Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Teksty promujące instytucje
2011/03/04 13:00:18
Multiklaster współpracy

Ponad 60 firm zaangażowanych we współpracę i liczne projekty realizowane razem z uczelniami z Polski i świata to cechy rozpoznawcze Multiklastra. Zrzeszając firmy działające w obszarze przemysłu kreatywnego, przyczynia się do rozwoju wyjątkowo perspektywicznego sektora, a tym samym – do szybszego budowania w Polsce innowacyjnej gospodarki.

Stworzyć i rozwijać w Polsce to niemałe wyzwanie, bowiem osoby zaangażowane w takie przedsięwzięcie muszą zmagać się z licznymi barierami. Największe bolączki polskich klastrów dobrze podsumowuje raport „Benchmarking klastrów w Polsce 2010”. Wśród nich znajdziemy przede wszystkim problemy związane z infrastrukturą i finansowaniem działalności. Tylko nieliczne klastry mogą pochwalić się własnymi przestrzeniami laboratoryjnymi czy pracownikami zatrudnionymi w celu rozwoju takiej inicjatywy. W niewielkim też stopniu klastry przyczyniają się do poprawy innowacyjności polskiej gospodarki: „Działania podejmowane przez klastry w większości przypadków nie prowadzą do poprawy ich innowacyjności ani pozycji konkurencyjnej. Mimo iż 1/3 badanych klastrów działa w wysoce innowacyjnych branżach, niewielkie środki przeznaczane są przez nie na badania i rozwój. Klastry nie podejmują także działań polegających na obejmowaniu ochroną prawną innowacji wprowadzonych w klastrze. Klastry w niewielkim stopniu wykorzystują potencjał, jaki daje współpraca z zagranicznymi instytucjami czy klastrami” – brzmią niewesołe wnioski zamieszczone we wspomnianym raporcie.

Na przekór niekorzystnym tendencjom na południu Polski rozwija się Stowarzyszenie Multimediów i Systemów Informacyjnych, zwane też Multiklastrem. powstał pięć lat temu z inicjatywy jednej z najbardziej znanych prywatnych uczelni w Polsce – Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University oraz małych i średnich przedsiębiorstw z kilku regionów Polski (głównie z Małopolski, Śląska oraz Mazowsza). Taki skład założycielski gwarantował, że w klastrze słyszalny będzie głos zarówno przedsiębiorców, jak i środowiska akademickiego. Organizatorzy klastra wyszli też z założenia, że zamiast jedynie śledzić trendy w światowym biznesie IT, lepiej samemu wziąć aktywny udział w ich tworzeniu. Dziś zrzesza już ponad 60 innowacyjnych firm z branży szeroko rozumianych multimediów. Znajdziemy tu takie firmy, jak Miloo Electronics (prowadzi prace nad aparaturą biomedyczną we współpracy z wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej), i3D (rozwój technologii wirtualnej rzeczywistości; oferuje trójwymiarowe prezentacje, animacje i symulacje, przydatne np. we wzornictwie przemysłowym), Banana Split (producent filmów reklamowych na rynek krajowy i międzynarodowy), DALMA Systemy Informatyczne (systemy wspomagające zarządzanie firmą), Enzo (rozwiązania w zakresie marketingu internetowego), Javatech (J2EE oraz technologie pokrewne) czy studio filmowe Kalejdoskop (jeden z pierwszych w Polsce niezależnych producentów).

Twórcy klastra odwołują się do zyskującego na popularności pojęcia przemysłu kreatywnego, podążając tym samym za publikacjami Richarda Floridy, który twierdzi, że nie tyle twarda infrastruktura (drogi, budynki itd.), co kreatywność stanowi dziś jeden z podstawowych czynników wzrostu gospodarczego. Dlatego mocno stawia na przyciąganie wytwórni telewizyjno-filmowych (produkcja filmów, reklam, animacji klasycznej i trójwymiarowej), twórców rozwiązań mobilnych, aplikacji internetowych, nowoczesnych drukarni, firm szkoleniowych (z naciskiem na e-learning) oraz interaktywnych agencji marketingowych.


szczyci się także dobrymi relacjami z licznymi instytucjami otoczenia biznesu, w tym – z uczelniami. Oprócz wspomnianej już Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University, warto tu wymienić chociażby Jagiellońskie Centrum Innowacji, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego z Warszawy, Teesside University z Middlesbrough w Wielkiej Brytanii, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego z Krakowa, Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego, urząd miasta w Nowym Sączu, czy inny znany małopolski LifeScience (reportaż o nim można obejrzeć także w dziale na Portalu Innowacji).

Władze klastra przewidują jego intensywny rozwój w latach 2011 – 2012. Główne zadania to zwiększenie liczby firm członkowskich oraz zachęcanie ich do ścisłej współpracy – zarówno w obszarze wymiany doświadczeń, jak i pracy nad wspólnymi produktami czy usługami.  Tak jak i w przypadku innych klastrów, także i dla Multiklastra hasłem przewodnim jest „coopetition”, czyli współpraca firm na co dzień ze sobą ostro konkurujących.

Pisząc o Multiklastrze, nie sposób nie wspomnieć o Miasteczku Multimedialnym, parku technologicznym w Nowym Sączu, z którym jest organicznie związany. – Głównym wyzwaniem przy rozwijaniu klastrów w Polsce jest ograniczony dostęp do środków, które pozwoliłyby budować pakiety korzyści dla firm zrzeszonych. Przedsiębiorcy podchodzą bardzo sceptycznie do inicjatyw, które wymagają od nich wniesienia chociażby opłaty członkowskiej, która pokrywa zaledwie podstawowe funkcjonowania klastra, lecz nie wystarcza na organizowanie dużej ilości wydarzeń, które są przecież niezbędne, aby firmy mogły się lepiej poznać i znaleźć okazje na tworzenie wspólnych projektów – mówi o największych wyzwaniach związanych z rozwojem klastra Krzysztof Wnęk, prezes Miasteczka Multimedialnego.

Mocny impuls dla rozwoju klastra nadaje trwająca właśnie budowa nowoczesnej infrastruktury Miasteczka Multimedialnego. Znajdująca się na liście podstawowej działania 5.3 („Wspieranie ośrodków innowacyjności”) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka inwestycja jest szacowana na 140 mln zł, z czego dofinansowanie z PO IG ma wynieść około 80 mln zł. Po zakończeniu inwestycji w przyszłym roku, będzie to pierwsza w Polsce instytucja tak wyraźnie skupiająca się na branży ICT, która za cel stawia sobie podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w zakresie technologii multimedialnych. Realizacji celu ma służyć efekt synergii, uzyskany z połączenia działań różnego rodzaju instytucji, w tym właśnie klastra, parku technologicznego, ośrodka badawczo-rozwojowego, inkubatora przedsiębiorczości, funduszu kapitału zalążkowego oraz instytucji edukacyjnych.

Współpraca wspomnianych wcześniej podmiotów nie ogranicza się do deklaracji. Sztandarowym przykładem współpracy może być projekt nazwany Media 3.0 (dofinansowany z działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), w którym uczestniczy Stowarzyszenie Multimediów i Systemów Informacyjnych, Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Media 3.0 to nic innego, jak inkubator dla najbardziej innowacyjnych młodych firm z obszaru multimediów. W minionym roku inkubator przeprowadził swoje trzy pierwsze projekty, wprowadzając przy okazji w założeniach do swojej działalności zmiany dotyczące systemu naboru pomysłów na biznes. Na skutek dotychczasowych doświadczeń kierownictwo inkubatora przeszło z trybu konkursowego na nabór ciągły pomysłów na biznes. Umożliwia to regularne śledzenie ciekawych pomysłów, które pojawiają się na rynku. W ramach projektu Media3.0 przewidywane jest dokładne przebadanie około 75 projektów inwestycyjnych oraz wejście kapitałowe do około 15 innowacyjnych spółek, ale dzięki sieci inwestorów, która skupia się wokół projektu Miasteczko Multimedialne planowane jest rozwinięcie działalność inkubatora także poza projekt Media 3.0, a tym samym – zwiększenie liczby inwestycji w nowe, innowacyjne pomysły. Projekty wybrane do inkubacji mogą liczyć na szereg usług wspierających ich rozwój, takich jak doradztwo z zakresu prawa, finansów i marketingu, oraz pomoc w wycenie i ochronie własności intelektualnej. Wybrane do dofinansowania projekty mogą liczyć na wsparcie sięgające kwoty 200 tys. euro. W zamian Miasteczko Multimedialne obejmuje udziały mniejszościowe w dokapitalizowanej spółce, przyjmując horyzont wyjścia z inwestycji określony na pięć lat. Łączny budżet przedsięwzięcia to 15 mln zł, które muszą zostać rozdysponowane nie później niż do 30 września 2012 r. Zainteresowani współpracą z inkubatorem innowacyjni przedsiębiorcy więcej informacji znajdą na stronie http://www.milionnastart.pl/.

Innym projektem mającym na celu lepszy dostęp start-up’ów do kapitału jest „Kapitał na start w innowacje – promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym” (poddziałanie 3.3.1 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). Celem projektu jest zwiększenie świadomości przedsiębiorców odnośnie usług i korzyści oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych w tym przez anioły biznesu, fundusze i private equity, kształtowanie gotowości inwestycyjnej oraz aktywizacja grupy przedsiębiorców oraz indywidualnych pomysłodawców poszukujących kapitału na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Prowadzony w ramach klastra projekt skierowany jest przede wszystkim do takich podmiotów, jak uczelnie, jednostki B+R, inkubatory przedsiębiorczości oraz innowacyjne firmy z sektora MSP, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw funkcjonujących w klastrach i parkach technologicznych. Preferowane sektory działalności to między innymi informatyka, nowe technologie, Internet, telekomunikacja, itd.

Projekt przewidywał także przeprowadzenie cyklu specjalistycznych konferencji pod hasłem „Rozwiń skrzydła – zewnętrzne możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć”. Zakładały one udział w spotkaniach przedstawicieli uniwersytetów, jednostek B+R, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów oraz parków technologicznych. Celem była dyskusja o sposobach pozyskiwania kapitału na realizację najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych, w tym – z udziałem finansowania ze środków unijnych. W trakcie konferencji nie mogło też zabraknąć prezentacji dobrych praktyk. Uczestnicy zdobywali praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu rynku NewConnect, wadach i zaletach debiutu na nim,  zaznajamiali się z korzyściami płynącymi z transferu technologii z nauki do biznesu, metodami ochrony własności intelektualnej, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Konferencjom towarzyszył konkurs Startery Innowacji na najlepsze pomysły finansowane z udziałem kapitału zewnętrznego.

Kolejnym elementem tego rozbudowanego projektu był cykl spotkań zorganizowanych pod hasłem „Biznes przy kawie – zewnętrzne możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć”. W spotkaniach z przedsiębiorcami poszukującymi finansowania uczestniczyli zaproszeni praktycy – eksperci i inwestorzy, którzy krok po kroku wyjaśniali poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, korzystając obficie z praktycznych przykładów (fundusze i private equity, anioły biznesu). Ważnym tematem spotkań były też warsztaty z pisania biznesplanów.

Wybrani pomysłodawcy i przedsiębiorcy mogli też liczyć na indywidualne konsultacje z ekspertami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w biznesie. Autorzy 20 pomysłów biznesowych otrzymali zaś po 24 godziny konsultacji, czyli łącznie – 480 godzin. W trakcie bezpośrednich spotkań najczęściej rozmawiano o mocnych i słabych stronach proponowanych pomysłów na biznes, aspektach technologicznych danego pomysłu, otoczeniu prawnym i sposobach wyjścia inwestora z inwestycji. Uczestnicy projektu otrzymali też praktyczne wskazówki z zakresu prowadzenia negocjacji biznesowych i przygotowania umowy inwestycyjnej, skutecznie chroniącej interesy innowacyjnego przedsiębiorcy.

Projekt zakończył się 31 grudnia 2010 r., a jego budżet zamknął się w kwocie 1,5 mln zł. Jego efektem było przede wszystkim przełamanie barier mentalnych, rozpowszechnienie wiedzy na temat rynku funduszy , a tym samym – wzrost świadomości przedsiębiorców odnośnie zasad współpracy z inwestorem kapitałowym.

chętnie sięgał też po środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, angażując się razem z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości w projekt zakładania firm przez młode osoby pochodzące z  województwa podkarpackiego. Eksperci AIP oraz przedstawiciele klastra pomagali absolwentom w przygotowaniu biznesplanów, organizując między innymi dni otwarte na wybranych uczelniach i warsztaty kreujące nowe pomysł na biznes. W trakcie oceny wniosków najwyżej punktowana była innowacyjność zgłoszonych rozwiązań.

Ważnym i blisko związanym z działalnością klastra jest projekt ICTforSME, finansowany ze środków unijnego programu Leonardo da Vinci. Zakłada on wymianę doświadczeń przez przedstawicieli sektora ICT zarówno z Polski, jak i z Łotwy, Litwy, Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji. Uczestnicy spotkań mogą dzielić się wiedzą specjalistyczną, analizować studia przypadków oraz pozyskiwać wiedzę o jak najlepszych sposobach realizacji innowacyjnych projektów biznesowych. Kolejna inicjatywa klastra, finansowana ze środków programu Leonardo da Vinci, zakłada wypracowanie optymalnych standardów dla sektora edukacji oraz dla deweloperów technologii ICT. W tym projekcie położono nacisk na naukę z wykorzystaniem technologii mobilnych (tzw. m-learning). Prace badawczo-rozwojowe są kierowane do szerokiego grona odbiorców. Wśród nich znajdziemy osoby młode, które już posiadają podstawowe umiejętności korzystania z technologii, jednak nie stosują ich w życiu zawodowym czy do pozyskiwania wiedzy. Kolejna grupa to profesjonaliści, którzy co prawda posiadają duża wiedzę, jednak zdobytą jeszcze przed nastaniem ery cyfrowej – w tym przypadku konieczne jest więc wyposażenie ich w umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii. Projekt ma być także pomocny w poprawie sytuacji osób dyskryminowanych na rynku pracy ze względu na brak różnego rodzaju luk kompetencyjnych związanych z nieumiejętnością korzystania z komputera. Ostatnią grupą docelową są instytucje edukacyjne zainteresowane utworzeniem innowacyjnych środowisk nauczania. Oprócz przedstawicieli klastra, w realizację projektu zaangażowane jest niemałe grono podmiotów, wśród nich nowosądecka Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Teesside University z Wielkiej Brytanii, MyKnowledgeMap z Wielkiej Brytanii, Fiber Optic Valley ze Szwecji oraz ponad 50 firm z sektora multimediów i przemysłu gier.

 

stara się integrować zrzeszone w nim firmy także wokół innych projektów. Jednym z nich jest prowadzony przez Microsoft program WebsiteSpark. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla małych firm specjalizujących się w tworzeniu i rozwoju aplikacji internetowych. Microsoft wraz z partnerami sieciowymi dostarcza firmom narzędzia deweloperskie, platformę technologiczną, wsparcie marketingowe oraz szkolenia. Ważnym aspektem projektu jest networking. Spotkania specjalistów branży internetowej, firm hostingowych, ekspertów oraz klientów i partnerów rodzą nowe okazje biznesowe. W ramach programu uczestnicy mogą liczyć na dostęp do narzędzi Microsoftu, takich jak Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition, Microsoft Express Web 3 i Microsoft Expression Studio 3. Oprócz tego mogą otrzymać licencje na Microsoft Windows Web Server 2008 oraz na Microsoft SQL Server 2008 Web Edition. Program skierowany jest do agencji interaktywnych, zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Czas jego trwania wynosi trzy lata.

Stowarzyszenie Multimediów i Systemów Informacyjnych posiada mocne podstawy do dalszego rozwoju. Działa w jednym z bardziej innowacyjnych regionów kraju, gdzie nie brakuje uczelni otwartych na współpracę z biznesem, innowacyjnych przedsiębiorstw i instytucji publicznych wspierających rozwój firm. Multiklaster skupia się też na wyjątkowo obiecującej branży – to bowiem sektor, który w najbliższych latach coraz bardziej będzie zyskiwał na znaczeniu. Przemyślana polityka rozwoju i ścisła współpraca ze wspomnianymi wyżej podmiotami powoduje, że perspektywy stojące przed klastrem są więcej niż dobre. Tym samym Multiklaster staje się kluczową w skali kraju platformą współpracy przedsiębiorstw, przyczyniając się jednocześnie do powstawania innowacyjnych pomysłów.

Czytaj też na Portalu Innowacji artykuły Każdy chce mieć park oraz Park pierwszego wyboru

Dane kontaktowe klastra

Stowarzyszenie Multimediów i Systemów Informacyjnych

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

tel: 018 44 99 460

faks: 018 44 99 461

www.multiklaster.pl

fot. J. Gontarz / Smartlink

Autor:Krzysztof Garski 

Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości