Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2010/09/02 09:49:00
Łódzkie: W poszukiwaniu innowacji

Łódź po kilku latach stagnacji znów wkracza na drogę intensywnego rozwoju. Już w XIX w. pomyślność miasta zależała od kreatywności i innowacyjności przedsiębiorców, którzy uczynili z miasta nowoczesny ośrodek przemysłu włókienniczego. Dziś innowacje zyskują w Łodzi nowy wymiar. Przekonują o tym działania przedsiębiorców i zacieśniająca się współpraca ze środowiskiem akademickim.

Zmiany gospodarcze pod koniec ubiegłego wieku uświadomiły mieszkańcom Łodzi, że jedyną właściwą drogą do polepszenia własnej sytuacji jest wzięcie swoich spraw we własne ręce. Wtedy też nastąpiła redefinicja elementów składowych tożsamości łodzian i ludzi mieszkających w pobliskich miastach i miasteczkach. Przełożyło się to na inne postrzeganie przez nich wszelkiej aktywności, w tym gospodarczej. Mieszkańcy regionu zaczęli widzieć w zachodzących zjawiskach ekonomicznych możliwości rozwoju, a nie źródła problemów. W dyskusjach na łamach prasy niektórzy postulowali wręcz, by zapomnieć o przeszłości miasta i, nie wracając do tego, co było, skupić się na przyszłości. Szybko jednak społeczność miasta doszła do wniosku, że nowoczesność nie ma racji bytu bez przeszłości. Stare fabryki i maszyny mogą być inspiracja do nowatorskich działań – mogą stanowić punkt odniesienia do planowania modelu rozwoju gospodarczego miasta.

Okazało, że łączenie starego z nowym wcale nie jest prostym zadaniem. Choć jest wiele miejsc w Europie, które miały podobne warunki i tradycje co Łódź, to oczywistym było, iż nie jest możliwe przeszczepienie wprost tamtych rozwiązań na łódzki rynek. Należało je albo twórczo dostosować, uwzględniając lokalną specyfikę i tradycje, albo stworzyć samodzielnie własne propozycje.

Z pomocą w rozstrzyganiu problemów przyszła właśnie łódzka historia. Eklektyzm w architekturze XIX i XX wieku cieszył się dużą popularnością. Korzystając z analogii, łódzcy przedsiębiorcy uznali, że łączenie różnych elementów modeli biznesowych w jednym miejscu nie musi być sprzeczne z zasadami wolnego rynku, a wręcz przeciwnie – może być jego kołem zamachowym. Ostatecznym elementem z przeszłości, do którego się odwołano, była geoekonomiczna pozycja Łodzi. Choć nikt nigdy jej nie kwestionował, to niewątpliwie na przestrzeni lat bardzo straciła ona na znaczeniu. W środkowej Polsce jest kilka dużych miast, ale nie ma żadnego poza Łodzią, które mogłoby przejąć funkcję regionalnego centrum gospodarczego.

Takie zdefiniowanie miasta nie stało w sprzeczności z rządowymi planami rozwoju całego kraju. Nakreślona wizja dobrze została przyjęta przez przedsiębiorstwa, a do Łodzi zaczął napływać zagraniczny kapitał, któremu przestało przeszkadzać nawet to, że Łódź nie miała lotniska (dziś już ma), ani sieci dróg z prawdziwego zdarzenia (powoli powstają). Zagraniczny kapitał uznał, że to nie jest aż tak ważne, a bardziej liczy się potencjał twórczy, który zaczął objawiać się w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego.

Dziś o mieście można powiedzieć, że rozpędziło się na dobre. Ci, którzy kiedyś wyjechali w poszukiwaniu pracy do Warszawy lub dalej, dziś wracają. Otwierają własne firmy i wnoszą  wartość dodaną w postaci zarobionego kapitału i doświadczeń. Łódź z miasta mono industrialnego przekształca się w przemysłowy ośrodek o zróżnicowanej, innowacyjnej strukturze gospodarczej. To wciąż żywy proces, który jeszcze długo się nie zakończy.

po łódzku

Największym i najważniejszym odkryciem dla łódzkich przedsiębiorców było zrozumienie, że jest wielopoziomowa i wielokierunkowa, a inspiracji do zmian można szukać niemal wszędzie. Ponadto uświadomiono sobie, że choć Łódź jest dużym miastem, to w dobie postępującej globalizacji oraz jednoczenia europejskiego rynku, miasto nie może funkcjonować jako byt oderwany od otoczenia. Jak mantrę zaczęto powtarzać, że będzie ono silne wtedy, gdy będzie mieć mocne lokalne więzi. Polityka gospodarczo-społeczna Łodzi ma nie tylko służyć społeczności miasta, ale musi być dostosowana do sytuacji w całym regionie. Eksperci podkreślają, że im bardziej Łódź będzie unowocześniać się oraz reformować, tym bardziej sąsiednie miasta będą podążać tym samym tropem. Profity z innowacji bowiem nie spływają tylko na głównego beneficjenta, ale rozchodzą się na określonym obszarze i działają na zasadzie odbitej fali.

Rys. Źródła innowacji i kierunek przepływu korzyści

Sposoby realizacji

Innowacje nie mają sensu, jeżeli miałyby się ograniczać jedynie do teorii. Najważniejsze jest przekucie twórczych pomysłów na praktykę gospodarczą, a to wymaga posiadania profesjonalnej, rozwiniętej infrastruktury naukowo-badawczej oraz doradczo-analitycznej. Ale nie tylko, bo bez jasnej wizji celu i wyobraźni nawet najlepiej przygotowani inżynierowie, naukowcy, ekonomiści, przedsiębiorcy nie będą w stanie wykorzystać posiadanych umiejętności do maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa. I właśnie do tego potrzeba odpowiedniego zaplecza.

Mimo gorzkich doświadczeniach lat dziewięćdziesiątych, Łódź i województwo poradziły sobie dobrze z rozwojem zaplecza innowacyjnej gospodarki. Duży udział w tym miał fakt akcesji Polski do Unii Europejskiej i wiążący się z tym dostęp do unijnych funduszy.  Same pieniądze nie rozwiązałyby jednak wszystkich problemów. Ważne były tradycje łódzkiego szkolnictwa wyższego. W transformację gospodarki włączyło się silne środowisko ekonomistów, socjologów, prawników, demografów i innych ekspertów, a także tysiące drobnych przedsiębiorców. W efekcie ich działań Łódź stała się zagłębiem małych, ale bardzo prężnych firm. Stosownie do przyjętej strategii rozwoju zaczęto rozwijać bazę naukowo-badawczą, pomoc prawno-finansową na różnym szczeblu administracji oraz łączyć te elementy w jedną całość.

Obecnie w mieście funkcjonuje kilka ośrodków wsparcia innowacyjnego biznesu. Każda zainteresowana wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań może liczyć na pomoc ekspertów akademickich (Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki), fachowców z Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego, Regionalnych Funduszy Inwestycyjnych, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Województwa Łódzkiego, Klastra Łódzkiego oraz  specjalistów od Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Jak w praktyce najlepiej wdrażać w Łodzi innowacje, bądź brać aktywny udział w takim procesie? Rozwiązań jest tyle, ile podmiotów mających taki cel. Niezmienne i jednakowe dla wszystkich są tylko procedury. Nim jednak przystąpi się do realizacji pierwszego kroku, należy być świadomym tego, na jakim etapie rozwoju znajduje się nasza . Ta uwaga wydaje się banalna, ale jest kluczem do właściwych działań. Dlaczego? Dość często pęd ku nowościom gospodarczym jest źle rozumiany. Myśl o profitach przesłania prawdziwe cele takiego procesu i w rezultacie jest on oderwany od realnych możliwości i potrzeb danego przedsiębiorstwa. Każda inwestycja musi być poddana analizie pod kątem potrzeb rynku oraz pod względem przydatności ekonomicznej. Samo wdrożenie jest etapem rozłożonym w czasie i z tego też powodu konieczne jest dokładne zmierzenie własnych sił.

Gdy dokonana ocena możliwości firmy wypadnie pozytywnie, można przystąpić do dalszego działania. Dla firm w Łodzi dostępne są trzy drogi. Pierwsza to możliwość przyjrzenia się ofercie Regionalnego Programu Operacyjnego. Druga to zwrócenie się z własnym pomysłem do wyspecjalizowanej instytucji zajmującej się obsługą innowacyjnych rozwiązań, takiej jak . Trzecią drogą jest działalność gospodarcza w ramach parku technologicznego z komercyjnym wykorzystaniem wyników naukowo-badawczych. O tym, którą drogę wybrać decyduje charakter naszego pomysłu i zdolność finansowa. Najbardziej innowacyjne firmy korzystają ze wszystkich opcji na raz.

Pierwsza droga

Przedsiębiorstwa mogą korzystać z bogatych możliwości, jakie oferuje Województwa Łódzkiego (RPO). Realizuje on zadania stopnia wojewódzkiego, powiatowego miejskiego oraz gminnego, korzystając ze środków unijnych. W przypadku województwa łódzkiego priorytetami RPO są:

 • infrastruktura transportowa,
 • ochrona środowiska i energetyka,
 • kultura i turystyka (infrastruktura społeczna: edukacja, kultura, ochrona zdrowia, pomoc społeczna),
 • obszary miejskie i wiejskie (odnowa obszarów miejskich).

Analizując najważniejsze cele RPO, można zauważyć, że najważniejsze zadania wspierające rozwój innowacji w regionie to w przekonaniu twórców Programu:

 • rozwój infrastruktury edukacyjnej danej gminy,
 • ścieżki edukacyjne,
 • promocja innowacji,
 • budowa e-administracji,
 • zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń.

Wymienienie wszystkich konkretnych działań w tym miejscu nie jest możliwe. Sprawy szczególnie istotne dla województwa znajdują swoje odbicie w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Łódzkiego, gdzie obok nazwy projektu wskazana jest instytucja odpowiedzialna za jego realizację, szacunkowa wartość oraz szacunkowa kwota dofinansowania.  Z uwagi na rozmiar przedmiotowy i finansowy zadań ich przyznanie rozstrzygane jest w drodze konkursu. Informacje o tym można znaleźć na stronie internetowej RPO. Również na witrynie dostępne są wszystkie dokumenty. Jeśli przy wypełnianiu aplikacji będziemy mieć problemem ze zrozumieniem treści, to przydatne będą odpowiedzi zamieszczone w zakładce Pytania i odpowiedzi.

Potencjalni beneficjenci RPO mogą wziąć udział w kursie z zakresu wypełniania wniosków, sprawozdawczości, bądź skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego w zakresie przygotowania dokumentów dotyczących: sporządzania i weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność, kwestii związanych z zamówieniami publicznymi oraz zagadnień z zakresu realizacji projektów w formule partnerstwa.

, której szczególnie zależy na stworzeniu lub poszerzeniu własnych zdolności badawczo-rozwojowych,  powinna aplikować do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP).  Jest to specjalistyczna (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia), która wspiera firmy w wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Centrum realizuje zadania w ramach  III Osi priorytetowej RPO: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcykładzie nacisk na rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki na obszarze województwa łódzkiego. Cel ten ma być osiągnięty poprzez zorganizowanie powiązań sektora B+R z sektorem biznesu i instytucji otoczenia biznesu, wzmocnienie wsparcia MŚP w dążeniu do innowacyjności i poprawy konkurencyjności produktów i usług, tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw i lokowania inwestycji na terenie województwa łódzkiego, rozwijanie wachlarza usług w sektorze turystyki i rekreacji oraz rozwój szeroko pojętej infrastruktury turystycznej. Co ważne, w tym obszarze mogą uczestniczyć mikro- i małe przedsiębiorstwa, szkoły, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje pozarządowe.

Ciekawym narzędziem dla przedsiębiorstw jest  utworzony w ramach COP  Łódzki Regionalny Fundusz Powierniczy. Ma on ścisły związek z unijną inicjatywą (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), która  ma na celu poprawę dostępu do funduszy na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Unii Europejskiej poprzez alternatywne w stosunku do kredytów komercyjnych źródła finansowania. Pomoc oferowana w ramach nie ma charakteru bezpośredniego dofinansowania. Udzielana jest ona w formie rynkowych instrumentów finansowych, co znaczy tyle, że należy ją zwrócić. Droga przepływu pieniędzy też jest inna. Unijne środki do małych i średnich przedsiębiorstw trafiać będą nie wprost, ale przez pośredników finansowych. Zwrócone pieniądze mogą być ponownie wykorzystane przez tę samą firmę. System przepływu środków finansowych przypomina zatem rozwiązania przyjęte dla kredytu odnawialnego. W ramach Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego udzielane będą m.in. pożyczki  i poręczenia przedsiębiorcom z Łodzi i regionu.

Wsparcia innowacyjnym firmom udziela także miasto Łódź. Łódzki (KL) to propozycja wzmacniająca potencjał miejscowych firm i wyższych uczelni. Środki na jego rozwój pochodzą m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasadniczym obszarem zainteresowań władz Klastra, podobnie jak w przypadku COP, jest sektor badawczo-rozwojowy (B+R). Zarząd klastra za kluczowe priorytety uważa transfer i przepływ informacji w zakresie technologii między ośrodkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami. Nie sposób nie docenić roli klastra we wspieraniu innowacji wśród firm z regionu. Współpraca w ramach klastra pozwala przedsiębiorstwu, które ze względu na mały zasób własnych środków nie może samodzielnie wdrażać innowacji, współpracować z firmami, które borykają się z podobnym problemem i wspólnie dążyć do osiągnięcia założonych rezultatów. Doświadczenia zdobyte w klastrze mogą często skutkować wewnętrzną modernizacją firmy i jej reorganizacją. Warto zaznaczyć, że liczba firm zainteresowanych udziałem w Klastrze Łódzkim zwiększa się co roku.

Druga droga

Jeśli chce wdrożyć u siebie osiągnięcia naukowe, posiada patenty i chce dokonać nimi obrotu lub pragnie nabyć licencję na produkcję, albo poszukuje ochrony dla własnych rozwiązań technicznych, to może zwrócić się tym do (CTT). Są to wyspecjalizowane instytucje, które służą pomocą we wszystkich wyżej opisanych przypadkach. Jeśli dopiero rozpoczyna swoją działalność bądź czuje się niepewnie w danej dziedzinie, to dla takich przedsiębiorstw stworzone są specjalne jednostki – inkubatory przedsiębiorczości. Zaletą obu jednostek jest to, że ściśle współpracują z wyższymi uczelniami, więc oferują dostęp do zaawansowanej wiedzy. Rzecz jasna błędem byłoby postrzeganie CTT jako rodzaju sklepu, gdzie kupuje się żądany produkt. Na CTT należy patrzeć jak na miejsca wymiany informacji, doradztwa oraz nisko kosztowej weryfikacji przyjętych założeń odnośnie innowacyjnego projektu.

W Łodzi takie instytucje działają przy Uniwersytecie Łódzkim oraz przy Politechnice Łódzkiej. Jeśli chodzi o założone cele, nie ma między nimi dużej różnicy. Odmienność widoczna jest w zakresie technicznych i naukowych możliwości.

Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej (DTT) może okazać się dla przedsiębiorcy lepszym miejscem, jeśli chodzi o wdrażanie nowości technicznych oraz poznanie zasad zarządzania nimi. Dość powiedzieć, że to tutaj dostępna jest inżynierów, którzy są praktykami w swoich dziedzinach. Znajdziemy tu wiedzę, której czasem może brakować na uniwersytecie.

Na co może liczyć w DTT? Przede wszystkim będzie mogła zapoznać się ze specyfiką prowadzenia innowacyjnych projektów. Dalej będzie mogła ocenić ich przydatność w działalności przemysłowej nie tylko od strony technologicznej, ale także od strony walorów ekonomicznych. Ale to nie wszystko. W ramach tej współpracy dowie się o metodach ochrony prawnej, patentach oraz zasadach komercjalizacji danego rozwiązania technicznego.

Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że student wydziału mechaniki samochodowej opracował nowy zamka. W Polsce jest , która produkuje zamknięcia dla przemysłu samochodowego. Informacja o nowym rozwiązaniu dociera do nich i są tym projektem zainteresowani. Ów student może sam otworzyć własną działalność gospodarczą (jeśli czuje się na siłach), wspólnie z uczelnią albo też przystąpić do spółki ze wspomnianą wyżej firmą. Ostatnie rozwiązanie jest korzystne dla wszystkich. Student będzie mógł dalej udoskonalać swój projekt, zyska innowacyjny produkt, a uczelnia zyska dostęp do praktyki biznesowej. W ten sposób będzie mogła poznać potrzeby jednej branży, a zdobyte doświadczenie pozwoli jej ulepszyć program edukacyjny, co ostatecznie w przyszłości przełoży się na lepiej wykształconych i dostosowanych do potrzeb rynkowych inżynierów. Zaznaczmy, że ten prosty przykład prezentuje tylko niewielki stopień możliwości współpracy.

Szeroką ofertę dla biznesu proponuje fundacja Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego (CIAT), która powołana została do życia w 2007 roku. Obok doradztwa, służy pomocą w zdobywaniu środków kapitałowych dla przedsięwzięć z branży high-tech. Swoją ofertę kieruje do  firm (firmy małe, średnie i mikro), przedsiębiorców, wynalazców, innowatorów, studentów, ośrodków naukowo-badawczych oraz administracji publicznej. Organizuje szkolenia i kursy. Dokonuje ocen pomysłów i projektów oraz pomaga kojarzyć ze sobą partnerów w biznesie.

Misją Centrum jest zapewnienie koordynacji działań w zakresie pomysłów innowacyjnych w środowisku naukowym, biznesowym i sferze publicznej, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, naukowej oraz doradczej. W przełożeniu na konkrety, Centrum określa swoje cele jakokomercjalizację nauki i technologii oraz transfer nauki i technologii. Oferuje także usługi Inkubatora Uniwersytetu Łódzkiego (IUŁ). Co proponuje IUŁ? Każda zainteresowana osoba uzyska w nim informacje, jak założyć własną firmę, ocenić szanse rynkowe pomysłu czy wynalazku, jak napisać biznes plan, jak pozyskać finansowanie od inwestorów (anioła biznesu, funduszy inwestycyjne venture capital) oraz z programów UE. Ponadto dowie się, jak napisać wniosek o fundusze unijne, jak uzyskać lub inną ochronę, jak się przygotować do rozmów z doradcami i ekspertami oraz jak nawiązać z nimi kontakty. Inkubator udzieli także wsparcia w promocji biznesu i wynalazku, a gdy to będzie potrzebne, pomoże wynająć na korzystnych warunkach biuro na siedzibę firmy. Inkubator ma jeszcze jeden atut. Daje tworzącej się firmie swoisty parasol bezpieczeństwa, którego w zwykłej grze wolnorynkowej nie można doświadczyć.

Do kogo skierowana jest uczelnianych jednostek? Zasadniczo do wszystkich, ale w praktyce te instytucje są często odwiedzane przez firmy oraz przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki. Inaczej mówiąc dla tych, którzy są na etapie posiadania pomysłu i potrzebują fachowej pomocy, by zacząć go realizować.

Nie ulega wątpliwości, że wymienione instytucje oferują solidne wsparcie w prowadzeniu innowacyjnej działalności. Należy też pamiętać, że inkubatory i centra transferu technologii, niezależenie od tego, gdzie i przy jakich instytucjach działają, są uważnie obserwowane przez fundusze venture capital, które przyglądają się im w celu wyłuskiwania projektów ciekawych pod względem możliwości rynkowych. Dla początkujących firm jest to często jeden ze sposobów uzyskania konkretnego wsparcia finansowego.

Trzecia droga

Szczególny charakter ma Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny(Technopark) i działający przy nim inkubator przedsiębiorczości. Można się pokusić o stwierdzenie, że Park od strony organizacyjno-prawnej może przypominać przedsiębiorcy bardziej specjalną strefę ekonomiczną, niż  akademickie punkty konsultacyjno-badawcze, jakimi niewątpliwie są CTT. Różnice między Technoparkiem, a opisanymi wyżej uczelnianymi ośrodkami najlepiej widać po celach. A są nimi:

 • optymalne wykorzystanie zasobów gospodarczych i intelektualnych regionu,
 • wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw regionu,
 • wzrost liczby miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia w regionie,
 • wzrost konkurencyjności gospodarki województwa łódzkiego,
 • transfer nowoczesnych technologii z nauki do przemysłu,
 • zatrzymanie i zatrudnienie najlepiej wykształconych absolwentów szkół wyższych w regionie.

Ponadto Technopark preferuje firmy i instytucje, które zajmują się produkcją wyrobów i usług zaawansowanych technologicznie, prowadzą własną działalność naukowo-badawczą, aktywnie współpracują z placówkami naukowo-badawczymi lub uczelniami, prowadzą działalność edukacyjną i szkoleniową lub wspierają badania naukowe, dotyczące rozwoju i komercjalizacji technologii.

Po tak określonych warunkach widać, że Technopark jest miejscem dla firm posiadających opracowany biznes plan i przemyślaną strategię ukierunkowaną na ekspansję rynkową, a nie dla tych, które jeszcze nie wiedzą, w jakich obszarach umiejscowiona jest ich przewaga konkurencyjna. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by nowe, młode rozpoczęło swoją działalność właśnie tam, zamiast w inkubatorze akademickim. W wielu przypadkach może to być dla firmy korzystne. Na terenie Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego działa Łódzki (ŁIT). Jego celem jest stworzenie przedsiębiorcom inspirujących warunków rozwoju, przede wszystkim poprzez redukcję kosztów działalności na samym jej początku. Dzięki temu może skoncentrować się wyłącznie na rozwiązywaniu problemów biznesowych, doskonaleniu usług i poszukiwaniu klientów. , wchodząc do ŁIT, w ramach opłaty czynszowej ma zapewnione:

 • umeblowane, klimatyzowane biuro,
 • komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu,
 • miejsca parkingowe,
 • promocję na stronie internetowej Technoparku,
 • działania PR związane z upowszechnieniem informacji o produktach firmy,
 • udział w konferencjach organizowanych przez Technopark o tematyce zbliżonej do profilu działalności firmy,
 • informacje o źródłach finansowania działalności,
 • dostęp do szkoleń po preferencyjnych cenach,
 • dostęp do multimedialnej sali konferencyjnej,
 • pomoc prawną,
 • pomoc marketingową,
 • doradztwo biznesowe.

Dodatkowo każda z działających tam firm już za trzy lata będzie miała możliwość skorzystania z usług specjalistycznych laboratoriów: laboratorium biofizyki molekularnej i nanostrukturalnej oraz laboratorium badań wyrobów elektrycznych.  Ponadto Technopark przewiduje jeszcze utworzenie trzech: laboratorium biotechnologii przemysłowej, centrum transferu czystych technologii oraz laboratorium wodoru. Te jednostki naukowo-badawcze mają wypełnić lukę na polskim rynku w zakresie kompleksowych badań oraz certyfikacji dla firm z sektora high-tech. Obecnie wszelkie badania w tym obszarze z uwagi na brak tego typu placówek w Polsce muszą być wykonywane zagranicą. Laboratoria będą także prowadziły badania własne, a ich wyniki na warunkach komercyjnych będą dostępne dla przemysłu. Dzięki takiemu modelowi ich pracy przedsiębiorstwa będą budowały swoją przewagę konkurencyjną, gdyż ograniczą działalności i będą miały dostęp do najnowszych wyników badań.Laboratorium biofizyki molekularnej i nanostrukturalnej oraz laboratorium badań wyrobów elektrycznych będą działały w ramach jednej jednostki organizacyjnej, roboczo określanej mianem Bionanoparku. 

Przedstawiciele łódzkich instytucji otoczenia biznesu podkreślają, że regionalny biznes staje się coraz bardziej innowacyjny. Firmy stawiają na nowoczesne zarządzanie, organizację produkcji i sprzedaży, oraz na kształcenie pracowników, czyli na te elementy, które rzeczywiście decydują o konkurencyjności gospodarki w długim okresie. Ważnym źródłem wiedzy dla firm z regionu jest też portal Łódź – miasto innowacji. W przystępny sposób wyjaśniono na nim, co to znaczy być innowacyjnym, jak to osiągnąć, jak chronić swoje prawa (szczególnie własność intelektualną) oraz gdzie szukać pieniędzy na rozwój działalności.

fot. (1) d1v1d/flickr.com, (2) D.Eyan/flickr.com

Linki do ważnych stron:

www.rpo.lodzkie.pl/- Województwa Łódzkiego

www.cop.lodzkie.pl- Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

www.cop.lodzkie.pl/index.php/fundusz-powierniczy.html  – Łódzki Regionalny Fundusz Powierniczy

www.klasterlodzki.pl Łódzki

www.p.lodz.pl/citt,menu260,o_dziale_transferu_technologii_pl_index.htm- Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej (DTT)

www.ciat.uni.lodz.pl/- Centrum Innowacji Akcelerator Technologii UŁ (CIAT)

www.ctt.uni.lodz.pl/ - UŁ (CTTUŁ)

www.miastoinnowacji.lodz.pl- Program Łódź – miasto innowacji.

www.technoparki.lodz.pl  - Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny (Technopark)

:Jacek Strzelecki 

Dziennikarz, prawnik, sinolog. Od 1997 zajmuje się gospodarką, finansami i prawem Chin. Obecnie dziennikarz miesięcznika „Gazeta Bankowa”. kilkuset tekstów na temat chińskiej gospodarki i finansów oraz rozmówek polsko-chińskich: „Jak to powiedzieć po chińsku” dla wydawnictwa Powszechna oraz poradnika „Jak robić interesy w Chinach” Almanach Eksportera 2009 dla Domu Wydawniczego KIG. W 2010 roku wyróżniony w VIII edycji konkursu NBP dla dziennikarzy o nagrodę im. Władysława Grabskiego. Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości