Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Recenzje wydawnictw PARP
2011/09/22 09:45:21
Raport o stanie MSP

Trudno wyobrazić sobie bardziej szczegółowe omówienie sytuacji polskiego sektora MSP. Na blisko 300 stronach wydanego przez PARP „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009” znajdziemy dane o sytuacji finansowej tego typu firm, ich otoczeniu makroekonomicznym oraz szczegółowe tabele statystyczne w podziale na poszczególne regiony.

Małe i średnie przedsiębiorstwa to fundament polskiej gospodarki. Blisko 2 mln osób w Polsce prowadzi własną działalność gospodarczą, a małe i średnie firmy dają pracę blisko 10 mln osób. Wytwarzają one około połowy polskiego PKB. Jednocześnie sektor MSP musi zmagać się z licznymi wyzwaniami: konkuruje z silniejszymi podmiotami – nie tylko z Polski, ale praktycznie z całego świata; ma gorszy niż duże firmy dostęp do wiedzy i wsparcia doradczego i trudniejszy dostęp do finansowania – im mniejsza firma, tym mniejsze ma szanse na pozyskanie kredytu w jednym z banków komercyjnych. W niewystarczającym też stopniu małe i średnie firmy inwestują w innowacje. Szczególnie w czasie kryzysu ograniczają swoje wydatki na badania i rozwój czy ryzykowne inwestycje. Z drugiej strony, małe i średnie przedsiębiorstwa to jeden z największych beneficjentów wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Firmy z tego sektora mogą liczyć na rozbudowane wsparcie finansowe, czy to z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, czy to z programu Kapitał Ludzki, czy – wreszcie z Regionalnych Programów Operacyjnych. Mogą one wystąpić na przykład o dotację na rozwój działalności badawczo – rozwojowej, wdrożenie w firmie nowej technologii, o wsparcie na rozwój e-biznesu czy działalności eksportowej. Małe i średnie firmy korzystają też z coraz bogatszej oferty funduszy zalążkowych, pożyczkowych i poręczeniowych.

Sektor MSP podlega w ostatnich latach wyjątkowo dynamicznym zmianom, dlatego warto uważnie go obserwować. Uchwycenie trendów, jakie zachodzą w tym obszarze, pozwala lepiej prognozować jaka będzie przyszłość polskiej gospodarki: czy będzie ona innowacyjna, czy niekoniecznie? Czy założenie własnej firmy będzie atrakcyjną drogą rozwoju zawodowego dla absolwentów czy raczej niechcianą koniecznością? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poświęca wiele uwagi małym i średnim firmom w prowadzonych przez siebie projektach badawczych. Wydana przez PARP cykliczna „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009” to bodaj najobszerniejsze w Polsce kompendium wiedzy z tego obszaru. „Wsparcie dla MSP, na którym skupia się działalność Agencji, wynika z roli, jaką pełnią one w polskiej gospodarce. Sektor MSP to nie tylko najbardziej liczna grupa firm w Polsce, ale też istotny pracodawca, zatrudniający ponad 60% pracowników przedsiębiorstw w Polsce oraz generujący blisko połowę polskiego PKB. Sektor ten rozwinął się istotnie w ciągu ostatnich 10 lat. Liczba przedsiębiorstw sektora MSP wzrosła o prawie 100 tys., a liczba pracujących w małych i średnich firmach zwiększyła się o blisko 750 tys. osób. Znaczenie tego sektora dla rozwoju gospodarki i dobrobytu społecznego jest kluczowe, a tempo jego rozwoju wskazuje, że będzie tak również w przyszłości” – pisze prezes PARP Bożena Lublińska – Kasprzak we wstępie do tego opracowania.

W pierwszej części publikacji poznajemy makroekonomiczne tło działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Przeanalizowane zostały takie aspekty, jak prognozy dotyczącej wzrostu gospodarczego, inflacja, stan finansów publicznych, rynek pracy i wynagrodzenia czy międzynarodowy. Sytuację polskich MSP można też porównać na tle danych dla innych krajów Unii Europejskiej. Cały rozdział poświęcono też analizie udziału sektora MSP w wytwarzaniu polskiego PKB - dostarcza czytelnikowi bardzo szczegółowych danych w tym zakresie. W tej części znajdują się także wykresy struktury liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw według klas wielkości i sekcji PKD czy trendów kształtowania się przeciętnego wynagrodzenia w sektorze MSP. Szczególną uwagę warto zwrócić na rozdział piąty, w którym – Jacek Łapiński – analizuje przychody i firmy z sektora MSP. Z zawartych w rozdziale danych można wyciągnąć wniosek, że okres po wstąpieniu Polski do UE był pomyślny dla małych firm, które zwiększyły w okresie 2007 - 2008 swoje przychody aż o 21,5 proc., podczas gdy duże przedsiębiorstwa – o 10,5 proc. W 2008 r. rosły też ich zyski netto – o 4,3 proc. w porównaniu z 2007 r. Wynik finansowy brutto zwiększył się też w 2009 r., o 15,6 proc. Szybki wzrost odbył się jednak kosztem zwiększenia zadłużenia podmiotów z sektora MSP – o 16,9 proc. w przypadku małych firm w 2008 r. i o 6,2 proc. w przypadku całości sektora MSP.

Drugą część publikacji poświęcono zagadnieniu szczególnie palącemu w polskich warunkach, czyli roli kapitału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorczości. Znajdziemy w niej odwołania do pionierskiego w Polsce przedsięwzięcia, czyli przeprowadzonego przez PARP foresightu kadr nowoczesnej gospodarki. Choć nie jest to zadanie proste, Joanna Orłowska, autorka rozdziału „Kompetencje kadr i zawody przyszłości w świetle badań foresight”, podjęła trud analizy zmian zachodzących na rynku pracy w kontekście sytuacji sektora MSP. Także i w tej części nie zabrakło analizy różnorodnych danych, prezentowanych w formie wykresów takich jak np. kluczowe umiejętności z punktu widzenia pracodawcy.

Blisko 70 stron publikacji zajmują tabele, prezentujące podstawowe dane liczbowe dotyczące sektora MSP oraz w podziale na poszczególne województwa. Informacje zawarte w tych załącznikach stanowią nieocenione źródło dla naukowców zajmujących się problematyką przedsiębiorczości, dla urzędników odpowiedzialnych za wsparcie przedsiębiorczości, a także dla tych wszystkich, dla których rozwój sektora MSP jest ważną kwestią.

Pobierz publikację

Krzysztof Garski

„Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009”, PARP, Warszawa 2010

Raport przygotowany pod kierunkiem wiceprezes PARP Anety Wilmańskiejpowrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości