Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/09/26 13:42:51
/ – rozwiń żagle! – szkolenia dla naukowców i studentów!

/ – rozwiń żagle!” to projekt szkoleniowy, którego adresatami są doktoranci, studenci oraz bezrobotni absolwenci z województwa zachodniopomorskiego. Jego celem jest przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w postaci spółek i . Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu przedsiębiorczości, ochrony własności intelektualnej czy procesu komercjalizacji własnych badań naukowych. Rekrutacja na szkolenia trwa.

Głównym celem projektu jestpodniesienie poziomu aktywności przedsiębiorczości akademickiej w województwie zachodniopomorskim poprzez przygotowanie uczestników szkoleń do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej typu / ” – wyjaśnia Ewelina Dąbska z biura projektu – „Korzyści, jakie z udziału w projekcie będą wynikały dla studentów i naukowców, to przede wszystkim nabycie umiejętności i kwalifikacji związanych z zakładaniem i prowadzeniem spółek odpryskowych, nabycie wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz uregulowania spraw związanych z komercjalizacją własnych badań naukowych, poszerzenie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz umocnienie aktywnej i przedsiębiorczej postawy, dzięki uczestniczeniu w szkoleniu z doradztwa zawodowego. Mamy nadzieję, że realizowana przez nas inicjatywa przyczyni się do rozwoju wykwalifikowanej kadry, zdolnej do adaptacji na rynku”.

Szkolenia będą realizowane w województwie zachodniopomorskim i prowadzone w trybie weekendowym. Program przewiduje cztery bloki tematyczne z zakresu: prowadzenia  działalności gospodarczej; ochrony własności intelektualnej i zagadnień dotyczących komercjalizacja badań naukowych, odnawialnych źródeł energii oraz doradztwa zawodowego grupowego. Uczestnicy szkoleń zostaną podzielenie na 6 grup po 10 osób, a zajęcia będą realizowane w dwóch edycjach po trzy grupy: grupa I, II, III: październik 2012 – styczeń 2013, grupa IV, V, VI: luty 2013 – maj 2013. Wsparciem objęci zostaną studenci, bezrobotni absolwenci oraz doktoranci, mieszkający na terenie województwa zachodniopomorskiego, którzy chcą założyć spółki /. Pierwszeństwo w procesie rekrutacyjnym będą miały osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z ochroną i inżynierią środowiska.

Szkolenia prowadzić będzie wykwalifikowana kadra. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas spotkań oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoleń. Rekrutacja prowadzona jest w dwóch etapach: sierpień-wrzesień 2012 oraz  grudzień 2012 – styczeń 2013. Kwalifikację uczestników na szkolenia prowadzi Komisja Rekrutacyjna. Podczas rozmowy każdy kandydat musi przedstawić swój pomysł na biznes typu /. nadsyłania zgłoszeń do pierwszej edycji szkoleń upływa 30 września.

Spółki typu  i spin-outstanowią główny nurt tzw. przedsiębiorczości akademickiej i są skutecznym mechanizmem komercjalizacji wiedzy i transferu technologii do gospodarki. Inaczej nazywa się je spółkami odpryskowymi, ponieważ tworzone są we współpracy z instytucją macierzystą (uczelnią wyższą, jednostką badawczo-rozwojową itp.). Różnica pomiędzy oba rodzajami spółek odpryskowych sprowadza się do związku, w jakim pozostają z organizacją macierzystą. Spółka typu to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej albo przez jej studenta bądź absolwenta w celu wdrażania do praktyki gospodarczej innowacyjnych pomysłów lub technologii. Taka spółka jest zwykle niezależna osobowo i finansowo od swojej jednostki macierzystej, jednak często współpracuje z nią na zasadach rynkowych. Z kolei spółka typu to nowo powstałe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez pracownika naukowego, studenta, absolwenta bądź przez jednostkę organizacyjną instytucji naukowej, powołaną do komercjalizacji wiedzy przez nią wytwarzanej. Tego typu spółka jest powiązana osobowo bądź kapitałowo z jednostką macierzystą, co oznacza bliską współpracę obu stron.

Jednak wśród studentów i pracowników naukowych biznesowa dotycząca zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, możliwości jej finansowania, prawnych i organizacyjnych aspektów procesu komercjalizacji wiedzy czy sposobów ochrony własności intelektualnej pozostaje wciąż na niskim poziomie. Szkolenia organizowane w ramach projektu  „Spin off/Spin out – rozwiń żagle!”dają przedstawicielom środowiska naukowego możliwość poznania zasad funkcjonowania spółek odpryskowych oraz wszystkich aspektów prawnych, organizacyjnych i biznesowych związanych z tego typu działalnością.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Realizacją projektu zajmuje się VIVID CONSULTING.

Źródła:

www.rozwinzagle.pl

www.kreatorus.szczecin.pl/pdf/.pdf

 

Inicjatywa „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest elementem projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości