Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/12/27 13:37:42
Polish Wood

Z Iwoną Gaweł, koordynatorką Polish Wood , rozmawiamy o branży drzewnej i energetycznej oraz ofercie klastra.

- Kiedy powstał Polish Wood ?

Jako nieformalna sieć firm i instytucji Polish Wood istnieje już od 2004, ale porozumienie o współpracy zostało zawarte dopiero w 2007 roku. Do jego podpisania przyczyniła się aktywna postawa liderów powiązania oraz Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z Żor. Choć powstał na Górnym Śląsku, obecnie należą do niego podmioty z terenu całego kraju. Możemy też śmiało stwierdzić, że obszar oddziaływania klastra wykracza poza granice Polski. 

- Jakie cele stawiają Państwo przed klastrem?

ma podnosić konkurencyjność swoich członków, umacniać ich pozycję na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym. Chcemy jednak, by Polish Wood nie koncentrował się wyłącznie na pobudzaniu do działania podmiotów w nim zrzeszonych, ale także realizował wsparcie horyzontalne na rzecz innych porozumień kooperacyjnych funkcjonujących na rynku branży drzewnej.

Dla PWC niezwykle ważne jest stworzenie sieci współpracy, która pozwoli na uzyskanie korzyści gospodarczych przez poszczególne podmioty, ale też przyczyni się do wzrostu efektywności prowadzonych w klastrze prac badawczo-rozwojowych. Na sukces klastra we wprowadzaniu nowych rozwiązań w znacznym stopniu wpływa wymiana doświadczeń oraz zdolności wytwórczych. Dzięki temu klastrowicze nie tylko będą skutecznie konkurować, ale także podnosić innowacyjność oraz zwiększać różnorodność oferowanych produktów. Celem klastra jest także budowanie świadomości jego marki – jako tworzymy silną reprezentację na zewnątrz poprzez wspólną reklamę, kanały dystrybucji oraz rozwiązania logistyczne.

-Co oferuje swoim członkom?

W ramach Polish Wood umożliwiamy korzystanie z porad ekspertów branży drzewnej i energetycznej oraz laboratoriów naukowo-badawczych. Pomagamy w projektowaniu i dostawach urządzeń, poszukiwaniu partnerów biznesowych w kraju i zagranicą. Postawiliśmy sobie za cel dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw działających w klastrze poprzez udział w warsztatach, konferencjach i badaniach. Klastrowicze mają również możliwość korzystania z platformy e-learningowej. Jako świadczymy usługi doradcze, które mają pomóc w pozyskiwaniu finansowania. Oferujemy wynajem biur, sal konferencyjnych, laboratoriów, magazynów i hal produkcyjnych na preferencyjnych warunkach, z 40-60% upustem w stosunku do ceny rynkowej. Z kolei w ramach usług laboratoryjnych mamy do zaoferowania przygotowanie ekspertyz w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy oraz opracowywania projektów technologicznych procesów oraz projektów technicznych innowacyjnych maszyn i urządzeń.

 - Polish Wood działa jednocześnie w branży drzewnej i budowlanej oraz odnawialnych źródeł energii. Jakie konkretne usługi i produkty w tych dziedzinach oferuje ?

Ze względu na dosyć szeroki zakres działalności nasza jest bardzo zróżnicowana, choć, niezależnie od branży, jej wspólną cechą jest energooszczędność.

Należące do klastra przedsiębiorstwa produkują szereg urządzeń dla branży budowlanej, między innymi są to kotły, rębaki, stacje filtracyjne, systemy niskotemperaturowego suszenia, urządzenia do obróbki drzewnej, silosy, podajniki, systemy do rekuperacji i wiele innych. Na uwagę zasługuje również produkcja domów w technologii lekkiego prefabrykowanego szkieletu drewnianego, desek podłogowych oraz galanterii z drewna suszonego i poddanego obróbce w technologii termowood, której wdrożenie jest planowane od 2013 roku.

W ofercie klastra skierowanej do kontrahentów z branży budowlanej i klientów zainteresowanych realizacją energooszczędnej inwestycji można znaleźć takie usługi, jak kompleksowa realizacja inwestycji, w której zawiera się przygotowanie projektów budowlanych oraz technologicznych. Obejmuje ona montaż urządzeń do brykietowania i pelletowania, odpylania, filtracji oraz przetwarzania biomasy, a także obróbki drewna. Oferujemy również usługi doradcze związane z przygotowaniem upraw biomasy, wdrożeniem planowanej inwestycji, zarządzaniem odpadami.

- Proszę opowiedzieć, jakie są plany PWC na najbliższy czas?

Oczywiście. Koordynator klastra, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach, planuje utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Branży Drzewnej i Energetycznej, w którym znajdzie się też Centrum Transferu Technologii. Obie instytucje będą służyć opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii w zakresie produkcji drewna termicznego i pelletu.  Prowadzone będą w nich również badania i testy innowacyjnego kotła termalnego. Polish Wood w ramach tego przedsięwzięcia będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie konferencji i szkoleń tematycznych, a także udostępnienie biur oraz hal produkcyjnych z liniami do produkcji podłóg, brykietu i energii elektrycznej.

Agencja zamierza także powołać Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego głównym zadaniem będzie prowadzenie badań oraz wykonywanie ekspertyz i projektów technicznych i technologicznych z obszaru działalności klastra. Chcemy, by wyniki prac mogły być komercjalizowane, a powstałe sprzedawane w postaci licencji. Centrum ma także stymulować rozwój powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi działającymi w branży drzewnej i energetycznej oraz przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu i klastrami.

Obie instytucje – Park i Centrum – będą wobec siebie komplementarne: mające miejsce w Parku Przemysłowo-Technologicznym Branży Drzewnej i Energetycznej wdrożenia, produkcja i świadczenie usług komercyjnych dla przedsiębiorstw, będą wynikiem wcześniejszych działań i aktywności eksperckiej, badawczej i naukowej podejmowanej w ramach utworzonego Centrum Badawczo-Rozwojowego.

- Zaznaczyła Pani wcześniej, że aktywność klastra jest widoczna poza granicami kraju. Proszę powiedzieć coś więcej o współpracy z zagranicznymi partnerami.

Działalność międzynarodowa stanowi istotny element naszej aktywności. Ważnym celem klastra jest zwiększenie potencjału poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych. Współpraca z partnerami zagranicznymi pozwoli na poszerzenie grona odbiorców produktów i usług, rozbudowanie kanałów dystrybucji oraz zainicjowanie tworzenia przedstawicielstw klastra za granicą. Dlatego też aktywnie angażujemy się w udział w zagranicznych imprezach targowych, a także konferencjach międzynarodowych. Chcąc nawiązać nowe, cenne relacje biznesowe, w 2012 roku uczestniczyliśmy m.in. w seminarium „Klastry jako narzędzie innowacyjności w Europie” w Helsinkach czy VII Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE – Chiny pod nazwą: „EU-China Innovation Cooperation”. Planujemy także wziąć udział w misji gospodarczej do Indii, a dokładniej do Delhi, w listopadzie tego roku.

W ostatnim czasie przystąpiliśmy także do Systemu Wsparcia Rozwoju Inicjatyw Klastrowych, który jest porozumieniem międzyklastrowym zawartym pomiędzy Mechatronics , Virtual Dimension Center Fellbach, Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej oraz Regionalną Izbą Handlową w Presovie. Nasz udział w Systemie pozwoli nam i naszym członkom na nawiązanie trwałej współpracy, która umożliwi dzielenie się wiedzą i doświadczeniem i upowszechniać działania klastra. Niebagatelną korzyścią płynącą z uczestnictwa w projekcie będzie dla nas rozszerzenie aktywności badawczej i technologicznej, a przede wszystkim promocja na arenie międzynarodowej oraz nawiązanie nowych kontaktów.

Dla sukcesu klastra ważny jest też marketing i public relations. Ważne jest stworzenie odpowiedniej strategii, która pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności klastra oraz stopnia świadomości zrzeszonych w nim firm i instytucji. Przekłada się to również na działania na poziomie międzynarodowym. Mamy nadzieję, szczególnie w tym obszarze, wynieść jak najwięcej z udziału w porozumieniu międzyklastrowym. Dzięki niemu klastrowicze mają szansę na otrzymanie wsparcia w przedsięwzięciach realizowanych na arenie międzynarodowej oraz ułatwiony dostęp do nowych rynków i kooperacji z przedsiębiorstwami z innych regionów.

- Na początku naszej rozmowy wspomniała Pani o pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych w klastrze. Czy może je Pani przybliżyć?

Wpieramy realizację prac badawczo-rozwojowych przeprowadzanych w przedsiębiorstwach klastra i przez , a dotyczących zastosowania biomasy w energetyce. Badania prowadzimy, korzystając z własnego laboratorium, ale mamy również możliwość korzystania z infrastruktury badawczo-laboratoryjnej należącej do zrzeszonych w klastrze instytutów naukowych. Prace, które prowadzimy, mają na celu zoptymalizowanie doboru mieszanek biomasowych i agrobiomasowych oraz najbardziej efektywnych systemów filtracji pyłów w procesie spalania w systemie wysokosprawnej kogeneracji ORC. Badamy zastosowanie odpadowych frakcji organicznych jako uzupełnienie wspomnianych mieszanek oraz wpływ poszczególnych parametrów procesu spalania. Pracujemy nad wykorzystaniem i optymalizacją zastosowania termicznej obróbki drewna użytkowego technologią termowood przy zastosowaniu kotła na olej termalny, będącego częścią składową systemu ORC. Swoje działania koncentrujemy także na udoskonaleniu przemysłowego systemu suszenia biomasy przeznaczonej do brykietowania i pelletowania. Ważne jest też dla nas stworzenie systemu odzysku ciepła poprzez proces kondensacji spalin oraz efektywne wykorzystanie energii słonecznej w systemie podsuszania biomasy.

- Jakie działania dla rozwoju klastra są ważne z Pani punktu widzenia jako koordynatora?

W mojej opinii szczególnie istotne jest zarządzanie wiedzą i relacjami z partnerami klastra. Najwyższym priorytetem, poza kwestiami organizacyjnymi i projektowymi, jest jednak finansowanie utworzonej inicjatywy klastrowej, a zwłaszcza dywersyfikowanie jego źródeł, aby zbudować optymalny system finansowania działalności klastra. Nie można też zapominać o narzędziach oceny i pomiaru efektywności realizowanych przez przedsięwzięć oraz nieustannym pomiarze satysfakcji członków klastra.

Autor: Krzysztof Ptak

Informacja została przygotowana w ramach przedsięwzięcia PARP: „Polskie klastry i polityka klastrowa”.

„Przedsięwzięcie PARP jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3.”

Autor:Krzysztof Ptak 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości