Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:
Język:pl

(w rozumieniu k.p.a.) akt administracyjny o charakterze władczym, rozstrzygający konkretną indywidualną sprawę z zakresu administracji publicznej co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończący postępowanie w danej instancji (w szczególności przez →). Od decyzji wydanej przez → służy →stronom (z nielicznymi wyjątkami) prawo wniesienia →odwołania. wydana przez organ administracyjny jest dla niego i stron wiążąca od chwili jej doręczenia (na piśmie) lub ogłoszenia. Niektórym decyzjom, od których służy odwołanie, może być nadany →rygor natychmiastowej wykonalności, np. w sytuacji szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia, a także ze względu na ważny interes strony czy interes społeczny. Przepisy k.p.a. (art. 107 § 1) wymieniają następujące elementy, jakie powinna zawierać administracyjna: oznaczenie organu, który wydał decyzję, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie sprawy, uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji, pouczenie o przysługującym (lub nie) odwołaniu, podpis i stanowisko osoby upoważnionej do wydania decyzji. Dopuszczają jednak możliwość ustanowienia dodatkowych wymagań przez przepisy szczególne. [H.P.]
** W. Jakimowicz, Problem definiowania pojęcia decyzji administracyjnej, PS 2000, nr 10

 Tłumaczenia:

  • en decision
  • fr décision
  • de der Beschluβ
  • de die Entscheidung
  • de die Verwaltungsentscheidung

 Artykuły na Portalu Innowacji:



powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości