Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Teksty promujące instytucje
2010/11/26 14:00:06
Innowatorzy z Torunia

Chociaż istnieje dopiero od pięciu lat, to zaliczany jest do najprężniejszych parków technologicznych w Polsce. Toruński , bo o nim mowa, skutecznie przyciąga innowacyjne firmy i przyczynia się do rozwoju regionalnej gospodarki.

Toruński należy do elitarnej grupy, którą badanie „Benchmarking parków technologicznych w Polsce” zaliczyło do grona parków wysoko rozwiniętych (obok TPT są to Pomorski Park Naukowo-Technologiczny z Gdyni, Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Wrocławski ). Jak potrzebna to była inwestycja, świetnie pokazują dane liczbowe przytoczone we wspomnianym badaniu. Między 2005 a 2007 r. liczba firm-lokatorów parku zwiększyła się aż o 164 proc. Spośród 39 lokatorów działających obecnie w Parku, pięć firm funkcjonuje w branży elektronicznej. Oprócz przedstawicieli tego sektora, w TPT spotkamy przedsiębiorstwa zajmujące się szeroko rozumianym IT, poligrafią, działalnością produkcyjną, a także firmy badawcze, usługowe i handlowe.

Jako najważniejsze branże dla Parku wspomniany raport wymieniał narzędziowo-maszynową, IT, drzewno-meblarską oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych. Dziś jednak, jak przyznaje Marzena Bednarska z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, kluczowym sektorem dla TPT okazuje się informatyka. I w tym właśnie obszarze Park chce się przede wszystkim rozwijać.

Toruński charakteryzuje się dziś dojrzałą strukturą organizacyjną,  licznymi kontaktami krajowym i międzynarodowym (uczestniczy w realizacji ośmiu projektów międzynarodowych), uczestnictwem w sieciach partnerskich oraz wysokim poziomem wykorzystania powierzchni parku. Jego misją jest wzmacniania konkurencyjności regionu toruńskiego przez działania na rzecz rozwoju gospodarczego całego województwa kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców. Park stawia sobie za cel podnoszenie konkurencyjności firm, tworzenie nowych miejsc pracy oraz ułatwianie kontaktów między nauką i biznesem.

Toruński to jeden z największych projektów realizowanych przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  Teren Park zajmuje obecnie łącznie obszar ok. 14 ha. Składają się na to uzbrojone tereny inwestycyjne, budynek oraz pięć innych budynków biurowo-technologicznych. Tworzenie Parku odbywało się w trzech etapach. I etap stanowiła budowa obiektu . W okresie od 2000 do 2004 r. zrealizowano wtedy inwestycję w postaci modernizacji istniejących obiektów oraz budowy . W rezultacie podjętych działań powstało ponad 4,7 tys. m kw. powierzchni przemysłowo-technicznych oraz ponad 2,6 tys. m kw. powierzchni biurowych, w tym cztery sale seminaryjne, sala konferencyjna a także laboratorium komputerowe. W efekcie ponad 30 firm rozpoczęło pracę na terenie Parku, dając zatrudnienie 260 osobom. Średnioroczne obłożenie powierzchni biurowych oferowanych w Parku wynosi obecnie 98 proc.

II etapem było utworzenie Toruńskiego Parku Technologicznego.Jednostkę powołano do życia oficjalnie dokładnie w 2004 r. Rezultatem podjętych działań było uzbrojenie do 2007 r. 10,5 ha terenów inwestycyjnych należących do Parku. Jego władze zadbały wtedy o utworzenie kompleksowej infrastruktury oraz o uregulowanie stanu prawnego posiadanych gruntów. W efekcie przeprowadzonych działań aż 95 proc. istniejących gruntów inwestycyjnych zostało wykorzystanych na potrzeby działalności gospodarczej. Obecnie na terenie Parku osiem firm realizuje swoje inwestycje budowlane, a szacowana wartość nowych przedsięwzięć wynosi ponad 110 mln PLN. Jak podkreślają władze Parku, w wyniku ich realizacji powstanie ponad 280 nowych miejsc pracy.

W 2009 r. rozpoczął się III etap rozbudowy i rozwoju Toruńskiego Parku Technologicznego.  Nieocenioną pomocą w tym przedsięwzięciu było dofinansowanie przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Inwestycja Parku znalazła się na elitarnej liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”), która zakłada wsparcie finansowe tylko najprężniej rozwijających się parków. Koszt inwestycji to ok. 74,7 mln zł, zaś wsparcie z EFRR to 29,6 mln zł. Efekty planowane do osiągnięcia w 2013 roku to między innymi budowa nowoczesnego obiektu biurowo-technologicznego o łącznej powierzchni ponad 8,2 tys. m kw. oraz utworzenie innowacyjnego Centrum Przetwarzania Danych, świadczącego firmom usługi w tzw. modelu Cloud Computing. Ten obiekt będzie miał łączną powierzchnię wynoszącą ponad 2,6 tys. m kw. Szacuje się, że z nowo powstałej infrastruktury biurowo-technologicznej skorzysta 25 nowych firm, dając zatrudnienie ponad 120 osobom.W zrealizowanej inwestycji oferowany będzie pakiet nowoczesnych usług, w tym możliwość korzystania z określonych zasobów na przykład oprogramowania czy sprzętu na bardzo korzystnych zasadach dla przedsiębiorcy. Nowa infrastruktura biurowa, laboratoryjna oraz produkcyjno technologiczna będzie także służyć innowacyjnym przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego. Władze Parku planują już wiele ciekawych inicjatyw, związanych z jej wykorzystaniem. Działania obejmą między innymi aktywne poszukiwanie w regionie innowacyjnych projektów naukowych o potencjale rynkowym, kompleksowe doradztwo biznesowe dla twórców ze środowiska akademickiego
i wynalazców, ocenę projektów i pomoc w tworzeniu wartości rynkowej pomysłów naukowych, opracowanie strategii rynkowej produktów i pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania.

Mocna pozycja TPT wynika przede wszystkim z dobrze przygotowanego planu rozwoju tej jednostki. Jak przypominają autorzy badania „Benchmarking parków technologicznych w Polsce”, jego twórcy korzystali z najlepszych doświadczeń zagranicznych: „w procesie tworzenia parku brane były pod uwagę doświadczenia różnych instytucji tego typu. Pracownicy TPT odwiedzili w ramach wizyt studialnych parki niemieckie, francuskie, duńskie i szwedzkie (…). Na zasadzie twinningu polegającego na wymianie doświadczeń TPT współpracuje z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym”.

Warto też podkreślić dogodne położenie komunikacyjne Parku na mapie kraju. Teren Parku jest ulokowany w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 1, łączącej północ z południem oraz w odległości 2,5 km od ważnego węzła komunikacyjnego – skrzyżowania budowanej właśnie autostrady A1 z drogami krajowymi nr 1, 10, 15, 80 oraz drogą ekspresową S10. W bliskim sąsiedztwie Parku realizowana jest także kluczowa dla miasta inwestycja infrastrukturalna, polegająca na budowie czteropasmowej przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę do centrum miasta oraz budowie drugiej nitki mostu autostradowego (przeprawy autostrady A1 przez Wisłę). Również na terenie Parku infrastruktura drogowa (parkingi i drogi dojazdowe) spełnia wysokie standardy, a to dzięki pozyskaniu wsparcia z działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004- 2006 (SPO WKP).

Toruński szczyci się mocnymi powiązaniami z nauką, jednostkami B+R oraz instytucjami otoczenia biznesu. Wśród partnerów Parku znajdują się takie jednostki, jakUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Uniwersytet w Lahti (Finlandia), Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici, Regionalne Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy oraz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Zwiększenie innowacyjności przedsięwzięć prowadzonych na terenie TPT to największe wyzwanie na najbliższe lata dla władz Parku oraz ich partnerów ze sfery naukowej. Obecnie firmy innowacyjne stanowią ok. 13 proc. ogólnej liczby lokatorów, natomiast działania B+R prowadzi ok. 5 proc. lokatorów Parku.

Już dziś znajdziemy w Parku przykłady ciekawych przedsiębiorstw, które z innowacji uczyniły stały element budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Jedną z takich firm jest Optiguard, która od 15 lat specjalizuje się w produkcji systemów antykradzieżowych i elektronicznych dla sieci handlowych (m.in. bramki antykradzieżowe i akcesoria do nich, systemy zabezpieczania wartościowych towarów, zabezpieczenia mechaniczne). W konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw otrzymała wyróżnienie za centralkę sieciową 16-portową współpracująca z oprogramowaniem Optiguard Observer oraz specjalne wyróżnienie prezydenta miasta dla najbardziej innowacyjnej firmy Torunia. Obecnie Optiguard realizuje projekt zatytułowany „Rozwój zabezpieczeń kabelkowych. Wsparcie sektora B+R w postaci dofinansowania jednostki badawczej w firmie'', a dzięki wsparciu z działania 6.1 PO IG (Paszport do eksportu) będzie mogła przygotować plan rozwoju eksportu.

Innym przykładem innowacyjnej firmy, działającej na terenie Parku, może być Twerd. Zajmuje się ona m.in. produkcją napędowych przemienników częstotliwości z zasilaniem jedno- i trójfazowym przeznaczonych do zasilania silników asynchronicznych klatkowych, przemienników częstotliwości do napędu silników synchronicznych czy tyrystorowych zasilaczy galwanizerskich i kataforezy. Oprócz działalności typowo produkcyjnej, chętnie angażuje się też w działalność B+R.  W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizuje na przykład projekt "Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań". Przykład innego projektu to „Przemysłowe prace badawcze mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności do opracowania sześciu nowych produktów z branży energoelektronicznej''.

Ofertę Toruńskiego Parku Technologicznego dla przedsiębiorstw można podzielić na trzy obszary – wynajem biur i obsługa administracyjna, doradztwo oraz warsztatów i szkoleń:

  • Wynajem biur oraz obsługa administracyjna. Park oferuje swoim lokatorom przestrzeń do ulokowania siedziby firmy, laboratoriów i linii produkcyjnych. Firmy działające na terenie Parku mogą liczyć także na profesjonalną obsługę administracyjno-biurową oraz pełną infrastrukturę organizacyjną. Do dyspozycji przedsiębiorców pozostaje 86 pomieszczeń biurowych na terenie . Ich powierzchnia waha się od 13 do 50 m kw., co łącznie daje ok. 2,6 tys. m kw. Wszystkie pomieszczenia posiadają dostęp do niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej. Lokatorzy Parku mają też możliwość skorzystania z pomieszczeń do spotkań ze swoimi kontrahentami oraz z czterech ogólnodostępnych sal konferencyjnych. Władze parku podkreślają, że specjalnie zaadaptowane, komfortowe pomieszczenia dają możliwość prowadzenia profesjonalnych spotkań biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy multimedialnych, a także infrastruktury teleinformatycznej. Blok szkoleniowo-konferencyjny posiada łączną powierzchnię ponad 600 mkw. 

Łącznie na terenie Parku do dyspozycji przedsiębiorców pozostaje powierzchnia 4,7 tys. m kw., w tym cztery hale (dwie liczące po 876 m kw. oraz hale o powierzchni 761 m kw. oraz 744 m kw.) Każda z hal posiada zaplecze biurowo-socjalno-techniczne. Wszystkie powierzchnie znajdują się w 6 budynkach o łącznej powierzchni użytkowej ponad 8,6 tys. m kw., zlokalizowanych na terenie 3,4 ha. „Wynajmem powierzchni lokatorom jest znaczącym źródłem przychodów, pokrywającym w dużej części związane z wynajem i utrzymaniem budynków. Część etatów związanych z tą działalnością była refundowana ze środków z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, co pozwoliło w rezultacie osiągnąć zysk z działalności związanej z wynajmem i utrzymaniem budynków” – czytamy w „Benchmarkingu parków technologicznych w Polsce”

  • Doradztwo to szczególny powód do dumy dla władz Toruńskiego Parku Technologicznego. Na jego terenie funkcjonują punkty doradcze powołane przez Komisję Europejską oraz zrzeszone w Krajowym Systemie Usług oferujące profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu prowadzenia i rozwijania biznesu, połączoną z korzystaniem z usług na zasadzie networkingu.

- to projekt będący oczkiem w głowie Komisji Europejskiej, skierowany do małych i średnich firm. Ośrodek działający na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego oferuje przedsiębiorstwom bezpłatne usługi w zakresie informacji z obszaru prawa, polityk i programów Unii Europejskiej, rozwijania współpracy podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej, stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy, a także ułatwienia udziału w programach ramowych UE na rzecz badań i rozwoju. Toruński ośrodek EEN jest lub był zaangażowany w liczne projekty. Jednym z nich jest Regionalne Centrum Wspierania Innowacji i Transferu Technologii. Celem tego projektu było stworzenie platformy współpracy pomiędzy twórcami i posiadaczami innowacyjnych rozwiązań a inwestorami poszukującymi nowatorskich metod, które można wykorzystać w praktyce gospodarczej. Cel ten został osiągnięty poprzez udzielanie pomocy przy poszukiwaniu partnerów biznesowych, transfery technologii oraz specjalistyczne doradztwo. Kolejny projekt to Fire-up I & II. Celem pierwszego projektu było stworzenie procedur dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które uregulują od strony organizacyjnej i formalno-prawnej zasady komercjalizacji wyników badań naukowych. Celem kolejnego projektu jest opracowanie uniwersalnego modelu do zastosowania przez uczelnie z całego regionu, ułatwiającego wykorzystanie efektów badań w gospodarce. Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Kolejnym interesującym projektem EEN jest tworzenie bazy danych.  Informacje o nowatorskich rozwiązaniach, technologiach i innowacyjnych usługach oferowanych przez firmy są zebrane w jednym miejscu i służą poprawie współpracy między przedsiębiorstwami. Oferty współpracy adresowane są do małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z firmami zagranicznymi.

Na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego działa Punkt Konsultacyjny, który oferuje bezpłatne usługi informacyjne i doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz programów i form wsparcia dla firm ze szczególnym uwzględnieniem dotacji z UE.

  • warsztatów, szkoleń i wydarzeń. W Parku, od momentu jego powstania,  organizowane są profesjonalne bloki szkoleniowo-warsztatowe z wielu zakresów, w tym m.in. prawodawstwa unijnego oraz nowelizacji obowiązujących przepisów, obsługi specjalistycznego oprogramowania dla firm, transferu technologii, czy skuteczności pozyskiwania dotacji na inwestycje. Do listopada 2010 roku w szkoleniach organizowanych na terenie TPT wzięło udział ok. 14 tys. osób. Parkowy kalendarz obfituje w wydarzenia. Tylko w ostatnim kwartale br. odbywają się tu takie szkolenia, jak „Sytuacje trudne w sprzedaży i obsłudze klienta-skargi, reklamacje, klient-dłużnik”, „Jak pozyskać i utrzymać w firmie dobrego handlowca- rekrutacja, motywacja i ocena sił sprzedaży”, „Umowy i kontrakty międzynarodowe. Zobowiązania firm na poziomie prawodawstwa Unii Europejskiej” czy „Coaching i rozwój zespołów handlowych”. Przedsiębiorcy mieli też możliwość poszerzenia swojej wiedzy o obowiązkach wynikających z rozporządzenia REACH, ochronie własności intelektualnej, pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych czy zarządzaniu ryzykiem walutowym. Pamiętając o znaczeniu nowoczesnego wzornictwa w innowacyjnej gospodarce, władze Parku zadbały o zorganizowanie szkoleń i warsztatów w ramach projektu „Zaprojektuj Swój Zysk”, których celem było przekazanie wiedzy o procesie rozwoju nowego produktu oraz zarządzania wzornictwem w przedsiębiorstwie.

Toruński to jednak nie tylko codzienna, bieżąca działalność związana z rozwojem innowacyjnej przedsiębiorczości. Na jego terenie odbywają się liczne konferencje, na które zapraszane są osobistości z dziedziny gospodarki, kultury i życia publicznego. Corocznie organizowany konkurs Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw promuje regionalne firmy w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Odbywa się tu także Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz inicjatywa Komisji Europejskiej pod nazwą Open Days oraz „Dni Energii”.

Kontakt

Toruński (sekretariat)

ul. Włocławska 167, p. 224
tel.: (56) 621-04-21, 621-13-54, 657-72-96, 657-72-97, fax: 654-88-24
e-mail: tpt@tarr.org.pl

www.technopark.org.pl

Autor:Krzysztof Garski 

Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości