Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Przeglądy wydawnictw
2013/05/16 09:18:18
101 Metod Projektowych – strukturalne podejście do wdrażania innowacji w twojej organizacji

„101 metod projektowych – strukturalne podejście do wdrażania innowacji w twojej organizacji”przeznaczona jest dla czytelników, którzy wdrażają lub planują wdrażanie innowacji w organizacjach. Książka zawiera krótkie opisy 101 narzędzi wspomagających wdrażanie innowacji na poszczególnych etapach projektu i pomaga czytelnikom zmierzyć się z często spotykanymi problemami. formułuje cztery zasady pomyślnego wprowadzania nowości do organizacji:

  • Konstruuj innowacje wokół doświadczeń.
  • Myśl o innowacjach systemowo.
  • Rozwijaj kulturę innowacyjności.
  • Przyjmij ustrukturyzowany proces innowacyjny.

W dalszej części prezentuje własny projektowania procesu innowacji, nazwany Design Innovation Process („ projektowania procesu innowacyjnego”). Siedem podstawowych składników tego modelu dogłębnie analizuje w dalszych częściach książki. Struktura publikacji przypomina poradnik opisujący zastosowanie poszczególnych narzędzi oraz studia przypadków.

Książka jest podzielona na osiem części: wstęp i siedem rozdziałów. We wstępie opisuje strukturę modelu projektowania procesu innowacyjnego i jego istotne elementy, które jednocześnie stanowią tematykę kolejnych rozdziałów:

1.      Sense Intent– Wybadaj zamiary.

2.      Know Context– Poznaj kontekst.

3.      Know People  – Poznaj ludzi.

4.      Frame Insights  –Uporządkuj spostrzeżenia.

5.      Explore Concepts– Zbadaj wyobrażenia.

6.      Frame Solutions– Zdefiniuj rozwiązania.

7.      Realize Offerings– Zrealizuj propozycje.

WYBADAJ ZAMIARY

Rozdział pierwszy zajmuje się fazą procesu nazwaną Sense Intent (Wybadaj zamiary), to jest zbieraniem danych dotyczących technologii, biznesu, społeczeństwa, kultury, polityki itp. wyjaśnia, jak przeprowadzić wstępną analizę danych, jak wyłonić trendy i jak określić cele procesu innowacji. Vijay Kumar wymienia następujące narzędzia:

1.1 Raport o najnowszych trendach („Buzz Reports”)

Raport o nowościach z danego obszaru życia (technologia, społeczeństwo, gospodarka, itp.), mogących mieć wpływ na zjawisko stanowiące przedmiot obserwacji.

1.2 Prasówka („Popular Media Scan”)

Barometr kluczowych zjawisk odnotowanych w środkach masowego przekazu (www, TV, prasa).

1.3 Kluczowe fakty („Key Facts”)

Lista kluczowych faktów na podstawie analizy wiarygodnych źródeł, opisująca stan danego zjawiska lub zjawisk.

1.4 Księga źródłowa innowacji („Innovation Sourcebook”)

Zbieranie informacji w celu znalezienia najlepszych dostępnych na rynku praktyk z danych obszarów działalności innowacyjnej.

1.5 Wywiad ekspercki dotyczący trendów („Trends Interview”)

Przeprowadzenie wywiadu z ekspertem w celu zdobycia informacji na temat bieżącego stanu wiedzy oraz trendów.

1.6 Poszukiwanie bibliometryczne („Keyword Bibliometrics”)

Poszukiwanie informacji wg pojęć kluczowych w zbiorach bibliotek tradycyjnych oraz cyfrowych.

1.7 Struktura dziesięciu typów innowacji („Ten Types of Innovation Framework”)

Opracowane przez irlandzką firmę doradczą Doblin narzędzie do analizy innowacji w danym sektorze na podstawie 10 parametrów ( biznesowy; networking; umożliwienie procesu, sedno procesu, wydajność produktu, system produktu, obsługa, kanał, marka, doświadczenie klienta).

1.8 Krajobraz innowacji („Innovation Landscape”)

Analiza dokonana na podstawie danych z poprzednich lat, oparta na narzędziu „Ten Framework”.

1.9 Macierz trendów („Trends Matrix”)

Synteza trendów technologicznych, rynkowych, społecznych, kulturowych oraz biznesowych w różnych perspektywach czasowych (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość).

1.10 Mapa konwergencji („Convergence Map”)

Mapa konwergencji prezentuje nachodzące na siebie trendy z różnych sektorów związanych z danym zjawiskiem.

1.11 Badanie od-do („From…To Exploration”)

Narzędzie to próbuje przewidzieć kolejne etapy rozwoju obszarów związanych z danym zjawiskiem (np. doświadczenie, system, proces, kultura). W tym celu wykorzystuje się analizę danych historycznych.

1.12 Mapa początkowych możliwości („Initial Opportunity Map”)

Narzędzie polegające na budowie macierzy w celu przedstawienia niezajętych przez konkurencję segmentów rynkowych.

1.13 Mapa propozycja – aktywność – kultura („Offering-Activity-Culture Map”)

Mapa hierarchiczna, łącząca produkt lub usługę z aktywnościami społecznymi w celu odkrycia trendów rynkowych.

1.14 Oświadczenie zamiaru („Intent Statement”)

Oświadczenie zamiaru jest inicjującym krokiem w procesie innowacyjnym i ma zasadniczą rolę w projektowaniu na późniejszych etapach.

 

POZNAJ KONTEKST

W drugim rozdziale publikacji opisuje narzędzia i metody definiowania kontekstu innowacji (produkty, usługi, doświadczenia, marki itp.). Prezentuje różne narzędzia analityczne do ewaluacji firm i sektorów gospodarki oraz trendów :

2.1 Plan badania kontekstowego („Contextual Research Plan”)

Metoda ta polega na sporządzeniu harmonogramu badania kontekstowego wraz z podziałem na główne elementy, takie jak ankieta on-line, wywiady eksperckie, określenie niezbędnych zasobów itp.

2.2 Prasówka (“Popular Media Search”)

Poszukiwanie informacji dot. kontekstu w mediach.

2.3 Poszukiwanie bibliograficzne (“Publications Research”)

Metoda zakładająca poszukiwanie danych w publikacjach o charakterze naukowym.

2.4 Mapa epok (“Eras Map”)

Konstruowanie tabeli dzielącej kontekst na fazy “wzrostu”. Na s. 66 opisuje badanie przez Institute of Design ewolucji od 1920 r. do dziś roli i znaczenia psa dla jego właściciela.

2.5 Mapa ewolucji innowacji (“Innovation Evolution Map”)

Mapa czasowa analizująca równolegle aspekty finansowe, konkurencję, innowacje, sukcesy i porażki.

2.6 Profil finansowy (”Finance Profile”)

Metoda polegająca na tworzeniu profili finansowych jednej firmy lub większej ich ilości.

2.7 Modele analogiczne (“Analogous Models”)

Analizowanie i porównywanie modeli przyjętych w różnych branżach, w celu pozyskania inspiracji.

2.8 Mapa konkurentów i dostawców komplementarnych (“Competitors-Complementors Map”)

Mapa przedstawiająca relacje pomiędzy producentami konkurencyjnych produktów oraz  produktów zastępczych.

2.9 Diagnostyka dziesięciu typów innowacji (“Ten Types of Innovation Diagnostics”)

Narzędzie diagnostyczne oparte na narzędziu „Ten Types of Innovation Framework” z akcentem na oceną porównawczą firm z danego sektora działalności.

2.10 Diagnostyka branż (“Industry Diagnostics”)

Narzędzie podobne do analizy pięciu sił Portera.

2.11 (“SWOT Analysis”)

Tabela analizy sił, słabości, możliwości oraz zagrożeń dotyczących danego zjawiska.

2.12 Wywiad ekspercki (“Subject Experts Interview”)

Metoda polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z ekspertem na temat najnowszych odkryć i przyszłości.

2.13 Grupy dyskusyjne („Interest Groups Discussion”)

Udział w wybranej grupie (konferencja, blog, portal, itd.), interesującej się danym zjawiskiem, w celu otrzymania jak największej liczby informacji. 

 

POZNAJ LUDZI

Rozdział omawia tematykę narzędzi i metod służących poznaniu ludzkiego aspektu projektu (użytkownicy końcowi oraz inni interesariusze). Prezentowane są narzędzia typowe dla badań ankietowych, wykorzystywane głównie w projektach z obszaru marketingu. Kluczowym pojęciem jest „wgląd” (ang. insight), zdefiniowany jako opis istotnej reakcji człowieka lub relacji z innymi ludźmi lub przedmiotami.

3.1 Mapa uczestników badania („Research Participant Map”)

Metoda pozwalająca na analizę uczestników w danym projekcie za pomocą mapy macierzowej.

3.2 Ankieta do planowania badań („Research Planning Survey”)

Narzędzie służące do wyselekcjonowania uczestników ankiety stosowanej w badaniach rynkowych.

3.3 Harmonogram ankiety („User Research Plan”)

Metoda planowania i tworzenia bazy uczestników ankiet.

3.4 Pięć czynników ludzkich („Five Human Factors”)

Analiza obserwacyjna korelacji pomiędzy obszarami: poznawczym, kulturowym, emocji, fizycznym oraz społecznym przy wdrażaniu danego produktu.

3.5 Ludzie, Przedmioty, Środowisko, Komunikaty i Usługi („POEMS – People, Objects, Environment, Messages and Services”)

Analiza obserwacyjna korelacji pomiędzy ludźmi, przedmiotami, komunikatami oraz usługami w danym środowisku.

3.6 Wizyta terenowa („Field Visit”)

Metoda polegająca na wizycie w terenie i notowaniu uwag podczas obserwacji doświadczeń „in vivo” użytkowników.

3.7 Wideo etnograficzne („Video Ethnography”)

Narzędzie składające się z analizy zapisanych na nośnikach wideo reakcji ludzi i ich aktywności w danym środowisku.

3.8 Wywiad etnograficzny („Ethnographic Interview”)

Metoda podobna do powyższej, tylko z wykorzystaniem wywiadów.

3.9 Wywiad oparty na zdjęciach („User Pictures Interview”)

Wywiady składające się z fotografii samodzielnie wykonanych przez badanych na określony temat.

3.10 Artefakty kulturowe („Cultural Artifacts”)

Metoda wykorzystująca wymiar uczuciowy związany z przedmiotami uczestników projektu. Służy zebraniu wiedzy na temat korelacji uczestnicy-przedmioty.

3.11 Sortowanie fotografii („Image Sorting”)

Metoda wykorzystująca aspekt emocji związanych ze zdjęciami przedmiotów, ludzi lub zjawisk dotyczących uczestników projektu badawczego. Jej celem jest zebranie wiedzy na temat korelacji.

3.12 Symulacja doświadczenia („Experience Simulation”)

Narzędzie polegające na przeprowadzeniu symulacji z udziałem ludzi w określonym środowisku, w celu pozyskiwania wiedzy na temat ich zachowania.

3.13 Działalność terenowa („Field Activity”)

Metoda pozyskiwania danych o zachowaniu społecznym przez obserwację działań zespołu funkcjonującego w zdefiniowanym środowisku oraz późniejsze przeprowadzenie wywiadów z uczestnikami.

3.14 Badanie na odległość („Remote Research”)

Metoda pozyskiwania danych za pomocą narzędzi on-line.

3.15 obserwacji zachowań („User Observations Database”)

Narzędzie polegające na budowaniu bazy danych badawczych z różnych projektów, w celu gromadzenia informacji na potrzeby przyszłych projektów.

 

UPORZĄDKUJ SPOSTRZEŻENIA

Rozdział poświęcony jest sposobom porządkowania informacji i spostrzeżeń („wglądów” – ang. insight) z poprzednich faz lub zdobytych w trakcie tego etapu. W tej części omówiono stosowanie narzędzi przeznaczonych do wykrywania trendów, mapowania wartości lub analizy wieloaspektowej.

4.1 Od obserwacji do wglądów („Observations to Insights”)

Metoda definiowania wglądów pozyskanych z projektów doświadczalnych.

4.2 Sortowanie wglądów („Insights Sorting”)

Metoda sortowania wglądów z serii badań w celu znalezienia istotnych trendów.

4.3 Kwerenda w bazie danych zachowań („User Observation Database Queries”)

Narzędzie służące selekcji danych w bazie gromadzącej wnioski z poprzednich badań.

4.4 Analiza reakcji użytkownika („User Response Analysis”)

Metoda analityczna wykorzystująca wizualizacje do zobrazowania zachowań uczestników badania.

4.5 Diagram systemów ERAF („ERAF Systems Diagram”)

Narzędzie analizujące podmioty, relacje, atrybuty i przepływy (ERAF – Entities, Relations, Attributes and Flows). Nadaje się do analizowania złożonych, wielopodmiotowych relacji.

4.6 Opisowa siatka wartości („Descriptive Value Web”)

Diagram pokazujący mechanizm budowania i wymiany wartości pomiędzy uczestnikami danego systemu.

4.7 Mapa pozycji podmiotów („Entities Position Map”)

Metoda mapowania podmiotów na macierzy w celu analizy trendów i zależności.

4.8 Diagramy Venna („Venn Diagramming”)

Metoda mapowania podmiotów w celu wykrywania nachodzących na siebie obszarów.

4.9 Diagramy drzewkowe („Tree/Semi-Lattice Diagramming”)

Narzędzie określające porządek hierarchiczny wśród podmiotów.

4.10 Symetryczna macierz klastrowa („Symmetric Clustering Matrix”)

Metoda polegająca na wykrywaniu relacji między różnymi podmiotami za pomocą budowania macierzy symetrycznej.

4.11 Asymetryczna macierz klasterowa („Asymmetric Clustering Matrix”)

Metoda polegająca na wykrywaniu relacji między podmiotami za pomocą budowania macierzy asymetrycznej.

4.12 Siatka aktywności („Activity Network”)

Narzędzie analizujące aktywności uczestników danej sytuacji za pomocą wizualizacji.

4.13 Macierz klastrowa wglądów („Insights Clustering Matrix”)

Metoda pozwalająca na umiejscowienie trendów w macierzy utworzonej z „wglądów” dotyczących reakcji uczestników.

4.14 Profil semantyczny („Semantic Profile”)

Wieloparametrowa ocena cech danego podmiotu, pozwalająca na analizę reakcji użytkowników według ich przynależności do grup społecznych i kulturowych.

4.15 Definicja grup użytkowników („User Group Definition”)

Metoda definiowania grup użytkowników za pomocą macierzy.

4.16 Mapa atrakcyjności doświadczenia („Compelling Experience Map”)

Metoda polegająca na ewaluacji doświadczeń użytkowników za pomocą oceny pięciu aspektów produktu: atrakcyjności, doświadczenia początkowego, zaangażowania, zakończenia użytkowania i rozszerzenia doświadczenia (attraction, entry, engagement, exit i extension).

4.17 Mapa ścieżki użytkowania („User Journey Map”)

Narzędzie oceniające interakcję między użytkownikiem a kontekstem jego działania za pomocą wizualizacji poszczególnych etapów ścieżki użytkowania.

4.18 Struktura podsumowująca („Summary Framework”)

Metoda podsumowująca kluczowe „wglądy” z analizy za pomocą konstruowania odpowiednej tabeli lub macierzy.

4.19 Generowanie zasad projektowania („Design Principles Generation”)

Narzędzie służące generowaniu zasad pomocnych w kierowaniu procesem innowacji. Wykorzystuje wnioski z analizy kontekstu projektu.

4.20 Warsztat analityczny („Analysis Workshop”)

Warsztat analityczny polega na generowaniu nowych pomysłów, dotyczących dalszego rozwoju procesu innowacji.

 

ZBADAJ WYOBRAŻENIA

W tej części koncentruje się na strukturyzowaniu wyników „burz mózgów”, identyfikacji możliwości oraz kreowaniu nowych koncepcji.

5.1 Od zasad do możliwości („Principles to Opportunities”)

Metoda definiowania możliwości strategicznych, systemowych oraz indywidualnych na podstawie wcześniej przygotowanych „wglądów”.

5.2 Mapa możliwości („Opporunity Mind Map”)

Narzędzie korzystające z wniosków z wcześniej zaprezentowanych metod 4.18 i 4.19, w celu sporządzenia nowego diagramu i wykrycia możliwości innowacji.

5.3 Hipoteza wartości („Value Hypothesis”)

Metoda tworzenia hipotezy wartości dotyczącej np. użytkowników, zapotrzebowania,  zysków i konkurencji. Wykorzystuje wnioski z wcześniejszych etapów projektu w celu ukierunkowania procesu innowacyjnego.

5.4 Definicja użytkowników („Persona Definition”)

Narzędzie przeznaczone do definiowania grup użytkowników lub innych podmiotów na podstawie wcześniej wykonanej pracy badawczej.

5.5 Sesja kreatywna („Ideation Session”)

Sesja przypominająca „burzę mózgów”, mająca na celu generowanie nowych pomysłów na podstawie danych z projektu badawczego.

5.6 Macierz generowania pomysłów („Concept-Generating Matrix”)

Narzędzie przeznaczone do tworzenia pomysłów z wykorzystaniem macierzy a x b opracowanej na podstawie wniosków otrzymanych w trakcie poprzednich etapów procesu innowacyjnego. Na przykład wymiar a może dotyczyć jednej metody z rozdziału „Uporządkuj spostrzeżenia”, a wymiar b – innej metody.

5.7 Metafory i analogie pomysłów („Concept Metaphors and Analogies”)

Metoda tworzenia nowych pomysłów na podstawie porównywania wybranego kontekstu z analogicznym, o podobnych cechach.

5.8 Tworzenie pomysłów przez wcielanie się w role („Role-Play Ideation”)

Generowanie nowych pomysłów za pomocą patrzenia na dane zagadnienie z punktu widzenia innej osoby.

5.9 Gra w tworzenie pomysłów („Ideation Game”)

Metoda tworzenia nowych pomysłów za pomocą angażowania uczestników procesu innowacyjnego w gry związane z kontekstem badawczym.

5.10 Scenariusz kukiełkowy („Puppet Scenario”)

Metoda podobna do tej z pkt. 5.9, ale dotyczy angażowana uczestników w tworzenie scenariusza gry (przedstawienia) z udziałem kukiełek.

5.11 behawioralny („Behavioral Prototype”)

Narzędzie przeznaczone do udoskonalenia pomysłów uzyskanych w trakcie pracy badawczej. Polega na przeprowadzeniu symulacji użytkowej danego pomysłu na innowację.

5.12 pomysłu („Concept Prototype”)

Metoda tworzenia fizycznego prototypu koncepcyjnego w celu potwierdzenia słuszności przyjętego procesu innowacyjnego.

5.13 Szkic pomysłu („Concept Sketch”)

Metoda tworzenia abstrakcyjnego prototypu (np. na papierze) w celu weryfikacji słuszności zasad kierującymi procesem innowacyjnym.

5.14 Scenariusze pomysłu („Concept Scenarios”)

Narzędzie służące do abstrakcyjnego przewidywania działania funkcjonowania ? pomysłów w rzeczywistości.

5.15 Selekcja pomysłów („Concept Sorting”)

Metoda polegająca na grupowaniu pomysłów według przyjętych reguł, w celu wykrywania nowych relacji albo strukturyzowania posiadanej wiedzy.

5.16 Macierz grupowania pomysłów („Concept Grouping Matrix”)

Narzędzie przeznaczone do porządkowania pomysłów lub do znajdowania relacji pomiędzy nimi.

5.17 pomysłów („Concept Catalog”)

Tworzenie katalogu pomysłów na potrzeby przyszłych projektów.

 

ZDEFINIUJ ROZWIĄZANIA

Faza ta skupia się na tworzeniu możliwych rozwiązań w danym projekcie innowacyjnym oraz na ich ocenie. Narzędzia stosowane w tej części to z reguły mapy, macierze i symulacje.

6.1 Synteza morfologiczna („Morphological Synthesis”)

Metoda tworzenia tabeli kombinacji pomysłów z poprzedniej fazy w celu generowania nowych rozwiązań.

6.2 pomysłów („Concept Evaluation”)

Narzędzie służące do oceny pomysłów według parametrów dotyczących wartości użytkowej, dostawców i innych interesariuszy.

6.3 Analiza wariacyjna siatki wartości („Prescriptive Value Web”)

Analiza zmian parametrów systemu (np. system dystrybucji w firmie) wskutek  wprowadzania nowych pomysłu.

6.4 Mapa łączenia pomysłów („Concept-Linking Map”)

Sposób łączenia pomysłów w formie mapy w celu tworzenia nowych rozwiązań.

6.5 Scenariusze („ Scenario”)

Metoda tworzenia możliwych, przyszłych scenariuszy wydarzeń na podstawie obecnie posiadanych danych.

6.6 Diagramy rozwiązań („Solution Diagramming”)

Narzędzie wizualizacji rozwiązań w kontekście wprowadzanej innowacji. Jego celem jest ulepszenie komunikacji w zespole i stymulowanie nowych pomysłów.

6.7 Storyboard rozwiązań („Solutions Storyboard”)

Narzędzie narracji graficznej, prezentujące funkcjonowanie rozwiązania innowacyjnego w danym kontekście.

6.8 Odtwarzanie rozwiązania (“Solution Enactement”)

Odtwarzanie rozwiązania za pomocą odgrywania ról, w których występują członkowie zespołu innowacyjnego.

6.9 rozwiązania (“Solution Prototype”)

Narzędzie do zbierania komentarzy zwrotnych, dotyczących efektów działania danego rozwiązania innowacyjnego w postaci fizycznego prototypu.

6.10 rozwiązania (“Solution Evaluation”)

Metoda ewaluacji rozwiązań z perspektywy wartości użytkowej produktu, w celu łatwiejszego dokonywania porównań.

6.11 Mapa drogowa rozwiązań (“Solutions Roadmap”)

Harmonogram implementacji rozwiązań innowacyjnych w rozbiciu na perspektywę krótko-, średnio- i długoterminową.

6.12 rozwiązań (“Solutions Database”)

możliwych rozwiązań, stworzony na potrzeby przyszłych projektów.

6.13 Warsztat podsumowujący (“Synthesis Workshop”)

Warsztat służący rozwijaniu nowych pomysłów w przyszłości, wymianie doświadczeń, promocji współpracy itp.

 

ZREALIZUJ PROPOZYCJE

Implementacja jest kolejnym etapem procesu innowacyjnego. W fazie tej należy zająć się

optymalizacją kosztów i promocją idei na wewnątrz i zewnątrz firmy. Obejmuje ona budowanie ów w celu sprawdzenia wykonalności projektu, definiowanie strategii oraz innych postaw biznesowych, sporządzanie listy dostępnych i brakujących zasobów w firmie, zagadnienia z obszaru PR i marketingu itp.

7.1 Mapa drogowa strategii („Strategy Roadmap”)

Harmonogram implementacji rozwiązań innowacyjnych z rozbiciem na zadania krótko-, średnio- i długookresowe, ze szczególnym naciskiem na analizę SWOT na każdym etapie.

7.2 Plan-platforma („Platform Plan”)

Metoda planowania wdrożenia w kontekście wybranych w projekcie standardów oraz infrastruktury.

7.3 Warsztat planu strategicznego („Strategy Plan Workshop”)

Warsztat, którego celem jest uzgodnienie zasad wdrożenia rynkowego produktu oraz określenie zasad długofalowej współpracy wewnątrz firmy oraz z zewnętrznymi podmiotami.

7.4 Rozwijanie projektu pilotażowego i testy („Pilot Development and Testing”)

Narzędzie służy zbieraniu informacji z testowego wdrożenia rozwiązania w warunkach rzeczywistych. Celem jest usunięcie usterek i weryfikacja planu implementacji.

7.5 Plan wdrażania („Implementation Plan”)

Sporządzenie listy niezbędnych działań i zasobów oraz harmonogramu w celu dzielenia się wewnątrz organizacji wiedzą na temat wdrożenia.

7.6 Plan kompetencji („Competencies Plan”)

Metoda analizy zasobów i kompetencji niezbędnych do wdrożenia innowacji.

7.7 Plan tworzenia zespołów („Team Formation Plan”)

Metoda tworzenia zespołów odpowiedzialnych za wdrożenie poszczególnych etapów projektu.

7.8 Oświadczenie wizji („Vision Statement”)

Metoda prezentacji całości procesu innowacyjnego (wglądy, zasady, rozwiązania, prototypy, plany wdrożenia itp.) na potrzeby podsumowania wewnątrz firmy i na zewnątrz (kooperanci, dostawcy, dystrybutorzy itp.).

7.9 Brief innowacji („Innovation Brief”)

Metoda komunikacji głównych elementów projektu innowacyjnego na potrzeby działu PR, obsługi inwestorów lub marketingu.

 

Vijay Kumar, “101 Design Methods – A Structured Approach for Driving Innovation in Your Organization”,John Wiley and Sons Inc., New Jersey 2013

Opracowanie przygotował: Nenad Vitorovićpowrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości