Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/01/18 08:53:49
Inicjatywa PARP „Wzmocnienie kompetencji kadr ośrodków innowacji”- rezultaty pierwszej wizyty studyjnej

Wymiana doświadczeń między pracownikami różnych instytucji otoczenia biznesu oraz dyskusja na temat efektywności działań polskich ośrodków proinnowacyjnych to tylko niektóre z efektów krajowego wyjazdu studyjnego do Poznania, zorganizowanego w ramach cyklu„Wzmocnienie kompetencji kadr ośrodków innowacji”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach inicjatywy „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”.

Dwudniowy, krajowy wyjazd studyjny pod hasłem „Instytucje wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w Poznaniu” odbył się w listopadzie 2010 roku. Wzięło w nim udział 11 uczestników reprezentujących kadrę kierowniczą i pracowników instytucji ośrodków innowacji oraz regionalną administrację publiczną. Pod opieką eksperta wiodącego, dr Agnieszki Turyńskiej-Gmur, odwiedzili oni następujące ośrodki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM, Bumerang PRE IPO S.A, Akademicki UAM, Akademicki Politechniki Poznańskiej - Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP), Poznański Park Naukowo Technologiczny,Centrum Badawcze PPNT – chemicznych i Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe oraz Urząd Miasta i Wielkopolską Platformę Innowacyjną.

Głównym celem wizyty było umożliwienie uczestnikom lepszego poznania specyfiki działalności proinnowacyjnej w regionie Wielkopolski, a zwłaszcza wskazanie i omówienie sposobów działania i wspierania instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu. Uczestnicy ocenili wyjazd studyjny jako bardzo interesujący i zorganizowany na wysokim poziomie. Szczególną uwagę zwrócono na ciekawe prezentacje, które prowokowały do dyskusji i wymiany poglądów. Uczestnicy mieli okazję do porównywania prezentowanych instytucji i sposobów ich funkcjonowania z ośrodkami działającymi w ich regionie, co skutkowało wymianą doświadczeń i interesującymi przemyśleniami. Najgorliwiej dyskutowane kwestie dotyczyły m. in. takich problemów jak stawki lokatorskie w parkach technologicznych (mocno zróżnicowane w zależności od regionu), regulamin ochrony własności przemysłowej w szkołach wyższych (w jaki sposób sprawić, aby był bardziej widoczny i przestrzegany na uczelniach) czy usługi inkubatorów i ów (czy wszystkie powinny być płatne i według jakich stawek określać wysokość opłat). Kontrowersje wzbudził temat dotyczący podziału zysków z komercjalizacji wiedzy (np. udziały w firmie spin-off, przychody z konsultacji i ekspertyz, licencji lub sprzedaży patentów). Według uczestników wyjazdu, polskie uczelnie wciąż nie unormowały tej kwestii. Jako dobrą praktykę wskazywano politykę i procedury transferu wiedzy i praw własności intelektualnej na Uniwersytecie Heriot’a-Watt’a w Szkocji. Bardzo duże zainteresowanie i żywotną dyskusję wywołała również prezentacja funduszu kapitałowego Blumerang. Uczestnicy dowiedzieli się z niej, jak wygląda ocena potencjalnych firm czy pomysłów pod inwestycje oraz jakie kwoty tego typu fundusz jest w stanie zainwestować.

Jednak najistotniejsza problematyka dotyczyła zarówno współpracy różnych instytucji otocznia biznesu w warunkach powszechnego występowania tych ośrodków, jak i współpracy sektora nauki z sektorem biznesu. Uczestnicy wyjazdu zauważyli, że współpraca między uzupełniającymi się ofertami różnych instytucji jest niedostateczna. Brakuje na przykład współdziałania między akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, zajmującymi się preinkubacją, a instytucjami oferującymi usługi inkubacji. Nie istnieje żaden umożliwiający transfer klientów między preinkubatorami i inkubatorami, a – w dalszej perspektywie – również parkami naukowo-technologicznymi. Dyskutowano także nad tym, jak skutecznie przekonywać naukowców i biznesmenów do podejmowania współpracy i w jaki sposób zachęcać naukowców do publikowania oferty dla biznesu. Ustalono, że najlepszym sposobem byłaby zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym. Nowe zapisy powinny promować punktami niezbędnymi do awansu naukowego skuteczną współpracę z gospodarką. Zauważono również potrzebę zwiększenia nakładów na prototypy i badania innowacyjnych procesów technologicznych w skali przemysłowej, umożliwiające stworzenie „proof of concept” (weryfikacji koncepcji).

Podczas wyjazdu studyjnego, uczestnicy zapoznali się ze sposobem funkcjonowania poznańskich instytucji zaangażowanych w promocję przedsiębiorczości akademickiej, co pozwoliło zwiększyć ich świadomość na temat ich działalności i potrzeb. Wizyty umożliwiły im zdobycie praktycznych doświadczeń, wymianę poglądów i zaobserwowanie dobrych praktyk, które będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy.

W ramach inicjatywy „Wzmocnienie kompetencji kadr ośrodków innowacji” odbędzie się jeszcze 9 krajowych wyjazdów studyjnych. Kolejny wizyta planowana jest w terminie 16-17 lutego 2011 roku w Krakowie. Dotyczyć będzie „Łączenia różnych form wsparcia w instytucjach otoczenia biznesu”. Jej uczestnicy odwiedzą m. in. Krakowski Park Technologiczny, który zarządza krakowską specjalną strefą ekonomiczną, obejmującą 19 podstref na terenie 17 gmin oraz Krakowskiego Parku Technologicznego, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu przy Uniwersytecie Jagiellońskim czy Park Life Science. Pod opieką eksperta wiodącego, uczestnicy programu będą mogli zapoznać się ze sposobem funkcjonowania i dobrymi praktykami wiodących krakowskich instytucji otoczenia biznesu, ich osiągnięciami w dyfuzji wyników badań naukowych do gospodarki oraz we wspieraniu rozwoju firm technologicznych.

 

Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest inicjatywą realizowaną w ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3.

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości