Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Teksty promujące instytucje
2011/03/23 15:10:45
Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie – od nauki do biznesu

Akademia Górniczo Hutnicza powołała spółkę Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o, która wspiera rozwój innowacyjnej gospodarki poprzez tworzenie innowacyjnych przedsiębiorstw w oparciu o wyniki badań prowadzonych przez naukowców. Nowa dobrze wpisuje się w założenia reformy nauki w Polsce, która kładzie nacisk na ścisłą współpracę świata nauki, biznesu i gospodarki.

W Polsce funkcjonuje obecnie około 200 instytucji otoczenia biznesu, które, zdawałoby się, mają bardzo dobre warunki funkcjonowania, w postaci na przykład dostępu do wsparcia z funduszy europejskich. A jednak w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy nie dzieje się najlepiej. Rzadko  słyszymy o udanych przypadkach  wykorzystania przez biznes  wiedzy wytworzonej  na polskich uczelniach,  także naukowcy niechętnie zakładają własne przedsiębiorstwa. Wciąż nie udało się stworzyć polskiego Google czy Nokii, gdzie połączenie wiedzy naukowej ze wsparciem finansowym typu pozwoliłoby na powstanie liczącej się w świecie firmy. Wiele jest przyczyn tej sytuacji – liczba patentowanych wynalazków znacznie odbiegająca od średniej europejskiej, słabo rozwinięty sektor innowacyjnych przedsiębiorstw stanowiący naturalny „rynek zbytu” dla wynalazków, brak wystarczających narzędzi wsparcia procesu przekształcania wyników badań w produkt rynkowy, brak tradycji tworzenia firm innowacyjnych przez naukowców. Sytuację dobrze oddaje pozycja Polski w rankingu innowacyjności, corocznie publikowanym przez Komisję Europejską, w którym okupujemy końcowe pozycje. Na szczęście okoliczności się zmieniają – trwa proces reformy nauki, w październiku 2011 r. ma wejść  w życie przygotowywana od dłuższego czasu znowelizowana Prawo o Szkolnictwie Wyższym która znacząco zmieni zasady funkcjonowania uczelni w Polsce. Wśród ważnych  planowanych zmian można wymienić m.in. powstanie Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących które mogą liczyć na wsparcie umożliwiające im prowadzenie prac badawczych na europejskim poziomie, wymóg szerszego otwarcia się uczelni na relacje ze światem zewnętrznym, w tym także  z biznesem a także konieczność opracowania i wdrożenia przez uczelnie regulaminów ochrony własności intelektualnej.  Celem zmian ma być zarówno podniesienie poziomu i konkurencyjności polskiej nauki, jak i doprowadzenie do efektywnego wykorzystania wyników pracy naukowców do  wsparcia tworzenia w Polsce innowacyjnej gospodarki.  

Sukces w tworzeniu i wdrażaniu innowacji wymaga przede wszystkim umiejętnegołączenia wiedzy, środków finansowych i kapitału ludzkiego. Pamiętają o tym władze znanej krakowskiej uczelni,  Akademii Górniczo – Hutniczej, która  cztery lata temu powołała AGH oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Głównym zadaniem Centrum jest zapewnienie ochrony własności intelektualnej  wypracowanej na uczelni oraz jej transfer w postaci innowacyjnych technologii do biznesu. Centrum współpracuje ściśle zarówno z naukowcami z macierzystej uczelni, jak i ze światem biznesu, łącząc  te dwa światy – dla przedsiębiorców stanowi najlepsze źródło informacji o innowacyjnych rozwiązaniach nad którymi pracuje się w uczelnianych laboratoriach, naukowcom zapewnia ochronę wyników ich pracy oraz organizację i obsługę transferu tej wytworzonej  wiedzy na rynek. Ciekawym przykładem skutecznej działalności Centrum są rezultaty osiągnięte w roku 2010 – to aż 130 wniosków o udzielenie patentu, w tym dziesięć w trybie międzynarodowym oraz 25 umów licencyjnych. Aby zapewnić wszystkim zainteresowanym aktualną informację o ofercie i możliwościach AGH, rozpoczęto wydawanie internetowego newslettera dla przedsiębiorców zawierającego pełną informację o patentach i badaniach prowadzonych na uczelni.

Z kolei Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH kieruje swoją ofertę do studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników AGH i innych małopolskich uczelni wyższych – do ambitnych młodych ludzi z pomysłem na własny biznes. Inkubator uczy prowadzenia biznesu, zapewnia profesjonalne doradztwo, jest siedzibą dla inkubowanych firm, a także tworzy przyjazne środowisko dla początkujących przedsiębiorców. Przeciętnie ponad 30 firm rocznie korzysta z tej oferty.

AGH to jednocześnie uczelnia, która coraz bardziej otwiera się na potrzeby biznesu. I ma się czym pochwalić – jest właścicielem ponad 400 chronionych wynalazków w różnych dziedzinach, a także wielu innowacyjnych technologii i oprogramowania komputerowego chronionych prawem autorskim. Wiele z nich w obszarze tak istotnym jak źródła energii i jej efektywne wykorzystanie, co ciekawe także w obszarze life science - materiały dla zastosowań medycznych, aparatura medyczna, oprogramowanie dla potrzeb telemedycyny. Poniżej kilka interesujących przykładów:

  • Sposób wytwarzania refraktora tęczówki oka
  • Biomedyczny cement kostny
  • Sposób wykonania protezy oczodołowo-twarzowej
  • Sposób wytwarzania resorbowalnej membrany do sterowanej regeneracji tkanek
  • Sposób otrzymywania syntetycznego bio - ceramicznego tworzywa implantacyjnego
  • Sposób wytwarzania materiału anodowego do ogniw paliwowych typu SOFC

Uczelnia prowadzi również badania w zakresie budowy aparatury do manipulacji wewnątrzkomórkowych, a ich efektem jest zgłoszenie patentowe rozwiązania „Mikroprzegub monolityczny” do zastosowań w mikrourządzeniach o wysokiej precyzji działania.

Ważnym krokiem jest opracowany niedawno, będący na etapie wdrażania, kompleksowy regulamin ochrony własności intelektualnej, wpisujący się w wymagania trwającej reformy systemu nauki w Polsce. Co ważne, regulamin zawiera też precyzyjne wytyczne dotyczące zasad wyceny, komercjalizacji i transferu własności intelektualnej w tym poprzez tworzenie innowacyjnych spółek, jasno reguluje prawa materialne do przychodów z transferu dla uczelni i naukowca. Jest to tym bardziej istotne, że liczba  wynalazków zgłaszanych corocznie do ochrony wzrasta. Jak wcześniej wspomniano, w 2010 r. było ich 130, z czego 10 w tak ważnym dla innowacyjnej gospodarki trybie międzynarodowym. To dwa razy więcej niż zgłoszono w 2009 r. i blisko cztery razy więcej, niż w 2008 r.

Nową i bardzo interesującą z punktu widzenia rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości inicjatywą jest powołana przez uczelnię w połowie 2010 r. spółka Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., należąca w 100 proc. do AGH. U podstaw jej powstania leży założenie, że chociaż w oparciu o wiedzę powstającą na uczelni można i należy tworzyć innowacyjne, konkurencyjne rynkowo i efektywne ekonomicznie przedsiębiorstwa z udziałem naukowców i uczelni, to uczelnia - powołana do kształcenia i prowadzenie badań naukowych - nie jest przystosowana do pełnienia roli biznesmena, lepiej to zrobi za nią powołana spółka celowa. Kolejną przesłanką była świadomość, że naukowiec może pogodzić dwie role, pracownika i biznesmena, jeżeli tylko uzyska wszechstronną pomoc przy założeniu firmy, transferze niezbędnych praw własności intelektualnej, pozyskaniu finansowania oraz organizacji przedsiębiorstwa. Struktury uczelni nie są przystosowane do prowadzenia takich działań. – Naukowiec na początku swojej kariery nie zakłada, że zostanie biznesmenem. Tylko nieliczni pracownicy uczelni chcą się w pełni zaangażować w biznes. Jednocześnie zdecydowana większość z nich nie ma nic przeciwko komercjalizacji wypracowanej przez nich wiedzy. W procesie komercjalizacji mogą  uczestniczyć jako twórcy poprzez udział w przychodach z tytułu udzielania licencji lub jako udziałowcy tworzonych spółek  – wyjaśnia Tomasz Pyrć, dyrektor CTT AGH i jednocześnie prezes nowej spółki. INNOAGH to poniekąd „wzięcie spraw we własne ręce”. Zamiast czekać, aż unikalnymi technologiami zainteresują się zewnętrzne firmy uczelnia sama stymuluje powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw. Oczywiście, z radością witamy przedsiębiorców, którzy chcą z nami współpracować i inwestować we wspólne przedsiębiorstwa, podkreśla Tomasz Pyrć.Planując działalność INNOAGH, staramy się wzorować na rozwiązaniach stosowanych przez najlepsze uczelnie zagraniczne, zwłaszcza te amerykańskie i brytyjskie. Niestety tradycja przedsiębiorczości, środki finansowe i ogólnie otoczenie wspierania rozwoju innowacyjnego biznesu nie tworzą jeszcze równie jak w USA czy Wielkiej Brytanii sprzyjającego środowiska.  

Innowacje z INNOAGH

INNOAGH, choć działa zaledwie od kilku miesięcy, ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy w postaci powołanych spółek. Pierwszą z nich jest UAVS Poland sp. z o. o. (skrót od Unmanned Aerial Vehicle Systems), która zajmuje się produkcją bezzałogowych statków powietrznych. Jej sztandarowym produktem jest bezzałogowy śmigłowiec, który waży jedynie 32 kg i jest zdolny transportować systemy wizyjne oraz systemy akwizycji danych o łącznej wadze do 10 kg. To wymarzone rozwiązanie dla takich odbiorców, jak policja, straż pożarna, straż graniczna, wojsko, administracja lasów państwowych, a także dla firm prywatnych. Drugą spółką, w powołaniu której uczestniczyło INNOAGH, jest t-MedSys sp. z o. o., która specjalizuje się w dostarczaniu i rozwoju  innowacyjnych rozwiązań i oprogramowania z obszaru telemedycyny, zapewnia również pomoc we wdrożeniu i serwis systemu. Prowadzone są zaawansowane rozmowy zmierzające do utworzenia kolejnych spółek.

Jak są finansowane tworzone spółki? Tomasz Pyrć podkreśla, że w grę wchodzą różne opcje – zarówno współpraca z zewnętrznymi inwestorami, takimi jak aniołowie biznesu, fundusze seed capital, przedsiębiorcy, jak i finansowanie nowego przedsięwzięcia wyłącznie ze środków INNOAGH oraz naukowca. Na marginesie warto podkreślić, że już dziś ciekawych źródeł finansowania w Małopolsce nie brakuje – z powodzeniem funkcjonują tu na przykład Fundusz Zalążkowy KPT czy fundusz JCI Venture, finansowane ze środków działania 3.1 PO IG – Oczywiście aktywami  o kluczowej wartości będą w każdym przypadku , wnoszona do spółki aportem lub licencjonowana oraz i wsparcie intelektualne  jej autora, naukowca – dodaje Tomasz Pyrć. Chciałbym podkreślić bardzo dobrą współpracę INNOAGH z tymi funduszami, mogącymi wspierać  finansowo tworzenie nowych firm.

Od wyników do biznesu

Największym wyzwaniem w rozwoju działalności takiej, jaką prowadzi INNOAGH jest  styk badań i rynku. Problem sprowadza się w praktyce do pytania: jak sfinansować przekształcenie wyników badań w produkt rynkowy? Tomasz Pyrć wyjaśnia w tym miejscu, że o ile dziś istnieje już wiele form finansowania zarówno badań, jak i tworzenia innowacyjnych firm, brak  jednak wsparcia tego trudnego etapu pośredniego – gdy naukowiec dysponuje już co prawda obiecującymi wynikami badań, ale jest jeszcze za wcześnie, by zainwestował w nie na przykład capital. Rozwiązaniem jest co prawda znalezienie działającego na rynku przedsiębiorcy który częściowo sfinansuje ten proces, resztę kosztów może pokryć dostępna dotacja, jednak o czym wcześniej wspomniano sektor innowacyjnych przedsiębiorstw a zatem potencjalnych inwestorów jest w Polsce ciągle słabo rozwinięty. Z tym problemem Tomasz Pyrć spotyka się zresztą na co dzień, współpracując z funduszem zalążkowym Krakowskiego Parku Technologicznego. Do Funduszu trafiają często propozycje tworzenia firm w oparciu o dobrze rokujące wyniki projektów badawczych, jednak jeszcze nie w postaci  gotowej do sprzedaży technologii czy produktu. Chociaż hipotetycznie istnieje możliwość przeznaczenia części dostępnych środków na przykładowo opracowanie prototypu, to wynikający z zasad udzielania pomocy publicznej limit udzielanego wsparcia wynoszący 200 tys. euro nie wystarcza na pokrycie kosztów założenia firmy i wykonania badań. Pieniądze na budowę innowacyjnych przedsiębiorstw są dostępne, jednak wysokość wsparcia w przypadku konieczności sfinansowania badań jest niewystarczająca. Prywatne  instytucje finansowe typu aniołów biznesu  i funduszy inwestują tylko do określonego  poziomu ryzyka. Warto pomyśleć o wsparciu tego obszaru w perspektywy finansowej Unii Europejskiej po roku 2013 – podsumowuje Tomasz Pyrć.

Plany przewidziane na dalsze lata? Ostrożne założenia mówią, że w ciągu najbliższych pięciu lat możliwe będzie powołanie około 20 nowych, innowacyjnych spółek, które będą korzystały z technologii opracowanych na tej znanej krakowskiej uczelni. – Naszym celem jest zapewnienie, aby naukowcy mogli koncentrować się na nauce. My oferujemy im kompleksową pomoc związaną z założeniem spółki – od zapewnienia ochrony własności intelektualnej, doradztwo w zakresie strategii ,marketingu i sprzedaży, wskazania dostępnych form finansowania, przeprowadzenie działań formalno prawnych do inwestowania własnych środków. Naukowiec może ale nie musi być biznesmenem, może także być udziałowcem innowacyjnego przedsiębiorstwa nie angażując się bezpośrednio w jego bieżące funkcjonowanie, kończy Tomasz Pyrć. AGH, a zatem CTT i INNOAGH na pewno będą chciały zaangażować się w plany stworzenia parku technologicznego AGH. Już dziś tego typu instytucji w Małopolsce jest szeroka (żeby wspomnieć chociażby Krakowski Park Technologiczny, Park Life Science, nowosądeckie Miasteczko Multimedialne czy budowany obecnie Małopolskie Centrum Technologii Informacyjnych), ale cały czas brakuje parku przeznaczonego typowo dla przedsięwzięć inżynieryjnych.

Powołanie INNOAGH wpisuje się w szeroki zakres zmian, jakie w świecie nauki czyni reforma wprowadzana obecnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To wyraźny symbol otwarcia się świata nauki na biznes z jednoczesnym zrozumieniem specyfiki pracy naukowej. Nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za pomyślny rozwój nowej spółki, a także za to, by również inne polskie uczelnie zaczęły podążać śladem AGH.

 

Dane kontaktowe CTT AGH
Akademii Górniczo-Hutniczej

al. A. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pawilon H-A2, III p., pok. 4

tel. 012 617 32 85
fax 012 423 35 62

Strona www: http://www.ctt.agh.edu.pl

Czytaj też na Portalu Innowacji o innych innowacyjnych instytucjach otoczenia biznesu mieszczących się na terenie województwa małopolskiego:

Park pierwszego wyboru

Cel Miasteczka Multimedialnego? Za pięć lat Nowy Sącz ma stać się miejscem pierwszego wyboru dla polskich przedsiębiorców i naukowców-praktyków zainteresowanych realizacją projektów z obszaru ICT. MiasteczkoMultimedialneto jednocześnie wyjątkowy punkt na mapie polskich parków technologicznych. Po pierwsze – już na starcie wyraźnie określił swój profil branżowy, po drugie – jako jeden z nielicznych finansuje rozbudowę z działania 5.3 PO IG, a po trzecie – swoją pozycję buduje w oddaleniu od największych ośrodków akademickich.

LifeScience - z pomysłami

LifeSciencew Krakowie powstał w 2006 roku z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przejście drogi od pomysłu do jego realizacji przebiegło wyjątkowo szybko i już w zeszłym roku powstał pierwszy budynek, w którym dziś funkcjonuje . Zapraszamy do obejrzenia reportażu wideo z klastra.

Multiklaster współpracy

Ponad 60 firm zaangażowanych we współpracę i liczne projekty realizowane razem z uczelniami z Polski i świata to cechy rozpoznawcze Multiklastra. Zrzeszając firmy działające w obszarze przemysłu kreatywnego, przyczynia się do rozwoju wyjątkowo perspektywicznego sektora, a tym samym – do szybszego budowania w Polsce innowacyjnej gospodarki.

zdjęcia: Smartlink

Autor:Krzysztof Garski 

Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości