Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/04/27 08:28:36
Przedsiębiorcy negatywnie oceniają współpracę z uczelniami wyższymi

Ponad 61% mazowieckich przedsiębiorców negatywnie ocenia możliwość nawiązania potencjalnej współpracy z uczelniami wyższymi – to główny wniosek, wynikający z badania przeprowadzonego w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Jedynie 13,2% badanych określiło taką współpracę jako możliwą. W badaniu udział wzięła reprezentatywna grupa 500 przedstawicieli mazowieckich małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z różnych branż i dziedzin gospodarki.

Choć badanie objęło przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, możemy założyć, że podobne wyniki uzyskalibyśmy dla całego kraju. Przekonanie biznesu, że uczelnie wyższe nie są dobrym partnerem do współpracy, jest dosyć powszechne” – tak wyniki sondażu komentuje Marcin Zarzecki, naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ekspert projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Badanie „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza na temat innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu” zostało przeprowadzone w celuokreślenia innowacyjności przedsiębiorstw na Mazowszu oraz identyfikacji wzajemnych potrzeb i oczekiwań pracodawców i kierownictwa uczelni w takich obszarach jak transfer wiedzy i innowacji stymulujący rozwój przedsiębiorstw, formy współpracy oraz procedury dostosowania programów kształcenia i profilu absolwentów do wymogów rynku pracy.

Badanie przeprowadzone zostało na reprezentatywnej grupie 500 mazowieckich przedsiębiorców – przedstawicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z różnych branż i dziedzin gospodarki. Odpowiadali oni m. in. na pytanie:Jak ocenia Pan(i) możliwość nawiązania współpracy z jednostką naukowo-badawczą lub z uczelnią wyższą z obszaru województwa mazowieckiego na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą możliwość, a 5 najwyższą? Zaledwie 13,2% ankietowanych określiło taką współpracę jako możliwą, wystawiając oceny 4 i 5. Aż 61,8% badanych wystawiło najniższą ocenę, tym samym negatywnie odnosząc się do wizji nawiązania współpracy z jednostką naukowo-badawczą lub z uczelnią wyższą z obszaru województwa mazowieckiego. Jako słabe punkty uczelni wyższych, ograniczające lub uniemożliwiające współpracę z nimi, przedsiębiorcy wymieniali biurokrację, skomplikowane i czasochłonne procedury, słaby przepływ informacji oraz niedostosowanie uczelni do realiów rynkowych. „Wskazywali takżebrak promocji ze strony szkół wyższych oraz brak specjalnych jednostek na uczelni, które zajmowałyby się współpracą z otoczeniem gospodarczym. W przedsiębiorcach jest także przekonanie, że współpraca z uczelnią oznacza wysokie .” – wyjaśnia Marcin Zarzecki -„Tak uważa ponad 36% badanych przedsiębiorstw. Podkreślają również inne kwestie, na przykład długi czas realizacji badań. Respondenci mówili wprost, że sami są w stanie przeprowadzić badanie w firmie w czasie dwa razy krótszym niż oferują im to uczelnie. Z punktu widzenia potrzeb rynkowych, firmy nie mogą sobie na to pozwolić”. Badani przedsiębiorcy oceniali także programy kształcenia i rynkową wartość absolwentów uczelni wyższych – zwracali uwagę na małą praktyczność kształcenia, która nie uczy młodych ludzi samodzielności i logicznego myślenia. Podkreślali niskie umiejętności absolwentów studiów wyższych w zakresie tzw. kompetencji miękkich, na przykład umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania problemów, itp.

W ramach badania przedsiębiorcy wskazywali również potencjalne sposoby poprawy relacji na linii nauka-biznes. Zalecali uczelniom dokładniejszą analizę rynku pracy oraz dostosowywanie oferty dydaktycznej do panujących warunków gospodarczych -  zarówno programów nauczania, jak i limitów miejsc na poszczególnych kierunkach. Wśród rekomendowanych działań wymienione zostało także podejmowanie inicjatyw zwiększających świadomość młodzieży o danych kierunkach studiów oraz związanych z nimi perspektywach zawodowych. Jednak koordynator badania zauważa, że tak negatywna ocena przygotowania uczelni wyższych do współpracy z gospodarką jest w dużym stopniu oparta na stereotypowych przeświadczeniach przedsiębiorców  - „Ta ocena w dużej mierze nie jest oparta na jakichkolwiek doświadczeniach. Wynika raczej z utartych stereotypów. Większość respondentów bazowało na przeświadczeniu, że cały system szkolnictwa wyższego w Polsce jest skostniały, nie uwzględnia potrzeb rynkowym zarówno pod względem kształcenia, jak i prowadzonych badań”.

Badanie miało także na celu określenie poziomu innowacyjności poszczególnych polskich województw. Wśród kryteriów oceny znalazły się m. in.aktywność przedsiębiorstw, udział wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój, udział przedsiębiorstw wprowadzających własne innowacje w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w województwie, liczba jednostek badawczo-rozwojowych, liczba wynalazków zgłaszanych do ochrony patentowej, liczba zarejestrowanych licencji czy współpraca przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Najlepsze wyniki uzyskało województwo mazowieckie – „Mazowieckie ma duży potencjał innowacyjności. Właściwie dominuje nad pozostałymi województwami pod względem prawie wszystkich kryteriów branych pod uwagę w badaniu. Jego wysoka pozycja związana jest na przykład z kapitałem społecznym, czyli wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie technologii, z udziałem wydatków na badania i rozwój, wysokim poziomem zatrudnienia w sektorze badawczo-rozwojowym, itp.” – wyjaśnia Marcin Zarzecki – „Wynika to z lepszego dofinansowania, większych możliwości akumulowania środków z różnego rodzaju dotacji. Gdy przyjrzymy się bardziej strukturze gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego, to zobaczymy wysoki odsetek przedsiębiorstw dużych. To głównie one realizują wymienionych wcześniej kryteria. (…) Dominacja mazowieckiego wynika z pozycji aglomeracji warszawskiej. To tutaj skoncentrowana jest większość  nakładów finansowych. Warszawa i jej okolice mają w największym stopniu wysoko wykwalifikowane kadry. Podmioty gospodarcze zlokalizowane w stolicy mają dużo większą przewagę konkurencyjną względem innych podmiotów”. 

Szczegółowe informacje na temat projektu „Akademickie Mazowsze 2030” oraz przeprowadzanych w jego ramach badań dostępne są na stronie: www.akademickiemazowsze2030.pl.

Źródło:

www.akademickiemazowsze2030.pl

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości