Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Teksty promujące instytucje
2012/06/22 13:20:12
Agencje rozwoju regionalnego

Siłą napędową polskiej gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa. Aby mogły się rozwijać, nie wystarczy uruchomienie szeregu instrumentów finansowych, potrzebne jest wsparcie lokalne. Taką rolę pełnią agencje rozwoju regionalnego. Niektóre z nich, jak MARR w Małopolsce, czy ARP na Pomorzu mają na swoim koncie wiele projektów, które poprawiają przedsiębiorczość i innowacyjność w swoim otoczeniu. W obliczu nowej polityki rozwoju regionalnego, nad którą trwają dyskusje, można mieć pewność, że rola tego typu instytucji otoczenia biznesu nadal będzie znacząca.

W Polsce działa obecnie około 60 agencji rozwoju regionalnego i lokalnego, które wspomagają przedsiębiorców i lokalną społeczność. Impulsem do ich powstania były przemiany gospodarcze, jakie dokonały się w naszym kraju w latach 90. XX wieku. Przez wiele lat wiele z nich działało w oparciu o środki publiczne, często pochodzące z zagranicznych funduszy pomocowych. Ważną rolę przypisano agencjom rozwoju regionalnego w momencie wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej w 2004 roku. Przejęły na siebie wówczas przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do obsługi funduszy strukturalnych, a także przez wiele lat pełniły rolę instytucji pośredniczących w realizacji najważniejszych programów unijnych wdrażanych w okresie programowania 2004-2007. Dziś nadal pozostają integralną częścią polskiego systemu otoczenia biznesu pełniąc rolę informacyjną, doradczą, szkoleniową, promocyjną i finansującą. Wśród wielu podmiotów tego typu na prowadzenie wysuwa się kilkanaście agencji rozwoju regionalnego, które swoim działaniem obejmują tereny województw. Większość z nich działa w formie spółek akcyjnych, w których najwięcej udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego. Udziałowcami w polskich ARR są także organizacje przedsiębiorców, sami przedsiębiorcy, a także Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Jedna agencja posiada formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a formą prawną dwóch jest fundacja. Największe agencje rozwoju regionalnego mogą się pochwalić kilkunastoletnim stażem działania, w ostatnich latach do tego grona dołączyła także Wielkopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Agencja Rozwoju Mazowsza.

Jako RIF

Z pojęciem Regionalnej Instytucji Finansującej pierwszy raz zetknęliśmy się w poprzednim okresie programowania, który w Polsce trwał od początku naszego wejścia do UE i zakończył się w 2006 roku. Agencje Rozwoju Regionalnego pełniły wówczas ważną rolę instytucji pośredniczących dla m.in. takich programów jak Phare oraz Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Dziś rolę Regionalnych Instytucji Finansujących dla wykorzystania funduszy unijnych pełni 11 agencji rozwoju regionalnego, które dysponują środkami dla przedsiębiorców rozdzielanymi na poziomie regionalnym. Tylko dwie instytucje, Agencja Rozwoju Pomorza oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego pełnią jednak rolę Instytucji Pośredniczących II Stopnia i zarządzają na swoim obszarze Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Agencje rozwoju regionalnego w roli Regionalnych Instytucji Finansujących umożliwiają jeszcze lepsze dotarcie do przedsiębiorców i skuteczniejszą obsługę funduszy unijnych na poziomie regionalnym. Liderem w tym zakresie jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. doceniona przez PARP za efektywność działania na polu wykorzystania dotacji unijnych. O sukcesie RARR można przeczytać na Portalu Innowacji.

Jako operator Regionalnego Funduszu Pożyczkowego

Mali i średni przedsiębiorcy oprócz wsparcia merytorycznego mogą na wsparcie finansowe ze strony agencji rozwoju regionalnego. Przy nich działają często specjalne regionalne fundusze pożyczkowe oferujące preferencyjne kredyty inwestycyjne. Przykładowo na Warmii i Mazurach przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie  finansowe do 300 tysięcy złotych na okres 7 lat. Na kredyty mogą liczyć także start-upy, w ich przypadku jednak obowiązuje wyższe oprocentowanie. Warmińsko-Mazurski Fundusz Pożyczkowy otrzymał także dokapitalizowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedsiębiorcy starający się o nowe pożyczki więcej informacji na ten temat znajdą na stronie http://www.rcb-olsztyn.pl/fp/index.php. Podobne fundusze pożyczkowe zarządzane przez agencje rozwoju regionalnego znajdziemy w Łódzkiem, na Górnym Śląsku, w Bieszczadach oraz w Małopolsce. Przedsiębiorcy korzystający z oferty Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego mogą liczyć na niskooprocentowany kredyt na 4 lata w kwocie do 120 tys. zł, zaś łódzkie firmy, które zgłoszą się do Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego mogą uzyskać nawet 1 mln zł pożyczki inwestycyjnej maksymalnie na okres 60 miesięcy. Nieco inną ofertę dla przedsiębiorców posiada Wielkopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Tu pożyczki dla przedsiębiorców oraz start-upów udzielane są w ramach Inicjatywy . W przypadku doświadczonych firm może być to kwota nawet sięgająca 1 mln zł, dla nowopowstałych WARP oferuje do 300 tys. zł. Bazę adresową wszystkich lokalnych i regionalnych funduszy pożyczkowych można znaleźć na Portalu Innowacji.

Jako pomoc dla start-upów

W ofercie agencji rozwoju regionalnego znajdziemy też ciekawą formę wsparcia finansowego dla start-upów.  Agencje rozwoju regionalnego skorzystały bowiem z działania 3.1 Programu Innowacyjna Gospodarka i realizują projekty wspierające młodych przedsiębiorców. Takim projektem jest na przykład„Fabryka Innowacji”, która ruszyła przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W „Fabryce” można złożyć swój pomysł biznesowy, przejść okres preinkubacji, a następnie otrzymać możliwość dofinansowania własnego biznesu kwotą do 200 000 euro. Innym przykładem inwestowania w młode i ryzykowne przedsięwzięcia jest projekt prowadzony przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pt. „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą”. W ramach inicjatywy finansowanej z Programu Kapitał Ludzki osoby chcące prowadzić własny biznes mogą otrzymać 40 tys. zł w formie dotacji oraz wsparcie pomostowe wraz z doradztwem.

Jako promotor innowacyjności

Chyba nie ma agencji rozwoju regionalnego, która nie zwróciłaby uwagi na ważną rolę innowacji w działalności przedsiębiorstw. Naturalną rolą instytucji otoczenia biznesu jest bowiem promowanie i stymulowanie rozwoju firm działających na terenach obejmowanych swoim zasięgiem. Agencje opracowały więc Regionalne Systemy Wspierania Innowacji. Specjalny portal tego przedsięwzięcia uruchomiono na Warmii i Mazurach. Oprócz podstawowych informacji na temat innowacji na stronie http://www.rswi-olsztyn.pl/ znajdziemy także bazę innowacyjnych firm z podziałem na powiaty oraz branże. Mali i średni przedsiębiorcy mogą także wziąć udział w projekcie, jaki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje w ramach programu współpracy międzyregionalnej Interreg IVc. Celem przedsięwzięcia NEEBOR jest wymiana doświadczeń z partnerami z innych regionów oraz zidentyfikowanie dobrych praktyk, które mają odblokować potencjał przedsiębiorczości w Polsce, na Słowacji, a także w Grecji i Finlandii.  Agencja Rozwoju Pomorza także stawia na wsparcie systemowe. We współpracy z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego uruchomiony został serwis „Sieć kreatywnego biznesu”, który skupia ofertę wsparcia dla przemysłów kreatywnych. I nie chodzi tu tylko o wsparcie finansowe. Twórcy projektu zaplanowali trzy bloki tematyczne skierowane do różnych grup docelowych: start-up, basic oraz development.  W ich ramach przedstawiciele branży kreatywnej mogą brać udział w szkoleniach podstawowych oraz menedżerskich, zorganizowanym networkingu oraz poznać tajniki promocji swoich innowacyjnych pomysłów. Skuteczną formą promowania innowacyjności są konkursy. RAAR wybiera co roku Innowatora Podkarpacia, czyli firmę aktywnie realizującą politykę proinnowacyjną. Nagrody wręczane są podczas corocznego Podkarpackiego Forum Innowacyjności. Promocja innowacyjności znalazła się także wśród priorytetów działania Małopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W Małopolsce właśnie ruszył projekt pt. „Ekspert ds. innowacji”, który ma dać przedsiębiorcom praktyczne narzędzia do wdrażania nowych rozwiązań. O rozpoczętej rekrutacji do projektu można przeczytać na Portalu Innowacji.

Jako zaplecze dla biznesu

Ciekawym zjawiskiem są parki technologiczne powstałe z inicjatywy agencji rozwoju regionalnego. Taka sytuacja ma miejsce w województwie kujawsko-pomorskim  oraz na Podkarpaciu. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego założyła Toruński  w 2005 roku, a w ostatnim czasie otrzymała dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka na poszerzenie jego oferty. Z tych funduszy w Toruniu budowane jest właśnie Centrum Innowacyjności, w skład którego wejdzie m.in. Centrum Przetwarzania Danych z infrastrukturą IT służącą do wdrażania i świadczenia usług w modelu cloud computing. W Toruńskim Parku Technologicznym znajdzie się też więcej miejsca dla innowacyjnych firm. Drugi działający pod egidą agencji rozwoju regionalnego znajdziemy w województwie podkarpackim. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. utworzyła Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny w 2003 roku. Kilka lat później RARR rozbudował obiekt korzystając z możliwości, jakie stworzył Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Dziś Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny to miejsce do prowadzenia innowacyjnego biznesu, doskonałe zaplecze laboratoryjne dla firm działających w branży lotniczej, a także dla młodych przedsiębiorców z pomysłami. Aeropolis należy też do grona najprężniej działających parków w Polsce. O jego sukcesach można przeczytać tu i tu. RARR obsługuje ponadto oraz świadczy usługi proinnowacyjne takie jak

Jako źródło informacji

Najważniejszą rolą, jaką pełnią agencje rozwoju regionalnego jest informowanie i doradzanie. Wiele z nich zostało włączonych do Krajowego Systemu Usług lub pełni funkcję Punktu Kontaktowego w systemie Enterprise Europe Network. Agencje prowadzą także autorskie projekty dla przedsiębiorców. Takim projektem jest np. Regionalny Portal Inwestycyjny Warmii i Mazur utworzony przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego. Skupia on ofertę dla przedsiębiorców, eksporterów oraz samorządów, a także stanowi doskonałą bazę informacji dla potencjalnych inwestorów, chcących wybrać Warmię i Mazury na miejsce prowadzenia swojego biznesu. Na portalu dowiemy się m.in. jakie branże zostały uznane za sektory wysokiej szansy w regionie oraz co mogą zaoferować działające tu parki technologiczne lub klastry. Ciekawym elementem projektu jest baza ofert inwestycyjnych skonstruowana w formie mapy, na której zaznaczono dostępne tereny inwestycyjne wraz z oceną dostępności poszczególnych elementów infrastruktury takich jak lotniska, autostrady czy porty. Przejrzysty system informacyjny znajdziemy także na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza, za pośrednictwem której znajdziemy nie tylko adresy i telefony do punktów konsultacyjnych, ale także mamy możliwość uzyskania takiej usługi przez Internet. Na Pomorzu działa także Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze, którego zadaniem jest śledzenie zmian zachodzących w lokalnej gospodarce oraz identyfikacja obszarów, które wymagają wsparcia. Z rekomendacji POG korzystają przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz instytucje otoczenia biznesu. Do zadań agencji rozwoju regionalnego należy także aktywne wspieranie działalności eksportowej. Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Mazowsza pt. „Made in Mazovia” to nic innego jak baza Mazowieckiej Oferty Eksportowej. Przedsiębiorcy, którzy chcą zyskać nowych odbiorców za granicą mogą bezpłatnie zamieścić swoją ofertę w bazie, w zamian za to otrzymają rekomendacje, dostęp do ofert pasujących do swoich oczekiwań oraz możliwość konsultacji swoich planów z ekspertami Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Na stronie ARM znajdziemy ponadto na bieżąco uzupełnianą Bazę Terenów Inwestycyjnych. Narzędziem promocji eksportu są także organizowane przez agencje rozwoju regionalnego misje gospodarcze. Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego odwiedzili już w ten sposób Chiny, Kazachstan, a na jesieni Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego planuje wyjazd biznesowy na Targi w Kantonie, gdzie dzięki nawiązanemu porozumieniu z Chinami polscy przedsiębiorcy otrzymają bezpłatnie do swojej dyspozycji ok. 200 metrowe stoisko targowe. Agencje rozwoju regionalnego muszą wykorzystywać warunki otoczenia, w jakim funkcjonują. Dotyczy to przede wszystkim regionów granicznych, gdzie współpraca przedsiębiorstw z sąsiadujących ze sobą terenów jest rzadko spotykana, albo nie funkcjonuje wcale ze względu na bariery językowe czy brak wsparcia instytucjonalnego. Przełamać tę sytuację stara się Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego realizując projekt transgraniczny pt. „Nauka i doświadczenie dla biznesu”. W jego ramach utworzono 4-języczny portal internetowy skupiający oferty handlowe przedsiębiorców z trzech regionów: krośnieńsko – przemyskim w Polsce, obwodzie lwowskim na Ukrainie oraz obwodzie grodzieńskim na Białorusi. Organizowane są także wspólne seminaria, giełdy współpracy oraz wizyty studyjne.  Niektóre agencje idą o krok dalej i starają się inicjować powiązania przedsiębiorstw. Takie działanie podjęto w projekcie „RegioNet” prowadzonym przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IVc z partnerami z AGIL GmbH Leipzig w Saksonii, North-West Regional Development Agency, Cluj- Napoca, North-West Region of Romania oraz Cluj Territorial for SMEs.Celem przedsięwzięcia jest transfer dobrych praktyk związanych z klastrami i inicjowanie sieci powiązań między przedsiębiorstwami z Saksonii, Rumunii oraz Małopolski.

Nie tylko dla przedsiębiorców

Rozwój regionalny zwykle kojarzony jest ze wsparciem przedsiębiorstw. Warto jednak pamiętać, że w naszym otoczeniu działają także organizacje pozarządowe, jest także rzesza młodych ludzi, którzy potrzebują inspiracji do założenia własnej firmy czy rozwoju osobistego. Agencje rozwoju regionalnego nie zapominają także o tych grupach. W Rzeszowie RARR jest autorem projektu pt. Podkarpackie Spółdzielnie Socjalne. Celem inicjatywy jest wspieranie finansowo, szkoleniowo oraz w formie doradztwa osób, które chcą założyć spółdzielnię socjalną  lub istniejących już podmiotów non-profit. Inną formą szerzenia informacji są organizowane szkolenia i doradztwo. Projekt „Być albo nie być…przedsiębiorcą” realizowany w województwie podkarpackim jest przykładem inwestowania agencji rozwoju regionalnego w kompetencje przyszłych właścicieli firm oraz oswajania ich z trudnościami, jakie mogą napotkać. RARR wspiera także osoby odchodzące z rolnictwa i gwarantuje im kompleksowe wsparcie przy założeniu firmy zawierające niezbędne kursy – także językowe i związane z uprawnieniami zawodowymi oraz opiekę animatora. O projekcie „Nowe perspektywy” można przeczytać na stronie http://www.noweperspektywy.rzeszow.pl/. Innym przykładem inwestowania przez arr w przyszłe kadry jest projekt realizowany przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego pt. „Technokreatywni”.

Co dalej z arr?

Agencje rozwoju regionalnego w Polsce odgrywają dzisiaj dużą rolę. Jak będą działały w przyszłości  i czy nadal będą pełnić rolę katalizatorów przedsiębiorczości? Przykłady z krajów zachodnich pokazują, że rola instytucji otoczenia biznesu rośnie wraz z wkraczaniem gospodarki na wyższy poziom rozwoju. Wiele z nich staje się głównym regionalnym graczem w systemie wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności i przyjmuje na siebie wiele kompetencji władz państwowych oraz samorządowych. Rosną także budżety tego typu instytucji, w dużej mierze zasilane ze środków własnych organów samorządowych, a także funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Fot. Smartlink

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi tekstami promującymi instytucje:
Autor:Izabela Rutkowska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości