Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2011/11/08 10:02:15
Kujawsko-pomorskie: droga do innowacji

Toruński to jedna z najbardziej znanych jednostek tego typu w Polsce. Nie jest to jednak jedyna instytucja wspierająca rozwój innowacji w województwie kujawsko – pomorskim. Działają tu parki przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości, nietypowe klastry, a także fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Warto zapoznać się z ich ofertą.

Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009”w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2006-2008 ponad 20 procent przedsiębiorstw przemysłowych wprowadziło innowacje. W sektorze usług w tym samym okresie nowatorskie rozwiązania wdrożyło 14,6 proc. firm. Natomiast w latach 2007-2009 było to odpowiednio 17,5 proc. (przemysł) i 13,9 proc. (usługi). W województwie kujawsko-pomorskim w latach 2008-2009 w ogólnych nakładach na inwestycje w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych 15,55 proc. wszystkich stanowiły inwestycje w innowacyjność. Z kolei w usługach średniorocznie było to 10,25 proc.

Tab. Wartość nakładów inwestycyjnych ze względu na sektor (mln zł).

 

Rok/ Sektor

2008

2009

Sektor przedsiębiorstw przemysłowych

5886,0

3742,4

Sektor przedsiębiorstw usługowych

1972,6

1416,4

Źródło: „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009”.

Powyższe dane uwidaczniają jak wiele w tematyce innowacyjności w województwie kujawsko pomorskim jest do zrobienia. Co więc jest robione? Po pierwsze już niedługo, bo 8 listopada bieżącego roku rusza Regionalne Forum Innowacyjności. Jego celem jest przeprowadzenie szerokiej społecznej dyskusji nad problemami związanymi z innowacyjnością w regionie. Władze województwa uważają to, że w regionie jest niski stopień innowacyjności jest skutkiem braku debaty wszystkich środowisk i zainteresowanych stron. Dlatego każdy z mieszkańców województwa, przedsiębiorcy, eksperci i wszyscy ci, którym problematyka innowacyjności jest bliska, będą mogli wyrazić swoją opinię i zgłosić własne propozycje nowatorskich rozwiązań.Z kolei Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy.  Do 20 listopada bieżącego roku mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział w województwie kujawsko-pomorskim będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe wyłącznie na zakup usług w zakresie:

 • badań przemysłowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615),
 • badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi. 

W ramach konkursu do wsparcia przewidziano dwa typy projektów: Voucher badawczy na pierwszy kontakt z jednostką naukową oraz Voucher badawczy na rozwój współpracy badawczo – rozwojowej.

Maksymalna wielkość wsparcia w pierwszym przypadku vouchera wynosi 25 tys. zł a w drugim 50 tys. zł. Pierwsza akcja ma na celu uświadomienie ludziom jak ważne są innowacje oraz to, że w tę dziedzinę każdy coś może wnieść wartościowego. Z kolei voucher badawczy, choć jest typowym programem skierowanym do mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), to ma na celu uruchomienie chęci współpracy firm z jednostkami naukowo-badawczymi.  

Park na dwa sposoby

Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiegojest 6 obszarów oferujących zintegrowane wsparcie działalności gospodarczej. Pod względem organizacyjnym można je podzielić na parki przemysłowe i parki przemysłowo-technologiczne. Do pierwszej grupy należą:  Vistula Park Świecie, Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim oraz Grudziądzki Park Przemysłowy.

Vistula Park (VP) jest położony w Świeciu. W ocenie ekspertów jest to najbardziej atrakcyjny teren inwestycyjny w województwie kujawsko-pomorskim pod działalność przemysłową, usługową i składową. Jego atutami są bliskość dużych miast z prężnymi ośrodkami akademickimi (Bydgoszcz, Toruń), lokalizacja w pobliżu dróg krajowych i niedawno otwartej autostrady A1. Ponadto w odległości 50 km od parku znajduje się międzynarodowy port lotniczy Bydgoszcz Szwederowo. Z punktu zaś widzenia działalności operacyjnej MŚP niebagatelne dla nich znaczenie mają koszty, które władze miasta minimalizują poprzez pakiet zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości. Vistula Park jest skierowana do tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, ponieśli nakłady inwestycyjne oraz chcą zatrudnić lub zwiększyć zatrudnienie o co najmniej 20 osób spośród mieszkańców gminy Świecie. Zwolnienia w wysokości 100 procent podatku dotyczą gruntów, budowli i powierzchni w budynkach nowo wybudowanych, zaadoptowanych lub nabytych w procesie likwidacji, upadłości lub egzekucji, które przeznaczone zostały na prowadzenie działalności gospodarczej. Okres zwolnienia uzależniony jest od liczby zatrudnionych osób i wynosi od 5 lat (przy zatrudnieniu od 20 do 50 osób) do 10 lat (przy zatrudnieniu powyżej 100 osób). Z kolei ulgi w podatku od nieruchomości mogą uzyskać przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub ją prowadzący, którzy utworzą nowe miejsca pracy, zatrudniając mieszkańców gminy Świecie. Wysokość ulg zależy od ilości utworzonych miejsc pracy. Najniższa zniżka wynosi 15 proc., a najwyższa aż 75 proc. Ulgi przyznawane są na okres 36 miesięcy.

Również dobre jak Park Vistula położenie ma Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim (PPSK). Od tego w Świeciu odróżnia go to, że poza przestrzenią pod działalność przemysłową i usługową posiada Inkubator Przedsiębiorczości, w którym działa Regionalne Centrum Przedsiębiorczości, zapewniające firmom działającym na terenie Parku szkolenia, kursy doskonalenia zawodowego, doradztwo w sprawie pozyskiwania środków unijnych. Także i tutaj dla inwestorów przewidziane są zwolnienia i ulgi w podatkach.

Trzecim parkiem przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim jest Grudziądzki Park Przemysłowy (GPP). Ten z kolei wyróżnia od powyższych dwóch, że ma największe innowacyjne zacięcie. Poza tym część jego nieruchomości objęta została Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a tym samym działające w nim małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na warunkach określonych w prawie. Ale to nie wszystko. Ponadto pod koniec września bieżącego roku władze parku zawarły z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego porozumienie na rzecz utworzenia na terenie GPP inkubatora przedsiębiorczości zaadresowanego przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Inicjatorom zależy by inkubator stwarzał realne warunki dla powstawania firm (mikro i małych), a także sprzyjał rozwijaniu się przedsiębiorstw już istniejących.

Władzom Grudziądzkiego Parku Przemysłowego zależy na profesjonalizowaniu struktury parku, jak i samej jego oferty. Dlatego też w ubiegłym roku podjęły ścisłą współpracę z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy, który jest postrzegany w województwie jako ta instytucja, która ma kluczową rolę w kreowaniu polityki innowacyjnej w regionie. Park i UTP wspólnie opracowały koncepcję budowy Regionalnego Centrum Innowacyjności, które w założeniu ma m.in. zacieśnić powiązania między światem nauki i gospodarką. W praktyce sprowadza się to do przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami (MŚP), usługami w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferze technologii  oraz przekształcaniu wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.

Do drugiej wspomnianej grupy zintegrowanych obszarów działalności gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim należą: Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny;Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny oraz Toruński .

Pierwsza z tej grupy, Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny (WSRGPPT) w założeniach przeznaczona jest przede wszystkim dla branż:

 • budowlanej i magazynowej (usługi budowlane, produkcja materiałów budowlanych, centra
 • logistyczne),
 • wdrażania (innowacje),
 • chemicznej (istnieje możliwość współpracy z firmą Anwil SA. oraz przewidywane jest
 • utworzenie klastra branżowego),
 • metalowej,

Poza atutami lokalizacyjnymi dla małych i średnich przedsiębiorstw większe znaczenie ma planowana współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie transferu innowacji i nowoczesnych technologii. Ta działalność będzie w przyszłości prowadzona przez  WSRGPPT wspólnie z  Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości.

Z kolei Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny (BPPT) to jeden z najmłodszych, a jednocześnie jeden z większych parków przemysłowo-technologicznych w Polsce. Cały obszar parku to 280 ha, który znajduje się w granicach Bydgoszczy - stolicy województwa kujawsko-pomorskiego. Od września 2009 roku blisko 36 ha terenów inwestycyjnych na terenie BPPT włączono do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE). W rezultacie tego przedsiębiorcy i małe oraz średnie firmy mogą korzystać z przywilejów podatkowych. Obecnie na terenie parku działają przedsiębiorstwa z następujących branż: produkcji materiałów budowlanych, wyrobów z metalu, wyrobów z tworzyw sztucznych, wyrobów z drewna, zabezpieczeń przeciwpożarowych, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także usług reklamowych, magazynowych, ochroniarskich, projektowania i doradztwa technicznego. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje inwestorom różnego rodzaju usługi jak na przykład obsługę rachunkową, projektową, urbanistyczną, badania i analizy techniczne, doradztwo i pomoc w zakresie innowacyjnych technologii i współpracy w tym zakresie z uczelniami wyższymi. Poza tym BPPT jest również właścicielem 26 patentów, z które za odpłatnością są udostępniane wszystkim firmom. Pełna ich lista jest dostępna na stronie internetowej parku.

Trzecim parkiem skupionym na rozwoju i łączeniu przemysłu, technologii oraz nauki w województwie kujawsko-pomorskim jest Toruński  (TPT). Jego najważniejszą częścią jest (CTT). Park specjalizuje się w tej dziedzinie od samego początku swojej działalności. Centrum na rzecz przedsiębiorców oraz MŚP świadczy następujące usługi w zakresie innowacyjności:

 • wsparcie komercjalizacji badań naukowych,
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej oraz tzw. „coaching",
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami naukowymi, badawczo - rozwojowymi i   gospodarczymi z kraju i zagranicy,
 • szkoleń, seminariów i konferencji dla przedsiębiorstw (ze szczególnym  uwzględnieniem tematyki e-przedsiębiorstwa).

w Toruńskim Parku Technologicznym w opinii europejskich ekspertów uchodzi za wzór organizacji świadczącej skuteczne usługi przedsiębiorcom nie tylko w Toruniu, lecz w całym regionie. Wniosek ten jest formułowany w oparciu o opinie przedsiębiorstw działających w CTT, które cenią sobie, iż toruńskie centrum skupia firmy o dużym potencjale technologicznym, co zapewnia przedsiębiorstwom prestiż i uznanie oraz przyciąga ludzi szukających innowacyjnych rozwiązań.

Klastry, czyli w poszukiwaniu zaufania

Rozwój klastrów w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak i w innych regionach, to wciąż duże wyzwanie. Choć na początku było bardzo duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców i przedsiębiorstw tym sposobem organizacji działalności gospodarczej (o źródłach i pomysłach na klastrowość w województwie kujawsko-pomorskim informacje znajdują się tutaj), to obecnie klastry czekają na nowy impuls rozwojowy. Wśród inicjatyw klastrowych w województwie można wymienić:

O klastrach w województwie można mówić w ujęciu branżowym lub regionalnym. W drugim przypadku istotny jest Bydgoski Przemysłowy (BKP), który nie ma charakteru branżowego. Jego celem jest promowanie w Polsce i za granicą regionalnego przemysłu, którego ważną częścią jest branża przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji narzędzi. Innym ważnym elementem jego aktywności klastrowej jest tworzenie ram współpracy badawczo-naukowej przemysłu z uczelniami wyższymi. Bydgoski Przemysłowy chce wykorzystać ich potencjał w promowaniu nowych koncepcji przemysłowych i sektorowych z jednoczesnym przygotowywaniem dla nich kadry.

Natomiast w celu przekonania i zachęcenia przedsiębiorców oraz małych i średnich firm z województwa kujawsko-pomorskiego do integrowania swoich sił rozwoju tego typu struktur biznesowych opisany będzie „Dolina Zdrowia”, który w regionie oraz w opinii ekspertów od klastrów uważa się za dobry przykład do naśladowania w zakresie ścisłej biznesowej współpracy branżowej firm. Ciechociński Uzdrowiskowy „Dolina Zdrowia”, skupia przedsiębiorstwa sanatoryjne i hotelowe. Powstał on z inicjatywy Komisji Zdrowia (przy samorządzie gminnym) oraz lokalnego stowarzyszenia przedsiębiorców branży uzdrowiskowej. Cel jego działania jest prosty i sprowadza się do uczynienia z Ciechocinka lidera na polskim rynku usług uzdrowiskowych.

Dzisiejsza pozycja firm stowarzyszonych w klastrze zaczęła się od projektu współfinansowanego z funduszy europejskich koordynowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. W pierwszej kolejności przeprowadzono badania, które miały na celu określenie prawdziwego potencjału innowacyjnego lokalnych MŚP. Jego wyniki pokazały, że nie jest on imponujący, a do tego zdecydowana większość przedsiębiorstw cechuje bierność w samodzielnym budowaniu nowatorskiej przestrzeni. Stało się więc jasne w jakich obszarach MŚP potrzebują pomocy. Problem jeszcze leżał w psychologii, bowiem integracja aktywności firm z jednej branży (turystyczno-uzdrowiskowej) w jednym kierunku nie była postrzegana dobrze (brak wzajemnego zaufania), co skutkowało osłabieniem i negowaniem prorozwojowego celu. Dopiero mozolne budowanie zaufania w oparciu o osiągnięcie wspólnego celu, a nie jednostkowego, pozwoliło na zbudowanie sieci zależności i powiązań, które są sednem klastra. Bardzo szybko uwolniona została innowacyjność i kreatywność lokalnych przedsiębiorców i podjęte zostały działania na rzecz wypracowania jednolitej strategii działania ich grupy, a potem całego klastra. Dla lepszego zrozumienia celów i korzyści wynikających ze zintegrowanej współpracy przedsiębiorcy odbyli wizytę studyjną w Austrii, która ostatecznie wykazała, że turystyczny nie jest skierowany przeciwko komuś lub czemuś i, że na pewno tego rodzaju zintegrowana działalność gospodarcza przynosi wymierne korzyści współpracującym ze sobą firmom, nawet jeśli działają w tak wąskiej i specyficznej branży jak usługi sanatoryjne. Najlepszym źródłem informacji o klastrach w województwie kujawsko-pomorskim jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Finanse i innowacje

Podobno o pieniądzach dżentelmeni nie rozmawiają, za to przedsiębiorcy – owszem. Ci drudzy są jeszcze skazani na ich ciągłe poszukiwanie, jeśli ich przedsięwzięcie ma mieć stał dynamikę rozwoju. I to zadanie mają oni, w porównaniu z innym regionami w Polsce, w pewnych aspektach, ułatwione. Otóż województwo kujawsko-pomorskie należy do zasięgu działania funduszu Pomeranus Seed (PS), oferującego kapitał zalążkowy (seed capital). Na wsparcie finansowe mogą liczyć ci przedsiębiorcy oraz te małe i średnie firmy, które działają lub zamierzają działać w jednej z następujących branż:  bio- i nanotechnologii materiałów i wyrobów lub technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT). Fundusz prowadzi stały nabór wniosków o dofinansowanie, choć sama jego działalność  jest ograniczona czasowo i kończy się z dniem 31 grudnia 2013 roku. Nie należy więc zwlekać z ubieganiem się o wsparcie finansowe, bo procedura przygotowawcza oraz aplikacyjno-weryfikacyjna jest dość długotrwała. Oczywiście nie ma żadnych przeszkód, by zaczynająca znalazła sobie sponsora finansowego wśród funduszy typu , które działalność prowadzą na poziomie ogólnopolskim. Taka winna być jednak bardzo dobrze przemyślana. W Polsce działa obecnie kilkanaście tego typu funduszy.Drugim umiarkowanym (bądź zminimalizowanym nastawieniem na stopę zwrotu) źródłem dokapitalizowania przedsiębiorców oraz MŚP są publiczne fundusze kredytowe i poręczeniowe. Ich jest zaadresowana zarówno do już działających firm, ale pragnących poszerzyć swoje możliwości rynkowe, jak i dopiero rozpoczynających swoją drogę biznesową. Ogólnie rzecz ujmując dofinansowanie w województwie kujawsko-pomorski może pochodzić z lokalnych lub regionalnych funduszy pożyczkowych lub z funduszy poręczeniowych.

W pierwszym przypadku bogatą ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw posiada Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (KPFP). Jego idea działania jest prosta: procedura udzielania pożyczki ma być maksymalnie uproszczona, a oprocentowanie pożyczek ustalane jest na podstawie stopy referencyjnej określanej przez Komisję Europejską. Jego skierowana jest do mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP. Mimo minimalizmu nie oznacza to, że pieniądze dostaje każdy, kto złoży wniosek. Sukces wielu firm świadczy, że warto ubiegać się o nie dla rozwoju własnego planu biznesowego.

Największy wybór przedsiębiorcy mają w drugim obszarze wsparcia finansowego w zakresie poręczeń kredytowych. W województwie kujawsko-pomorskim udzielają ich aż trzy instytucje. Są to: Kujawskie Poręczenia KredytoweKujawsko Pomorski oraz Bydgoski . Różnice między nimi sprowadzają się nie co do treści działalności, ale bardziej korzeni powstania (instytucji powołującej), co w pewnym sensie determinuje przedmiot i podmiot oferty, ale w żadnym zakresie nie wyłącza nikogo, jeśli spełnione są warunki dofinansowania. Tym samym o wsparcie mogą starać się firmy niezależnie od branży, w której działają.

Pierwszy (kontrolowany) krok

Młodzi przedsiębiorcy lub osoby marzące o założeniu swojej własnej firmy mogą liczyć na pomoc Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości (WIIP) oraz jego ekspertów. W październiku rozpoczął się kolejny kurs „STARTER młodzi w biznesie” dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, studiujących lub osób, które ukończyły studia. Celem jego jest przekazanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, takiej jak napisać biznesplan, jak zarządzać finansami i firmą. Choć ta edycja się już rozpoczęła, to władze inkubatora przewidują ogłoszenie kolejnych w przyszłym roku. Ale nie tylko młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc i wsparcie we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości. Swoje miejsce znajdzie tam każdy lub każda początkująca , której działalność gospodarcza ma innowacyjny charakter. Co przez to władze WIIP rozumieją? W ich ocenie jest to taka działalność, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 • działalność z zastosowaniem rozwiązań technologicznych znanych i rozpowszechnionych w Polsce nie dłużej niż 5 lat,
 • działalność polegająca na produkcji nowatorskich produktów z punktu widzenia lokalnego rynku,
 • działalność polegająca na świadczeniu nowatorskich usług z punktu widzenia lokalnego rynku,
 • działalność z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań organizacyjnych z punktu widzenia lokalnego rynku.

Jeśli więc mała lub średnia spełnia jeden z powyższych warunków to może skorzystać z pomieszczeń biurowych, pomieszczeń magazynowych, pomieszczeń produkcyjno-usługowych, sal wykładowych lub konferencyjnych, a wszystko to po bardzo preferencyjnych stawkach. Eksperci młodym ludziom, planującym rozpoczęcie swojej drogi biznesowej, doradzają by podjąć współpracę z takimi instytucjami jak Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości lub inne instytucje z otoczenia innowacyjnego biznesu dużo wcześniej, a najlepiej w chwili, gdy tylko pojawi się pierwsza myśl o własnej działalności gospodarczej. Tłumaczą to tym, że wiele z tych instytucji prowadzi szeroką edukację biznesową w postaci darmowych  warsztatów, seminariów, konferencji, gdzie prelegentami i ekspertami są eksperci z różnych dziedzin działalności gospodarczej (prawo, finanse, marketing itp.), menadżerowie firm i sami przedsiębiorcy. Zaletą uczestniczenia w takich spotkaniach jest także i to, że nie mówi się na nich wyłącznie o globalnych problemach, ale pamięta się też o lokalnym, regionalnym i krajowym rynku w kontekście globalnej ekonomii. Innymi słowy omawiane są istniejące już trendy jak i dopiero spodziewane.

Z lotu ptaka

Na koniec warto jeszcze zapoznać się z danymi prezentującymi sytuację gospodarczą województwa kujawsko – pomorskiego. Ułatwią one podjęcie decyzji o rozpoczęciu lub nie prowadzenia firmy w tym regionie. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego wiosną 2011 roku kształtowało się na poziomie 246,2 tys. osób i było to więcej o 8,2 proc. w skali roku. W sektorze publicznym zatrudnionych było 21,5 tys. osób, co oznacza wzrost o 0,2 proc. w skali roku. W sektorze prywatnym przeciętna liczba zatrudnionych ukształtowała się na poziomie 224,7 tys. osób (91,3 % wszystkich zatrudnionych), tj. wyższym o 9,1 proc. w skali roku. Wiosną 2011 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 152,2 tys. osób bezrobotnych, co w ujęciu rok do roku stanowi wzrost o 3,3 proc.. Wśród wszystkich osób pozostających bez pracy 53,1 proc. bezrobotnych to kobiety, a 45 proc. to mieszkańcy wsi. Średnia stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 17 procent. Oznacza to, że kapitał ludzki województwa nie jest w pełni wykorzystany i wciąż można wykorzystać ukryty w nim potencjał.

Dane GUS wskazują, że na inwestycje nowych obiektów majątkowych i ulepszenie istniejących przedsiębiorstwa przemysłowe z województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku przeznaczyły kwotę 2767,1 mln zł, co w porównaniu z 2009 rokiem oznacza spadek (w cenach bieżących) o 16,4 proc. Prym wiodły firmy z sektora prywatnego i ich udział w ogólnej kwocie nakładów stanowi 71,7 proc. Najwięcej zainwestowano w zakup maszyn, urządzeń technicznych oraz narzędzi. W województwie kujawsko-pomorskim działa ponad 185 tys. przedsiębiorstw, z czego ponad 11 tys. to spółki handlowe, a blisko 1700 firmy zagraniczne. W Specjalnej Strefie Ekonomicznej pod Toruniem stanęły fabryki japońskiego giganta elektronicznego Sharp i innych firm z Kraju Kwitnącej Wiśni.

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu przez przedsiębiorstwa z terenu województwa kujawsko-pomorskiego wiosną tego roku osiągnęła poziom 3466,3 mln zł.  Jeśli zaś chodzi o wydajność pracy w przemyśle jako średni przychód ze sprzedaży wyrobów i usług w przeliczeniu na 1 zatrudnionego to w lutym 2011 roku wyniosła 27,1 tys. zł, co po wyeliminowaniu wpływu zmian cen oznacza wydajność o 5,3 proc. niższą od obserwowanej przed rokiem.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego wynosi  2811,42 zł, co stanowi 82,2 proc. średniej krajowej. W podziale na sektory to w publicznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 3417,09 zł, a wprywatnym 2753,34 zł.

W Kujawsko-Pomorskiem działa kilkanaście wyższych uczelni. Najważniejsze z nich to Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

 Fot. Smartlink 

:Jacek Strzelecki 

Dziennikarz, prawnik, sinolog. Od 1997 zajmuje się gospodarką, finansami i prawem Chin. Obecnie dziennikarz miesięcznika „Gazeta Bankowa”. kilkuset tekstów na temat chińskiej gospodarki i finansów oraz rozmówek polsko-chińskich: „Jak to powiedzieć po chińsku” dla wydawnictwa Powszechna oraz poradnika „Jak robić interesy w Chinach” Almanach Eksportera 2009 dla Domu Wydawniczego KIG. W 2010 roku wyróżniony w VIII edycji konkursu NBP dla dziennikarzy o nagrodę im. Władysława Grabskiego. Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości