Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

Audyt w swoim szerokim znaczeniu rozumiany jest jako system rewizji gospodarczej i doradztwa ekonomicznego, realizowany przez wyspecjalizowanych ekspertów. Jego realizacja zachodzi według określonych wzorców i standardów, może polegać m.in. na rewizji ksiąg rachunkowych i innych dokumentów.
Szczególnie znaczenie zyskał w ostatnich latach audyt wewnętrzny. Jego definicja wprowadzona została w prawodawstwie ustawą o finansach publicznych.
jest jedną ze szczegółowych form audytu. Nie jest on jednak regulowany przez prawo i zwykle nie pełni roli kontrolnej. Jest to metoda oceny przedsiębiorstwa pod kątem: (1) potencjału technologicznego, (2) stosowanych procedur oraz (3) potrzeb. Służy ona do identyfikacji silnych i słabych punktów firmy poprzez dokonanie opisu oraz oceny podstawowego oraz wykorzystywana jest do formułowania konkretne propozycje, co do kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, szczególnie pod kątem pozyskania i wykorzystania nowych technologii.
Przeprowadzenie audytu technologicznego musi umożliwić określenie potrzeb firmy w zakresie poszczególnych obszarów związanych z innowacjami w tym:
– pozycjonowania produktów/rynków firmy;
– obszarów techniki takich jak: automatyka, technologie informacyjne, pakowanie itp.;
– funkcji firmy, które wymagają rozwiązań innowacyjnych: wydajność, jakość, elastyczność, energochłonność itp.;
– wykorzystywanych oraz potencjalnych kanałów transferu technologii do przedsiębiorstwa;
– potencjału w zakresie przyswajania nowych rozwiązań technologicznych.
Realizacja tak postawionych zamierzeń wymaga analizy całej firmy. Zakres zagadnień analizowanych w ramach audytu technologicznego znacznie wykracza poza same kwestie technologiczne i obejmuje:
1. zarządzanie firmą, w tym: i struktura organizacyjna, strategia, sposoby zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz projektami z zakresu innowacji i transferu technologii;
2. zasoby ludzkie w tym m.in.: określenie potencjału, stosowane instrumenty ich rozwoju (szkolenia, praktyki itp.), potrzeb szkoleniowych, sposobów pracy;
3. działalność operacyjna w tym: struktura procesów produkcyjnych, przepływy materiałowe, automatyzacja produkcji, utrzymania, zagadnienia bezpieczeństwa, identyfikacja „wąskich gardeł”;
4. działalność badawczo-rozwojowa w tym: strategia działalności B+R, stosowane procedury, analiza cyklu życia produktów, realizowane projekty innowacyjne, zakres i formy prowadzonej działalności B+R;
5. jakość w tym: funkcji zapewnienia jakości w firmie, standardy, stosowane procesy kontroli;
6. marketing/sprzedaż w tym: strategia marketingowa, realizowane przez firmę funkcje marketingowe, udziały w rynku, analiza pozycji konkurencyjnej, kanały dystrybucji, wykorzystanie technologii informacyjnych.
Jedną z głównych metod analizy strategicznej wykorzystywanych w ramach tego etapu analizy przedsiębiorstwa jest jednak uzupełniana jest ona często przez m.in. analizę kluczowych czynników sukcesu, .
Poszczególne jednostki oferujące usługę audytu technologicznego zachowując ogólne ramy metodologiczne opracowują swoje własne szczegółowe metodologie postępowania i zbierania informacji. W celu zachowania porównywalności wyników oraz zapewnienia kompletności informacji wykorzystywane są najczęściej zestawienia pytań oraz szczegółowe formularze ułatwiające konsultantom sprawne przeprowadzenie audytu.
jest realizowany najczęściej przez zewnętrznych konsultantów ściśle współpracujących z kierownictwem oraz pracownikami audytowanego przedsiębiorstwa. Proces audytu przebiega w ramach etapów: (1) zebranie danych, (2) analiza, (3) synteza oraz (4) raport. Jednym z efektów audytu powinien być sformułowany plan działania prowadzący do wzmocnienia pozycji technologicznej, pozyskania niezbędnych technologii oraz wiedzy.
Efekty całego procesu analizy sytuacji firmy zawarte są w raporcie. Raport końcowy powinien być maksymalnie zwięzły i precyzyjny. Powinien zawierać przegląd sytuacji, wraz ze wskazówkami dla firmy, co do kierunków podejmowanych w przyszłości działań. Raport powinien zawierać omówienie następujących zagadnień:
1. Analizę sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa. W raporcie powinny zostać ujęte główne wnioski wraz z ich uzasadnieniem i charakterystyką. Błędem jest zamieszczanie szczegółowych analiz, które dla odbiorcy, jakim są najczęściej właściciele MSP mogą być z jednej strony niezrozumiałe a z drugiej oczywiste, jak dla osób doskonale znających operacyjne uwarunkowania kierowanej przez nich firmy.
2. Najczęściej jako główne narzędziem obejmujące ogólną analizę przedsiębiorstwa jest wykorzystywana . Wnioski z niej płynące powinny być tak prezentowane, aby stanowiły swego rodzaju przewodnik po zagadnieniach istotnych dla odbiorcy raportu.
3. Cele technologiczne. Powinny być sformułowane na bazie analiz relacji pomiędzy technologią a poszczególnymi sferami działalności przedsiębiorstwa.
4. Kierunki działań – stanowią ważny element raportu. Stanowią podstawę do dyskusji kierownictwa przedsiębiorstwa z konsultantami nad interpretacją wyników analiz oraz stanowią propozycję dla kierownictwa, co do rozwiązań związanych z poprawą sytuacji firmy.

Edward STAWASZ
Paweł GŁODEK


Źródła: [1] R. A. Burgelman, C. M. Christensen, S. C. Wheelwright, Strategic Management of Technology and Innovation, McGraw-Hill, New York 2004 [2] P. Głodek, do małych i średnich przedsiębiorstw. Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, tom 1, STIM, SOOIPP, Warszawa 2006 [3] T.B. Kalinowski, Rola systemów zarządzania jakością we wprowadzaniu innowacji produktowych i organizacyjnych, rozprawa doktorska, maszynopis powielony,. Łódź 2007 [4] V. Kelessidis, Technology audit, Thessaloniki Technology Park, Thessaloniki, January, 2000; [5] Osiadacz J., Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa 2011.

 Tłumaczenia:

  • en Technology Audit

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości