Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/11/02 10:15:59
Dolnośląski Bon na Innowacje - ponad 5 mln zł dla przedsiębiorców!

„Dolnośląski Bon na Innowacje” to projekt ukierunkowany na zacieśnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami w regionie. Na jego realizację przeznaczono ponad 5 mln złotych – przedsiębiorcy z Dolnego Śląska otrzymają łącznie 300 bonów o wartości 18 tys. zł każdy. Wsparcie dotyczy finansowania prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na uzyskanie innowacyjnych efektów wdrożeniowych. Ponadto projekt obejmuje także wsparcie o charakterze doradczym. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa.

W województwie dolnośląskim innowacje wprowadza w ciągu roku jedynie ok. 12% przedsiębiorstw, działających w sektorze usług i ok. 20% przedsiębiorstw działających w przemyśle, co daje województwu odpowiednio 9 i 2 miejsce na tle kraju oraz jest wskaźnikiem dużo niższym, niż średnia dla UE. Choć w regionie istnieje stosunkowo duży potencjał innowacyjny (…), regionalne firmy stosunkowo rzadko angażują się w działalność innowacyjną. Jedynie 1 na 80 przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego deklaruje utrzymywanie współpracy ze sferą badawczo-rozwojową i jest to jeden z najniższych wyników zanotowany wśród wszystkich województw Polski” – czytamy w regulaminie programu Dolnośląski Bon na Innowacje – „Istnieje zatem potrzeba wsparcia współpracy technologicznej MŚP i jednostek naukowych, zwłaszcza poprzez rozwój ów finansujących taką współpracę, czego urzeczywistnieniem jest projekt ‘Dolnośląski Bon na Innowacje’. Planowane działania bazują na doświadczeniach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, realizującej z sukcesem w latach 2008-2012 ogólnopolski program ‘Bon na innowacje’”. W 2011 roku małe i średnie przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska złożyły do PARP 63 wnioski o bon na innowacje, z czego dofinansowanie uzyskało 25 firm. Dlatego – w odpowiedzi na duże zainteresowanie regionalnych firm pozyskaniem tego typu wsparcia - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego stworzył podobny wsparcia o zasięgu regionalnym.

W ramach projektu Dolnośląski Bon na Innowacje”regionalni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o bon na innowacje w wysokości 18 tys. zł i przeznaczyć tę kwotę na opłacenie prac badawczo-rozwojowych, w efekcie których powstaną innowacyjne rozwiązania o komercyjnym potencjale. Realizacja inicjatywy ma przyczynić się do rozwoju innowacji w sektorze MŚP w postaci ulepszeń produktów, usług lub procesów powstałych w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych. Wsparcie może zostać przeznaczone na zakup usługi badawczo-rozwojowej, mającej na celu m.in. opracowanie lub udoskonalenie istniejącej technologii lub wyrobu przedsiębiorstwa, wykonanie testów laboratoryjnych bądź badań certyfikacyjnych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych czy przeprowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji procesu bądź produktu. „Każdy , chcący rozwinąć swój produkt lub ulepszyć posiadaną technologię, może aplikować o bon o wartości 18 tys. zł” – wyjaśnia Andrzej Charytoniuk z biura prasowego Politechniki Wrocławskiej – „Dodatkowo oferowana jest bezpłatna pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych (audyt technologiczny) oraz w poszukiwaniu odpowiednich partnerów naukowych do współpracy”.

Audyt technologiczny polega na dokonaniu oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa pod kątem jego potencjału technologicznego, stosowanych procedur oraz potrzeb. W jego efekcie formułowane są konkretne propozycje dotyczące kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, szczególnie pod kątem pozyskania i wykorzystania nowych technologii. W ramach projektu  „Dolnośląski Bon na Innowacje” audyt zostanie przeprowadzony przez konsultantów ds. audytów technologicznych i współpracy innowacyjnej, będących pracownikami Wrocławskiego Politechniki Wrocławskiej, a także - w razie potrzeby - przez branżowych ekspertów zewnętrznych z wąskich dziedzin technologicznych. Na podstawie przeprowadzonych czynności opracują oni raport, który będzie zawierał opis stanu zastanego działalności przedsiębiorstwa oraz rekomendacje pod kątem aplikowania o Dolnośląski Bon na Innowacje. Konsultanci będą oferować także pomoc w znalezieniu kompetentnych zespołów naukowych – dokonają przeglądu obszarów badawczych realizowanych przez dolnośląskie jednostki naukowe pod kątem potrzeb badawczych przedsiębiorcy, a następnie wskażą zespoły naukowe, mające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia prac B+R, spośród których sam wybierze konkretnego wykonawcę badań. Wsparcie doradcze jest bezpłatne, a świadczona pomoc nie jest traktowana jako pomoc publiczna.

W dniu 6 listopada 2012 r. we Wrocławiu odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, do udziału w  którym organizatorzy zapraszają wszystkie osoby - zarówno z MŚP, jak i z jednostek naukowych - chcące podjąć współpracę badawczą. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Wrocławskim Politechniki Wrocławskiej.

Kontakt:
tel. 71 320 43 41, 71 320 33 18
e-mail: dolnoslaskibon@wctt.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.dolnoslaskibon.pl.

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości