Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2011/03/11 11:27:31
Świętokrzyskie: Innowacyjna

Dlaczego warto zainwestować w świętokrzyskim? Bo prężnie rozwijają się tu klastry, nabiera rozpędu nowoczesny , swoją siedzibę ma wiele znanych w całej Polsce firm, a dodatkowo – Kielce to drugie po Poznaniu polskie miasto targowe.

Województwo świętokrzyskiema bardzo wyraźną specyfikę gospodarczą. Północna jego część zdominowana jest przez przemysł, a południowa i wschodnia przez rolnictwo. Przemysł województwa ukształtowany został przez wielowiekową tradycję hutnictwa, metalurgii, ceramiki oraz kamieniarstwa. Sprzyjały temu bogate złoża surowców budowlanych, a które obecnie uczyniły ten region centrum polskiej produkcji cementu i gipsu. Z kolei firmy wytwarzające z nich produkty budowlane należą do największych w Polsce.  55 proc. obszaru województwa to grunty rolne, dlatego istotną rolę w województwie odgrywa także przemysł rolno-spożywczy. Jego wolumen stanowi aż 16,1 procenta całej produkcji sprzedanej województwa. Najprężniej rozwijającymi się w tym dziale branżami są: mięsna, mleczarska, młynarska i owocowo-warzywna. W regionie w rejestrze REGON zarejestrowanych jest 107068 firm funkcjonujących w następujących działach gospodarki (procent wszystkich firm): i naprawy (37,3 %), obsługa nieruchomości (11,8%), budownictwo (11,7%). przetwórstwo przemysłowe (9,4 %), transport gospodarka magazynowa i łączność (7,1 %), działalność usługowa komunalna, społeczna i pozostała indywidualna (6,5%).

Najwięcej podmiotów prowadzi działalność gospodarczą na obszarze miasta i gminy Kielce (27 %) oraz w powiatach: kieleckim (11,8 %), ostrowieckim (10,4 %), skarżyskim (7,3 %), starachowickim (6,5 %), koneckim i sandomierskim (5,9 %), jędrzejowskim (5,6 %), buskim (5,2 %) oraz staszowskim (4,7 %). W regionie swoje siedziby mają firmy takie jak: Barlinek, Centrostal, Cersanit, Echo Innvestment, Exbud Skanska, Kolporter, Lafarage Nida Gips, MAC Edukacja, Mitex, Nomi. Dobre tradycje przemysłowe, specjalizacja, a zarazem różnorodność możliwości działalności gospodarczej oraz korzystne wskaźniki makroekonomiczne regionu przyciągają inwestorów zagranicznych z Belgii, Francji, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, a w ostatnim czasie także z  Dalekiego Wschodu, w tym głównie z Chin.

Wizytówką gospodarczą województwa są Targi Kielce, które są drugim po Poznaniu co do wielkości w kraju ośrodkiem wystawienniczym i targowym. Tu znajduje się jedyny w Polsce teren pokazowy, umożliwiający dynamiczną i przestrzenną prezentację ciężkiego sprzętu budowlanego, transportowego i wojskowego. Rozwój wielu dziedzin gospodarczych w Świętokrzyskim wspierany jest przez Specjalną Strefę Ekonomiczną w Starachowicach, która również słynie z wieloletnich i dobrych tradycji przemysłowych. Ma ona olbrzymi wpływ na wprowadzanie w regionie nowoczesnej technologii oraz poprawę konkurencyjności lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw.

Województwo świętokrzyskie to także prężny ośrodek akademicki. Na jego obszarze działa kilkanaście szkół wyższych, z których dwie - Politechnika Świętokrzyska oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, odznaczają się wysokim stopniem kooperacji rynkowej i wnoszą dużą wartość dodaną w rozwój gospodarczy całego regionu.  Ośrodkami szkolnictwa wyższego w województwie są również Sandomierz, Ostrowiec i Pińczów.

Jak się mają innowacje?

Można śmiało i odpowiedzialnie stwierdzić, że ta sfera w tym regionie ma się dobrze i wykazuje dalszą tendencję rozwojową. Wystarczy wskazać na jeden fakt. Mianowicie wartość podpisanych umów dla przedsiębiorców w ramach programów operacyjnych z funduszy europejskich na połowę marca tego roku osiągnęły kwotę ponad 1 miliarda 810 milionów złotych. Z kolei poziom ich wykorzystania przekroczył 65 proc. Władze wojewódzkie, samorządowe wojewódzkie oraz lokalne gminne chcą polepszyć ten wynik. Dla osiągnięcia tego celu do życia powołana została Świętokrzyska Rada Innowacji (ŚRI). Głównym jej zadaniem będzie dbałość o zachowanie spójności społecznej i gospodarczej województwa w obszarze innowacji oraz budowy gospodarki opartej na wiedzy. Ale to jeszcze nie wszystko. Ponadto ma także rekomendować - w oparciu o światowe trendy i kierunki polityki Unii Europejskiej - pożądane obszary aktywności i kierunków rozwoju województwa świętokrzyskiego, które mogą stanowić podstawę do realizacji konkretnych inicjatyw gospodarczych i jednocześnie zapewnić przewagę konkurencyjną nad innymi regionami w Polsce jak i w Europie. Pierwsze wstępne kierunki rozwoju już zostały nakreślone w chwili utworzenia Świętokrzyskiej Rady Innowacji. Wskazano na takie obszary, jak efektywne wykorzystanie energii, turystyka zdrowotna i medyczna oraz branża około-targowa i kongresowa.

Wybrane obszary specjalizacji dotyczą branż, które w regionie mają już wypracowaną i ugruntowaną pozycję rynkową. Jest to zupełnie zrozumiałe, gdyż stanowią one naturalny silnik utrzymujący stałe tempo rozwoju województwa i jednocześnie są bazą dla przyszłych gałęzi gospodarki zawierających w sobie duży potencjał ekonomiczny. Ponadto, poza wyżej wymienionymi, wskazano jeszcze dwie specjalizacje o charakterze horyzontalnym, takie jak transfer wiedzy i wzornictwo, które uważane są za mające istotny wpływ na podnoszeniu konkurencyjności całej gospodarki regionu. Co ważne powyższy nie jest zamknięty. Ma być on na bieżąco aktualizowany, a zadanie to będzie właśnie należeć do Świętokrzyskiej Rady Innowacji.

Klastry

W województwie świętokrzyskim teoretycznie istnieje 11 klastrów. W praktyce tylko pięć działa, a jeden znajduje się w fazie organizacyjnej. Są to:

1. Grono Targowe Kielce

2. MedCluster

3. Energetyczny

4. Kom-Cast

5. Budowlany

6. Wzorniczy – w organizacji.

Te, które już istnieją, przyjęły jako jedną z zasad działania nieograniczania się terytorialnego lub inaczej pisząc – zasadę ponadregionalnej aktywności. Co przez to należy rozumieć? Najlepiej widać to  po Świętokrzysko-Podkarpackim Klastrze Energetycznym ( Energetyczny), którego celem jest zbudowanie platformy współpracy ponadregionalnej z zakresu szeroko rozumianego poszanowania energii, a w szczególności promocja, wdrażanie i upowszechnianie na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym celów nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Energetyczny posiada bardzo silnego rynkowo branżowego partnera - PGE Elektrociepłownia Kielce S.A., który jest największym producentem energii cieplnej w Kielcach. Poza nim jest jeszcze 14 innych podmiotów reprezentujących szeroko rozumiany sektor energetyczny (w tym energię odnawialną, branżowe doradztwo biznesowe), okoliczne gminy oraz firmę specjalizującą się w transferze technologii. W ramach tego klastra organizowane są branżowe seminaria i szkolenia naukowców, pracowników sektora energetycznego oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw już współpracujących lub dopiero tym zainteresowanych. Z kolei w wymiarze ogólnym Energetyczny promuje wśród lokalnej społeczności ideę czystej i bezpiecznej energii.

Grono Targowe Kielce (GTK) to rodzaj klastra usługowego. Tworzy go 56 przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego, reprezentujących aż 16 dziedzin usług, takich jak na przykład wystawiennicze, szkoleniowe, promocyjne, hotelarskie, gastronomiczne, transportowe, poligraficzne, tłumaczeniowe, IT, a nawet zakresu zagospodarowania zieleni. Grono Targowe działa bardzo prężnie na różnych poziomach i widzi możliwości biznesowe wszędzie. Przykładem na to jest choćby promowanie akademickiej przedsiębiorczości w postaci Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości skierowanego do studentów, absolwentów oraz doktorantów, czy też bezpośrednio li tylko do studentów w ramach projektu Przedsiębiorczy Student. Innym interesującym projektem realizowanym podobnie jak dwa poprzednie wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego jest Edukacja dla rynku pracy. Tak szerokie spektrum działania o dużym ładunku synergicznym służy stworzeniu innowacyjnej sieci współpracy w regionie w zakresie usług wspomagających rozwój funkcji targowo-wystawienniczych, jak również zapewnieniu niezbędnej obsługi wokół Targów Kielce. To właśnie dzięki nim całe województwo oraz przede wszystkim jego stolica jest najdynamiczniejszym, drugim po Poznaniu ośrodkiem wystawienniczo-handlowym w Polsce oraz w Europie.

Kolejnym klastrem o zasięgu ponadregionalnym jest Medycyna Polska Południowy Wschód (MedCluster). Jest pierwszym klastrem medycznym w Polsce. Powstał w 2007 roku. Dziś posiada rozbudowaną sieć podmiotów medycznych oraz pokrewnych, takich jak uzdrowiska i przedsiębiorstwa z branży około medycznej, dostawcy sprzętu medycznego, firmy telekomunikacyjne i informatyczne oraz branżowe i niebranżowe firmy doradcze. Obecnie jest to 45 podmiotów członkowskich i ponad 20 współpracujących z pięciu województw południowej i wschodniej Polski (małopolskie, śląskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie). wspierany jest przez instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, władze samorządu terytorialnego.  Jak mówią przedstawiciele MedClustera, członkostwo w nim daje niepowtarzalną możliwość podniesienia prestiżu oraz promocji firmy na krajowym i międzynarodowym rynku, pozyskania nowych technologii, podniesienia konkurencyjności oraz pozyskania nowych klientów - zarówno krajowych jak i zagranicznych. Oprócz tego członkowie klastra mają możliwość korzystania z dedykowanych członkom Klastra ofert, w tym zakupów na preferencyjnych warunkach oraz korzystne finansowanie zakupów sprzętu medycznego i oprogramowania, udziału we wspólnych projektach oraz szkoleniach. Ponadto członkowie klastra otrzymują nieodpłatny dostęp do bazy wiedzy oraz pomoc w pozyskaniu funduszy zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej.

Charakter ponadregionalny ma także Stowarzyszenie Producentów Komponentów Odlewniczych Innowacyjny Przemysłowy (Kom-Cast). ten tworzy 26 przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego. Co ważne, większość z nich stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Łącznie do nich należy ponad 20 procent udziału w rynku sprzedaży polskiego przemysłu odlewniczego, 30 procent udziału w eksporcie odlewów a wszystko to dzięki 4200 wykwalifikowanych pracowników. Kom-Cast ściśle współpracuje z Katedrą Odlewnictwa i Spawalnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Członkowie klastra dzięki współpracy z uczelnią wyższą mają stały dostęp do najnowszych osiągnięć nauki oraz na bieżąco mogą śledzić wszelkie branżowe nowinki technologiczne.

Od stycznia 2010 roku realizowany jest projekt Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowalnego Innowator. Utworzony został przez grupę małych i średnich przedsiębiorstw z branży budowlanej regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego. W założeniu Innowator ma być platformą ułatwiającą transfer wiedzy i nowoczesnych technologii, a to zaś winno się przełożyć na obniżenie kosztów działalności bieżącej przedsiębiorstw. Powyższe cele władze klastra chcą osiągnąć dzięki zdiagnozowaniu potrzeb branży dokonanej we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi. W ramach podnoszenia i rozwijania kompetencji będzie organizował szkolenia seminaria, konferencje, jak również będzie dokonywał zakupu i wdrożeń nowoczesnych technologii, systemów zarządzania oraz systemów jakości.

Najmłodszą inicjatywą jest Wzorniczy, w sprawie którego w dniu 14 lutego 2011 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy w sprawie utworzenia w województwie świętokrzyskim klastra wzorniczego. Jest to kontynuacja dotychczasowych wysiłków władz województwa świętokrzyskiego, mających na celu wzmocnienie i upowszechnienie wzornictwa w całym regionie. Nowo powstający , którego inicjatywę będzie zrealizować Kielecki (czytaj niżej), będzie platformą współpracy, opartą na wzornictwie przemysłowym i użytkowym, oddziaływającą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Inicjatorzy liczą, że połączenie działań i współpraca w ramach tego projektu wielu instytucji biznesowych, naukowych. kulturalnych i samorządowych przyczyni się do stworzenia dogodnego klimatu dla dynamicznego rozwoju wzornictwa w całym regionie.

Duo zysk

W czerwcu 2011 roku do użytku zostanie oddana nowoczesna infrastruktura Kieleckiego Parku Technologicznego (KPT). Cały kompleks naukowo-przemysłowy będzie miał powierzchnię ponad 14 tys. metrów kwadratowych. Składać się będzie on z dwóch części: Inkubatora Technologicznego oraz Centrum Technologicznego. (IT) to ponad 4,6 tysiąca metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni biurowej, usługowej i laboratoryjnej zaadresowanej głównie do przedsiębiorczości akademickiej oraz typu start up. Młodzi i początkujący przedsiębiorcy nie posiadający umiejętności rynkowych i zarządczych w Inkubatorze będą mogli skorzystać ze specjalnie dla nich opracowanego programu, który przygotuje ich do działania w warunkach konkurencji. Całe szkolenie składa się z czterech etapów:

  • Rozpoznanie – opracowanie studium wykonalności.
  • Preinkubacja – przygotowanie do rozpoczęci działalności.
  • Inkubacja – wdrożenie biznes planu.
  • Przyspieszenie – wejście przez na właściwą ścieżkę wzrostu.
  •  

Zasadą jest, że wszystkie moduły budynku Inkubatora Technologicznego, za wyjątkiem typu open space, gdzie wyposażenie należy do lokatora, będą w pełni umeblowane i przystosowane do rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej. Ponadto Inkubator będzie posiadał również Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne wraz z zapleczem socjalnym. W skład Centrum wchodzą sale szkoleniowe i konferencyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt audio-video oraz kabiny do tłumaczeń symultanicznych. Jedna z kondygnacji budynku zostanie przeznaczona na Laboratoria Design, które w przyszłości będą realizowały kompleksowy program wsparcia wzornictwa w regionie. LabDesign ma łączyć sztukę z biznesem i stanowić idealne miejsce dla projektantów oraz przedsiębiorców zajmujących się wzornictwem przemysłowym.

Z kolei na Centrum Technologiczne (CT) przewidziano aż blisko 13 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. W jego skład wchodzi budynek biurowo-laboratoryjno-produkcyjny oraz hala produkcyjna. Obie przestrzenie zaprojektowane zostały w zgodnie z najnowszymi normami i trendami dla tego typu budynków, a do tego będą wyposażone w najnowszą infrastrukturę techniczną. Budynek laboratoryjno-produkcyjny zaprojektowano tak, by była możliwość niezależnego funkcjonowania poszczególnych jego elementów, jeśli swoją aktywność biznesową w tej samej chwili prowadzić będzie kilka firm. Z kolei powierzchnię użytkową każde zainteresowane małe i średnie będzie mogło zagospodarować według własnych potrzeb i wymagań. Ponadto na terenie Centrum Technologicznego przewidziano także plac składowy o powierzchni 975 m kw. oraz miejsca parkingowe dla 328 aut osobowych i 20 ciężarowych. CT skierowana jest do krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw,  opierających swój rozwój na innowacyjnych rozwiązania w zakresie technologii produkcji i usług.

Ogromną zaletą Kieleckiego Parku Technologicznego jest strategiczne powiązanie ze Specjalną Strefą Ekonomiczną w Starachowicach. Celem tej swoistej strategii jest stworzenie jeszcze lepszych warunków do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących w oparciu o nowe technologie. Przedsiębiorcy działający w starachowickiej SSE otrzymają zwolnienia z podatku dochodowego oraz będą mogli korzystać z wszystkich zachęt stosowanych przez państwo i samorząd (np. ulgi od podatku od nieruchomości), a jednocześnie czerpać korzyści związane z działalnością w ramach parku technologicznego. Warto podkreślić, że choć Park jeszcze nie działa na pełnych obrotach, to już posiada dużą liczbę kontaktów zagranicznych, dzięki prezentacji oferty KPT w czasie wielu misji gospodarczych. 

W trzech siła

Z inicjatywy władz województwa świętokrzyskiego, miasta Kielce oraz Politechniki Świętokrzyskiej utworzone zostało Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. (ŚCIiTT). Pomysł synergicznej organizacji łączącej w jednej instytucji wielu specjalistów z różnych dziedzin z punktu widzenia warunków konkurencyjności jest jak najbardziej trafionym. W ten sposób Centrum może zaoferować małym i średnim przedsiębiorstwom szereg usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i eksperckich, znacznie obniżając ich i jednocześnie podnosząc ich efektywność. Należy podkreślić, że dzięki uczestnictwu ŚCIiTT w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy, takich jak Krajowy System Usług (KSU), Krajowa Sieć Innowacji (KSI), Sieć Regionalnych i Punktów Kontaktowych Programów Badawczych UE czy   (EEN) wiele usług świadczonych jest bezpłatnie. lub MŚP może w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii skorzystać z doradztwa w zakresie możliwości dofinansowania działalności ze środków unijnych oraz budżetowych i jednocześnie uzyskać pomoc i wsparcie w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji. Przykładowo ŚCIiTT na rzecz MŚP może: przygotowywać biznes plan lub wnioski kredytowe; koordynować działania związane z uzyskaniem dotacji; poprowadzić cały proces związany z uzyskaniem dotacji, od momentu wypełnienia wniosku, aż do pełnej realizacji dotowanego projektu.

Ale to nie wszystko. Ponadto dla każdej małej i średniej firmy może być przygotowana analiza finansowa oraz prognoza finansowa związana z wdrażaniem określonych projektów inwestycyjnych. Eksperci Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii mogą również przeprowadzić audyty technologiczne (ocena potencjału/potrzeb technologicznych firmy), pomóc w pisaniu wniosków o pozyskanie środków na finansowanie projektów innowacyjnych. A jeśli sektora MŚP potrzebuje lub jest zainteresowana współpracą z partnerem zagranicznym lub pozyskaniem partnera do projektów badawczo-naukowych, to Centrum również w tym pomoże. Eksperci Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii posiadają także doświadczenie w zakresie negocjacji oraz w podpisywaniu umów transferu technologii, w tym międzynarodowych transferów technologii. Jeśli małemu i średniemu przedsiębiorstwu zależy na ochronie swoich projektów i wyników badań bądź chciałoby zdobyć wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej, to Centrum posiada Punkt Informacji Patentowej. Należy podkreślić, że usługi informacyjne są bezpłatne.

Pożyczka dla firmy

Firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym podmioty nowopowstałe, posiadające siedzibę bądź koncentrujące swoją działalności na terenie województwa świętokrzyskiego, zainteresowane pozyskaniem środków finansowych na rozwój prowadzonej działalności mogą wystąpić o nie do Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego (FPWS), którego właścicielem jest Województwo Świętokrzyskie, a operatorem Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Jest to dość młoda instytucja finansowa, bowiem na rynku działa zaledwie od sierpnia 2010 roku, ale wobec małych i średnich przedsiębiorstw wykazuje się dużą przychylnością, oczywiście w granicach tolerancji rynkowej. Na preferencyjne pożyczki na inwestycje w aktywa trwałe i obrotowe mogą liczyć przede wszystkim te firmy, których inwestycje są proinnowacyjne i prorozwojowe. W ramach tego funduszu możliwe są dwa rodzaje pożyczek: inwestycyjna i obrotowa. Pierwsza zaadresowana jest wyłącznie na wydatki pożyczkobiorcy o charakterze inwestycyjnym w aktywa trwałe związane jedynie z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Rodzaj zabezpieczenia jest uzależniony od wielkości kredytu, a jego wielkość od zdolności kredytowej przedsiębiorstwa lub przedsiębiorcy. Oprocentowanie takiej pożyczki  zaczyna się od 4,86 proc., ale jego pełna wysokość jest uzależniona od oceny ratingu przedsiębiorstwa oraz rodzaju oferowanego zabezpieczenia. Maksymalny na jaki pożyczka jest udzielana to 60 miesięcy, czyli 5 lat. Funduszu Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego z tytułu swoich kosztów pobiera 3 procent od kwoty kredytu. Drugim rodzajem możliwego wsparcia finansowego jest pożyczka obrotowa.  Środki z niej mogą być przeznaczone na cele związane z działalnością bieżącą przedsiębiorstwa lub przedsiębiorcy, w tym sfinansowanie wydatków na zakup aktywów obrotowych, pokrywanie zobowiązań bieżących pożyczkobiorcy, ale tylko tych, które związane są wyłącznie z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W stosunku do rodzaju zabezpieczenia, oprocentowaniu nominalnym, maksymalnej kwocie pożyczki oraz wysokości prowizji mają zastosowanie te same zasady, co przy kredycie inwestycyjnym. W przypadku pożyczki obrotowej inny jest maksymalny okres kredytowania, który wynosi 36 miesięcy (3 lata).

Innym źródłem kapitału może być funkcjonujący w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy (ŚFP). Minimalna kwota pożyczki to 10 tysięcy złotych, ale nie może przekroczyć sumy 500 tysięcy złotych. Ubiegać się o nią mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej. Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane bieżące działalności przedsiębiorstwa, zakup gruntów czy zakupy o charakterze konsumpcyjnym Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy (5 lat) z możliwością skorzystania z jednorazowej 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału. Oprocentowanie jest zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ustalania stóp referencyjnych. Na chwilę obecną jest to 5,26 procenta w skali roku, a dla rozpoczynających działalność  wyjściowa to 8,26 procenta w skali roku. Pożyczkodawca wymaga od pożyczkobiorcy posiadania minimum 20 procent wkładu własnego. Za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja, której wysokość zależy od okresu kredytowania:

  • 24 miesiące - 0,50 procenta kwoty pożyczki;
  • 24-36 miesięcy - 0,75 procenta kwoty pożyczki;
  • 36-48 miesięcy - 1,0 procenta kwoty pożyczki;
  • 48-60 miesięcy - 1,25 procenta kwoty pożyczki.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu może być weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowo zabezpieczenie może mieć formę: hipoteki, zastawu, poręczenia osób fizycznych, przewłaszczenia na zabezpieczenie, przelewu (cesji) wierzytelności, poręczenie instytucji finansowych, lub blokady środków na rachunku bankowym. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Informacje o źródłach i zasadach finansowania oraz o dotacjach na start dla małych i średnich przedsiębiorstw można uzyskać także w Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ŚARR). A jeśli działa lub zamierza działać w powiecie jędrzejowskim lub włoszczowskim, to dla takich firm przygotowane są kierunkowe oferty wsparcia finansowego.

Niewątpliwie nawet przy prężności jaką reprezentuje Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego włącznie z pozostałymi instytucjami źródeł pomocy finansowej w województwie świętokrzyskim jest relatywnie uboga. Jak temu zaradzić? Oczywiście są takie możliwości. Jedną z takich dróg jest pozyskanie kapitału poza regionem. Jeśli dane przedsięwzięcie charakteryzuje się wysokim stopniem innowacyjności i jednocześnie z tym wiąże się potencjalnie wysoka i pewna stopa zwrotu, to może wystąpić o pomoc wsparcie finansowe do jednego z kilkunastu działających w Polsce funduszy zalążkowych (seed capital) lub venture capital. Wadą ich jest to, że jak na skalę Polski, jest ich mało, a do tego jeszcze są zorientowane na wybrane branże gospodarki. Mimo tej świadomości nie należy rezygnować z próby podjęcia starań, zwłaszcza gdy projekt nawet nie związany z przedmiotem działalności konkretnego funduszu niesie ze sobą wysoce prawdopodobny zysk i sukces rynkowy.

Kolejną przeszkodą która blokuje podjęcie współpracy z funduszami zalążkowymi jest przekonanie właścicieli oraz menadżerów małych i średnich firm, że mają niepełną wiedzę w zakresie finansów, a przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wiąże się z ogromnymi kosztami, na które zwyczajnie ich przedsiębiorstw nie stać. Temu można bardzo łatwo zaradzić. Mianowicie Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa systematycznie organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki nim każdy menadżer nabędzie umiejętności doboru wskaźników finansowych do badania firmy i jej otoczenia, a w ten sposób ułatwi sobie drogę do kapitału z funduszy zalążkowych.

zdjęcia: JG, JT/Smartlink

:Jacek Strzelecki 

Dziennikarz, prawnik, sinolog. Od 1997 zajmuje się gospodarką, finansami i prawem Chin. Obecnie dziennikarz miesięcznika „Gazeta Bankowa”. kilkuset tekstów na temat chińskiej gospodarki i finansów oraz rozmówek polsko-chińskich: „Jak to powiedzieć po chińsku” dla wydawnictwa Powszechna oraz poradnika „Jak robić interesy w Chinach” Almanach Eksportera 2009 dla Domu Wydawniczego KIG. W 2010 roku wyróżniony w VIII edycji konkursu NBP dla dziennikarzy o nagrodę im. Władysława Grabskiego. Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości