Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/05/07 10:20:31
Płynność finansowa – sposoby na nierzetelnych kontrahentów

Poważną przeszkodę w utrzymaniu płynności finansowej firmy mogą stanowić płatnicy, którzy nie regulują na czas swoich zobowiązań finansowych. Co zrobić, aby zabezpieczyć interesy firmy przed nierzetelnymi kontrahentami?

Finanse przedsiębiorstwa w dużej mierze zależą od regulacji własnych zobowiązań oraz skuteczności egzekwowania płatności od kontrahentów. Z punktu widzenia przedsiębiorcy najdogodniejsza jest sytuacja, gdy regulacji należności przez kontrahentów jest krótszy od okresu spłaty własnych zobowiązań. W takim przypadku napływające środki pozwalają na terminową regulację zadłużenia przedsiębiorstwa. Jednak w codziennym funkcjonowaniu firm takie sytuacje należą do rzadkości i wiele przedsiębiorstw napotyka trudności z egzekwowaniem należności od płatników.

Z tego względu współpracę z potencjalnym kontrahentem należy rozpocząć od zweryfikowania jego wiarygodności, wyznaczając poziom ryzyka biznesowego. Idealną sytuacją jest współpraca z wieloletnim i sprawdzonym kontrahentem. Jednak w przypadku nowych, nieznanych przedsiębiorcy partnerów handlowych warto sprawdzić informacje na temat firmy w Biurze Informacji Gospodarczej – Krajowym Rejestrze Dłużników, InfoMonitorze czy Rejestrze Dłużników ERIF, w których zbierane są dane o podmiotach gospodarczych zalegających z płatnościami. BIG oferuje nie tylko jednorazowe sprawdzenie kontrahenta. W przypadku wątpliwości co do jego rzetelności może zlecić monitorowanie zmian informacji gospodarczych, co pozwoli wcześniej dowiedzieć się o problemach z płynnością finansową partnera oraz odpowiednio zareagować.

Aby uniknąć zaległości w płatnościach, firmy powinny samodzielnie dbać o swoją płynność finansową. W tym celu mogą wyznaczyć osobę odpowiedzialną za monitorowanie należności, której głównym zadaniem będzie bezpośredni kontakt z kontrahentem. W praktyce informuje dłużnika o zbliżającym się terminie płatności w ustalonej formie (np. telefonicznie, drogą mailową), co sprawia, że kontrahent nie może argumentować, że przeoczył płatności zobowiązania. Ponadto monitorowanie płatności pozwala na identyfikowanie zagrożonych płatności oraz motywowanie dłużnika do ich terminowych regulacji. Dodatkowym motywatorem do trzymania się ów płatności jest odpowiednio skonstruowana o współpracy. Przedsiębiorcy mogą umieścić w niej zapis o bonusie za terminową spłatę zadłużenia oraz o karach z ich przekroczenie.

W przypadku, gdy kontrahent uchyla się od zapłaty zobowiązań można przesłać do niego monit informujący o:

  • wstrzymaniu dostaw lub zaprzestaniu świadczenia usług,
  • naliczaniu odsetek od zobowiązań,
  • wpisaniu kontrahenta do Krajowego Rejestru Dłużników.

Wstrzymanie dostaw może okazać się bardzo skuteczną restrykcją wobec kontrahenta. Jeżeli po otrzymaniu zamówienia okaże się, że zadłużenie kontrahenta jest wysokie realizacja zamówienia będzie automatycznie wstrzymana, co pozwoli uniknąć wzrostu należności. Kolejnym czynnikiem motywującym do uregulowania należności jest naliczenie odsetek ustawowych (13%) lub określonych w umowie. Kolejną metodą jest poinformowanie dłużnika o zamiarze dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników, co skutkuje zmniejszeniem wiarygodności kredytowej kontrahenta, utrudnia dostęp do kredytowania oraz uniemożliwia pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych.

Gdy przedsiębiorcy zależy na utrzymaniu dobrych relacji z dłużnikiem, może podjąć negocjacje dotyczące warunków spłaty zadłużenia. Wynikiem negocjacji powinno być kompromisowe i możliwe do wypełnienia porozumienie co do terminu i formy zapłaty, wysokości rat i odsetek. Jeżeli firmy samodzielnie nie mogą osiągnąć porozumienia warto skorzystać usług bezstronnego mediatora. Proces ten prowadzony jest na podstawie umowy o mediację. Sąd również ma prawo zlecić ją stronom mediacji – w tym przypadku ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu przez sąd nabiera mocy prawnej. Koszt mediacji waha się od 1 do 3% wartości zadłużenia, metoda ta pozwala również na szybsze odzyskanie długów niż w przypadku postępowania sądowego.

Jeśli powyższe formy odzyskiwania należności nie przyniosą rezultatu, warto skorzystać z usług firmy windykacyjnej. musi się jednak liczyć z wysokimi kosztami sprzedaży należności, ale wartość należności jest często ustalana indywidualnie. Należności mogą być przeniesione bez zgody dłużnika na osobę trzecią, jeśli nie sprzeciwiają się temu zapisy umowne, albo właściwości zobowiązania.

W przypadku wyczerpania się wszystkich metod polubownego dochodzenia należności może dochodzić długów w postępowaniu nakazowym lub upominawczym przed sądem. Sąd wydaje nakaz uregulowania długu albo świadczenia rzeczy zamiennych. Żądania poszkodowanego muszą zostać odpowiednio udokumentowane (do pozwu należy dołączyć: urzędowy, zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wezwanie do zapłaty, pisemne oświadczenie o uznaniu długu, zwrócone przez bank zaakceptowane żądanie zapłaty). W przeciwnym razie zostanie oddalony. Wydany przez sąd nakaz zapłaty nabiera mocy prawomocnego wyroku, dłużnik może jednak wnieść pismo zawierające zarzuty do sądu, wskazując czy zaskarża nakaz w całości lub tylko części oraz przedstawić stosowne dowody. W przypadku postępowania upominawczego sąd ustala zasadność roszczenia na podstawie przedstawionych przez powoda dowodów (np. potwierdzonych za zgodność z oryginałem faktur) i w uzasadnionych sprawach wydaje nakaz zapłaty. Dłużnik ma obowiązek spłacenia zadłużenia lub możliwość wniesienia sprzeciwu w ciągu dwóch tygodni od daty dostarczenia nakazu. Jeśli nierzetelny kontrahent nie dokona wyrównania należności w wyznaczonym terminie, może zwrócić się do komornika o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Skuteczność działań windykacyjnych w dużej mierze zależy od cech osobowych pracownika oddelegowanego do kontaktu z nierzetelnymi kontrahentami oraz od profesjonalizmu i umiejętności firmy windykacyjnej lub komornika. Dobry windykator nie tylko zna się na technikach negocjacyjnych, ale również na psychologii i potrafi dobrać odpowiednie techniki negocjacyjne do danej sytuacji. Potrafi również określić czy negocjacje z danym dłużnikiem przyniosą oczekiwany rezultat, czy najlepszym rozwiązaniem jest niezwłoczne skierowanie sprawy na drogę sądową.

 

Ewa Burczyńska

 

Źródła:

M. Szalak, Sposoby na nierzetelnych kontrahentów, Twój biznes, nr 4, kwiecień 2012

Jak odzyskać dług od kontrahenta, nie wnosząc sprawy do sądu, http://prawo.gazetaprawna.pl/porady/464169,jak_odzyskac_dlug_od_kontrahenta_nie_wnoszac_sprawy_do_sadu.html

B. Atys, Nakaz zaplaty w postępowaniu nakazowym – sposób na szybszą windykację, http://pozwy.wieszjak.pl/informacje-ogolne/216657,Nakaz-zaplaty-w-postepowaniu-nakazowym--sposob-na-szybsza-windykacje.html

Kontrahenta warto sprawdzić wcześniej, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/95230,kontrahenta_warto_sprawdzic_wczesniej.html

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor:Ewa  Burczyńska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości