Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2018/04/27 15:01:57
100 lat Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce

Urząd Patentowy RP w dniu 26 kwietnia 2018 r. zorganizował konferencję z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej „100 lat Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce”, która odbyła się w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Konferencja „100 lat Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce” poświęcona była zarówno historycznym aspektom własności przemysłowej w naszym kraju, jak i perspektywom rozwoju systemu ochrony dóbr niematerialnych w najbliższych latach. Wydarzenie to stanowiło także doskonałą okazję do promocji współczesnych polskich osiągnięć w wielu obszarach życia społecznego, w tym szczególnie w dziedzinie techniki oraz wzornictwa przemysłowego. Udział zarówno przedstawicieli sektora nauki, jak i przedsiębiorców pozwolił na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnorodnych aspektów systemu ochrony własności przemysłowej, w tym także sformułowania uwag de lege ferenda dotyczących funkcjonowania i rozwoju tego systemu dla wszystkich przedmiotów własności przemysłowej.

Wydarzenie było częścią programu Jubileuszu 100-lecia ustanowienia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i systemu ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich. Wszystkie inicjatywy realizowane przez Urząd w ramach obchodów Jubileuszu zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Powstanie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wiąże się bezpośrednio z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku, gdyż Urząd Patentowy był jedną z pierwszych instytucji publicznych powołanych dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Przypadająca w 2018 roku 100. rocznica powstania Urzędu Patentowego RP upamiętnia doniosłe wydarzenie historyczne - rozpoczęcie przez Polskę oficjalnej działalności państwowej służącej ochronie prawnej własności przemysłowej.

Od 1918 roku dorobek intelektualny polskich wynalazców, innowatorów oraz twórców rozwiązań technicznych i projektowych chroniony jest autorytetem państwa na mocy prawa regulującego udzielanie patentów oraz innych praw wyłącznych. W 1919 roku Naczelnik Państwa wydał trzy kolejne dekrety będące pierwszymi nowoczesnymi regulacjami odzwierciedlającymi potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie ochrony własności przemysłowej, niezbędnej dla rozwoju gospodarczego odrodzonego kraju. W tym samym roku Polska przystąpiła do Konwencji paryskiej będącej podstawowym aktem międzynarodowym regulującym zasady ochrony własności przemysłowej.   

Należy jednak podkreślić, że ochrona własności intelektualnej, a zwłaszcza przemysłowej, ma w Polsce wielowiekową tradycję  Badania historyczne dowodzą, że  potrzeba ochrony praw na dobrach niematerialnych pojawiła się już na wczesnym etapie rozwoju techniki i jest znaczącym elementem dziedzictwa cywilizacyjnego. Świadczą o tym również dzieje Polski, gdyż tradycje ochrony wynalazków i rozwiązań technicznych stanowią istotną część kultury prawnej naszego kraju na przestrzeni wielu stuleci. Najstarszy polski przywilej o charakterze patentowym został wydany już przez króla Władysława Jagiełłę w latach dwudziestych XV wieku na rzecz konstruktora maszyny odwadniającej kopalnie. Wiadomo, że przywileje o podobnym charakterze wydawali także inni królowie      m.in. Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt Stary oraz Zygmunt III Waza. Ochrona własności przemysłowej była częścią polskiego życia gospodarczego także w czasach rozbiorów, gdyż w tym okresie wprowadzano pierwsze regulacje ustawowe, m.in. prawo o patentach swobody i listach przyznania wydane w Królestwie Polskim w 1817 r.

Najbardziej znaczącą cezurą w dziejach ochrony innowacji technicznych w Polsce było jednak powstanie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowionego w 1918 r., gdyż objęcie ochroną prawną wartości niematerialnych stanowiło po odzyskaniu niepodległości kwestię najwyższej wagi. Istniejąca konieczność zapewnienia niezbędnych warunków dla rozwoju gospodarczego, a szczególnie wspierania odradzającego się przemysłu, wymagającego nowatorskich rozwiązań technicznych, była przedmiotem szczególnej troski rządu II Rzeczypospolitej. Skuteczna ochrona tych wartości wymagała bowiem poszanowania praw zwłaszcza polskich wynalazców i projektantów, prezentujących postawy patriotyczne w gospodarce. Powołanie Urzędu Patentowego było zatem wyrazem przyjęcia przez najwyższe władze odrodzonej Polski zasady wspierania rozwoju technicznego i gospodarczego poprzez zagwarantowanie twórcy prawa do stworzonego wynalazku oraz bezpieczeństwa prawnego w obrocie. W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy RP udzielił ponad 220 tysięcy patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 60 tysięcy wzorów użytkowych, 23 tysiące wzorów przemysłowych oraz około 300 tysięcy znaków towarowych. Łącznie w tym okresie wpłynęło do Urzędu Patentowego RP ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń.

Obecnie Urząd Patentowy RP zapewnia ochronę prawną obejmującą wszystkie kategorie przedmiotów własności przemysłowej: wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne. Ochrona ta polega na udzielaniu praw wyłącznych na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Gwarantuje ona pewność w obrocie i umożliwia gospodarcze wykorzystanie dorobku intelektualnego w ramach systemu ochrony własności przemysłowej przy poszanowaniu praw wszystkich jego użytkowników. Ochrona praw wyłącznych służy także wspieraniu  innowacyjności, stanowiąc ważny czynnik zachęcający twórców i przedsiębiorców do kreowania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarczego. Urząd realizuje także misję edukacyjną ukierunkowaną na szerokie upowszechnianie  wiedzy o ochronie praw na dobrach niematerialnych. Podnoszenie świadomości społecznej w tym zakresie jest bowiem niezbędnym warunkiem coraz szerszego wykorzystania ochrony własności przemysłowej jako instrumentu prawnego skutecznie wspierającego kreatywność i przedsiębiorczość.

Dotychczasowa historia polskiej wynalazczości wskazuje jednoznacznie, że dokonany w ciągu ostatnich stu lat nie byłby możliwy bez ustawowej ochrony własności intelektualnej, a szczególnie własności przemysłowej. Dynamiczny rozwój technologii i gospodarki stawia przed Urzędem Patentowym RP wyzwania wymagające ogromnej wiedzy i doświadczenia oraz szerokiej aktywności na rzecz środowisk twórczych i narodowej gospodarki.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przywołując w roku jubileuszowym historyczną datę powstania Urzędu Patentowego i mając na względzie doświadczenia minionego 100-lecia, wskazuje przede wszystkim na fundamentalne znaczenie ochrony własności przemysłowej dla umacniania potencjału intelektualnego  i ekonomicznego Polski oraz jej zrównoważonego rozwoju. Zarówno historia, jak i współczesność wskazują, że wkład polskich wynalazców do światowej techniki charakteryzuje się bardzo znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach. Twórcze wykorzystanie tego dorobku było i jest podstawowym czynnikiem decydującym o pozycji Polski wśród państw budujących nowoczesną gospodarkę opartą na wiedzy i postawach innowacyjnych.

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości