Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2011/03/23 15:32:08
Potencjał wiedzy tkwi w regionach

to już przeszłość. Teraz czas na strategię Europa 2020, która opiera się na partnerstwie na rzecz tworzenia wzrostu gospodarczego i kreowania nowych miejsc pracy. Nowa wizja roztacza przed Europejczykami wielkie możliwości, które wykorzystane w odpowiedni  sposób doprowadzą do stworzenia prawdziwej gospodarki opartej na wiedzy.

 

„KE pragnie, aby Europa przewodziła, konkurowała oraz prosperowała jako gospodarka oparta na wiedzy, spójna, bardziej przyjazna środowisku i sprzyjająca włączeniu społecznemu, szybko wzrastająca i zrównoważona, zapewniająca wysoki poziom zatrudnienia i postęp społeczny”to zdanie z dokumentu roboczego Komisji „Konsultacje dotyczące przyszłej strategii UE 2020 z 24 listopada 2009 r. najlepiej wyraża cele UE na najbliższe 10 lat.Warto w tym miejscu przytoczyć także kluczową inicjatywę strategii Europa 2020, jaką jest „Unia innowacji”. Jej celem jest  pobudzenie innowacji w Europie, a także usunięcie przeszkód blokujących trafianie na rynek innowacyjnych projektów. Inicjatywa skupiona jest  wokół tworzenia partnerstw innowacyjnych między sektorem publicznym i prywatnym. W perspektywie da to szansę na zwiększenie nakładów na badania i zapewni lepszą koordynację inwestycji.

Strategia Europa 2020 i „Unia innowacji” podkreślają, że (ERA), nadal czeka na najlepszych, czyli tych, którzy potrafią korzystać z szansy jaką daje im 7. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego UE (7.PR). W szerokiej ofercie projektowej, jaką mają dla beneficjentów obszary „Współpraca”, „Ludzie”, „Pomysły” i „Możliwości” znajduje się wiele inicjatyw, które mogą przybliżyć polskie jednostki do europejskiej ligi innowacji, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Na szczególną uwagę zasługują działania wspierające potencjał badawczy regionów europejskich czyli „Regiony Wiedzy” (Regions of ). Obok obszarów typu:  Infrastruktury Badawcze; Badania na rzecz MŚP; Potencjał badawczy w Regionach Konwergencji; Nauka w społeczeństwie czy Współpraca międzynarodowa; Regiony wiedzy i wsparcie dla regionalnych klastrów badawczych są składową programu „Możliwości” 7.PR.

RoK działań pilotażowych

Projekty typu „Regiony Wiedzy” (Region of – RoK) po raz pierwszy wprowadzone zostały przez Parlament Europejski jako działania pilotażowe w 2003 roku. Głównym celem działania była stymulacja integracji regionów europejskich, a także propagowanie współpracy pomiędzy uniwersytetami i uświadomienie ogromnej roli wiedzy w rozwoju regionów oraz wypracowanie metod w budowie ich przyszłości. Kładziono również nacisk na zwiększenie współpracy ponadnarodowej i ponadregionalnej, która umożliwiałaby transferowanie wiedzy dotyczącej polityki badawczej pomiędzy regionami. W program zaangażowane były władze lokalne, instytucje akademickie oraz  sektor przemysłowy w postaci partnerów społecznych i pracodawców, związków zawodowych, izb handlowych i federacji przemysłowych.

Na pierwszy konkurs, ogłoszony w sierpniu 2003 roku, wpłynęły  53 wnioski, z czego 14 otrzymało dofinansowanie. Wynik uznano za dobry znak i postanowiono kontynuować finansowanie tego działania jako „Regiony wiedzy 2” (RoK 2) w ramach 6. Programu Ramowego. Tym razem działanie obejmowało swoim wsparciem ponadnarodowe i ponadregionalne projekty współpracy w zakresie kształtowania polityki w sferze badawczo – rozwojowej, a także inwestycje w badania na poziomie regionalnym. Cel jaki przyświecał pilotażowym „Regionom Wiedzy” zachowano, ale większego znaczenia nabrała wymiana doświadczeń między wspieranymi projektami, poprzez współpracę z siecią „Innowacyjne regiony w Europie” (IRE). Konkurs w 2005 roku zebrał 118 wniosków z czego 18 zostało ocenionych pozytywnie i otrzymało dofinansowanie KE. 7. Program Ramowy poszedł jeszcze dalej – „Regiony Wiedzy” obejmują elementy wspierające działania badawcze  na skalę regionów europejskich i rozwój klastrów badawczych.

Klastry badawcze i polityka klastrowa

Zanim przejdziemy do omawiania zasad konkursowych, wyjaśnijmy, czym jest badawczy. Różne źródła literatury dotyczącej klastrów podają, iż można podzielić je np. ze względu na innowacyjność, wyodrębniając tym samym: klastry oparte o wiedzę, oparte o korzyści skali, uzależnione od dostawcy, klastry wyspecjalizowanych dostawców, klastry intensywne w informację, czy też klastry badawcze, które będą jednym z głównych ogniw w projektach „Regiony Wiedzy”. Czym zatem jest badawczy? Różne źródła przedstawiają go jako geograficzne skupisko współpracujących ze sobą jednostek badawczo – rozwojowych, przedsiębiorstw, władz regionalnych, a także ośrodków wpierania przedsiębiorczości i innowacyjności, działających na rzecz określonego sektora nauki, techniki czy gospodarki.

Jak ważne znaczenie dla rozwoju gospodarki regionów Unii Europejskiej mają klastry, pokazuje najnowszy raport Europejskiej Grupy ds. Polityki Klastrowej (EGPK), który zawiera rekomendacje dotyczące polityki rozwijania klastrów, ich internacjonalizacji, a także lepszego kształtowania polityki klastrowej. Jak możemy się dowiedzieć, 38% Europejczyków zatrudnionych jest w licznych gałęziach przemysłu, skupionych w różnego rodzaju klastrach. Raport zawiera także rekomendacje wobec europejskiej polityki klastrowej, ujmując je w trzy główne zasady. Po pierwsze programy i polityki klastrowe winny być zintegrowane z działaniami na rzecz poprawy istotnych warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Po drugie punkt ciężkości programów klastrowych powinien przesunąć się ze wspierania budowy zasobów na rzecz wspierania doskonałości. Trzecia zasada skierowana jest do Komisji Europejskiej i państw członkowskich, których działania powinny być ustalone i skoordynowane w sposób umożliwiający uniknięcie dublowania się.

Działania rekomendowane przez Europejską Grupę ds. Polityki Klastrowej to także doskonalenie polityki klastrowej w Europie m.in. poprzez: ocenę i przegląd profilu klastrów wspieranych na poziomie UE i państw członkowskich, uproszczenie dostępu do funduszy UE za pomocą jednolitego zestawu procedur administracyjnych, rozwijanie platform współpracy między europejskimi klastrami, angażujących nie tylko koordynatorów klastrów, ale i firmy, uczelnie i inne podmioty funkcjonujące w klastrach. Więcej informacji na temat raportu znajduje się na stronie: http://www.proinno-europe.eu/ecpg.

Regiony wiedzy w 7. PR

Kiedy weźmiemy do ręki Program Pracy na rok 2011 (Work Programme), oficjalny Komisji Europejskiej zawierający niezbędne informacje dotyczące konkursu „Regiony Wiedzy”, już w jego pierwszych zdaniach pokaże nam się cel jaki przyświeca tego typu projektom. Dowiemy się, że ze względu na coraz większą rolę, jaką odgrywają regiony w rozwoju badań w Europie, celem projektów jest wzmocnienie potencjału badawczego jej regionów, a w szczególności wspieranie tworzenia i rozwoju regionalnych klastrów badawczych (research-driven clusters). Nadrzędnym rezultatem działań podejmowanych w projektach będzie zatem rozwój ekonomiczny i wzrost zatrudnienia w regionach. Na realizację działań (2007 - 2013) związanych z „Regionami Wiedzy” Komisja Europejska przeznaczyła budżet w wysokości 126 mln euro.  W Programie Pracy Komisja Europejska określiła także cele szczegółowe w projektach „Regiony Wiedzy”, wyznaczające kierunek w jakim powinni zmierzać wszyscy ci, którzy zechcą podjąć próbę tworzenia wniosku:

 • ułatwianie współpracy międzynarodowej i przygranicznejmiędzy klastrami badawczymi w obszarach i tematach wspólnych zainteresowań, związanych z globalizacją, zmianami technologicznymi czy normatywnymi w kontekście europejskim, wzajemne uczenie się pomiędzy „aktorami” w regionach. Mówiąc o „aktorach” mamy na myśli jednostki badawcze, przedsiębiorstwa, władze regionalne, a także ośrodki wpierania przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • wzmocnienie powiązańpomiędzy władzami regionalnymi, podmiotami badawczymi i lokalnymi przedsiębiorstwami, nie tylko jako partnerstwo w rozwijaniu specyficznych celów, regionalnych polityk badawczych, ale także jako partnerstwo dla krajowych i europejskich inicjatyw,
 • opracowanie i integracja regionalnych strategii badańze strategiami rozwoju regionalnego,
 • wspomaganie powstawania i rozwoju regionalnych „klastrów badawczych” i ich współpracy ponadnarodowej,
 • wspomaganie skoordynowanego wykorzystania środków publicznych na badania, rozwój i innowacje oraz udziału w 7. Programie Ramowym,
 • opracowanie wspólnych planów działania na poziomie europejskim dla wzrostu konkurencyjności regionów poprzez badania i rozwój technologiczny.

Konkurs na rok 2011 został już zamknięty, a nowego ogłoszenia na rok 2012 możemy się spodziewać w trzecim kwartale br.  Dlatego nie wiemy na razie dokładnie jakie będą wytyczne dotyczące składania projektów w nowym rozdaniu, jednak dla przedstawienia zasad możemy posłużyć się danymi z minionego konkursu.

Projekty finansowane były w ramach akcji koordynujących, co określało z góry minimalny skład , w który wchodzili partnerzy reprezentujący minimum 3 regionalne klastry badawcze z co najmniej 3 różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7. Programem Ramowym. powinien składać się z co najmniej trzech jednostek posiadających osobowość prawną: jednostka badawcza, partner przemysłowy, władze regionalne. Projekty mogły być realizowane w czasie 36 miesięcy, a ich budżet mógł osiągać od 1 do 3 milionów euro, z czego Komisja Europejska finansowała do 100 %. Budżet całego konkursu wynosił 18,81 mln Euro.

Działania w projekcie

Działania jakie beneficjenci mogli podejmować w ramach projektów, skupiały się wokół wsparcia innowacyjnych i dynamicznych klastrów badawczych w Europie i zostały one podzielone na trzy części. Pierwsza z nich to analiza stanu istniejącego potencjału w zakresie badań i możliwości odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstw, w tym:

 • istniejąca polityka badawczo – rozwojowa, plan działania, i wpływ,
 • regionalni „aktorzy” czyli jednostki badawcze, przedsiębiorstwa, władze regionalne (w tym banki, anioły biznesu), infrastruktura badawcza i urządzenia badawcze,
 • istniejąca regionalna polityka i programy wspierające klastry,
 • szanse i zagrożenia rozwoju gospodarczego,  możliwości produkcyjne, transfer i wykorzystanie wiedzy,
 • europejski i międzynarodowy kontekst, powiązanie z Europejskimi Platformami Technologicznymi, Inicjatywy Technologiczne (Joint Technology Initiatives JTI)  i inne europejskie projekty.

 

 

Dokonywane analizy powinny zawierać możliwości synergii i szanse na wzajemną naukę i wymianę najlepszych praktyk, w wymiarze współpracy międzynarodowej. Analizy mogły także dotyczyć  przygotowania międzynarodowej strategii współpracy, identyfikującej potencjalne klastry badawcze pochodzące z krajów trzecich i ewentualną współpracę w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Zaangażowanie lokalnych „aktorów” było tutaj kluczowe, szczególnie przy konieczności przeprowadzenia analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) regionu z perspektywy rozwoju ekonomicznego i badawczego.

Druga część aktywności związana była z opracowaniem Wspólnego Planu Działania (Joint Plan - JAP), z udziałem członków , który musiał zawierać  strategię postępowania w zakresie działalności badawczej, innowacyjnej i rozwoju technologicznego. JAP mógł zawierać specyficzne działania regionalne, takie jak:

 • wzrost mobilności naukowców, włączając mobilność międzysektorową nauka – przemysł,
 • rozbudowa i wspólne wykorzystanie infrastruktury badawczej,
 • wsparcie dla projektów badawczych o dużym znaczeniu dla klastra,
 • podniesienie umiejętności, transfer wiedzy w tym i zarządzanie własnością intelektualną,
 • poprawa dostępu MŚP do usług wspierających innowacyjność,
 • poprawa dostępności do prywatnych i publicznych środków finansowania badań – rozwoju i innowacji w tym wdrożeń,
 • inne działania międzynarodowe takie jak wizyty, konferencje, szkolenia, wymiana pracowników klastra.

Ważnym elementem Wspólnego Planu Działań były zadania związane z mentoringiem nad regionami o słabiej rozwiniętym potencjale badawczym, analizą ich możliwości i przygotowaniemwłasnego planu działalności badawczej, co w rezultacie miało pomóc w stworzeniu nowych regionalnych klastrów badawczych. Ważne było również rozpowszechnianie poprzez konferencje, publikacje, stronę internetową oraz inne powiązane działania, włączając w nie podnoszenie świadomości społecznej, szczególnie wśród „aktorów” regionalnych.

Plan oczywiście powinien zawierać szczegółowy podział obowiązków i zadań, które przypisane były poszczególnym partnerom w oraz zakres europejskiej współpracy i – jeśli to wskazane – międzynarodowej współpracy z krajami trzecimi.

Plan musiał również zakładać sposób finansowania wdrożenia JAP, ponieważ to działanie nie było finansowane w ramach „Regionów Wiedzy”. Do wykorzystania beneficjenci mieli środki przewidziane w Funduszach Strukturalnych oraz z Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Programme CIP). Wnioskodawcy musieli wskazać źródła finansowania implementacji Wspólnego Planu Działań zadań zarówno na poziomie regionalnym, krajowym jak i europejskim.

Warto w tym miejscu przybliżyć nieco Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji, który został stworzony w celu uzupełnienia 7. Programu Ramowego. Jego główne cele to: zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP), promowanie innowacji, w tym innowacji ekologicznych, przyśpieszenie tworzenia konkurencyjnego, innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym, promowanie wydajności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach, w tym również w sektorze transportu. Program składa się z trzech programów szczegółowych: Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP); Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT); Program „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE). Więcej informacji na temat CIP znajduje się na stronie http://www.cip.gov.pl/

Wracając do Wspólnego Planu Działań, elementy, które z pewnością nie mogły być finansowane w ramach jego wdrożenia to np.: działania badawczo – rozwojowe, mobilność, infrastruktura, podnoszenie kwalifikacji, dostęp do finansowania etc.

Jakkolwiek, niektóre z elementów JAP mogły liczyć na finansowanie, a mianowicie były to działania związane z mentoringiem, współpracą, rozpowszechnianiem, działaniami wspierającymi implementację JAP, wymianą personelu, a także wspólne akcje promocyjne, których celem jest rekrutacja kadry badawczej.

Jak od wszystkich projektów w 7. Programie Ramowym, i od „Regionów Wiedzy”, oczekuje się wykazania wpływu jaki będzie miał na europejską przestrzeń badawczą. Dokumenty konkursowe określały w jaki sposób i na co projekt powinien oddziaływać. Po pierwsze, ważny był wpływ na rozwój i integrację klastrów badawczych w Europie w celu wspierania regionalnego rozwoju gospodarczego, a także światowej konkurencyjności. Wyniki projektu  powinny znacząco wpływać przede wszystkim na zwiększenie liczby miejsc pracy, patentów, wydajności kosztowej czy wzrost PKB. Po drugie, wpływem miało być również zwiększenie efektywności inwestycji w sferę badawczo – rozwojową na szczeblu regionalnym.  Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez określenie i wdrożenie regionalnych strategii wzorowanych na potrzebach biznesu, które wykorzystują europejskie, krajowe i regionalne fundusze oraz promują synergię pomiędzy Funduszami Strukturalnymi i Programem Ramowym na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP).

Trzecim spodziewanym wpływem projektu było zaangażowanie większej liczby regionów w akcje RoK do gospodarki opartej na wiedzy, a także Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Główny nacisk winien być kładziony na regionów z mniejszym potencjałem badawczym i wszędzie tam gdzie to zasadne, na opracowanie wskazówek dla tych regionów.

Wnioski nadesłane do Komisji Europejskiej oczywiście podlegają ocenie, dokonywanej przez ekspertów powołanych specjalnie do obsługi tego konkursu. Już na etapie tworzenia projektu, który musi być zgodny z zasadami określonymi w przewodniku dla wnioskodawców (Guide for Applicants), dokumencie zawierającym informacje potrzebne do przygotowania i złożenia wniosku do KE, możemy odnieść się do kryteriów oceny. A są one niezmienne i zawierają trzy główne elementy składowe wniosku: 1. Doskonałość naukowo-techniczna, a w niej: trafność koncepcji i zgodność celu projektu z tematem w odpowiednim Programie Pracy; jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy. 2. Jakość i efektywność wdrażania i zarządzania: adekwatność struktury zarządzania;  jakość ; uzasadnienie doboru środków (budżet, skład , wyposażenie). 3. Potencjalne oddziaływanie: rozwój, promocja, wykorzystanie wyników; wkład na poziomie europejskim; adekwatność planu promocji i wykorzystania wyników; zarządzanie własnością intelektualną. Znając podstawowe wytyczne jakimi kierują się eksperci, łatwiej jest stworzyć poprawny projekt. Dlatego też przed pisaniem wniosku koniecznie należy zapoznać się z całą dokumentacją konkursową, która dostępna jest na stronach Komisji Europejskiej pod adresem http://cordis.europa.eu. Zawsze sprawdzajmy aktualne dokumenty konkursowe i odpowiednie dla danego typu projektu.

Polskie regiony wiedzy

Na konkursy typu „Regiony Wiedzy” w 7. Programie Ramowym, liczba zgłoszonych projektów z co najmniej jednym uczestnikiem z Polski wynosiła 48 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymało 8 projektów, co daje 17% współczynnik sukcesu. 113 zespołów, z co najmniej jednym partnerem z Polski, zgłosiło wnioski do KE, a w grupie szczęśliwych realizatorów projektów znalazły się 24 konsorcja z 21% współczynnikiem sukcesu dla tego wskaźnika. A jak wyglądają statystyki pokazujące koordynację „Regionów Wiedzy” przez polskie jednostki? Na 14 złożonych wniosków 3 otrzymały dofinansowanie i, tak jak przy poprzednim współczynniku sukcesu, polska koordynacja uzyskała 21%. Przedstawione statystyki pochodzą z Raportu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie (KPK), opracowanego na podstawie analizy informacji uzyskanych z KE po zakończeniu 219 konkursów (baza eCORDA, 6.0). Pełna wersja raportu zamieszczona jest na stronie KPK http://www.kpk.gov.pl/publikacje/index.html

Po przeanalizowaniu polskich wniosków składanych w konkursie „Regiony Wiedzy”, eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, dokonali ich analizy i zwrócili uwagę na słabe strony projektów:

 

 • Potencjał Klastra. Niewystarczający opis klastrów uczestniczących w projekcie; brak wskazania obszaru tematycznego działalności Klastra; zbyt słabe zaangażowanie władz publicznych, przemysłu lub sfery B+R; brak opisu silnych i słabych stron oraz potencjału klastrów uczestniczących w projekcie (SWOT); brak sprecyzowanego wymiaru regionalnego; należy wskazać regiony oddziaływania; brak analizy regionów oraz specyfiki regionalnej branż, do których projekt jest adresowany;
 • Oddziaływanie. Brak zaangażowania instytucji odpowiedzialnych za realizację polityki regionalnej (implementacja); brak przedstawienia oddziaływania regionalnego projektu; nie zapewniona trwałość wyników projektu; nie przedstawiono możliwości finansowania wdrożenia planu działania; bardzo ograniczone działania w zakresie eksploatacji i upowszechniania;
 • Projekt. Zbyt wiele celów definiowanych w projekcie; cele zbyt ogólne; nieodpowiednie działania w stosunku do zamierzonych do osiągnięcia celów; zbyt szerokie potraktowanie obszaru badawczego; zbyt mało elementów zarządzania dotyczących ewaluacji, oceny ryzyka, rozwiązywania problemów; skomplikowana struktura zarządzania; brak precyzyjnego określenia ról koordynatora i partnerów; brak dokładnej specyfikacji kosztów;

Z pewnością opracowane słabe strony pomogą tym, którzy zamierzają tworzyć wnioski w przyszłych konkursach.

Wielkopolski Teleinformatyczny. Najlepsze praktyki

Jedną z inicjatyw, która otrzymała finansowanie w ramach konkursu „Regiony Wiedzy” (FP7-REGIONS-2008-2) był projekt„ICT WIELKOPOLSKA: Wielkopolski Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych Sterowany Badaniami” (Information and Computing Technologies Research Driven in Wielkopolska Province). Projekt otrzymał dofinansowanie Komisji Europejskiej w kwocie 211 230 euro i trwał od stycznia 2009r. do  grudnia 2010r.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, cel projektu  doskonale wpisywał się w specyfikę RoK, czyli w inicjowanie i umocnienie procesu budowy struktur organizacyjnych Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego. Powstały jest wynikiem ścisłej współpracy miasta Poznania, instytucji badawczych, czyli Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego, a także grupy około 50 firm poznańskich z sektora IT.

Wielkopolski Teleinformatyczny zgodnie z definicją klastra badawczego łączył i nadal łączy współdziałanie lokalnych władz, jednostek naukowo-badawczych i przedstawicieli biznesu po to, aby popularyzować  i rozwijać inicjatywy oparte na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych.

Misja, jaka przyświecała projektowi to integracja firm ICT oraz ośrodków naukowych tej branży, w celu rozwijania i wdrażania innowacyjnych technologii i produktów. Założeniem było podniesienie konkurencyjność gospodarki miasta Poznania i regionu Wielkopolski.

Projekt ICT Wielkopolska zakładał m.in. wypracowanie: ścieżek przygotowania grupy nowych, oryginalnych technologii i produktów finalnych, promowanych jako "specjalność regionalna"; zasad współpracy partnerów w klastrze; zakresu współpracy pomiędzy nauką a biznesem, a także określenie zapotrzebowania biznesu ICT na prace badawczo - rozwojowe i nowe technologie; opracowanie systemu wsparcia doradczego dla firm działających w klastrze; stworzenie mechanizmu promocji innowacji i produktów oferowanych przez partnerom zewnętrznym.

Głównym rezultatem projektu miało być stworzenie skutecznej platformy integracji wielkopolskiego sektora branży informacyjno - komunikacyjnej, powstającej w ramach realizacji wspólnych projektów badawczych i wykorzystywania ich rezultatów oraz promocji polskich i europejskich rozwiązań ICT. Już dziś można stwierdzić, że projekt zakończył się sukcesem.

Na potwierdzenie tego, na stronie http://wklaster.pl/ict/projektzamieszczone zostały efekty projektu w postaci raportów zawierających opis potencjału i możliwości rozwoju branży informacyjno - komunikacyjnej w Wielkopolsce, bieżących i planowanych badań nad technologiami ICT w poznańskich uczelniach i placówkach naukowych. Ogromnym sukcesem projektu jest również wypracowana możliwość współpracy nauki i biznesu w branży ICT, a także szanse i kierunki rozwoju Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego.  

Strategia i perspektywy

Nie budzi wątpliwości, że potencjał innowacyjny tkwi właśnie w regionach, a żeby go uwolnić, tam należy kierować finansowe środki wsparcia. 7. Program Ramowy w licznych inicjatywach daje takie możliwości, a jedną z nich są projekty typu „Regiony Wiedzy”, które w myśl zasady „uczyć się i współpracować”, wpisują się w nowopowstałą strategię Europa 2020.

Polskie instytucje mają ogromną szansę, żeby aktywnie włączyć się we współpracę z najlepszymi i kreować Europejską Przestrzeń Badawczą. W tworzonych konsorcjach mogą pełnić zarówno rolę  doświadczonych mentorów, jak i uczyć się od tych, którzy wiedzą więcej. Każde doświadczenie zdobyte w aktywnym działaniu i wykorzystywaniu funduszy unijnych zaprocentuje z nawiązką oraz wpłynie na budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Polskie regiony biorąc udział w projektach RoK, mają szansę na stworzenie platformy porozumienia dla samorządów, polityków, przemysłu i naukowców oraz lepsze wykorzystanie Funduszy Strukturalnych. Cel wydaje się być bardzo ambitny, ale z pewnością możliwy do osiągnięcia. Udowodniły to i przykłady wielu europejskich projektów realizowanych w 7. Programie Ramowym.  Już niebawem powstanie kolejny Program Ramowy – już dziś warto przygotować się na szanse, które stworzy.

fot. S. Jankowski / Smartlink
      Z. Szmidt / Smartlink

Autor:Izabela  Stelmaszewska – Patyk 

Jest konsultantką Siódmego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń. Pracuje w RPK Centrum Wspierania Innowacji, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości