Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/11/15 10:31:46
Ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie

Wszelkie innowacje tworzone w przedsiębiorstwach mogądecydować o kreowaniu przewagi firmy. Jednakże ten efekt zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy dane rozwiązanie będzie odpowiednio chronione, umożliwiając przedsiębiorstwu czerpanie korzyści z własnych pomysłów. W tym celu zostały stworzone prawne narzędzia ochrony własności intelektualnej.

Innowacyjni przedsiębiorcy powinni posiadać wiedzę o tym, jak chronić własne rozwiązania. Każde posiada kapitał intelektualny (kapitał ludzki i dobra niematerialne), czyli wiedzę, która może zostać przekształcona w wartość. Przedmiotem ochrony własności intelektualnej są więc rezultaty twórczej działalności człowieka. Własność intelektualną w myśl prawa polskiego stanowi własność przemysłowa, oraz inne kategorie np.know-how.

Własność przemysłowa chroniona jest w Polsce w sposób formalny na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. Obejmuje swoim zakresem:

  • Wynalazki –rozwiązania o charakterze technicznym spełniające przesłanki patentowalności, czyli te, które są nowe, posiadają [1] i nadają się do przemysłowego stosowania. może uzyskać ochronę w trybie patentu krajowego, europejskiego lub międzynarodowego. Maksymalny czas trwania prawa ochronnego w Polsce to 20 lat.
  • Wzory użytkowe –rozwiązania o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Warunkami otrzymania ochrony są nowość iużyteczność. Możliwe jest uzyskanie wyłącznie ochrony krajowej. Maksymalny czas trwania prawa ochronnego w Polsce to 10 lat.
  • Wzory przemysłowe –rozwiązania o charakterze technicznym, dotyczące zewnętrznejpostaci produktu, uzyskane dzięki cechom linii, konturów, kształtów oraz kolorystyce, strukturze, materiale czy ornamentacji. Wzór przemysłowy musi charakteryzować nowość oraz indywidualny charakter, a ochronę można uzyskać w trybie krajowym, europejskim lub międzynarodowym. Maksymalny czas trwania prawa ochronnego w Polsce to 25 lat.

Podstawową zaletą wymienionych form ochrony jest uzyskanie wyłączności w korzystaniu z wynalazku, wzoru użytkowego czy wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy czy zawodowy na obszarze ochrony. Oznacza to także, że osoby trzecie nie mogą korzystać z przedmiotu ochrony bez zgody uprawnionego przedsiębiorstwa. posiadająca chronioną własność przemysłową może udzielać licencji na jejwykorzystanie albo sprzedać prawa do własnego rozwiązania. Pozwala to na zrekompensowanie nakładów poniesionych na działalność B+R i procedurę uzyskania ochrony.

Prawa autorskie podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. Obejmują przejawy działalności twórczej mające indywidualny charakter (utwory). Do tej kategorii zaliczają się także wytwory procesów innowacyjnych, takie jak: programy komputerowe, bazy danych, techniczna.

Poza własnością przemysłową oraz prawami autorskimi przedsiębiorstwa mogą korzystać z ochrony informacji poufnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Podstawę prawną stanowi tutaj o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r. Ochronie podlegają informacje, które są poufne (niedostępne publicznie), posiadają wartość gospodarczą oraz w stosunku do których podejmuje działania o charakterze organizacyjnym, prawnym i technicznym w celu zachowania ich poufności. Korzystnym aspektem tej formy ochrony jest fakt, że trwa ona tak długo, jak długo istnieje tajemnica firmy i powstaje automatycznie. Z drugiej stronyjednak, stale należy dbać o stan poufności informacji, gdyż można łatwo narazić się na niebezpieczeństwo utraty takiej ochrony.

Prawna ochrona własności intelektualnej stanowi element motywujący firmy do podejmowania prac badawczo-rozwojowych. Ponadto dzięki niej przedsiębiorcy mają świadomość, że nakłady finansowe i cała praca poświęcona działalności innowacyjnej zostaną odpowiednio wykorzystane i przyniosą im wymierne korzyści.

 

 

 

Na podstawie:

Ożegalska –Trybalska J. (red.), Ochrona innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Jagielloński.

Prezentacja multimedialna A.M. Dereń pt. Własność intelektualna powstała w ramach KIP.

Własność intelektualna. Biuletyn własności intelektualnej dla przedsiębiorców, ProRegio, Nr 1/2010

 

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 


[1] pozwala odrzucić rozwiązania trywialne, czyli takie, które wynikają dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki.

Autor:Agata  Ostrowska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości