Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2017/02/28 08:32:17
Standardy zarządzania klastrem w obszarze “procesy”

Standardy w zakresie procesów opisują zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem klastra i zachodzącymi w jego obrębie procesami. Na obszar składa się pięć podobszarów z których każdy jest równie ważny. Do podstawowych zadań koordynatora należy budowanie marki klastra oraz zwiększanie jego rozpoznawalności. osobista (z ang. personal brand) to strategia marketingowa polegająca na budowaniu reputacji i zwiększaniu wartości na rynku pracy. To współdziałanie samoświadomości, zarządzania, efektywnego działania oraz pozytywnego wizerunku. osobista jest nierozerwalnie połączona z rozwijaniem własnego potencjału, wiedzy i wizerunku w sposób świadomy. Odpowiednio zbudowana w zgodzie z wewnętrznymi wartościami może stać się naszą największą wartością. Należy planować ją w oparciu o cele, które za jej pomocą chcemy osiągnąć. W pierwszej kolejności należy więc odpowiedzieć sobie na pytanie: w jaki sposób potencjalni klienci mają o nas myśleć, oraz jak stać się tą marką? Jednym z ważniejszych działań w tym zakresie jest zatem stworzenie systemu identyfikacji wizualnej klastra.

Równie ważnymi obszarami w ramach procesów są: komunikacja wewnętrzna oraz rozwój klastra. Komunikacja wewnętrzna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania klastra. Jeśli chcemy zwiększyć identyfikację członków z klastrem powinniśmy skupić się zatem na ich integracji. Z kolei rozwój klastra, tzn. jego wzrost ilościowy i jakościowy, jest naszą szansą na przyszłość. Im więcej członków wpisujących się w profil działalności klastra oraz uzupełniających jego kompetencje tym większe możliwości poszerzenia oferty rynkowej.

Kolejny podobszar dotyczy procesów tworzenia innowacji przez członków klastra. Ostatni zaś – zasada zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na zapisy licznych regulacji na poziomie UE i kraju.

Łącznie, w ramach wszystkich podobszarów obszaru „procesy” wyróżniamy 11 ów.

Lista standardów obszaru "proces"

Rysunek 1 Lista ów obszaru "procesy"

Zapraszamy do zapoznania się z listą ów..

3.1.1. Wspólny system identyfikacji wizualnej

Aby spełnić powinien posiadać system identyfikacji wizualnej zawierający m. in. logo, kolorystykę, wzory prezentacji itp. Zasady sposobu jego wykorzystywania powinny zostać ustalone we współpracy z członkami klastra. Wskaźnik jest opcjonalny jedynie dla fazy embrionalnej.

Zaleca się stworzenie księgi identyfikacji wizualnej zawierającej:

 • szczegóły znaku marki (różne warianty znaku graficznego, kolorystykę, formę, typografię, budowę i proporcję),
 • druki firmowe (wizytówki, wzór papieru firmowego),
 • materiały promocyjne (wzory prezentacji, teczek, ulotek, strony www).

Dobra praktyka: Wielkopolski Teleinformatyczny.

Fragmenty księgi wizualnej Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego

Rysunek 2 Fragmenty księgi wizualnej Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego

stworzył księgę identyfikacji wizualnej, w której zamieścił wizualizacje znaku graficznego, bilety wizytowe, papier firmowy oraz wzory materiałów promocyjnych.

Głównym ograniczeniem w stworzeniu księgi identyfikacji wizualnej jest budżet. Dlatego zachęcamy do spróbowania stworzenia księgi samemu. Być może w Państwach zasobach istnieje osoba, której umiejętności pozwolą na stworzenie podobnego produktu. Niezbędnym minimum jest posiadanie znaku graficznego w wariancie achromatycznym i monochromatycznym, szczególnie gdy logo zawiera elementy które mogłyby się „zlewać” przy wydruku czarno-białym. Do minimum zalicza się również wzór wizytówek oraz papieru firmowego. Warto pokusić się o stworzenie wzoru prezentacji PowerPoint. Nie potrzebne są tutaj żadne skomplikowane i drogie programy graficzne.

Jednak jeśli budżet nie stanowi dla Państwa problemu zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej usługi graficznej.

Wspólny system identyfikacji graficznej jest szansą dla klastra. Łatwiej bowiem wypromować jedną wspólną markę niż np. 100 różnych członków klastra, zwłaszcza jeżeli są mikro lub małymi przedsiębiorstwami. Umieszczanie logotypu klastra na dokumentach firmowych członka klastra dodaje firmom prestiżu.

Budowanie marki z pewnością powinno stanowić proces wspólny i ciągły. Jak już wspomnieliśmy klastra to strategia marketingowa polegająca na budowaniu reputacji i zwiększaniu wartości klastra m.in. na rynku pracy. jest nierozerwalnie połączona z rozwijaniem własnego potencjału, wiedzy i wizerunku w sposób świadomy. Odpowiednio zbudowana w zgodzie z wewnętrznymi wartościami może stać się naszą największą wartością. Dlatego aby tak właśnie było każdy z członków klastra powinien się w proces ten zaangażować. Tak aby była zgodna z jego wartościami.

Ważne jest również, aby wszyscy członkowie klastra rozumieli, że klastra nie osłabia własnej marki przedsiębiorstwa, a jest jej uzupełnieniem.

Warto również pokusić się o stworzenie systemu zachęt dla członków w zakresie zwiększenia ich zaangażowania w promocję marki.

3.1.2. Koordynator inicjuje i wspiera działalność targowo-wystawienniczą

Aby spełnić koordynator zobowiązany jest:

 • inicjować działalność targowo-wystawienniczą poprzez identyfikację i upowszechnianie informacji na temat wydarzeń, które są związane branżowo z profilem działalności klastra,
 • pomagać w organizacji udziału członków klastra w wydarzeniach targowo-wystawienniczych zgodnych z profilem branżowym klastra,
 • brać aktywny udział w targach lub innych wydarzeniach branżowych, reprezentując na zewnątrz, tj. prowadzić prezentacje nt. oferty rynkowej klastra, organizować stoiska handlowe, targowe lub wystawiennicze, odbywać spotkania z przedstawicielami zainteresowanych podmiotów zewnętrznych, podpisywać umowy ramowe o współpracy.

Wskaźnik jest opcjonalny jedynie dla fazy embrionalnej.

Spełnienie standardu z tym zakresie jest ogromną szansą dla klastra. Członkowie klastra mają szansę zaistnieć na wybranych rynkach krajowych i zagranicznych dużo mniejszym kosztem niż w przypadku samodzielnego działania. Zaangażowanie koordynatora w proces wspierania działalności targowo-wystawienniczej buduje zaufanie wśród członków klastra oraz ich integruje.

W pierwszej kolejności rekomendujemy dokonanie identyfikacji wspólnych działań promocyjnych i zasad ich realizacji. Należy określić rynki docelowe i przeanalizować imprezy wystawiennicze na wybranych rynkach oraz możliwości uczestnictwa w nich.

Następnie zachęcamy do czynnego udziału w imprezach targowych lub przynamniej przygotowanie członków klastra do udziału w tych wydarzeniach.

Niestety zdarza się i tak, że pomiędzy poszczególnymi podmiotami klastra zaistnieją zbyt duże rozbieżności co do rynków docelowych. Warto wówczas podzielić członków klastra na odpowiednie podgrupy, np. pod względem zidentyfikowanych potrzeb rozwoju klastra lub branży, i dla każdej z tych grup określić rynki docelowe i przeanalizować imprezy wystawiennicze.

Aby uniknąć ewentualnych konfliktów dotyczących liczby reprezentantów warto już na samym początku określić zasady uczestnictwa w danej imprezie (np. w wydarzeniu weźmie udział pierwszych 10 osób, a zatem liczy się kolejność zgłoszeń, która będzie odpowiednio dokumentowana).

Również ważne jest określenie co będziemy promować: firmy i ich usługi/produkty czy wspólne usługi/produkty klastra?

Dobra praktyka: Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Fragment strony internetowej Klastera Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Rysunek 3 Fragment strony internetowej Klastera Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

regularnie uczęszcza w targach tematycznie związanych z branżą w której działa, a o przebiegu spotkania informuje pozostałych członków klastra na stronie internetowej.

Głównym problemem związanym z uczestnictwem w targach jest brak finansowania, dedykowanej pozycji w budżecie klastra. Jednak każdy chcący się rozwijać powinien zadbać o stabilność finansową dającą możliwość udziału w takiego typu imprezach. W jaki sposób zapewnić stabilność finansową w klastrze mogą Państwo przeczytać w innym naszym artykule: Standardy zarządzania klastrem w obszarze „zasoby”.

3.2.1. Stosowanie różnorodnych narzędzi i form komunikacji  

Aby spełnić koordynator powinien pozostawać w stałym kontakcie z członkami klastra za pośrednictwem różnorodnych narzędzi komunikacji (spotkania, e-maile, telefony, telekonferencje, komunikatory, portale społecznościowe, newslettery). Wskaźnik jest obligatoryjny wszystkich faz rozwoju klastra.

Wspomniane spotkanie wszystkich członków klastra powinno odbywać się nie rzadziej niż raz do roku. Dlaczego? Dlatego, że częsta i sprawna komunikacja pozwala unikać konfliktów i nieścisłości.

Jak skutecznie docierać z informacją i uzyskać szybką informację zwrotną? Jak masowo docierać z informacją? Jakie narzędzia przekazywania informacji są obecnie najbardziej skuteczne? Możliwości odpowiedzi na te pytania jest mnóstwo. Najważniejsze aby dopasować odpowiednie narzędzie do możliwości i umiejętności/kompetencji pozostałych członków klastra.

Warto zadbać, aby sposób komunikacji w klastrze był dla wszystkich jasny i zrozumiały. Rekomendujemy stworzenie krótkiego, nawet jedno-stronnicowego dekalogu określającego zasady komunikacji (np. 1. Potwierdź każdego otrzymanego maila; 2. Zawsze wpisuj temat maila; 3…). Taki może okazać się pomocny przy konfliktach spowodowanych nie wykonaniem jakiegoś zadania/działania i tłumaczeniem, że "coś nie dotarło na czas, nie wiedziałem, zapomniałem".

Dobra praktyka: Bałtycki Turystyki Zdrowotnej.

Zaproszenie na spotkanie członków Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej

Rysunek 4 Zaproszenie na spotkanie członków Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej

kilka razy do roku organizuje spotkania członków klastra, których celem jest m.in. poznanie nowych członków. Na spotkaniach omawiane są również możliwości dotyczące korzystania z funduszy europejskich.

3.2.2. Podejmowanie działań na rzecz integracji członków

jest obligatoryjny dla wszystkich faz rozwoju klastra i uznany jest za spełniony jeśli koordynator w sposób regularny realizuje działania na rzecz integracji członków.

Poza organizowaniem formalnych spotkań (spotkania organów klastra, wizyty u poszczególnych członków klastra) zachęcamy do organizacji również tych nieformalnych (spotkania i wyjazdy integracyjne, pikniki), podczas których będą Państwo mieli okazję lepiej poznać osoby z którymi współpracujecie na co dzień.

Warto łączyć takie spotkania z wydarzeniami charytatywnymi. Pomożemy potrzebującym, zintegrujemy członków klastra a dodatkowo zapewnimy promocję klastra.

Należy pamiętać, że imprezy integrujące nie muszą być związane z kosztami. Jeżeli stworzymy wspólną wizję i poczucie identyfikacji oraz tożsamości członkowie chętnie zaangażują się w organizacje wspólnego spotkania jak np. grill. Popularnym pomysłem jest również stworzenie drużyny sportowej, która regularnie spotyka się na treningach.

Dobra praktyka: Zachodniopomorski Chemiczny „Zielona Chemia”.

Spotkanie integracyjne Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia”

Rysunek 5 Spotkanie integracyjne Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia”

raz do roku organizuje event przy grillu nazywany „wiosennym grillem klastra”. Spotkanie adresowane jest dla wszystkich członków i sympatyków klastra i jest dobrą okazją, jak mówią sami organizatorzy, „aby poznać się bliżej i porozmawiać o biznesie w niebiznesowym miejscu”.

Efektem takich spotkań jest poznanie ukrytych oczekiwań członków wobec klastra, możliwość nawiązywania kooperacji miedzy poszczególnymi podmiotami, integracja osób zaangażowanych w działania klastra, możliwość tworzenia sojuszy projektowych.

3.2.3. Powołanie grup tematycznych/roboczych

zostanie spełniony jeżeli koordynator będzie aktywnie wspierać rozwój współpracy w klastrze i koordynować ją w ramach grup tematycznych i/lub roboczych złożonych z przedstawicieli członków klastra. Wskaźnik jest opcjonalny wyłącznie dla fazy embrionalnej.

Powołanie grup tematycznych otwiera możliwość realizacji wielu projektów w jednym czasie. Mając do wyboru kilka grup tematycznych członkowie klastra mogą wybrać obszar funkcjonowania firmy na którego rozwoju zależy im najbardziej, a koordynator ma możliwość wykorzystania aktywnych liderów w proces budowania tych grup tematycznych.

Wyzwania z pewnością jest wybór modelu tworzenia grup, tj. czy najkorzystniejszy będzie według obszarów funkcjonowania klastra (marketing, B+R, internacjonalizacja, rozwój zasobów ludzkich) czy specjalistycznych np. platform (telemedyczna, usług medycznych, farmaceutyczna)?

Zanim zaczniemy tworzyć grupy robocze zidentyfikujmy posiadane kompetencje, sprawdźmy czy mamy odpowiednich liderów (animatorów) mogących stanąć na czele grup i aktywnie tworzyć i realizować projekty celowe. Warto również wówczas określić jasny podział zadań miedzy menadżerem a animatorami.

Dobra praktyka: Śląski Edukacji.

Opis grup roboczych funkcjonujących w ramach Śląskiego Klastra Edukacji

Rysunek 6 Opis grup roboczych funkcjonujących w ramach Śląskiego Klastra Edukacji

W ramach klastra funkcjonują grupy robocze odpowiedzialne za różne zadania. Każda z grup pracuje nad stworzeniem aplikacji mobilnej wspierającej jednak inny typ procesów.

Innymi dobrymi praktykami z kraju są:

Inteligentnych Systemów Transportowych powołał siedem grup roboczych, a podziału tego dokonał pod względem obszarów specjalistycznych. I tak wewnątrz klastra funkcjonują grupy: zarządzanie mobilnością, technologie podwójnego stosowania, zarządzanie ruchem, metrologia WIM, systemy bilingowe, rozliczeniowe i kontrolne w komunikacji i transporcie, kolejowe systemy ITS, Centrum Usług Wspólnych oraz Smart City.

Mazurski Turystyczny wyszczególnił 4 grupy robocze na które składają się: grupa Rosja (grupa ukierunkowana na pozyskanie turysty rosyjskiego), grupa Mazury Convention, grupa Eko oraz grupa Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Mazur.

I ostatni przykład, Południowy Kolejowy który na dość obszerne działania klastra powołał 7 grup tematycznych z zakresu obszaru funkcjonowania klastra, tj. telematyka, tabor kolejowy, energetyka i efektywność energetyczna, infrastruktura linii kolejowych, bezpieczeństwo, systemy IT, inżynieria materiałowa.

Dobrą praktykę w tym zakresie możemy również zaobserwować za granicą  – Kosice IT Valley ze Słowacji.

Strona www klastra Kosice IT VALLEY ze Słowacji

Rysunek 7 www klastra Kosice IT VALLEY ze Słowacji

Ponieważ działania w ramach klastra są dosyć obszerne powołane zostały grupy robocze, których celem jest opracowanie, koordynacja i realizacja działań w obszarach: edukacji, innowacji, współpracy oraz PR i marketingu.

3.3.1. Monitoring i realizacji strategii

zostanie osiągnięty jeżeli w klastrze istnieją wypracowane mechanizmy monitorowania i ewaluacji realizacji działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów strategii oraz założonych wskaźników, a pozyskane informacje są efektywnie wykorzystywane do wprowadzania działań zaradczych i korygujących. Dodatkowo wyniki monitorowania i ewaluacji są omawiane na spotkaniach z udziałem członków klastra i mogą stanowić podstawę do zmiany sposobu działania. Wskaźnik jest opcjonalnie dla fazy embrionalnej.

Monitoring strategii daje możliwość śledzenia aktualności realizacji celów i działań klastra, pozwala na ich dopasowanie do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. z kolei pomaga w planowaniu kolejnych kroków.

Jeśli nie posiadamy odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia ewaluacji i monitorowania strategii działania klastra warto się o nie pokusić.

Głównymi ograniczeniami wdrożenia standardu jest brak czasu i gotowych narzędzi do realizacji tych procesów oraz brak doświadczenia w tego typu działaniach.

Warto jednak pamiętać, że bez monitoringu i ewaluacji strategia staje się martwa i bezużyteczna. Dlatego rekomendujemy opracowanie ów strategicznych zawierających opis monitorowania i ewaluacji realizacji zaplanowanych działań. W szczególności powinniśmy określić częstotliwość sprawdzania postępu realizacji tych działań.

Dzięki temu będziemy mogli kontrolować rozwój klastra, ale przede wszystkim – reagować w sytuacji „rozmijania” z celami strategii. Wprowadzimy do klastra tzw. czynnik wczesnego ostrzegania i reagowania.

Dobra praktyka: Spawalniczy KLASTAL.

Fragment dokumentu "Monitoring i ewaluacji Klastra Spawalniczego KLASTAL"

Rysunek 8 Fragment dokumentu "Monitoring i ewaluacji Klastra Spawalniczego KLASTAL"

posiada „Monitoring i klastra spawalniczego” w której szczegółowo opisano elementy strategii klastra podlegające procesowi monitoringu i ewaluacji oraz narzędzia jakie należy w tym procesie zastosować.

Takimi rekomendowanymi, również przez nas, narzędziami są: okresowe plany oraz raporty z działalności klastra, ankiety dla członków klastra.

3.3.2. Otwartość struktury klastrowej

zostanie osiągnięty jeśli koordynator posiada aktualną ofertę dla nowych członków i jest w stanie przedstawić im korzyści związane z przystąpieniem do klastra oraz ma ustalone mechanizmy i zasady przyjmowania nowych członków klastra, które pozwalają na obiektywną ocenę podmiotów kandydujących i stosuje je w praktyce. Wskaźnik jest obligatoryjny dla wszystkich faz rozwoju klastra.

Otwartość struktury klastrowej daje możliwość szybszego pozyskania nowych podmiotów do klastra. Jasno określone zasady przyjmowania zmniejszają prawdopodobieństwo zaistnienia konfliktów na późniejszym etapie współpracy. Ogólnodostępna informacja o zasadach przyjmowania nowych członków do klastra zwiększa wiarygodność klastra.

Mechanizmy i zasady przyjmowania nowych członków klastra warto określić już we wstępnej fazie jego rozwoju. Kto decyduje o przyjmowaniu nowych członków? Czy członkami klastra mogą zostać jedynie podmioty posiadające konkretne kompetencje? Czy podmioty ubiegające się o członkostwo powinny być rekomendowane przez innych członków danego klastra (wstępna selekcja podmiotów może pomóc wyeliminować podmioty, które nie do końca mają czyste intencje)? Dobrze byłoby już na tym etapie określić również zasady występowania z klastra.

Oczywiście nie zawsze podmioty, które dzięki naszej otwartej strukturze pozyskamy, będą dla nas atrakcyjni. Jednak bez określenia mechanizmów i zasad przyjmowania tracimy zupełną kontrolę nad klastrem. Nie każdy nowy członek będzie lojalny, otwarty na współpracę. Często w swojej pracy spotykamy się z opinią, że członkowie wchodzą do klastra jedynie z oczekiwaniami bez zamiaru dawania czegoś w zamian innym członkom klastra. Pamiętajmy jednak, że nie o same ograniczeniu tu chodzi. Powinniśmy dysponować atrakcyjną ofertą dla nowych członków oraz przedstawić im korzyści wynikające z przystąpieniem do klastra i przedstawić je w atrakcyjnej, przejrzystej formie.

Dobra praktyka: Pomorski ICT Interizon.

Oferta członkowska Pomorskiego Klastra ICT Interizon

Rysunek 9 członkowska Pomorskiego Klastra ICT Interizon

posiada aktualną ofertę dla nowych członków, a wykaz korzyści związanych z przystąpieniem do klastra umieszczone są na stronie www klastra.

W ramach współpracy koordynator zapewnia: 

 • spotkania networkingowe  –  nawiązywanie współpracy oraz nowych kontraktów,
 • zakup dóbr i usług na preferencyjnych warunkach(m. in.: GSM dla firm klastra),
 • zapytania ofertowe dla firm klastra,
 • dostęp do pomieszczeń oraz infrastruktury – bezpłatny lub na korzystnych warunkach,
 • wsparcie rozwoju młodych przedsiębiorstw  – inkubator klastra w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym.

3.3.3. Koordynator posiada wdrożone mechanizmy zarządzania jakością

zostanie uznany za spełniony jeśli koordynator prowadzi cykliczną ocenę poziomu satysfakcji z jakości świadczonych przez siebie usług szczególnie na rzecz członków klastra, przy czym ocena odbywa się na podstawie opinii członków klastra lub partnerów zewnętrznych/innych klientów lub posiada wdrożony system zarządzania jakością. Wskaźnik jest obligatoryjny jedynie dla fazy dojrzałości.

Wdrożenie standardu pozwoli nam mierzyć poziom zadowolenia (lub niezadowolenia) członków klastra z działań prowadzonych przez koordynatora w celu doskonalenia lub poprawy jego pracy. Już na samym początku funkcjonowania klastra, a najlepiej na etapie tworzenia dokumentu regulującego role i obowiązki koordynatora klastra, należy opisać procedury i przygotować narzędzia do badania sprawności, skuteczności i jakości jego działań. Koordynator od początku powinien być świadomy, że jego praca będzie monitorowana.

Rekomendujemy stworzenie ankiety satysfakcji z jakości świadczonych przez koordynatora usług, którą członkowie zobowiązani będą wypełniać z częstotliwością adekwatną do stopnia rozwoju klastra, posiadanej oferty usług oraz potrzeb. O obowiązku wypełnienia ankiety, na każdą prośbę koordynatora, członkowie powinni zostać poinformowani już na etapie rozważania członkostwa, a zobowiązanie do jej odesłania powinni potwierdzić podpisem na deklaracji przystąpienia do klastra.

3.4.1. Wspieranie innowacji w klastrze

Każdy koordynator powinien regularnie angażować się w procesy związane z tworzeniem innowacji w klastrze lub/i prowadzić bazę pomysłów/niewykorzystanych innowacji/rozwiązań, do której dostęp mają członkowie klastra. W ramach struktury klastra powinien funkcjonować organ opiniujący i dokonujący wyboru innowacji interesujących z punktu widzenia rozwoju klastra, a koordynator powinien wspierać tworzenie spółek typu startup, spin-off/spin-out w celu komercjalizacji pomysłów opracowanych w klastrze (mogą to być np. odpryskowe pomysły dużych przedsiębiorstw lub uczelni – członków klastra). Aby spełnić należy spełnić którykolwiek z powyższych wskaźników. Wskaźnik jest opcjonalny dla fazy embrionalnej.

W jakie sposób koordynator może angażować się w procesy związane z tworzeniem innowacji w klastrze? Na przykład poprzez promowanie innowacji, przekazywanie wiedzy i informacji, inicjowanie zmiany, pośrednictwo w pozyskaniu technologii lub know-how, poszukiwanie odbiorców na daną technologię, organizuję warsztatów eksperckich lub organizację wymiany ekspertów w ramach staży.

Dzięki pomocy przy wdrażaniu pomysłów naszych członków, poza ich wewnętrzną satysfakcją, członkowie mogą pozyskać kapitał i stać się bardziej konkurencyjni na rynku. Aktywność koordynatora we wspieraniu innowacji pozwala długofalowo zapewnić środki na funkcjonowanie i rozwój klastra, a dzięki wspieraniu innowacyjności uzyskuje prestiż w kraju i za granicą.

Oczywiście wielkim wyzwaniem będzie przekonanie podmiotów w klastrze do dzielenia się swoimi pomysłami z innymi.

Dobra praktyka: Mazowiecki ICT.

Projekt partnerski Mazowieckiego Klastra ICT wspierający start-up'y

Rysunek 10 Projekt partnerski Mazowieckiego Klastra ICT wspierający start-up'y

realizuje projekty partnerskie, których celem jest edukowanie i wspieranie młodych przedsiębiorców i start-up’ów.

3.5.1. Zgodność z zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

zostanie spełniony jeśli w strategii i planie rozwoju klastra znajdują się zapisy dotyczące wdrażania w klastrze zasad CSR związane np. z tworzeniem przyjaznych pracownikom miejsc pracy, rozwijaniem i wdrażaniem nowych, przyjaznych dla środowiska technologii, zwiększaniem efektywności energetycznej, ograniczeniem zużycia zasobów naturalnych, prowadzeniem różnego typu akcji społecznych itp. Nie jest to jednak jedyna możliwość na wdrożenie standardu. Jeżeli koordynator klastra będzie aktywnie promował zasady CSR poprzez np. organizację spotkań o charakterze szkoleniowym lub też technologicznym czy prowadzenie akcji ukierunkowanych na budowę świadomości CSR lub podejmował konkretne działania wspierające projekty, których celem jest wdrożenie zasad CSR to wskaźnik również zostanie uznany za spełniony. Wskaźnik jest opcjonalny dla fazy embrionalnej.

Wdrożenie standardu daje możliwość poprawy relacji w środowisku lokalnym funkcjonowania Klastra oraz pozwala kreować postawy pro społeczne w firmach członkowskich i poprawia relacje z biznesem i pracownikami.

W Polsce zaobserwować można niski poziom wiedzy na temat odpowiedzialności społecznej biznesu i małe zainteresowanie zmianą w tej kwestii. Dodatkowo, trudno mówić o policzalnych czy łatwowidocznych korzyściach z uczestnictwa podmiotów w CSR. To wszystko składa się na fakt, że członkowie klastra nie są zainteresowani udziałem w takiego typu przedsięwzięciach.

Jednakże stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) uwarunkowane jest licznymi regulacjami na poziomie UE i kraju, dlatego jest bardzo ważny.

Dobra praktyka: Pomorski ICT Inerizon.

Zaproszenie Pomorskiego Klastra ICT Interizon na konferencję z zakresu CSR

Rysunek 11 Zaproszenie Pomorskiego Klastra ICT Interizon na konferencję z zakresu CSR

aktywnie promuje zasady CSR organizując spotkania, szkolenia, warsztaty, konferencje ukierunkowane na budowę świadomości CSR, co jest w pełni zgodne z jego strategią rozwoju. Jednym z celów strategicznych klastra jest „zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich”, w ramach którego zaplanowano działanie „Rozwój kapitału społecznego poprzez promocję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”. Wspomniane działanie obejmuje „wzbudzenie zainteresowania i uświadomienie znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu CSR wśród firm branży ICT, społeczności lokalnych oraz jednostek edukacyjnych i samorządowych. Planuje się w tym zakresie m.in. stworzenie platformy współpracy międzysektorowej (sektor biznesu, oświaty, samorządów, NGO) oraz realizację działań CSR w oparciu o współpracę ww. sektorów opartych o diagnozę realnych potrzeb lokalnych.”

3.5.2 Upowszechnianie działań pro środowiskowych

Jeżeli koordynator promuje:

 • wdrażanie przez członków klastra ów w zakresie ochrony środowiska oraz oferuje wsparcie przy uzyskaniu certyfikatu,
 • działania w zakresie technologii i nowoczesnych rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
 • wprowadzenie ekoprojektowania,

to uznaje się za spełniony. Wskaźnik jest obligatoryjny dla fazy rozwoju i dojrzałości.

Ekoprojektowanie to identyfikacja aspektów środowiskowych związanych z produktem i uwzględnienie ich na etapie powstawania projektu.

Drodzy Państwo ekologia jest teraz modna, a któż z nas nie podąża za modą? Oczywiście nie jest to jedyny powód dlaczego ten warty jest wdrożenia. Daje nam przede wszystkim możliwość pomysłów na nowe modele biznesowe związane z działaniami pro środowiskowymi. Problemy środowiskowe mogą stać się inspiracją do eko innowacji w klastrze. Jednak w pierwszej kolejności musimy przełamać stereotypy: ochrona środowiska nie zawsze wiąże się z wielkimi kosztami, inwestycjami.

Promowanie działania przez koordynatora w zakresie technologii i nowoczesnych rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne może polegać na:

 • opracowaniu dobrych praktyk krajowych i zagranicznych w tym zakresie,
 • opracowaniu analizy opłacalności inwestycji,
 • informowaniu o dostępnych źródłach finansowania tego typu przedsięwzięć,
 • doradztwie przy wyborze konkretnej technologii.

Dobra praktyka: Metalowy Metalika.

Oferta bezpłatnych audytów energetycznych Klastra Metalowego

Rysunek 12 bezpłatnych audytów energetycznych Klastra Metalowego

oferuje działania pozwalające zmniejszyć zużycie energii, a co za tym idzie obniżyć funkcjonowania firm i zwiększyć przewagę konkurencyjną. Działania te promują również zastosowane nowoczesnych rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do lektury kolejnego artykułu traktującego o standardach zarządzania klastrem, w czwartym już obszarze „usługi na rzecz członków klastra”. O obszarach „organizacja” oraz „zasoby” mogą Państwo przeczytać w naszych poprzednich artykułach.

Bio autorów:

Bogdan Kępka - animator, ekspert ds. clusteringu, współautor wielu ów organizacyjnych i strategii dla klastrów, ekspert w dziedzinie klastrów biznesowych.

Danuta Kacperek - konsultant biznesowy, doradca w zakresie zarządzania organizacją, certyfikowany kierownik projektu z wieloletnim doświadczeniem, szkoli przedsiębiorców, menedżerów i kierowników projektów.

Autor:PARP , Współpraca: Kinga Gruszecka


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości