Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/02/26 08:59:47
Klastry i polityka klastrowa w Sejmie

Klastry i polityka klastrowa, to temat posiedzenia Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (KIiNT), które odbyło się 21 lutego 2013 roku w Sejmie.

Klastry i polityka klastrowa oraz instrumenty wsparcia klastrów w przyszłym okresie programowania funduszy strukturalnych 2014-2020 są ważnymi tematami nie tylko dla potencjalnych beneficjentów, ale także dla instytucji działających na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorców, w szczególności MSP i regionów. Przyszły kształt polityki klastrowej jest istotny także dla KIiNT. Klastry bowiem są postrzegane, jako jedno z najbardziej efektywnych narzędzi wzrostu konkurencyjności i innowacyjności firm, regionów, w których funkcjonują, a tym samym wzrostu jakości życia mieszkańców.

Temat klastrów i polityki klastrowej w Sejmie był prezentowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, przedstawiła pokrótce działania PARP na rzecz klastrów oraz obecny stan klastrów w Polsce, opierając się na wynikach dwóch edycji benchmarkingu klastrów, zrealizowanych przez PARP w 2010r. i 2012r. Badania te przeprowadzone po raz pierwszy na poziomie krajowym, pozwalają na określenie stanu klastrów oraz tendencji zmian rozwojowych na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Działania PARP, promujące ideę klasteringu, rozpoczęły się w 2005 roku, kiedy to organizowano pierwsze konferencje i warsztaty dla przyszłych animatorów i koordynatorów. Kolejne, to programy pilotażowe, programy dotacji na inwestycje, usługi doradcze, promocję, nawiązywanie współpracy z innymi klastrami, podmiotami lub ekspertami z kraju i z zagranicą. Schematy grantowe na wsparcie klastrów i ich tworzenia były realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także jeszcze trwającego Działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt systemowy PARP obejmował m.in. powołanie z inicjatywy PARP i we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Grupy roboczej ds. polityki klastrowej. W skład Grupy wchodzili przedstawiciele centralnych instytucji państwowych, w tym ministerstw i agend rządowych, oraz regionów, metropolii, organizacji przedsiębiorców i klastrów. W spotkaniach uczestniczyli również eksperci zagraniczni oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej. Osobowy i instytucjonalny skład Grupy roboczej przedstawiono na Portalu Innowacji http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95482.asp. Wspólne kontakty osób zaangażowanych w prace Grupy, reprezentujących różne kompetencje, wiedzę, czy też obsługijących różne programy wspierania klastrów, stworzyły wyjątkową platformę współpracy różnych resortów w tym zakresie. Rozpoczęty dialog powinien być kontynuowany, aby wykorzystanie przyszłych funduszy Unii Europejskiej, kierowanych do Polski, było efektywne i korzystne dla wszystkich aktorów klastrów i regionów.

Wynikiem prac Grupy były rekomendacje nt. kierunków przyszłej polityki klastrowej zawarte w raporcie pt. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. (link do raportu http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95794.asp).

Grupa przyjęła, iż głównym celem przyszłej polityki klastrowej powinno być wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych (czyli wybór kluczowych klastrów krajowych i regionalnych oraz skoncentrowanie na nich części wsparcia publicznego).

Rekomendacje oraz zasady, których zastosowanie będzie miało kluczowe znaczenie dla powodzenia przyszłej polityki klastrowej, wypracowane przez Grupę roboczą, przedstawiła Joanna Podgórska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP.

W sesji pytań, uczestników posiedzenia Komisji interesowały z jednej strony rezultaty benchmarkingu klastrów, ich interpretacja oraz sposób doboru i liczba klastrów zakwalifikowanych do badania. Z drugiej zaś pytania i komentarze skupiały się wokół wniosków z obecnie realizowanych działań PARP na rzecz klastrów, a także wciąż jeszcze istniejących wątpliwości odnoszących się do kierunków wspierania rozwoju klastrów w Polsce.

Konkluzja dyskusji, zbieżna z wnioskiem członków Grupy, to konieczność kontynuacji działań na rzecz wspierania rozwoju klastrów w Polsce, a tym samym ustalenie ich harmonogramu.

Szczegóły prezentacji oraz głosy w dyskusji podczas posiedzenia KIiNT będą dostępne na stronie zapisów przebiegu posiedzeń komisji sejmowych http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/

Autor:Grażyna Buczyńska 
powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości