Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2011/03/02 08:49:39
Warmińsko-mazurskie: Wiatr w żagle innowacji

Choć nazwa nie brzmi zachęcająco, obrzydlec przeczyszczający jest rośliną, z którą biznes na Warmii i Mazurach wiąże niemałe nadzieje. Można z niej bowiem będzie wytwarzać ekodiesla. Odnawialne źródła energii i czyste technologie to jeden z pomysłów na uczynienie regionu bardziej innowacyjnym.

W województwie warmińsko-mazurskim w systemie REGON zarejestrowanych jest blisko 109 tys. podmiotów gospodarczych. Wśród nich dominuje sektor prywatny, który stanowi aż 94 procent wszystkich jednostek. W ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych 76,3 proc. to firmy, które prowadzą osoby fizyczne, 0,7 proc. to spółdzielnie, a 10,9 proc. to spółki prawa handlowego. Zaledwie co pięćdziesiąta to państwowe. Główne działy gospodarki to produkcja żywności (użytki rolne stanowią 46,3 proc. powierzchni województwa), przemysł drzewny, proekologiczna gospodarka leśna, ekoturystyka, produkcja opon, maszyn i urządzeń z wykorzystaniem czystych technologii przemysłowych i z odnawialnych źródeł energii. Województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z najmniej zanieczyszczonych regionów kraju i objęte jest programem Zielonych Płuc Polski.

Do największych zagranicznych inwestorów na Warmii i Mazurach należą: Michelin, Safilin, Philips Lighting, Heineken, Schieder, Ikea, Alstom Power, Smithfield Food. W regionie funkcjonuje 9 szkół wyższych, na których każdego roku studiuje ponad 50 tysięcy studentów. Specjalne strefy ekonomiczne: Warmińsko-Mazurska oraz Suwalską są jednym z ważniejszych atutów regionu.Sieć dróg i linii kolejowych województwa zapewnia dobrą komunikację wewnętrzną oraz dobre połączenia między największymi miastami regionu i Obwodem Kaliningradzkim, nazywanym też – na razie na wyrost – Hongkongiem Północy. Przyjęta przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego strategia rozwoju społeczno-gospodarczego zakłada, że zasobność regionu będzie zależała od postępu w trzech podstawowych dziedzinach gospodarczych: rolnictwie, gospodarce turystycznej i przemyśle technologii przyjaznych środowisku. Rozwojowi tych dziedzin służą fundusze Unii Europejskiej wykorzystywane przez województwo.

 

Punkt wyjścia

Choć województwo warmińsko-mazurskie nie posiada dużej liczby wyspecjalizowanych instytucji do obsługi małych i średnich przedsiębiorstw, to nie znaczy, że ma miejsca, gdzie nie można dowiedzieć się o narzędziach i możliwych kierunkach wsparcia. W Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego(WMARR) można dowiedzieć się, czym jest na przykład Paszport do eksportu (działanie 6.1 PO IG), zapoznać się ofertą szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji oraz zdobyć wiedzę o eurofunduszach oraz metodach aplikowania o nie. Należy podkreślić, że duża cześć z udzielanego wsparcia jest bezpłatna, a od przedsiębiorcy wymaga się jedynie rejestracji.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale także instytucji okołobiznesowych zainteresowanych współpracą z firmami z Obwodu Kaliningradzkiego jedno wydarzenie jest szczególnie istotne. Otóż w dniach 17-19 marca 2011 roku w Olsztynie odbędą się Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach. W drugim dniu tej imprezy odbędzie się Forum Współpracy Biznesu, którego celem jest rozwijanie więzi gospodarczej z najbliższymi sąsiadami, nawiązanie kontaktów biznesowych oraz zapoznanie się z ofertą inwestycyjna Obwodu Kaliningradzkiego.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego pełni także funkcję informacyjno-doradczą jak i finansującą. W pierwszym przypadku każde MŚP może dowiedzieć się o aktualnych programach i zasadach skorzystania z nich. Może także, jeśli przedmiotem działania i celem  firmy jest innowacyjność, dowiedzieć się jak ją rozwijać i korzystać z narzędzi wsparcia nie tylko na poziomie regionalnym. Należy podkreślić, że nie trzeba przybywać do głównej siedziby w Olsztynie, aby skorzystać z rady eksperta WMARR, ponieważ agencja posiada 5 Lokalnych Punktów Konsultacyjnych (Działdowo, Elbląg, Nidzica, dwa w Olsztynie) oraz 34 Lokalne Okienka Przedsiębiorczości.

Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim nie ma jeszcze licznych instytucji finansujących przedsięwzięcia innowacyjne typu start-up.  Jedną z nich jest inkubator przedsiębiorczości Inqbe.  Potrzebę finansowania zaspakaja także Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, która pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującejoraz udziela pożyczek w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. W pierwszym przypadku na wsparcie mogą liczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa planujące skorzystanie z dotacji. Z kolei Regionalny Fundusz Pożyczkowypełni rolę instytucji kredytowej w oparciu o warunki finansowania zbliżone do rynkowych.

Kto może się ubiegać o wsparcie? Pożyczkę otrzymać może (MŚP) w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,mający siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub inwestujący na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pożyczkę otrzymać może także (MŚP) rozpoczynający działalność gospodarczą. Ze środków pożyczki mogą być współfinansowane w szczególności:

 • przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw,
 • przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
 • koszty kwalifikowane, które są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto w szczególności na: zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych zakup środków obrotowych kaucje, zaliczki, opłaty franczyzowe.

Należy pamiętać, że zobowiązania bieżące przedsiębiorstwa z tytułu: wynagrodzeń pracowniczych, opłat eksploatacyjnych nie mogą być współfinansowane ze środków pożyczki.

Agencja udziela pożyczek w walucie polskiej w wysokości nie większej niż 80 proc. wartości kosztów przedsięwzięcia. Wkład własny pożyczkobiorcy w formie pieniężnej i/lub rzeczowej w przedsięwzięciu musi wynosić minimum 20 proc. wartości kosztów przedsięwzięcia. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 300 tys. zł.Maksymalne łączne zaangażowanie WMARR wobec jednego przedsiębiorcy z tytułu udzielonych pożyczek nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki. Pożyczki udzielane są na okres maksymalnie do 84 miesięcy (7 lat), licząc od daty podpisania umowy pożyczki do dnia spłaty ostatniej raty kapitałowo-odsetkowej. Pożyczkobiorca może skorzystać z okresu karencji w spłacie kapitału, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.  Oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi od 4,86% do 14,26%, przy czym dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą od 8,26%. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania (spłaty pożyczki) i wyrażane jest w stosunku rocznym. naliczane są od aktualnego stanu zadłużenia od dnia uruchomienia pożyczki lub jej części i nie są kapitalizowane. Agencja pobiera prowizje i opłaty zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Agencji.

Do podstawowych form prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczek należą:

 • weksel in blanco pożyczkobiorcy
 • poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie,
 • gwarancja banku o dobrej kondycji finansowej, mającego siedzibę w kraju,
 • przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie,
 • zastaw rejestrowy,
 • przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie,
 • przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia składników majątku,
 • ubezpieczenie wierzytelności (pożyczki),
 • hipoteka,
 • blokada środków na rachunku bankowym pożyczkobiorcy albo innej osoby.

Innowacyjność firm w regionie

Jeśli mikro, małe i średnie chce być innowacyjne, to winno dokładnie przestudiować ofertę Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji(RSWI), działającego w ramach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. Już sam przegląd strony internetowej RSWI pozwoli uzyskać podstawowe informacje. Począwszy od definicji innowacyjność oraz jej rodzajów można zapoznać się tu z uwarunkowaniami ekonomicznymi i prawnymi. Szczególnie dobrze jest wyłożone zagadnienie własności intelektualnej oraz zasady jej ochrony. Oczywiście w żadnym przypadku teoretyczna nie ma takiej mocy przekazu jak praktyczna. Dlatego po analizie informacji warto poznać konkretne firmy, których wykaz jest dostępny w Bazie Firm. To jednak nie wszystko. 

Każde małe i średnie zainteresowane rozwojem własnej innowacyjności może w Regionalnym Systemie Wspierania Innowacji wybrać samemu eksperta z 14 dziedzin, w tym od finansów, prawa gospodarczego, zamówień publicznych, innowacji, który mu pomoże w rozwoju działalności. Ponadto MŚP może skorzystać z bezpłatnego audytu technologicznego. Polega on na wizycie w firmie niezależnego, doświadczonego audytora. Efektem takiej wizyty jest przekazanie przedsiębiorcy wyników w formie raportu zawierającego zalecenia poaudytowe, które, o ile zostaną wdrożone, podniosą konkurencyjność i sprawność działania firmy. Cały proces przeprowadzany jest bezpłatnie. Wszystkie informacje uzyskane podczas audytu są poufne. Kiedy już stanie się bardziej innowacyjna i zacznie z tego tytułu odnosić sukcesy rynkowe, to może wziąć udział w corocznym Konkursie Lider Innowacji.

Start za dwa lata

W czwartym kwartale 2013 roku do użytku zostanie oddany Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny. Jego budowa rozpocznie się w drugiej połowie 2011 roku. Cały obiekt będzie składał się z trzech części:

W skład Parku Technologicznego wejdą trzy budynki. Budynek biurowo-konferencyjny będzie również pełnił funkcję konferencyjną, szkoleniową i  ekspozycyjną, w którym podmioty skupione wokół Parku będą miały możliwość zaprezentowania rezultatów przeprowadzonych badań naukowych, doświadczeń i  eksperymentów oraz innowacyjnych produktów i technologii. Tutaj też ulokują się firmy świadczące usługi około biznesowe (księgowe, w zakresie promocji,  szkoleniowe, doradcze, prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe i inne). W budynku tym znajdować się będzie również zaplecze socjalne służące obsłudze lokatorów, ów i gości Parku, a także uczestników konferencji w zakresie przygotowania i podawania posiłków. Powierzchnia całkowita obiektu wyniesie 3520 m2, powierzchnia użytkowa - 2965 m2. Dwa budynki biurowe, które są przeznaczone na siedziby innowacyjnych przedsiębiorstw istniejących na rynku od wielu lat. Do ich dyspozycji będą klimatyzowane pomieszczenia biurowe o powierzchni 22-32 m2, z dostępem do telefonu i internetu, 20-osobowa sala konferencyjna oraz pokoje spotkań biznesowych. Powierzchnia całkowita każdego z budynków wyniesie 2277 m2, z czego na użytkową przypada 1923 m2.

Inkubator Przedsiębiorczości zaadresowany jest do początkujących firm, które skoncentrowane są na rozwoju innowacyjnych produktów i technologii. W IP będą mogły liczyć na wszechstronną pomoc w prowadzeniu biznesu – począwszy od wyposażenia biura, a skończywszy na profesjonalnym doradztwie biznesowym. Dlatego też jego ofertą powinny być zainteresowane przede wszystkim osoby planujące otworzyć własną działalność gospodarczą (w tym także absolwenci szkół wyższych). Do dyspozycji lokatorów Inkubatora będą klimatyzowane, umeblowane i częściowo wyposażone pomieszczenia biurowe o powierzchni 22-32 m2, z telefonem, dostępem do internetu, 20-osobowa sala konferencyjna oraz pokoje spotkań biznesowych. Powierzchnia całkowita budynku wyniesie 1941 m2, a użytkowa 1635 m2.

Z kolei składać się będzie z dwóch obiektów biurowo-laboratoryjnych. W jednym z budynków znajdą się laboratoria chemiczne, molekularne i technologiczne oraz Centrum propagacji fal radiowych w jonosferze i Centrum satelitarnego pozycjonowana i nawigacji. W drugim budynku, do dyspozycji firm związanych będą pomieszczenia laboratoryjne (o powierzchni 15-75 m2), biurowe (o powierzchni 15-28 m2), 20-osobowa sala konferencyjna oraz pokoje spotkań biznesowych. Pracownicy naukowi i studenci będą tu mogli przeprowadzać badania, doświadczenia i eksperymenty. Powierzchnia całkowita każdego z budynków wyniesie 1843 m2, a powierzchna użytkowa 1535 m2 .  Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny nie jest projektem zamkniętym. Architektoniczna wizja zakłada możliwość rozbudowy całego obiektu o dodatkowe moduły biurowo-laboratoryjne oraz o część rekreacyjną.

O swoim parku naukowo-technologicznym myślą także władze Elbląga. Są różne pomysły jego powiązania terytorialnego. Jedna z koncepcji zakłada podjęcie współpracy z regionem Trójmiasta, inna zaś pociągnięcia w kierunku wschodnim (Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach) lub powiązanie jego działalności z Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

Warmińsko-mazurskie klastry

Forma organizacjilokalnych powiązań, wspierających konkurencyjność i innowacyjność branżową w postaci klastrów w województwie warmińsko-mazurskimw porównaniu z innymi regionami Polski jest w regionie stosunkowo młoda. Pierwsze inicjatywy klastrowe powstały w 2007 roku, a ich najważniejsza działalność skoncentrowana jest w dwóch miastach: Elblągu i Olsztynie. Głównym animatorem tego sposobu organizowania działalności gospodarczej na Warmii i Mazurach jest Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. Również ogromny wkład w rozwój klastrów wnosi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

W Elblągu pierwsze klastry powstały dzięki projektowi „Program szkoleń promujących clustering”, przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przy współpracy z firmą konsultingową DGS SA. Z kolei w Olsztynie – w ramach programu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego przez wspieranie klastrów - działania pilotażowe” opracowanego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego przy współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową. W efekcie obu projektów w całym województwie powstało kilkanaście klastrów:

 1. Mleczarski
 2. Browarów Regionalnych
 3. Mięsa Wołowego
 4. Mebel Elbląg
 5. Meble Lubawa
 6. Turystyczny
 7. Mazurskie Okna
 8. Bałtycki Ekoenergetyczny
 9. Kętrzyński Energii Odnawialnej
 10. Warmińsko-Mazurski Razem Cieplej
 11. medialno-reklamowy
 12. Kaletniczy
 13. Producentów Jachtów i piekarniczy

Na 13 inicjatyw jedynie 7 nadal działa i realizuje wyznaczone cele. mleczarski, którego inicjatorem i operatorem jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie skupia 11 przedsiębiorstw z regionu w tym także dobrze znane firmy, jak Mlekpol – właściciel marek  „Łaciate” i „Milkpol” oraz Mlekovita i Polmlek – właściciel marki „Warmia”. Obecnie nie jest w pełni zinstytucjonalizowany, choć realizuje swoje zadania w oparciu o Katedrę Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Warmia i Mazury to także doskonały obszar dla przemysłu piwowarskiego. Firmy z branży w 2007 roku powołały do życia Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich. Jest to dość nietypowa inicjatywa, bowiem skupia małe, lokalne browary z całego kraju. Głównym celem Klastra jest poprawa konkurencyjności małych i średnich browarów przez wzrost ich innowacyjności, przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnych metod wytwarzania piwa. W środowisku o klasterze mówi się, że firmy w nim stowarzyszone mocno popierają swoje wysiłki i wzajemnie się promują.

Producenci wołowiny należą do najprężniejszych wśród firm branży spożywczej. Choć założony przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego Wołowinydziała od ponad dwóch lat, to w tym krótki czasie udało się mu osiągnąć bardzo wiele. Szczególnie warta polecenia jest baza danych, która jest zaadresowana do wszystkich uczestników inicjatywy klastrowej z Warmii i Mazur, którzy uczestniczą w procesie produkcji i sprzedaży wołowiny, a także dla tych, którzy chcą dopiero z klastrem współpracować.

Mebel Elblągskupia 16 firm z szeroko rozumianej branży meblarskiej (producenci mebli, osprzętu, półfabrykatów, akcesoriów) i 4 firmy (banki, transport, marketing i reklama), których celem jest wspieranie biznesu. Wszystkie łącznie zatrudniają ponad 2 tysiące ów. Takie przedsiębiorstwa jak „Lupus”, Fabryka Mebli „Stolpłyt” i Wójcik Fabryka Mebli, które współtworzą to rozpoznawalne marki na polskim rynku. Mebel-Elbląg wystawia wspólne ekspozycje na targach meblowych w Poznaniu i w Ostródzie. Firmy skupione w klasterze zabiegają wspólnie o kontakty eksportowe, między innymi w krajach Zatoki Perskiej. Ponadto stowarzyszenie wydaje (50 stron, 5000 egzemplarzy) promujący region i wszystkich swoich członków.

Osiemnaście przedsiębiorstw związanych z branżą meblarską z Lubawy i okolic wyraziło chęć utworzenia Klastra Meble Lubawa, czyli lokalnych powiązań producenckich, wspierających konkurencyjność i innowacyjność branżową. Jednak nie udało się doprowadzić tej inicjatywy do finału. Idea ta czeka na impuls rozwojowy.     

Warmia i Mazury posiadają ponad 2000 jezior, tysiące hektarów lasów i setki miejsc z zabytkami. Ale to nie wszystko. Region posiada doskonałe zaplecze noclegowe, gastronomiczne oraz dogodne warunki do uprawiania sportów żeglarskich, pieszych, rowerowych a nawet narciarskich. Dlatego też Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa podjęła się stworzenia Klastra Turystycznego. Obecnie mimo upływu czasu jest on wciąż jedynie w zalążkowej postaci.

Mazurskie Okna został utworzony w 2006 r. z inicjatywy 7 firm z województwa warmińsko-mazurskiego. Jego ambicją jest pokazywanie wysokiego zaawansowania technologicznego, niezbędnego do produkcji stolarki otworowej (drzwi, okien, bram, rolet, okiennic, żaluzji i moskitier). podejmuje starania o dofinansowanie ze środków unijnych. Na tym polu ma duże sukcesy. Obecnie złożył dwie aplikacje. W ramach przeznaczonego dla klastrów działania 5.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka planowany jest między innymi zakup maszyn i urządzeń do produkcji profili PCW, wyposażenie lakierni proszkowej oraz wyposażenie laboratorium stolarki otworowej. W ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej planowane jest opracowanie dokumentów operacyjnych związanych z utworzeniem wspólnej sieci sprzedaży członków klastra oraz kontynuowanie działań promocyjnych. Łączna wartość projektów wyniesie ok. 22 mln zł. nie ogranicza się jedynie do rynku polskiego. Swoje działania orientuje także na rynek niemiecki.

Rośliną, która w przyszłości ma zagwarantować regionalnym przedsiębiorstwom zyski jest obrzydlec przeczyszczający. Dlatego już dziś firmy, samorządy oraz ośrodki naukowo-badawcze utworzyły Bałtycki Ekoenergetyczny (BKEE), który swym zasięgiem obejmuje obszar Polski północnej od Koszalina przez Województwo Pomorskie aż po wschodnie krańce województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem BKEE jest wdrożenie idei szeroko rozumianej kogeneracji rozproszonej, tj. jednoczesnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w małej i średniej skali, w oparciu o odnawialne źródła energii, zwłaszcza biomasę, a także energię wodną, słoneczną i wiatrową. Kluczowym elementem, na którym skupione są działania klastra jest właśnie obrzydlec przeczyszczający, znany także jako jatrofa. Z rośliny tej można wytwarzać biopaliwa o wysokich wartościach energetycznych. Co ważne, obrzydlec nie ma zbyt dużych wymagań pod względem rodzaju ziemi. Można go uprawiać nawet na dość suchych gruntach, gdyż nie wymaga on dużo wody. prowadzi szeroko zakrojone badania i kooperuje z wieloma instytutami i naukowcami.

Czysta energia, produkcja biopaliw i biokomponentów ma być także przedmiotem działania Kętrzyńskiego Klastera Energii Odnawialnej. Jednak od chwili zawiązania inicjatywy w 2007 roku nie podjęta została znacząca aktywność.

Zupełnie inaczej jest w przypadku Warmińsko-Mazurskiego Klastra Razem Cieplej, który tworzy lokalne powiązania producenckie, wspierające konkurencyjność i innowacyjność w branży usług ciepłowniczych. Rosnącą konkurencyjność na rynku energetyki cieplnejzmusza producentów ciepła do dywersyfikacji działań, wdrażania nowych produktów i usług. W celu nadążania za nowinkami oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia firmom rozwija sieć swoich punktów informacyjnych, organizuje szkolenia i warsztaty dla nich oraz bierze udział jak i pomaga własnym członkom w zdobywaniu funduszy ze środków unijnych.

Ponownego przemyślenia i określenia celów wymaga podjęta, ale nie rozwinięta inicjatywa Klastra medialno-reklamowego. Pomysł zbudowania silnej i rozpoznawalnej marki jest jak nigdy wcześniej bardzo potrzebny. A gdy się weźmie pod uwagę fakt przemysłowo-usługowej różnorodności Warmii i Mazur, to dostrzec można ogromne możliwości rynkowe.

Podobny brak zapału dotknął kaletników ( Kaletniczy), producentów jachtów ( Producentów Jachtów) oraz firmy piekarnicze ( Piekraniczy), mimo iż zostały im stworzone na początku atrakcyjne możliwości rozwoju. Należy mieć nadzieje, że firmy powrócą do koncepcji rozwoju w klastrze, co niewątpliwie będzie dla nich z korzyścią.

Bez nauki ani rusz

Wśród wszystkich jednostek akademickich w województwie warmińsko-mazurskim Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie jest najważniejszą instytucją naukowo-badawczą, która skupia nie tylko specjalistów z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych zajmujących się zbliżoną problematyką, ale także przedstawicieli gospodarki i samorządów terytorialnych. Wspólnym wysiłkiem  identyfikują aktualne i przyszłe problemy z zakresu swoich obszarów i poszukują sposobów ich rozwiązań. Uniwersytet jest inicjatorem wielu interdyscyplinarnych przedsięwzięć o charakterze naukowo-biznesowym. Między innymi podpisał porozumienia o utworzeniu i rozwoju następujących klastrów:

 • Kętrzyńskiego Klastra Energii Odnawialnej,
 • Bałtyckiego Klastra  Ekoenergetyczny,
 • Klastra Browarniczego,
 • Klastra Mleczarskiego,
 • Warmińsko-Mazurskiego Klastra „Razem cieplej”.

Uniwersytet nie tylko współuczestniczy i patronuje nowatorskim w projektom, ale także realizuje własne, autorskie przedsięwzięcia. Najważniejszym z nich jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT). Zasadniczo to centrum nie różni się od innych tego typu uczelnianych placówek w Polsce. Każdy CIiTT musi działać jak ekspert najwyższej klasy z czym jednocześnie musi także korelować zakres świadczonych usług. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w zakresie współpracy biznesowo-naukowej postawił na cztery obszary:

 • informacja i doradztwo,
 • internetowe bazy danych,
 • centra badawcze,
 • przedsiębiorczość akademicka.

Ten realizuje także Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Pierwszy zakres jest bardzo obszerny. Obejmuje szkolenia, (w tym poszukiwanie partnera, technologii, odbiorcy, opinie o technologiach), finansowanie (źródła środków, pozyskiwanie, wykonanie) oraz doradztwo w powyższych sprawach. Dzięki internetowym bazom danych naukowcy małe i średnie przedsiębiorstwa mogą dowiedzieć się o kierunkach badań naukowych, a także wziąć w nich udział, jeśli wiąże się to z ich obszarem zainteresowań.

Z kolei centra badawcze, a jest ich pięć na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (Centrum Badań Energii Odnawialnej, Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa, Centrum Badań Europy Wschodniej, Centrum Badań Społecznych, Centrum Żywności Naturalnej i Tradycyjnej) stanowią skonsolidowane zaplecze badawcze dla klastrów i parku naukowo-technologicznego.

W przypadku przedsiębiorczości akademickiej przyszli przedsiębiorcy i menedżerowie na organizowanych dla nich szkoleniach mogą dowiedzieć się jak założyć swoją pierwszą firmę i jak pozyskać środki finansowe. A jeśli jest się pracownikiem lub właścicieli przedsiębiorstwa zarejestrowanego w województwie warmińsko-mazurskim, to uczelnia oferuje staże w UWM. Ich celem jest nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a przedsiębiorców, przybliżenie zagadnienia transferu wiedzy, poznanie przez naukowców reguł rządzących w biznesie, poznanie wzajemnych oczekiwań przedsiębiorców i naukowców oraz ułatwienie dostępu przedsiębiorstw do wyników badań naukowych. Jak pokazało życie, ścisła i odważna współpraca przedsiębiorstw i nauki niesie ze sobą obopólne korzyści. Wystarczy spojrzeć na Dolny Śląsk, Małopolskę, czy na Podkarpacie, gdzie tego typu współpraca kwitnie. Tym śladem winny podążać MŚP także na Warmii i Mazurach.

 

fot. wrota warmii i mazur

:Jacek Strzelecki 

Dziennikarz, prawnik, sinolog. Od 1997 zajmuje się gospodarką, finansami i prawem Chin. Obecnie dziennikarz miesięcznika „Gazeta Bankowa”. kilkuset tekstów na temat chińskiej gospodarki i finansów oraz rozmówek polsko-chińskich: „Jak to powiedzieć po chińsku” dla wydawnictwa Powszechna oraz poradnika „Jak robić interesy w Chinach” Almanach Eksportera 2009 dla Domu Wydawniczego KIG. W 2010 roku wyróżniony w VIII edycji konkursu NBP dla dziennikarzy o nagrodę im. Władysława Grabskiego. Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości