Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/12/23 12:50:22
Standardowa Europejska Sprzedaży szansą na wyższe zyski i niższe ceny

Wiele trudności w handlu pomiędzy państwami UE wynika z rozbieżności w regulacjach dotyczących sprzedaży w poszczególnych krajach członkowskich. W październiku 2011 Komisja Europejska przedstawiła projekt Standardowej Europejskiej Umowy Sprzedaży(SEUS), której celem jest przełamanie barier prawnych przy jednoczesnym rozwoju jednolitego rynku z takim samym poziomem ochrony konsumenta w każdym kraju UE.

Przełamując bariery prawne, Standardowa Europejska Sprzedaży przyniesie korzyści nie tylko ponad 500 milionom europejskich ów, ale także przedsiębiorcom. W tej chwili straty przedsiębiorców wynikające z zaniechania transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy krajami UE wynoszą co najmniej 26 mld euro[1]. Konsumenci z kolei tracą możliwość wyboru spośród szerszej gamy produktów i usług, a co za tym idzie – często ponoszą wyższe związane z zakupem.

Dzięki wprowadzeniu SEUS przedsiębiorcy uzyskają przede wszystkim:

 • Wspólny system prawny dotyczący umów sprzedaży dla UE 27 (opcjonalny)– 73% europejskich przedsiębiorców deklaruje, że jeżeli mieliby taką możliwość, skorzystaliby z SEUS we wszystkich zawieranych transakcjach transgranicznych z konsumentami z UE.
 • Zmniejszenie kosztów transakcyjnych.Obecnie przedsiębiorstwa, które chcą prowadzić sprzedaż transgraniczną muszą dostosowywać zawierane umowy do przepisów krajowych 26 pozostałych państw, co wiąże się z koniecznością wykonania tłumaczeń, zatrudnienia prawników i generuje w wysokości około 10 000 euro za każdy dodatkowy rynek UE.
 • Możliwość dla SME do ekspansji na nowe rynki. Obecnie zaledwie 9,3% wszystkich przedsiębiorstw w UE decyduje się na sprzedaż transgraniczną.

 

Wprowadzenie SEUS przyniesie również wiele korzyści konsumentom:

 • Wzrost poziomu ochrony ów.Konsumenci będą mogli wybierać spośród szeregu środków zaradczych w przypadku zakupu wadliwego produktu. Zyskają prawo do odstąpienia od umowy, zażądania naprawy, wymiany lub obniżenia ceny. Obecnie tego typu środki zaradcze oferuje tylko 5 krajów UE (Francja, Grecja, Luksemburg, Litwa, Portugalia).
 • Możliwość wyboru spośród szerszej gamy produktów i usług po niższych cenach.Obecnie konsumenci, którzy poszukują lepszych ofert, w szczególności poprzez Internet, często spotykają się z odmową dostarczenia produktu przez przedsiębiorcę. Co najmniej 3 mln klientów rocznie nie może sfinalizować zakupu z tego powodu.
 • Zapewnienie praw konsumenckich w zakupach transgranicznych.44% ów deklaruje, że niepewność co do przysługujących im praw jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za zaniechanie zakupów z innych krajów UE.
 • Zwiększenie przejrzystości transakcji i zaufania wśród ów. będzie poinformowany o warunkach dokonywanej transakcji i będzie zobowiązany do wyrażenia na nie zgody. Informacja będzie udzielona w jego języku narodowym.

Standardowa Europejska Sprzedaży będzie miała zastosowanie, w przypadku:

 • gdy kupujący oraz sprzedający dobrowolnie i wyraźnie wyrażą zgodę na warunki zapisane w umowie;
 • transgranicznych kontraktów, w których istnieje możliwość powstania dodatkowych kosztów transakcyjnych i niejasności prawnych. Państwom członkowskim będzie przysługiwało prawo do stosowania SEUS w handlu wewnętrznym;
 • umów na sprzedaż towarów, stanowiących większość wymiany handlowej wewnątrz UE, takich jak muzyka, filmy, oprogramowanie (np. aplikacji dosmartfonów);
 • transakacji B2Coraz B2B;
 • gdy jedna transakcji ma siedzibę w państwie członkowskim UE - przedsiębiorcy mogą stosować te same warunki sprzedaży również w kontaktach z innymi podmiotami z państw nienależących do UE.

SEUS jest inicjatywą Komisji Europejskiej podjętą w ramach strategii Europa 2020 w celu usunięcia wąskich gardeł rynku wewnętrznego UE. W lipcu 2010 roku Komisja przedstawiła szereg opcji na rzecz spójnego podejścia do prawa handlowego. Konsultacje społeczne trwały do 31 stycznia 2011 roku i przyniosły 320 wniosków. W maju 2011 roku grupa ekspertów powołana przez Komisję przedstawiła studium wykonalności inicjatywy, po czym przeprowadzono kolejne konsultacje. W czerwcu 2011 roku Parlament Europejski w głosowaniu plenarnym poparł projekt SEUS, co umożliwiło Komisji przedstawienie projektu państwom członkowskim UE. Europejska sprzedaży przed wejściem w życie musi zostać zatwierdzona przez każdy kraj członkowski oraz Parlament Europejski.

Źródła:

Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111011_en.htm

Komisja Europejska, for a of the European Parliament and of the Council on a Common European Sales , http://ec.europa.eu/justice/contract/files/common_sales_/_sales__en.pdf

 Consumer attitudes towards cross-border and consumer protection:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_299_en.pdf

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


[1]Więcej danych statystycznych: Komisja Europejska,Eurobarometer: Consumer attitudes towards cross-border and consumer protection, 2011

Autor:Ewa Burczyńska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości