Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Recenzje wydawnictw PARP
2012/06/06 11:49:48
Aktywność zawodowa Polaków

„Aktywność zawodowa Polaków” to przedstawiająca dogłębną analizę polskiego rynku pracy. Ujawnia ona znaczne niedopasowanie kompetencji ów i osób poszukujących pracy do potrzeb rynku prac, a z drugiej – prezentuje dane, z których jasno wynika, że dobrze wybrane studia wyższe to wciąż najlepsza ochrona przed bezrobociem.

Kim jest polski oraz osoba poszukująca pracy? Na to fundamentalne pytanie stara się przynieść odpowiedź wydana przez PARP „Aktywność zawodowa Polaków. Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje”, autorstwa Szymona Czarnika i Konrada Turka. Książka została przygotowana w związku z realizacją II edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego, prowadzonego przez PARP we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na podkreślenie zasługuje szeroki zakres prowadzonych badań – na potrzeby publikacji przebadano aż 18 tys. osób w wieku produkcyjnym.

podzielona jest na pięć głównych części, poświęconych sytuacji zawodowej Polaków, strukturze zawodowej i płacowej, poszukiwaniu pracy, kompetencjom i wykształceniu. Jaki obraz polskiego rynku pracy wyłania się z publikacji? 59 proc. Polaków w wieku produkcyjnym pracuje, 13 proc. jest na emeryturze, 10 proc. uczy się, 4 proc. zajmuje się domem, zaś 12 proc. jest bezrobotnych. Wśród pracujących można wyodrębnić cztery główne grupy: kierownicy i specjaliści (w tej grupie dominuje wyższe wykształcenie), personel średniego szczebla i pracownicy biurowi (znaczny udział studiów wyższych, ale też wykształcenia średniego), sprzedawcy i pracownicy usług (rzadko – wykształcenie wyższe, często – matura) oraz robotnicy (w tej grupie 1/3 ów posiada maturę).

Szczególną uwagę warto poświęcić rozdziałowi 3, koncentrującemu się na tematyce poszukiwania pracy przez Polaków. Poruszono w nim m. in. takie zagadnienia, jak zróżnicowanie poziomu bezrobocia w poszczególnych regionach kraju, czas niezbędny do znalezienia nowego zatrudnienia, sposoby poszukiwania pracy czy oczekiwania bezrobotnych zarówno wobec nowego miejsca pracy, jak i spodziewanego wynagrodzenia. Dane te zaprezentowano w rozbiciu na poszczególne regiony kraju.

Choć rośnie liczba bezrobotnych z wykształceniem wyższym (7,3 proc. w 2011 r. i 6,3 proc. w 2010 r.), to wciąż ukończone studia najlepiej zabezpieczają przed bezrobociem, jeśli weźmiemy pod uwagę, że aż 27,5 proc. osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym nie ma pracy. Grupą najmniej dotkniętą bezrobociem okazują się osoby w wieku 50 – 54 lata z wyższym wykształceniem, wśród której mniej niż 5 proc. osób nie ma pracy. Najwięcej bezrobotnych, bo aż 12 proc., szuka zatrudnienia jako sprzedawca, 11 proc. deklaruje chęć podjęcia „każdej pracy”. Im większe „bariery wejścia” do danego zawodu, tym – siłą rzeczy – mniej bezrobotnych deklaruje zainteresowanie nim.

Ciekawym rozdziałem, z punktu widzenia innowacyjnej firmy, może być rozdział 4, poświęcony tematyce kompetencji ów. Co być może zaskakujące, Polacy w wieku produkcyjnym najlepiej oceniają swoje kompetencje w zakresie pracy w grupie (średnia ocena 3,82), łatwe nawiązywanie kontaktów ze współpracownikami (3,86) czy w zakresie komunikacji (3,79). Tymczasem w świetle takich publikacji, jak wydane przez PARP „Rekomendacje zmian
w polskim systemie transferu technologii
i komercjalizacji wiedzy”, wśród barier ograniczających rozwój innowacji w Polsce można wymienić właśnie trudności związane z pracą w grupie, komunikacji czy z nawiązywaniem kontaktów. Jest to z pewnością temat wart dalszego przyjrzenia się i głębszego zbadania.

Badani dobrze oceniają też swoją zdolność do ciągłego uczenia się (3,49), logicznego myślenia i analizy faktów (3,43) czy kreatywność (3,37). „Samoocena kompetencji rośnie wraz z każdym uzyskanym szczeblem wykształcenia, co nigdzie nie jest tak widoczne, jak w przypadku kompetencji komputerowych (umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu najsilniej też różnicuje ów młodszych i starszych). Warto przy tym zauważyć, że w każdym przypadku matura stanowi silniejszą cezurę niż ukończone studia” – zauważają autorzy publikacji.

Kolejną cenną, z punktu widzenia innowacyjnej firmy, częścią publikacji będzie ta poświęcona wykształceniu Polaków. Cechą typową dla polskiej gospodarki, odzwierciedlającą zmiany zachodzące w kraju po 1989 r., jest znacznie większy udział osób z wykształceniem wyższym w grupie wiekowej 25 – 34 lata w porównaniu do pozostałych grup wiekowych. To efekt trwającego w Polsce od kilkunastu lat boomu edukacyjnego. Wciąż otwartą kwestią pozostaje jednak pytanie o jakość tego wykształcenia i przydatność zdobytych kompetencji z punktu widzenia innowacyjnej gospodarki. W omawianej publikacji znajdziemy dane, które potwierdzają tezę, że najczęściej wybierane kierunki studiów niekoniecznie dają kompetencje najbardziej pożądane przez pracodawców. Wśród najpopularniejszych kierunków studiów wciąż mocną pozycję zajmują: pedagogika (29 proc.) oraz ekonomiczne i administracyjne (29 proc.). Najłatwiej na rynku pracy odnajdują się za to absolwenci takich kierunków studiów, jak inżynieryjno – techniczne, architektoniczne, budowlane, medyczne oraz biologiczne. Z kolei najtrudniejszą sytuację na rynku pracy mają absolwenci studiów z zakresu usług dla ludności, studiów społecznych, prawniczych oraz pedagogicznych.

„Aktywność zawodowa Polaków” to cenna , bowiem prezentuje polski rynek pracy poprzez badania na szerokiej grupie ankietowanych. Tym samym powinna się ona stać lekturą obowiązkową dla wszystkich osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki na rynku pracy, pracodawców, władz uczelni, a także - pracownikom. Podpowiada bowiem, jakie zawody i kompetencje cieszą się popularnością na rynku pracy.

Pobierz publikację

Krzysztof Garski

„Aktywność zawodowa Polaków”, PARP, Warszawa 2012
Autorzy: Szymon Czarnik, Konrad Turek

powstała w ramach projektu badawczego „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowanego wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych).

współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poglądy i opinie przedstawione w publikacji nie odzwierciedlają stanowiska Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości a jedynie stanowiska autorów.
 powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości