wspiera przedsiębiorców z  małych i średnich firm poprzez różnorodne działania i projekty. Główną intencją jest zwiększenie udziału MŚP w tychże sieciach innowacji. Celem Syntens jest także zwiększenie przychodów firm sektora MŚP za pomocą innowacji i ulepszeń. Syntens kieruje swoje projekty do firm, które są skłonne i zdolne do podjęcia się wdrożenia innowacji.

Syntens ma siedzibę w Nieuwegein, blisko Utrechtu, a także posiada piętnaście biur regionalnych w całej Holandii. Syntens ma bliskie kontakty z rządem krajowym, z holenderskim środowiskiem politycznym i wieloma stowarzyszeniami przemysłowymi. Regionalne biura mają doskonałą znajomość klientów na swoim obszarze. Poprzez połączenie tych krajowych i regionalnych mocnych stron, Syntens jest w stanie zaoferować przedsiębiorcom kompleksową i skuteczną współpracę w sieci innowacji. Dzięki strukturze regionalnej sieci współpracy konsultanci Syntens są łatwo dostępni dla przedsiębiorców. Syntens zatrudnia łącznie około 400 osób.

Ministerstwo Gospodarki i kilka innych organizacji sektora publicznego przywiązują dużą wagę do innowacji w Holandii, stąd finansowanie działalności Syntens. Pozwala to organizacji działać niezależnie i bez żadnych kosztów dla przedsiębiorcy. Syntens to właściwy adres dla przedsiębiorców pragnących wprowadzić innowacje czy to związane z rozwojem produktu, procesu produkcyjnego lub sprawami organizacyjnymi czy marketingowymi. Syntens oferuje swoje usługi dla przedsiębiorców z sektorów takich jak: przemysł, zdrowie, budownictwo, przemysł kreatywny, logistyka, przemysł spożywczy i hurtowy.

Warto tu zaznaczyć, iż przemysł kreatywny (creative industry — CI, o którym tak wiele pisze chociażby Richard Florida) to pojęcie bardzo popularne w Holandii i aktualnie w holenderskiej gospodarce jest to priorytetowo traktowany sektor obejmujący: sztukę i kulturę, media i rozrywkę, kreatywne usługi biznesowe (moda, design, architektura i reklama). Przemysł kreatywny dotyczy zarówno produkcji, jak i dystrybucji wyodrębnionych dziedzin przemysłu kreatywnego.

Celem 4-letniej kampanii FuturizedBusinesses (po holendersku ‘De ToekomstBedrijven’) jest wzmocnienie możliwości innowacyjnych MŚP w południowej części Holandii, w prowincji Limburg, Noord-Brabant i Zeeland. Kampania jest realizowana z inicjatywy Agencji Rozwoju Regionalnego, Izb Celnych oraz organizacji Syntens, które jednocześnie udzielają doradztwa z zakresu innowacji, klasteringu i projektów badawczo-rozwojowych. Kampania  jest nakierowana przede wszystkim na wzmocnienie konkurencyjności południowego regionu Holandii, a to dlatego, iż inne regiony mogą wyprzedzić południowe prowincje pod względem innowacji już w najbliższej przyszłości. Na południu Holandii innowacje są zdominowane głównie przez duże firmy, takie jak Philips oraz wiele małych i średnich przedsiębiorstw typu high-tech. Działania na rzecz wsparcia innowacji ze strony państwa są niedostępne dla tej grupy. Większość spośród MŚP postrzega te działania również jako zbyt ekskluzywne. Co więcej, MŚP często postrzegają innowacje wyłącznie jako złożone prace badawczo - rozwojowe oraz jako związane z rozwojem nowoczesnych technologii, z tego powodu lekceważą potrzebę innowacji i drzemiący w nich potencjał rynkowy. Według MŚP, regionalne sieci innowacji przedstawiają niską wartość dodaną dla ich firmy. Jednak to małe i średnie firmy stanowią ważną część otoczenia przemysłu będąc niejako dostawcami dla dużych, innowacyjnych przedsiębiorstw. Często więc to MSP okazują się przyczyną, dla której wielkie, innowacyjne korporacje pozostają w regionie. Uwolnienie potencjału tej grupy małych i średnich firm jest motorem przyszłego wzrostu i innowacji, a także sposobem na rozwój tych największych korporacji. Zatem małe i średnie przedsiębiorstwa są grupą docelową kampanii FuturizedBusinesses.

Grupa docelowa - kontekst analityczny

Średnie firmy z reguły nie wprowadzają innowacji systematycznie. Projekty są często prowadzone ad hoc, i ich główną bolączką jest brak środków finansowych, czasu i umiejętności. Mimo, że wiele firm z sektora MŚP dostrzega potrzebę poprawy, udoskonalania się, to zwykle realizują tylko te innowacyjne projekty, które są związane z bieżącymi działaniami firmy, takimi jak na przykład obsługa klienta detalicznego.  Średnie firmy, choć być może mogą i chcą się rozwijać, często jeszcze nie zaznajomiły się z wartościami sieci i działaniami stymulującymi innowacje. Istnieje już jednak wystarczający potencjał do poprawy zachowań innowacyjnych w tej grupie firm.

Jak to funkcjonuje?

Kampania FuturizedBusinesses składa się z trzech odrębnych etapów: identyfikacji, selekcji i –najważniejszej i najbardziej wymagającej – fazy aktywacji.

Faza 1. Etap identyfikacji

W Holandii wszystkie firmy mają obowiązek zarejestrowania się w Izbie Handlowej. Opierając się na tej bazie danych, definiowana jest pierwsza grupa docelowa. Jest ona  podzielona na sześć branż, w których można się spodziewać działalności innowacyjnej, są to: przemysł, budownictwo, hurtowy, transport i komunikacja, usługi biznesowe. detaliczny i gastronomia zostały wyłączone. Zostały wybrane firmy z więcej niż pięcioma pracownikami etatowymi w celu zapewnienia minimum potencjalnych szans dla systematycznego stosowania rozwiązań innowacyjnych.

Faza 2. Etap selekcji

Przedsiębiorstwa, które miały kontakt w niedalekiej przeszłości z organizacją Syntens czy Holenderską Agencją Rozwoju Regionalnego lub są już znane jako firmy uczestniczące w sieciach współpracy, są wyłączone z udziału w kampanii. Poprzez wykluczenie tych firm z listy docelowej, FuturizedBusinesses skupia się na małych i średnich przedsiębiorstwach, których dotyczy nieznajomość działania w sieci innowacji. Następnie zespół składający się z przedstawicieli organizacji Syntens, Izby Handlowej, oraz innych regionalnych przedstawicieli wybiera z listy firmy o wysokim potencjale, z istotnych dla rozwoju regionu branż, itp. Przedstawiciele tychże instytucji działają później również jako ambasadorzy kampanii FuturizedBusinesses udzielając stosownych rekomendacji.

Faza 3. Etap aktywacji

Małe i średnie przedsiębiorstwa znajdujące się na ostatecznej liście, z którymi skontaktuje się Syntens, nie są z reguły przekonane i zainteresowane udziałem w kampanii FuturizedBusinesses. Zatem stworzono dedykowany sposób komunikacji z tymi firmami w celu zrealizowania założonych celów kampanii.

Kampanie lokalne: Najpierw wybierane są niewielkie terytorialnie obszary. Z kolei na danym obszarze podniesienie znajomości kampanii FuturizedBusinesses realizowane jest poprzez organizację spotkań z lokalnymi przedstawicielami biznesu, jak również zamieszczanie reklamy w lokalnej prasie i stacjach radiowych.

Nawiązanie kontaktu:Następuje indywidualny kontakt z wybranymi firmami z sektora MŚP. Dobrze przygotowani i doświadczeni konsultanci Syntens kontaktują się drogą telefoniczną z firmą i rozmawiają na temat wyzwań stojących przed nią. Zadaniem konsultanta Syntens jest wyjaśnić znaczenie udziału firmy w kampanii  FuturizedBusinesses oraz zachęcić do niezobowiązującego spotkania. Konsultanci Syntens uzyskują o ponad 50% więcej umówionych spotkań, niż w przypadku realizacji kontaktu poprzez call center, których wyniki kształtują się na poziomie 10% skuteczności.

Wizyta w firmie: Ten sam konsultant, który uprzednio przeprowadzał rozmowę telefoniczną, odwiedza firmę. Konsultant składając wizytę w firmie ma za zadanie czynnie i przy posiadaniu informacji z pierwszej ręki zidentyfikować jej innowacyjne możliwości. Obowiązkiem konsultanta jest bezzwłoczne udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania przedsiębiorcy w zakresie innowacyjności. W ten sposób działalność takich instytucji jak Syntens, w roli "pośrednika innowacji", nie tylko staje się widoczna, ale także ukazuje natychmiast swoje efekty.

Profilowanie: Konsultant określa profil firmy pod kątem ambicji, gotowości do zmian, możliwości, potencjału innowacyjnego, a także aktualnych problemów i potrzeb. Ten profil firmy jest z kolei decydujący co do rodzaju podejmowanych działań oraz przyczynia się do właściwego skierowania przedsiębiorstwa przez konsultanta do instytucji pośredniczącej.

wsparcia: W zależności od wyników pierwszego spotkania i profilu firmy, konsultant Syntens rekomenduje określony rodzaj działań lub kieruje sprawę do innych uczestników kampanii FuturizedBusinesses (mogą to być inne firmy, instytuty naukowe, izby handlowe, Holenderska Agencja Rozwoju Regionalnego itp.), w celu poprawy ogólnej wydajności firmy i możliwości innowacyjnych.

Ocena i monitoring: Oceny profilu firmy, jak i identyfikacji potencjalnych dalszych działań dokonuje również inny konsultant Syntens podczas swojej wizyty. Zwiększa to bezstronność oraz zapewnia doradztwo na najwyższym poziomie. Wówczas mogą być rozpoczęte dodatkowe działania, tym samym z sektora MSP staje się częścią sieci innowacji. Syntens opracowała również narzędzie o nazwie Customer & Made Intelligence (CMI) w celu utrzymania dalszej, osobistej relacji z przedsiębiorcą.

Pozostańmy w kontakcie

Projekt jest wyzwaniem przede wszystkim ze względu na podtrzymywanie i pozostanie w kontakcie z firmami oraz zapewnienie im na czas odpowiednich informacji na temat innowacji. Szczególnie małe i średnie firmy, które są grupą docelową kampanii FuturizedBusinesses, mają trudność w poszukiwaniu nowych rozwiązań i zdobywaniu wiedzy oraz aktywnym uczestnictwie w sieciach współpracy. Jest to także wyzwanie dla konsultantów Syntens w poszukiwaniu odpowiednich słów kluczy w komunikacji ze swoim klientem.Narzędzie Customer & Made Intelligence (CMI) umożliwia regularność kontaktu z klientem poprzez szereg alertów i przypomnień generowanych automatycznie  na podstawie wcześniej zdefiniowanych poleceń dla określonej firmy.

Wstępne wyniki

Przeprowadzona analiza wykazała prawie 13 tys. małych i średnich firm w grupie docelowej kampanii FuturizedBusinesses. Z tej liczby, aż 6800 przedsiębiorstw nie miało wcześniejszego kontaktu z Syntens lub Holenderską Agencją Rozwoju Regionalnego, ale określono je jako skłonne i zdolne do innowacji. W ciągu ostatnich dwóch lat 994 firmy z tej grupy docelowej zostały zwizytowane  zgodnie z planem przez konsultantów Syntens.

Czy jest zainteresowanie innowacjami ze strony firm?

Małe i średnie firmy uczestniczące w FuturizedBusinesses rozpoczęły dużą liczbę działań uzupełniających. Te działania dodatkowe przypadają często w ilości większej niż jedno na firmę. Syntens wprowadził także swoich klientów do innych pośredników innowacji, partnerów przemysłowych lub wiedzy. Zadziwiający jest fakt, że aż 55% firm podjęło dodatkową aktywność w obszarze innowacji, rozpoczęło działania następcze i angażuje się w coraz to bardziej nowatorskie projekty. Dowodzi to, że indywidualnie podejście FuturizedBusinesses odnosi sukces, angażuje i uaktywnia znaczną liczbę firm z sektora małych i średnich firm.

Konkluzje

Kampania FuturizedBusinesses jest wyjątkowa, ponieważ w Holandii polityką interwencyjną nie były wcześniej objęte firmy z sektora MŚP w celu ich innowacyjnej aktywizacji. Skala przedsięwzięcia jest duża. Jest to również unikalny projekt ze względu na sposób komunikacji z MŚP. Wyniki wskazują, że prawie 80% z tych firm, które brały udział w kampanii chce wprowadzać innowacje. Odwiedzone firmy wykazują, też wysoki wzrost ambicji (63%) i mają duże aspiracje wejścia na nowe rynki (54%). Zaangażowanie tej grupy firm w ramach sieci innowacji obiecuje trwałą przewagę konkurencyjną południowego regionu Holandii oraz wzmocnienie infrastruktury innowacyjności regionu. Ponadto, zaletą kampanii FuturizedBusinesses jest też to, że może być łatwo kopiowana w innych regionach, a nawet krajach. Podsumowując, warto zainwestować czas i wysiłek w mniej innowacyjne firmy. Wystarczy ich tylko uważnie słuchać i zapewnić doradztwo na wysokim poziomie, realizowane przez doświadczonych konsultantów.

Sukces

Kampania FuturizedBusinesses realizowana przez Syntens została nominowana do Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości 2011. Komisja Europejska nagradza w ten sposób inicjatywy publiczne wspierające i promujące przedsiębiorczość. Europejska Nagroda Przedsiębiorczości została już ogłoszona po raz piąty przez Komisję Europejską. To nagroda przyznawana w kategoriach: Promowanie ducha przedsiębiorczości, Rozwój umiejętności, Rozwój środowiska biznesowego, Wspieranie internacjonalizacji biznesu, Nagroda za przedsiębiorczość odpowiedzialną i wspierającą włączenie społeczne. Tym samym pełne uznanie otrzymuje pomysłowe podejście do prowadzenia firmy w oparciu o własne możliwości i poprzez współpracę w sieci innowacji.

Wielu przedsiębiorców uważa innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw raczej za   skomplikowaną dziedzinę, jak co najmniej fizyka jądrowa. Jednakże spotkania z przedsiębiorcami pokazują, że są oni skłonni podjąć się ryzyka innowacji. Mają jedynie kłopot natury komunikacyjnej we własnym otoczeniu biznesowym. A jak wiadomo wymiana wiedzy i doświadczeń jest jedną z podstawach kwestii związanych z innowacyjnym rozwojem firmy,  Przedsiębiorcy mogą wiele zyskać dzięki współpracy z innymi podmiotami w celu tworzenia nowych produktów i nowych rynków. Kampania FuturizedBusinesses po prostu wdraża w życie te założenia. Szczególnie ważne dla holenderskiej gospodarki jest, aby angażować w jej rozwój wiele podmiotów gospodarczych. Stymulowanie działalności badawczo - rozwojowej nie wystarczy, a sieci innowacji potrzebują rozszerzenia poprzez udział w nich firm z sektora MŚP. Zapewnia to dynamiczny rozwój sieci innowacji i podniosi konkurencyjność firm znajdujących się w jej strukturach. Przyczynia się tym samym do wzrostu gospodarczego w Holandii, a także w całej Europie.

Oficerowie Innowacji - pracownicy wiedzy

Syntens realizuje także niezwykle ciekawy projekt dotyczący zwiększenia innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez organizację krótkich staży dla tzw. Oficerów Innowacji. Oficerowie Innowacji są pracownikami wiedzy ang. "knowledge worker". Wg definicji stworzonej przez T. H. Davenporta ci pracownicy to specjaliści o wysokim stopniu wiedzy. Rolą pracownika wiedzy jest także kreowanie i wdrażanie nowych pomysłów, koncepcji. Jego praca charakteryzuję się dużą autonomią i swobodą w realizacji powierzonych zadań.

W trakcie ulepszenia procesów innowacji pracownicy umysłowi odgrywają istotną rolę. "Knowledge worker" może dostarczyć szczegółowej wiedzy o innowacjach i procesach rozwojowych. Jednak funkcja ta może być rozszerzona o dodatkowe pola działania ukierunkowane na poszukiwanie innowacyjnych możliwości oraz realnej realizacji innowacyjnych projektów. Dlatego wiedzy wykonuje powierzone mu zadania także jako Oficer Innowacji.

Syntens zainicjował projekt wprowadzenia do firm Oficerów Innowacji w południowej części Holandii (w prowincjach Zelandia Noord-Brabant i Limburg) umieszczając Oficerów Innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, które borykają się z konkretnymi problemami dotyczącymi realizacji projektów innowacyjnych. Wszystkie MŚP z tego regionu mogą skorzystać z udziału w projekcie. Wystarczy tylko złożyć wniosek, który jest następnie analizowany pod kątem realizowanego projektu innowacyjnego z udziałem delegowanego Oficera Innowacji. Niezależna komisja składająca się z przedsiębiorców oraz ekspertów w temacie innowacji podejmuje decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku dotyczącego wysłania Oficera Innowacji.

Tego rodzaju projekt jest realizowany w ramach większego programu, OP-Zuid (Het Operationeel Programma Zuid-Nederland - tłum. Program Operacyjny Południowa Holandia), który jest finansowany przez Unię Europejską, rząd holenderski, krajowe władze regionalne i firmy prywatne.  Jest to wspólny program dotacji dla prowincji Limburgii, Brabancji Północnej i Zelandii, miasta Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Venlo, Sittard-Geleen, Heerlen Maastricht oraz działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program OP-Zuid, zgodnie ze strategią lizbońską ma zadanie realizować zwiększenie konkurencyjności regionu południowej Holandii, trwały wzrostu gospodarczego oraz stworzenie nowych miejsc pracy.

W ramach programu Program OP-Zuid firmy z sektora MSP z południowej części Holandii mogą zaproponować zatrudnienie osoby z ich sieci kontaktów (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu) dla uprzednio zdefiniowanego projektu o charakterze innowacyjnym i ubiegać się o dotację na wynagrodzenie dla tej osoby. Maksymalna kwota dotacji wynosi 35% łącznej wartości wynagrodzenia, nie więcej niż 30 tys. euro. na projekt. Stąd udział Oficera Innowacji nie tylko dostarcza stymulacji finansowej firmie, ale przede wszystkim jest szansą na rozwiązanie problemów, które wymagają konsultacji z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami w temacie realizacji innowacyjnych projektów. Projekt z udziałem Oficerów Innowacji rozpoczął się w styczniu 2008 roku. Do września 2009 r. 37 małych i średnich przedsiębiorstw skorzystało z możliwości subsydiowania zatrudnienia  Oficerów Innowacji. Skorzystały z tej możliwości przede wszystkim firmy działające w branży technologii medycznych, przemysłu rolno - spożywczego, przemysłu kreatywnego i logistyki.

Oficerowie Innowacji w zależności od firmy brali udział w jednym lub kilku projektach. Ich praca dotyczyła zarówno określenia koncepcji, jak i zapewnienia rozwoju produktu oraz technicznej poprawy komercjalizacji produktu. Ich zadaniem jest także przeprowadzanie oceny nadsyłanych pomysłów przez ów oraz późniejsza ich implementacja w firmie.

Pressure Cooker Design

Pressure Cooker Design jest również projektem Syntens zrealizowanym w latach 2005 - 2007, który miał na celu stymulowanie współpracy między MŚP a projektantami wzornictwa  przemysłowego. Projekt miał nie tylko dostarczyć wartość dodaną, ale też wypracować określane relacje między firmami z sektora MSP różnych branż a projektantami wzornictwa przemysłowego, w wyniku czego powstało 15 nowych produktów. Całkowity budżet przedsięwzięcia wyniósł 250 tys. euro. Jednym z kluczowych czynników sukcesu programu była pomoc finansowa, która umożliwiła MŚP i projektantom pokonać główną barierę we wzajemnej współpracy.  Ta metoda współpracy ujawniła także w jak dużym stopniu firmy z sektora MŚP są nieświadome co do możliwości projektowania swoich produktów lub usług.

Metoda Result Based

Result Based (RBE) to unikalna metoda doradcza, stworzona przez Syntens, aktywizująca innowacje technologiczne i społeczne wśród małych i średnich firm, która ma za zadanie wspierać proces podejmowania decyzji strategicznych w firmie oraz zwiększać zaangażowanie ów, aby w pełni realizować innowacyjne cele. W związku z tym doradztwo strategiczne idzie w parze z wymaganiami innowacji społecznych - takimi jak usprawnienie komunikacji wewnętrznej w firmie, zwiększenie zaangażowania ów, zwiększenie  efektywności pracy, itp. – celem jest pobudzenie innowacji technologicznych.

W chwili obecnej nie istnieje żadna porównywalna metoda zintegrowanego podejścia do małych i średnich firm podobna do RBE, która opiera się na motywacji przedsiębiorców, budowaniu zbiorowych ambicji ów, aby zwiększyć potencjał firmy na wszystkich polach jej działalności. Dodatkową wartością płynącą z metody Result Based (RBE) jest to, że pracownicy czują się bardziej zaangażowani w życie przedsiębiorstwa. W konsekwencji działania podejmowane przez ów firmy charakteryzują się większym profesjonalizmem. Jednocześnie pracownicy odczuwają wzrost odpowiedzialności za powierzone im zadania, co powoduje iż lepiej są zorientowani na dalszy rozwój firmy w której pracują. Praca zespołowa, zbiorowa ambicja ów stanowi fundament dla opracowania nowych planów, produktów, usług i procesów organizacyjnych w firmie. Przedsiębiorstwa, które wdrożyły metodę RBE dostrzegają również inne jej wartości, takie jak: utrzymanie miejsc pracy, poprawę atmosfery pracy pomiędzy członkami zarządu  a pracownikami, udoskonalenie organizacji pracy i wewnętrznych procesów decyzyjnych, a nawet wzrost obrotów.

Zdjęcia: Smartlink

Autor:Krzysztof Ptak 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości