Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/06/30 10:00:03
Innowacje w strategiach firm

Wypracowanie przewagi przedsiębiorstwa w zakresie innowacji wymaga ciągłej pracy. Nawet , która ma na swoim koncie już pierwszą, z sukcesem wdrożoną innowację, musi zadać sobie pytanie o to, co będzie dalej. Szybko zmieniające się gusta konsumentów wymagają podążania za zmianami i ulepszania produktów oraz usług. Narzędziem sprzyjającym nieustannej realizacji nowych pomysłów jest strategia innowacji.

Strategia pełni istotną rolę w funkcjonowaniu organizacji. Oznacza ona określone wybory i dążenie do osiągnięcia postawionych przed firmą zadań. Ponadto planowanie przyszłych działań koncentruje wysiłki przedsiębiorstwa nie tylko na bieżącej sytuacji, ale także na rozwoju w dłuższej perspektywie czasu. Skuteczna strategia ma wykreować unikalność firmy, tak aby wyróżniała się ona wśród konkurencyjnych podmiotów. Jako że innowacyjność pełni bardzo ważną rolę w długofalowym rozwoju przedsiębiorstwa, tworzone są strategie innowacji obejmujące te zagadnienia i włączające je w ogólną strategię firmy. Strategia innowacji określa cele, sposoby i zakres w jakim innowacje (produktowe, procesowe czy organizacyjne) będą wykorzystywane w budowaniu przewagi strategicznej.

Istnieje wiele podejść i podziałów strategii innowacji. Jeden z bardziej ogólnych podziałów pokazuje, jakie znaczenie mają innowacje w działalności firmy. Można więc wyróżnić następujące strategie:

  1. Atakująca ofensywa – polega na wprowadzaniu nowych produktów, dzięki czemu możliwe jest wyprzedzenie konkurentów oraz przywództwo technologiczne i rynkowe.
  2. Obronna defensywa – stosowana przez firmy, które nie chcą być liderami, ale też nie odstają od nich zbytnio i za nimi podążają (tzw. followers). Wynikać to może z braku niektórych zasobów lub kompetencji, ale mimo to firmy te starają się udoskonalać i modyfikować istniejące produkty.
  3. Imitująca stosująca tę strategię nie posiada zasobów ani kompetencji do wprowadzania innowacji, ale poszukuje przewag w innym zakresie np. skuteczne zarządzanie, niskie . Mimo to docenia rolę innowacji, polegając w większym stopniu na jej dyfuzji (przede wszystkim edukacji).
  4. Zależna – firmy modyfikują swój produkt w oparciu o sygnały z otoczenia (np. moda), ale nie zmieniają technologii.
  5. Tradycyjna – dotyczy tradycyjnych gałęzi z elementami rękodzieła (np. rzemiosło, restauratorstwo), w których firmy starają się nie wprowadzać większych zmian.
  6. Oportunistyczna – stosowana przez firmy, które próbują ominąć niektóre przepisy, w tym nielegalnie kopiują produkty innych firm.

Przedstawione strategie innowacji bazują przede wszystkim na wyborze: czy samemu tworzyć innowacje, czy naśladować technologię innych. Oba podejścia mają swoje zalety. Według pierwszego, osiąga korzyści z pierwszeństwa na rynku - chronione patentami i licencjami technologie ograniczają konkurencję oraz dają możliwość uzyskania akceptacji rynku i lojalności klientów. Z kolei naśladowcy, którzy szybko podążają za liderami, mogą znacznie obniżyć prac B+R i zmniejszyć ryzyko niskiego popytu na nowe rozwiązanie.

W ostatnich latach rozwijają się koncepcje związane z nowymi uwarunkowaniami wdrażania innowacji. Wymienić tutaj można np. strategie błękitnego oceanu, niszy, innowacji otwartej, sieci innowacji czy klastra innowacyjnego. Dwa ostatnie przykłady, uwzględniając nowoczesne tendencje do tworzenia się struktur sieciowych, zakładają formułowanie strategii innowacji dla większej grupy różnych podmiotów działających na rzecz innowacji.

Jaka jest sytuacja w zakresie budowy strategii innowacji wśród polskich przedsiębiorstw? Według badań przeprowadzonych przez Zespół z SGH, przedsiębiorstwa mimo iż deklarują chęć korzystania z dorobku teoretycznego i doświadczeń innych firm w obszarze strategii innowacji, to ich rzeczywiste działania są bardzo ograniczone i obejmują zwykle podstawowe strategie nowego produktu czy technologii. Szerszy zakres strategii innowacji dotyczy bardzo niewielu firm, które cechuje innowacyjność ciągła.

Formułowanie i wprowadzanie strategii innowacji nie jest zadaniem łatwym. Przy budowaniu strategii należy ustalić cele w obszarze innowacji w kontekście działalności firmy. Co więcej powinien to być proces ciągły, zmieniający się razem z firmą. może dowolnie kreować swoją strategię innowacji, pamiętając o możliwości wykorzystania wielu różnorodnych podejść.

 

Źródła:

Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2001.

Rudolf T., Fuchs K., Kossut N., Workiewicz M., Wróblewski J., Strategie innowacji. Jak planować rozwój przedsiębiorstwa w warunkach niepewności, E-mentor nr 5(17)/2006.

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/17/id/371

Określenie istoty pojęć: innowacji i innowacyjności, ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjnej, KIG. http://www.kig.pl/assets/upload/Opracowania%20i%20analizy%20/Innowacyjnosc.pdf

Sosnowska A., Strategie innowacji w praktyce polskich przedsiębiorstw, Katedra Zarządzania Strategicznego SGH.

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor:Agata  Ostrowska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości