Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2010/10/29 15:37:16
jest kobietą!

Doświadczenia wielu państw o rozwiniętej gospodarce, reprezentującej wysoki poziom technologiczny, wskazują, że w celu stworzenia konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, charakteryzującej się wysokim poziomem wynalazczości i innowacyjności, niezbędne jest odpowiednie wykorzystanie w nauce i biznesie potencjału intelektualnego kobiet. Rosnące znaczenie powszechnego wykształcenia kobiet i wykorzystania ich twórczych możliwości w nowoczesnej gospodarce staje się syndromem XXI wieku.

Eksperci przekonują, że jednym z głównych czynników zrównoważonego rozwoju oraz wzrostu innowacyjności gospodarki musi być wykorzystanie potencjału intelektualnego kobiet, ich rosnącego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Zwłaszcza, że prognozowane i już widoczne w całej Europie zmiany demograficzne wręcz „wymuszają” potrzebę dalszej, wysokiej aktywności zawodowej kobiet na rynku pracy. W przeciwnym razie wielu krajom grozi spowolnienie wzrostu PKB i rozwoju gospodarczego. Te procesy nie ominą także Polski, tym bardziej, że wskaźnik aktywności zawodowej Polek (ok. 45%) należy do najniższych w Europie. Adam Taukert, rzecznik prasowy Urzędu Patentowego RP, przekonuje, że (…) istnieje w Polsce potrzeba podjęcia szerokiej dyskusji publicznej na temat istotnej roli kobiet w procesach warunkujących wzrost gospodarczy. Jest ona szczególnie widoczna na tle osiągnięć wielu rozwiniętych krajów europejskich, które prowadzą skuteczną i spójną politykę, ukierunkowaną na wykorzystanie kreatywnego potencjału kobiet, biorących aktywny udział w życiu społeczno-gospodarczym, a przede wszystkim działających w sferze nauki i przedsiębiorczości.

Kobiety w całej Europie są coraz lepiej wykształconą grupą społeczną. Dominują wśród studiujących i kończących studia (ponad 50%), a ponad40% z nich zdobywa przynajmniej stopień doktora. Jednak dr Margot Fröhlinger z dyrekcji Generalnej Rynku Wewnętrznego i Usług KE, przedstawia dane, z których wynika, że w Europie spośród średnio 45% kobiet kończących studia doktoranckie, zaledwie 18% zostaje profesorami, a tylko 9% stoi na czele instytucji badawczych i uczelni, co jej zdaniem jest ewidentną stratą dla tempa wzrostu gospodarczego. Niestety, w Polsce statystyka ta wypada jeszcze słabiej. Choć w polskiej nauce kobiety stanowią ponad połowę ów naukowych, to kobiet-rektorów jest niewiele. Podobna sytuacja dotyczy składu kierownictwa PAN i innych placówek naukowo-badawczych. Kobiety w naszym kraju stanowią ok. 6% członków władz uczleni (w Norwegii, Szwecji, Bułgarii ok. 30%).

Według analityków, tak wysoki stopień scholaryzacji kobiet w porównaniu z ich nieliczną reprezentacją na wyższych stanowiskach umożliwiających podejmowanie kluczowych decyzji zasadniczo wpływających na funkcjonowanie instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, świadczy o braku dostępu do źródeł finansowania prac badawczo-rozwojowych. Ich zdaniem, nierówność możliwości rozwoju kariery naukowej potwierdzają dostępne statystyki pokazujące np., że ok. 65% stypendiów naukowych otrzymują w Polsce mężczyźni.

Dr. Margot Fröhlinger zwraca uwagę na problem nierówności płci oraz na psychologiczne i społeczne bariery, które utrudniają kobietom dostęp do sfery nauki i technologii. Jej zdaniem (…) dylematy współczesnych kobiet dotyczą podejmowania dramatycznych wyborów między szczęściem osobistym a sukcesem zawodowym i łamaniem konwenansów. Muszą wybierać między miłością, małżeństwem i dziećmi a nauką i technologiami. Musimy to przezwyciężyć-apeluje. W warunkach zaawansowanej gospodarki opartej na wiedzy, niezbędnym staje się przełamywanie różnorodnych barier ograniczających aktywność zawodową i twórczą kobiet - w tym społeczno-kulturowych, socjo-psychologicznych i obyczajowych, mających wpływ na decyzje zawodowe kobiet oraz ich aspiracje. Adam Taukert zauważa, że (…) zagwarantowanie kobietom równego dostępu do wszystkich szczebli kariery zawodowej w obszarach nauki i biznesu stanowi obecnie jeden z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy oraz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności. Prof. Ewa Okoń-Horodyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego dodaje, że (…) kompetencje naukowe i biznesowe kobiet w globalnej gospodarce są kluczem do sukcesu każdego kraju, który doceni potencjał intelektualny kobiet i będzie konsekwentnie tworzył warunki, aby talenty kobiet doceniane były na równi z męskimi i wykorzystywane w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Podobne zdanie ma Mi-Young Han, prezes Światowego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazców i Przedsiębiorców, która uważa, że wykorzystanie kreatywności i innowacyjności kobiet ma olbrzymie znaczenie dla przezwyciężenia globalnego kryzysu – (…) niezwykle istotne jest stworzenie warunków, w których kobiece możliwości twórcze mogłyby się rozwijać. Ten pogląd podziela także dr Alicja Adamczak, RP – (…) odpowiednie wykorzystanie potencjału intelektualnego kobiet zwiększy innowacyjność i konkurencyjność naszej gospodarki. Należy się zastanowić, w jaki sposób zagwarantować kobietom równy dostęp do wszystkich szczebli kariery zawodowej w biznesie i nauce, np. stwarzając odpowiednie przepisyprawne.

Specjaliści od innowacyjnej polityki oraz przedstawiciele instytucji proinnowacyjnych podejmują różnorodne działania, których celem jest zwiększenie udziału kobiet w tworzeniu innowacyjnej gospodarki. Potencjał intelektualny kobiet jest imponujący, a ich rola w innowacyjnej gospodarce nie do przecenienia- zauważa dr Alicja Adamczak. Jednocześnie wskazuje ona, że bariery systemowe ograniczające wykorzystanie przez polskie kobiety potencjału intelektualnego widoczne są m.in. w relatywnie niskiej liczbie zgłoszeń patentowych (jedynie ok. 15% ogółu zgłoszeń). Dlatego też Urząd Patentowy od trzech lat organizuje międzynarodowe konferencje pod hasłem „Innowacyjność i kreatywność kobiet w nauce i biznesie na rzecz wzrostu gospodarczego”, w trakcie których omawiane są zagadnienia związane m.in. z finansowaniem i wspieraniem innowacyjnej działalności kobiet oraz rolą międzynarodowych, regionalnych i krajowych instytucji, działających na rzecz zwiększenia udziału kobiet w procesie tworzenia innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Na istotną rolę kobiet w innowacyjnej gospodarce wskazuje również wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan - Polska gospodarka opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach, które coraz częściej prowadzone są przez kobiety. Polki chętnie inwestują w wiedzę i realizują innowacyjne projekty. Podkreśla on także znaczącą rolę agendy Ministerstwa Gospodarki - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którą kierują kobiety. Prezesem PARP jest kobieta, a w składzie zarządu znajduje się tylko jeden mężczyzna– przekonuje. Według niego PARP zdecydowanie i skutecznie pomaga firmom z sektora MŚP poprzez szerokie spektrum programów i środków finansowych będących w dyspozycji Agencji i tym samym wspiera również kobiety, które mają w tym sektorze znaczącą pozycję. Zwraca on również uwagę na fakt, że kobiety kierują np. budową pierwszej polskiej elektrowni atomowej, zajmują się polskim górnictwem czy energetyką, a także szeroko rozumianą innowacyjnością. Jego zdaniem, niezwykle pożyteczna inicjatywą jest akcja Fundacji Perspektywy – „Dziewczyny na Politechniki”, zachęcająca młode kobiety do studiowania na politechnikach. Inicjatorką kampanii jest Bianka Siwińska, redaktor naczelna magazynu „Perspektywy”. Przedsięwzięcie ma na celu zachęcanie młodych kobiet do podejmowania nietypowych dla nich zawodów w dziedzinach rzemiosła, przemysłu i techniki. Dziewczyn jest za mało nie tylko na politechnikach, ale także na ścisłych kierunkach uczelni uniwersyteckich – na matematyce, fizyce, chemii, astronomii, informatyce, robotyce etc. A są to przecież często kierunki kluczowe dla rozwoju społeczeństw opartych na wiedzy– twierdzi pomysłodawczyni akcji. Inspiracją dla zorganizowania kampanii „Dziewczyny na politechniki” była podobna inicjatywa, mająca miejsce w Niemczech – (…) to tam po raz pierwszy zetknęłam się z projektem „Girl’s Day – Madchenzukunfstag” – ogólnonarodową akcją otwierającą dziewczynom drogę do nietypowych dla nich zawodów. W akcji nie chodzi tylko o uczelnie techniczne, ale o zakłady przemysłowe, instytuty naukowe, warsztaty – wszystkie te instytucje otwierają swoje podwoje dla dziewczynek i to już od 7 roku życia. Jest tam specjalna instytucja, która zajmuje się wyłącznie organizacją tej akcji, jest wsparcie ze strony ministerstwa edukacji i nauki, działa 300 lokalnych ośrodków wspierających tę akcję– opowiada Bianka Siwińska. Dodaje, że zależy jej na tym, aby tę inicjatywę na gruncie polskim rozpoczynać na wczesnych poziomach edukacji – w gimnazjach i szkołach podstawowych, bo tam najmocniej kształtują się postawy i zainteresowania młodych ludzi. Przekonuje, że (…) dziewczyny mogą wszystko a ich miejsce jest wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą nowe technologie, wyzwania na skalę globalną, budowanie przyszłości opartej na wiedzy i co za tym idzie – pasjonujące i dające świetne perspektywy zawody inżynieryjne. W opinii Dariusza Bogdana, akcję „Dziewczyny na politechniki” należałoby uzupełnić o hasło „Dziewczyny do biznesu”, gdyż takie cechy kobiet jak odpowiedzialność, samodyscyplina, dobre zorganizowanie, cierpliwość, umiejętność kompromisu, to cechy bardzo przydatne w biznesie.

W Polsce ministrami kilku ważnych resortów są kobiety i one zwłaszcza doceniają znaczenie kreatywności i innowacyjności kobiet dla krajowego biznesu. Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, wskazuje, że w ramach programów unijnych wiele środków jest przeznaczanych dla kobiet rozpoczynających działalność gospodarczą czy dla tych, które po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy naukowej. A ponad 22% osób rozpoczynających działalność gospodarczą stanowią kobiety, co stawia Polskę, po Francji, na 2 miejscu w Europie. Dlatego musimy i powinniśmy pomagać przedsiębiorczym kobietom(…)Zachęcam również kobiety, które przerwały swoją pracę z powodów macierzyńskich, do ponownej aktywności zawodowej. Dla nich przygotowaliśmy specjalny system grantów –podkreśla minister Bieńkowska.

Z kolei prof. Maria Orłowska z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwraca uwagę na działania resortu – m. in. nowe systemy stypendialne - które kobietom mają pomóc w studiowaniu, zwłaszcza, jeśli podczas studiów chcą założyć rodzinę lub wychowują dzieci do lat trzech. (…) Niezwykle trudno wrócić po 2-3 latach do nauki i zaczynać niejako na nowo, bo nauka pędzi i nie czeka. Polski nie stać, by traciła talenty naukowe – ocenia prof. Orłowska. Ministerstwo dąży również do tego, aby w składzie tak ważnych ciał jak Rada Główna Szkolnictwa Wyższego i Nauki, kobiety stanowiły co najmniej 30%, co pozwoliłoby im decydować o sprawach istotnych z ich punktu widzenia.

Eksperci od innowacyjnej polityki coraz mocniej akcentują znaczenie twórczego potencjału intelektualnego kobiet dla gospodarki opartej na wiedzy. Są zgodni, że warunkiem wykorzystania tego potencjału w nowoczesnej gospodarce jest skuteczna i spójna polityka państwa, obejmująca zarówno kwestie kształcenia i wykorzystywania zdobytych przez kobiety kwalifikacji, jak i wsparcie finansowo-doradcze przedsiębiorczości kobiet - zarówno w nauce, jak i w biznesie. Dopiero takie działania, w połączeniu z polityką socjalną uwzględniającą godzenie przez kobiety różnych ról społecznych, mogą przynieść korzystne zmiany i widoczne efekty w procesach wzrostu gospodarczego. Gospodarka, która stoi przed wyzwaniem nowoczesności, innowacyjności i konkurencyjności, nie może marnotrawić potencjału intelektualnego, jakim realnie dysponują kobiety. Zdaniem specjalistów, istnieje potrzeba dalszej dyskusji, wymiany doświadczeń i dobrych wzorców działania.. Wskazują oni również na potrzebę podejmowania działań mających na celu uświadamianie kobiet, że ich kreatywność i innowacyjność daje im szansę na własny rozwój, ciekawe życie i satysfakcję osobistą – zawodową i materialną.


 

dr Margot Fröhlinger– w 1987 roku rozpoczęła pracę w Komisji Europejskiej w DG Konkurencji, gdzie zajmowała się sprawami z dziedziny bankowości, ubezpieczeń i handlu, a później także problematyką dotyczącą mediów i działalności dystrybucyjnej. W 1994 roku została szefową Wydziału Mediów i Kontaktów Handlowych w Dyrekcji Generalnej Rynku Wewnętrznego i Usług. W 2001 roku została mianowana szefową nowo utworzonego wydziału do spraw usług, gdzie odpowiadała za strategię Komisji dotyczącą usług na Rynku Wewnętrznym. W 2006 roku została mianowana dyrektorem Dyrektoriatu D zajmującego się gospodarką opartą na wiedzy, gdzie jest odpowiedzialna za politykę Komisji dotyczącą kwalifikacji zawodowych, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz własności przemysłowej.

dr Alicja Adamczak – RP.Jest rzecznikiem patentowym, radcą prawnym i pracownikiem naukowym Politechniki Świętokrzyskiej. Przez dwie kadencje była prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i jednocześnie przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Współorganizowała Radę Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, a także zainicjowała utworzenie Forum Polonijnego przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych. Należy do wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych, zajmujących się ochroną własności intelektualnej i własności przemysłowej. Za działalność zawodową i społeczną została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaką „Za Zasługi dla Wynalazczości”.

prof. Ewa Okoń-Horodyńska– ekonomistka, naukowy, kierownik Katedry Ekonomii UJ, specjalistka w dziedzinie teorii ekonomii, teorii i polityki innowacji, . Ekspert Komisji Europejskiej i European Agency for Safety and Health AT oraz w Narodowym Programie Polska 2020. Pracuje m. in. jako ekspert Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Mi-Young Han– w 2009 roku została mianowana prezesem Światowego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazców i Przedsiębiorców. Od 2003 roku jest również przewodniczącą Koreańskiego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazców oraz wiceprezesem Koreańskiej Federacji Kobiecych Stowarzyszeń Zawodowych Przedsiębiorców. W latach 2004-2005 była członkiem organu doradczego prezydenta do spraw nauki i techniki. Od 2005 roku jest członkiem Rządowego Komitetu do spraw innowacji.

Dariusz Bogdan - polski inżynier, urzędnik państwowy, od 2007 roku wiceminister gospodarki. W latach 1993–1999 pracował w Agencji Rynku Rolnego, początkowo jako inspektor, dochodząc do stanowiska pełnomocnika prezesa ds. informatyki. W okresie 1999–2007 pełnił funkcję dyrektora Biura Teleinformatyki ARR. Jednocześnie od 2006 roku był wykładowcą w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Elżbieta Bieńkowska - polski urzędnik samorządowy i polityk. Od 2007 roku jest ministrem rozwoju regionalnego w rządzie Donalda Tuska. Koordynowała prace zespołu przygotowującego Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Śląskiego, była kierownikiem Zespołu zadaniowego ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000–2020, a także koordynatorem i negocjatorem zespołu tworzącego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. W latach 2002–2007 zajmowała stanowisko wiceprzewodniczącej rady nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

prof. dr hab. Maria Elżbieta Ormowska - sekretarz stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest specjalistką w dziedzinie informatyki, w zakresie baz danych oraz biznesowych systemów. W latach 1988-2007 była związana z Uniwersytetem w Queensland, gdzie w roku 1990 uzyskała nominację na stanowisko profesora na wydziale Informatyki (Computer Science). W okresie 1995 - 2007 pełniła tam funkcje dyrektora do sprawstudiów doktorskich oraz strategii i rozwoju badań naukowych. Od listopada 2007 roku jest Honorowym Profesorem The University of Queensland w Australii.

Opracowanie: Justyna Siwińska, na podstawie artykułów: Dlaczego uderzono w dzwon na GPW?oraz Jest nas coraz więcej(w:) Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, nr 2/2010r.

 

Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest inicjatywą realizowaną w ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3.

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości