Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Teksty promujące instytucje
2012/01/13 10:13:06
EMAG - pomysł na przemysł

Od wielu lat najczęściej używanym w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG słowem jest „zmiana”. –„Jedyną stałą rzeczą jest zmienność” twierdził Heraklit z Efezu i jest to myśl, która towarzyszy mi od wielu lat w mojej aktywności zawodowej i pozazawodowej – wyjaśnia dr inż. Piotr Wojtas, dyrektor Instytutu EMAG. –  Staramy się być zawsze o krok przed tym, co szykuje nam otoczenie i ta strategia przynosi efekty. Dziś EMAG to instytut zajmujący się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów i technologii.

Zmieniać EMAG zaczął się już w latach 90-tych ubiegłego stulecia. –  Gospodarka zaczęła się restrukturyzować, zmienił się tryb finansowania badań, w tym głównie badań stosowanych z budżetowych funduszy centralnych, które były wtedy podstawą egzystencji polskiej nauki – wspomina Piotr Wojtas.–  To oznaczało głównie konieczność poszukiwania dodatkowych środków na realizację projektów naukowo-badawczych. Takie doświadczenie pomogło nam w późniejszym czasie aktywnie,
 i z powodzeniem, sięgać po fundusze z programów przedakcesyjnych, a po akcesji – po środki z funduszy strukturalnych. Realizacja tych projektów przez Instytut EMAG przyniosła opracowanie wielu innowacyjnych rozwiązań, które zostały z sukcesem wdrożone w przemyśle. Dziś w dziedzinie samodzielnego zdobywania pieniędzy na finansowanie badań jesteśmy w czołówce polskich jednosteknaukowych – realizujemy m.in. projekty badawcze, celowe, strukturalne i europejskie o wielomilionowej wartości; część prac finansujemy z tego, co sami wypracujemy.

Innymi elementami procesu zmian były: restrukturyzacja zatrudnienia przeprowadzona, co podkreśla dyrektor Instytutu, w porozumieniu ze stroną społeczną, zmiana struktury organizacyjnej, poszukiwanie nowych kierunków aktywności, działania ograniczające funkcjonowania. W ostatnim czasie EMAG zmienił również, co wynikało m.in. z wymogów nowej ustawy o instytutach badawczych, tryb i sposób komercjalizacji opracowywanych w przez siebie innowacji. Od kilkunastu miesięcy działalnością tą zajmuje się nowy podmiot – EMAG Sp. z o.o. Mimo krótkiego okresu działania, spółka może pochwalić się licznymi wdrożeniami w Polsce i za granicą – m.in. w Chinach oraz Rosji.

Taka polityka przynosi efekty. Instytut EMAG  zaliczany jest do grona najlepszych polskich instytutów badawczych.  Dyrektor Wojtaspodkreśla, że najlepszym dowodem na to jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbary Kudryckiej przyznająca  Instytutowi najwyższą kategorię w systemie oceny polskich jednostek naukowych. Od wielu lat EMAG należy też do grupy najlepszych polskich instytutów badawczych pod względem liczby realizowanych projektów naukowo-badawczych, prowadzonych prac, wyników finansowych oraz, co chyba najważniejsze, wdrożeń w warunkach przemysłowych. 

EMAG jest dziś „instytutem kompletnym”, skupionym na realizacji statutowych celów i zadań, ale równocześnie otwartym na nowe możliwości i wyzwania.  –Realizujemy prace naukowe, badawczo-rozwojowe, konstrukcyjne, zajmujemy się ekspertyzami, oferujemy usługi laboratoryjne i atestacyjne, badania specjalistyczne, prowadzimy szkolenia i wydajemy jedyne w Polsce czasopismo naukowo-techniczne poświęcone mechanizacji i automatyzacji górnictwa[1] – wyjaśnia dr hab. inż. Stanisław Trenczek,prof. nadzw.w Instytucie EMAG, zastępca dyrektora ds. naukowych.–  Działamy głównie w obszarach kontroli zagrożeń naturalnych, telekomunikacji, systemów geofizycznych, automatyki przemysłowej, elektroenergetyki; ostatnio z dużym powodzeniem próbujemy swoich sił także w informatyce, ochronie środowiska oraz szeroko rozumianej racjonalnej gospodarce paliwami i energią.

Od górnictwa do lotnictwa

W 2011 roku Instytut EMAG realizował aż 61 różnego typu projektów i prac naukowo-badawczych, strukturalnych, europejskich, celowych, statutowych i usługowo-badawczych. Tradycyjnie już spora ich część związana była z bezpieczeństwem systemowym a ich efekty w przyszłości mają znaleźć zastosowanie w  górnictwie - EMAG jest z przemysłem wydobywczym związany nierozerwalnie od chwili swojego powstania. To właśnie z rozwiązań dedykowanych górnictwu Instytut znany jest w Polsce i na świecie.  W tym obszarze na wyróżnienie zasługują szczególnie dwa projekty – projekt o akronimie NEMAEQ, którego celem  jest opracowanie nowych metod automatyzacji i mechanizacji wyposażenia ścian i wyrobiskorazprojekto nazwieEDAFFIC, którego tematyka jest związana z  wczesnym wykrywaniem i zwalczaniem pożarów przenośników taśmowych. EMAG  realizuje więcej projektów typowo „górniczych”, jednak naukowcy Instytutu coraz śmielej i z powodzeniem realizują się w pozagórniczych branżach. Naszą specjalnością stają się rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa państwa – przyznaje dr inż. Piotr Wojtas. – To efekt tego, iż przed kilku laty, wchłaniając dwa inne instytuty, powiększyliśmy swoje kompetencje i potencjał m.in. o tę właśnie dziedzinę, ale też przemyślanej strategii rozwoju, opierającej się na dywersyfikacji kierunków naukowej aktywności. Pozostajemy wierni górnictwu, jednak szukamy możliwości zaistnienia w branżach, które są przyszłością. To z jednej strony poduszka bezpieczeństwa - na wypadek ewentualnych kłopotów branży wydobywczej,  z drugiej naturalna u naukowców chęć rozwoju  i zdobywania nowych obszarów. Rozwój infrastruktury i aplikacji systemów informatycznych spowoduje pojawienie się dużej liczby nowych produktów i usług, które będą stosowane nie tylko w branżach przemysłowych, ale również w pozostałych dziedzinach porządku społecznego: usługach, ochronie zdrowia, bezpieczeństwie i jakości życia. Chcemy uczestniczyć w tym procesie, od kilku lat rozszerzamy więc swój zakres zainteresowań naukowo-badawczych i wdrożeniowych. Naszą ambicją jest również uzyskanie znaczącej pozycji w dziedzinie nowoczesnych technologii informacyjnych
i informatycznych, segmencie energetyki cieplnej, termomodernizacji, a także technologii medycznych.

W mijającym roku w EMAG-u realizowano kilka dużych projektów o profilu informatycznym, związanym z bezpieczeństwem – są to m.in.  przedsięwzięcia o akronimach CCMODE, EMIMSAR, OSCAD oraz ValueSeC. Celem pierwszego jest opracowanie otwartego, modularnego środowiska rozwojowego (rozwoju, produkcji i utrzymania), zwłaszcza dla produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Drugi ma na celu zwiększenie stopnia interakcji „górnik-informacja” w celu usprawnienie serwisu i zwiększenia bezpieczeństwa poprzez zastosowanie technik rzeczywistości wzmocnionej oraz nowych czujników.Trzeci doprowadzić ma do opracowania szkieletowego systemu zarządzania ciągłością działania i jego procesów składowych z uwzględnieniem współpracy z innymi systemami zarządzania w instytucji, zaś czwarty – opracowanie narzędzi systemowego wspomagania decydentów.

Ciekawe są również realizowane lub współrealizowane przez EMAG projekty związane z bezpieczeństwem państwa – ocenia dr hab. inż. Stanisław Trenczek.  – Współpracujemy na przykład bezpośrednio z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych oraz (pośrednio) z Wojskiem Polskim pomagając stworzyć system do oceny precyzji bombardowania i strzelania  na poligonie lotniczym, a dla instytucji rządowych współuczestniczymy w tworzeniu rozwiązania umożliwiającego tworzenie sieci monitoringu lotnisk, portów i przejść granicznych.

Wdrożenia przede wszystkim

Dyrektor Wojtas podkreśla, że niemal wszystkie innowacje, które zostały opracowane w Instytucie EMAG, są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez odbiorców przemysłowych. – Od lat walczymy ze stereotypem naukowca zamkniętego w swoim laboratorium, oderwanego od rzeczywistości – mówi. – Nasi specjaliści to ludzie znający przemysł i jego problemy od podszewki, tworzący rozwiązania dopasowane do konkretnych potrzeb. Między innymi również dlatego udało nam się zająć mocną pozycję w niektórych dziedzinach – m.in. obszarze systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, aparatury, a także systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla, układów zasilania czy energooszczędnego sterowania napędów. W pewnych segmentach rynku jesteśmy absolutnym liderem, np. ponad 50 proc. systemów metanometrii zainstalowanych w polskich kopalniach jest naszego autorstwa. Opracowaliśmy jak dotąd kilkaset produktów usprawniających i podnoszących bezpieczeństwo procesów przemysłowych, z których kilka jest naprawdę wyjątkowych i unikatowych na światową skalę. Należą do nich m.in. technologiczny analizator jakości węgla GAMMA NATURA, przenośny analizator węgla WALKER, system monitorowania zagrożeń środowiska SMP-NT/A czy systemy wykrywania zagrożeń tąpaniami  ARAMIS oraz ARES.

Dyrektor EMAG-ujest zwolennikiem utylitarnej roli nauki i zagorzałym zwolennikiem maksymalnego zwiększenia stopnia współpracy pomiędzy naukowcami a ludźmi przemysłu. – Od pomysłu do jego wdrożenia w postaci gotowego urządzenia czy systemu ma minąć jak najmniej czasu, a naukowcy powinni współpracować z przemysłowcami od samego początku do samego końca – deklaruje. – Oczywiście, cykl innowacyjności musi odbyć się z zachowaniem wszelkich norm i zasad wynikających z przepisów prawa i zdrowego rozsądku, jednak tworzenie rozwiązania można zorganizować tak, aby przemysł jak najszybciej zyskał na wiedzy naukowców.

Aby jeszcze skuteczniej komercjalizować swoje innowacyjne rozwiązania Instytut EMAG uczestniczy w licznych inicjatywach klastrowych, sieciach, konsorcjach i innych tego typu instytucji o charakterze naukowo-gospodarczym. Jednym z ostatnich tego typu przedsięwzięć jest Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG. – Tworzenie tego typu przedsięwzięć dopuściła znowelizowana o instytutach badawczych, a głównym celem przyświecającym Ustawodawcy było wprowadzenie ułatwień w komercjalizacji innowacji, opracowanych w takich jak nasza jednostkach naukowych. Instytut EMAG z większością spółek wchodzących w skład Centrum współpracował od wielu lat, teraz współpraca ta przyjęła ściślejszą i bardziej sformalizowaną formę – mówi Jerzy Keller, zastępca dyrektora Instytutu EMAG ds.  współpracy wdrożeniowej i komercjalizacji. –  Dzięki połączeniu potencjałów oraz infrastruktur (badawczej, produkcyjnej, wdrożeniowej
i serwisowej)  wspólnie z naszymi partnerami, spółkami Telvis, Sevitel, EMAG Serwis oraz EMAG – możemy jeszcze skuteczniej tworzyć oraz wdrażać  innowacyjne technologie, urządzenia i systemy. Wspólnie oferujemy klientom z wielu branż przemysłu szeroki zakres usług, obejmujących cały cykl innowacji: od etapu badań, poprzez projektowanie i produkcję, aż po wdrożenie i serwis.

W kraju urządzenia, systemy czy technologie wymyślone w EMAG-u można znaleźć
w każdej kopalni węgla kamiennego i w wielu kopalniach węgla brunatnego, miedzi oraz tzw. „białego górnictwa”. Na świecie charakterystyczne, zielone logo dobrze znane jest wszędzie tam, gdzie jest prowadzone wydobycie minerałów – w Rosji, Chinach, na Ukrainie, w Ameryce Południowej, Australii, Kolumbii, Turcji, Czechach. – Nasze systemy ostrzegania przed zagrożeniami naturalnymi pracują na przykład w jednej z najniebezpieczniejszych kopalń na świecie – ukraińskiej kopalni im. Zasiadko, w  kopalniach w Chinach, na rosyjskiej Syberii; unikatowych urządzeń do pomiaru parametrów węgla używają górnicy rosyjscy wietnamscy i kolumbijscy – wyjaśnia Jerzy Keller. – Również nasze produkty z oferty pozagórniczej cieszą się sporym zainteresowaniem odbiorców rynkowych.

Na komercyjną wersję jednego z takich produktów - systemu informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu infomat-e - z niecierpliwością czeka środowisko osób z niepełnosprawnością. Infomat-e to unikatowe w skali światowej rozwiązanie, które pomaga osobom z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu  w załatwianiu m.in. spraw urzędowych. Umożliwia udostępnianie informacji użytkownikom niewidzącym oraz niesłyszącym, ale również pełnosprawnym. System jest unikatowy, nie istniały dotąd rozwiązania zintegrowane, które mogłyby wspierać osoby z każdym rodzajem niepełnosprawności (a równocześnie dostępne dla użytkowników bez dysfunkcji). Nowatorstwo systemu infomat-e wynika również z zastosowania rozwiązań z zakresu translacji języka polskiego na język migowy - problem ten nie został kompleksowo rozwiązany w żadnym kraju na świecie. Kolejnym olbrzymim atutem rozwiązania jest możliwość integracji oprogramowania i manipulatora z kioskami informacyjnymi innych producentów. Projekt badawczo-rozwojowy, którego efektem jest opracowane rozwiązanie został sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 9. konkursu na projekty badawczo-rozwojowe. Część prac związana z powstaniem systemu dialogowego eSay – komponentu programowego systemu infomat-e, finansowana była ze środków własnych Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Pomimo, iż urządzenie jest jeszcze niekomercyjnym prototypem, już zbiera najwyższe laury – tylko w trakcie listopada br. zostało nagrodzone m.in. złotymi medalami wystawy IWIS i Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz srebrnym medalem targów „Brussels Innova”.

EMAG-owi udało się zgromadzić imponującą, liczoną  w setkach, kolekcję nagród.  Co roku innowacje stworzone w katowickim instytucie zdobywają najwyższe laury na międzynarodowych konkursach wynalazczości w Paryżu, Brukseli, Warszawie, Pittsburghu czy Bukareszcie. Co roku EMAG jest nagradzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze, kilkakrotnie znalazł się w gronie laureatów konkursu Polski Produkt Przyszłości. Rokrocznie zdobywa tytuły „Solidnej Firmy” w największym polskim programie konsumenckim promującym społeczną odpowiedzialność i etykę w biznesie, ma na swoim koncie tytuły EU STANDARD, Lider Eksportu, nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy.

Instytut z innowacjami

EMAGjest realizatorem prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych oraz ekspertyz w zakresie: elektrotechniki, automatyki, łączności, informatyki, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę tę uzupełniają: Centrum Badań i Certyfikacji z Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej posiadające akredytacje PCA, badania specjalistyczne, usługi serwisowe, szkolenia, wydawnictwa – własne czasopismo naukowo-techniczne oraz monografie. Instytut Technik Innowacyjnych jest liderem wielu segmentów rynku – m.in. w zakresie systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, aparatury, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Realizuje krajowe projekty badawcze, programy badawcze Unii Europejskiej, programy realizowane w ramach funduszy strukturalnych UE oraz projekty celowe. Jest także partnerem instytutów i katedr krajowych oraz zagranicznych wyższych uczelni oraz uczestnikiem sieci naukowych, klastrów i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze. Angażuje się także w organizację konferencji i seminariów naukowych (w tym m.in. konferencji EMTECH). – Sądzę, że tak naprawdę zmienianie EMAG-u nie skończy się nigdy, bo też nigdy nie przestanie zmieniać się nasze otoczenie – ocenia Piotr Wojtas. – Rynki z niepokojem czekają na nową falę kryzysu, a to oznacza także zmniejszenie popytu, również na innowacje. Smutna prawda jest taka, że w Polsce na badania i rozwój w dalszym ciągu przeznacza się niecały 1. proc. Produktu Krajowego Brutto, podczas gdy światowi liderzy innowacyjności – Stany Zjednoczone, Japonia, kraje skandynawskie, a ostatnio także Chiny – wydają na ten cel nawet 3-5 proc. Pewną perspektywą jest dla EMAG-u otrzymanie najwyższej kategorii w systemie oceny, bo najlepsze instytuty w myśl nowych rozwiązań mają lepszą pozycję w ubieganiu się o dotacje budżetowe niż jednostki słabsze. Niezależnie od tego zdobywamy jednak pieniądze na badania i rozwój na własną rękę, np. rozwijając przedsięwzięcia z pogranicza badań i gospodarki czy aktywniej poszukując krajowych lub unijnych funduszy przeznaczonych na finansowanie badań i rozwoju i są to poważne kwoty w naszym budżecie.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. + 48 (32) 2007-700,
faks. + 48 (32) 2007-701 (do 704),
e-mail:
emag@emag.pl

Fot. EMAG

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi tekstami promującymi instytucje:

 


[1]Szczegółowe informacje o czasopiśmie „Mechanizacja i automatyzacja górnictwa” można znaleźć na stronie http://emag.pl/miag.php?l

Autor:Izabela Rutkowska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości