Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2015/01/09 14:19:49
Nowy w Horyzoncie 2020 na rzecz komercjalizacji innowacji!

Fast Track to Innovation (FTI) to akcja pilotażowa zaplanowana na lata 2015 r. i 2016 r. Budżet inicjatywy na poszczególne lata wynosi po 100 mln euro. Co roku KE zamierza wesprzeć od 50 do70  projektów, a zakładany na dzisiaj stopień sukcesu to 5-10%.

FTI dedykowany jest innowacjom, które wykazują wysoki potencjał do wdrożenia na rynku oraz mają szansę na sukces. Planowana przeciętna wielkość grantu w ramach FTI to 3 mln euro, przy wsparciu Komisji Europejskiej na poziomie 1-2 mln euro. FTI wymaga projektowego, które pozwoli na zbudowanie trwałej współpracy, jak również dotarcie do nowych rynków. Kolejną zachętą może być szybsza - w porównaniu z innymi projektami innowacyjnymi - , time-to-grant w tym schemacie wynosi 6 miesięcy.

Dla kogo?

FTI to projekt innowacyjny wymagający projektowego, składającego się z min. 3 i maks. 5 partnerów z krajów członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych z Horyzontem 2020. Partnerzy z krajów trzecich mogą być włączeni w projekt, ale jedynie jako podwykonawcy po spełnieniu określonych warunków, nie ma także określonego górnego limitu dla podwykonawstwa. W przypadku składającego się z 3/4 partnerów przynajmniej 2 powinny stanowić podmioty prywatne (private for ), w przypadku składającego się z 5 partnerów, wymaganych jest min. 3 partnerów biznesowych.  Opcjonalnie 60% budżetu grantu powinno trafić do sektora prywatnego. W skład projektowego mogą wchodzić wszystkie typy podmiotów prawnych. Maksymalna wielkość grantu to 3 mln, a poziom dofinansowania 70%. Podmioty non for (np. uniwersytety, instytuty badawcze) mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%.

Rodzaje działań, które można finansować

FTI zakłada, że powinna znaleźć się na rynku w ciągu 36 miesięcy (od rozpoczęcia projektu), wyjątkiem są rozwiązania z zakresu zdrowia.  Rozwiązania powinny być dojrzałe - na poziomie min. 6 TRL, a w przypadku innowacji nie-technologicznych wykazywać podobny poziom.   FTI ma doprowadzić technologię do poziomu 9, aby mogła być wdrożona na rynek i przynieść korzyści gospodarce i społeczeństwu europejskiemu.

FTI wspiera zatem zaawansowane i wyspecjalizowane rozwiązania B+R, m.in.: działania związane z wyznaczaniem standardów, zaawansowanym testowaniem, pilotaże i demonstracje, walidacja w warunkach rzeczywistych, certyfikacja i walidacja modelu biznesowego.

Implementacja w 2015 r.

Konkurs w ramach FTI został otwarty 6 stycznia 201 5 r.

Daty graniczne składania wniosków w 2015 r.: 29 kwietnia, 1 września, 1 grudnia. wniosków projektowych będzie trwała do 3 miesięcy. Podpisanie pierwszych umów grantowych planowane jest pod koniec października 2015 r.

Przygotowanie i składanie wniosków

projektowe musi spełniać przedstawione wymagania, aby móc złożyć wniosek projektowy. W przypadku niewystarczającej liczby partnerów z sektora prywatnego system nie pozwoli na złożenie wniosku. Ponadto partnerzy będą musieli przejść przez serię pytań, które zweryfikuje potem KE. Długość wniosku projektowego wynosi 30 stron. Wniosek będzie oceniany według następujących kryteriów: wpływ, doskonałość oraz implementacja. Logika wniosku powinna opierać się na business planie i uwzględniać następujące elementy: m.in.: dane dotyczące rynku, strategię związaną z prawami własności intelektualnej, dane finansowe, planowany zwrot z inwestycji i poziom inwestycji. Istotna jest także europejska wartość dodana projektu, jak również innowacyjność projektu (beyond current state of the art).

Jak będzie przebiegała ?

Wnioski projektowe będą ocenione przez panel ekspertów, którzy posiadają wiedzę o rynku i doświadczenie biznesowe oraz inwestycyjne. Projekt powinien zdobyć min. 12 na 15 punktów, aby  znaleźć się na liście rankingowe. Najistotniejsze kryterium ewaluacyjne to wpływ – tutaj należy otrzymać min. 4 z 5 punktów.  W przypadku projektów, które otrzymają taką samą liczbę punktów, decydujące będą następujące elementy: liczba punktów otrzymana w zakresie kryterium wpływ, wielkość budżetu dedykowana MŚP, liczba partnerów przemysłowych, którzy biorą udział Horyzoncie 2020 po raz pierwszy (newcomers), liczba partnerów przemysłowych,  równowaga płci w projektowym.

Kiedy można spodziewać się wyników?

Jeśli projekt otrzyma mniej niż 12 punktów, wnioskodawcy otrzymają wyniki zaraz po jego ewaluacji. Konsorcja, których wnioski dostaną 12 i więcej punktów, otrzymają wyniki dopiero po zakończeniu danej tury procesu ewaluacji. Ponowne złożenie wnioski będzie możliwe dopiero po otrzymaniu wyników.

Umowy grantowe

Konsorcja, których wnioski zostaną dofinanswoane, podpiszą z KE umowę grantową bez procesu negocjacji. Wysokość zaliczki będzie regulowana każdorazowo w umowie, maksymalnie może wynosić ona 90%. Maksymalna długość projektu to 36 miesięcy, natomiast spodziewana średnia długość to 24 miesiące.

Gdzie znaleźć informacje o konkursach?

Informacje o konkursie Fast Track To Innovation można znaleźć na Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Gdzie znaleźć pomoc?

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Regionalne Punkty Kontaktowe zapraszają na bezpłatne konsultacje, oraz szkolenia w zakresie Fast Track To Innovation oraz pozostałych ów dostępnych w Horyzoncie 2020. Szczegółowe informacje: www.kpk.gov.pl. Małe i średnie przedsiębiorstwa zapraszamy do kontaktu: sme@kpk.gov.pl

Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Katarzyna Walczyk-Matuszyk


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości