Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/01/09 10:11:46
Międzynarodowy Sprawozdawczości finansowej wyzwaniem dla UE

Rada Międzynarodowych ów Rachunkowości opublikowała w 2009 roku  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Celem dokumentu jest harmonizacja ustawodawstwa krajowego poszczególnych państw członkowskich z prawem europejskim, a tym samym uproszczenie procedur księgowych i wzrost zaufania potencjalnych inwestorów. Konieczność wdrożenia określonych ów sprawozdawczości finansowej ma zapewnić korzystne ramy funkcjonowania ekonomicznego oraz poprawę pozycji rynkowej MSP.

Różnice między Europejską Dyrektywą o Rachunkowości a MSSF i ich wpływ na MSP są ważnym tematem dyskusji instytucji gospodarczych UE. W listopadzie 2009 Komisja Europejska zwróciła się do Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej o ustalenie punktów MSSF niezgodnych z Dyrektywą UE. Wyniki badań wykazały brak zgodności w następujących zakresach:

1. nadzwyczajnych przychodów lub kosztów. Zgodnie z MSSF dla MSP w sprawozdaniu z całkowitych dochodów ani przychody, ani nie mogą zostać przedstawione jako nadzwyczajne. Zezwala na to UE.

2. Metody wyceny instrumentów finansowych. Według MSSF na koniec okresu rozliczeniowego wszystkie instrumenty finansowe powinny zostać wycenione przy zastosowaniu metody wartości godziwej. UE sugeruje stosowanie tej metody, jednak pozostawia dowolność wyboru stosowanej metody wyceny.

3. Wartość firmy. Zgodnie z MSSF wartość firmy powinna być wyceniana na poziomie kosztów nabycia z wartością godziwą przejętych aktywów netto i pomniejszana o amortyzację przez okres nie dłuższy niż 10 lat. UE pozwala na amortyzowanie wartości firmy przez okres do 5 lat.

4. Natychmiastowe rozpoznania wartości ujemnej firmy. MSSF narzuca bezzwłoczne ujęcie ujemnej wartości firmy w rachunku zysków i strat. Natomiast Rady nie pozwala na natychmiastowe rozpoznanie ujemnej wartości w sprawozdaniu finansowym, jeśli wartość firmy związana jest z przyszłymi złymi wynikami.

5. Przedstawienie nieopłaconego kapitału jako przesunięcia do kapitału własnego. MSSF wymaga przedstawienia należności od instrumentów kapitałowych, wydanych przed otrzymaniem środków pieniężnych lub innych zasobów, jako przesunięcie w kapitale własnym. Odmienne stanowisko w tej kwestii prezentuje UE zaliczając nieopłacony kapitał w poczet aktywów.

6. Odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości firmy. Zgodnie z MSSF odpis z tytułu utraty wartości firmy nie może zostać odwrócony w kolejnym okresie. Według dyrektywy koniecznym jest, aby odwrócić odpis, jeżeli nie istnieją dłużej przesłanki dla których został on dokonany.

Mając na celu zebranie opinii zainteresowanych stron, UE przeprowadziła konsultacje społeczne w sprawie MSSF dla MSP, które zakończyły się w marcu 2010 roku. Większość respondentów uznała, że powszechne normy są doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Wierzą także, że poprzez stosowanie ów poprawie ulegnie międzynarodowa porównywalność sprawozdań finansowych wielu podmiotów, mobilność rachunkowości i usług audytowych, przejrzystość i dostępność informacji dla inwestorów oraz wzrost zaufania. Usprawniony zostanie również proces podejmowania decyzji, co z kolei może doprowadzić do obniżenia kosztu kapitału. Ponadto firmy, które w trakcie rozwoju założą swoje oddziały w innych krajach, będą korzystać z tych samych ów. Jednakowe standardy ułatwią transgraniczny oraz dokonywanie zagranicznych przejęć i fuzji.

Biorąc po uwagę możliwość, a nie obowiązek, wprowadzenia ów rachunkowości przez MSP w poszczególnych państwach członkowskich UE, większość respondentów opowiedziała się za przyjęciem rozwiązania, jednocześnie wskazując, że lepszym wyjściem byłaby zmiana dyrektywy o rachunkowości.

W październiku 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet środków na rzecz wspierania przedsiębiorczości i odpowiedzialnego biznesu, m.in. zaproponowała zmiany w dyrektywach o rachunkowości, mając również na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla MSP. Potencjalne oszczędności szacowane są na ok. 1,7 mld euro rocznie. Ponadto Komisja planuje zwolnienie MSP, które są obecne na giełdach, z obowiązku publikowania kwartalnych informacji finansowych. Propozycje zostaną przedłożone do przyjęcia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Ministrów UE.

Małe i średnie przedsiębiorstwa najsilniej ucierpiały podczas obecnego kryzysu gospodarczego, dlatego rozwiązanie problemu harmonizacji ustawodawstwa krajowego z prawem europejskim staje się coraz bardziej naglące. Głównymi korzyściami płynącymi ze zmiany zasad rachunkowości dla przedsiębiorców będą ułatwienia w handlu transgranicznym z innymi krajami UE, wzrost dostępności i przejrzystości informacji dla inwestorów, co również będzie wsparciem dla podejmujących decyzje w zakresie doboru kontrahentów. Warto również podkreślić pozytywny wpływ planowanych zmian na pozyskania kapitału inwestycyjnego.


Ewa Burczyńska

Źródła:
A. M. Pascu, A. Vasiliu, International finacial reporting for small and medium-sized entities – a new challenge for the European Union, Centrum Studiów Europejskich, Uniwersytet Iasi, Rumunia 2011, http://www.cse.uaic.ro/WorkingPapers/articles/CESWP2011_III1_PAS.pdf
Strona Komisji Europejskiej, More responsible businesses can foster more growth in Europe, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1238&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Autor:Zespół Redakcyjny  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości