Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

jest to naukowe składające się z jednostek naukowych prowadzących badania o uznanym poziomie światowym oraz innych podmiotów działających na rzecz badań, prac rozwojowych oraz wdrożeń, podejmujące na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie (badania naukowe, prace rozwojowe), a także działalność innowacyjną z wykorzystaniem wyników tych badań lub prac. CZT prowadzi działalność o charakterze interdyscyplinarnym, służącą opracowaniu, wdrażaniu i komercjalizacji nowych technologii związanych z dziedzinami nauki, uznanymi za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki naukowej i innowacyjnej państwa.
naukowe, rozumiane jest jako grupa jednostek organizacyjnych, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa, podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie, badania naukowe i prace rozwojowe albo inwestycje służące nauce, które docelowo, w kilkuletnim horyzoncie czasowym, może przekształcić się w podmiot prawny (np.: fundacja, spółka), której udziałowcami będą partnerzy : uniwersytety, jednostki badawczo-rozwojowe, placówki PAN, partnerzy przemysłowi i inni. Celem CZT jest prowadzenie badań, wdrażanie i komercjalizacja nowych technologii związanych z dziedzinami uznanymi za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki naukowej i innowacyjnej państwa. Dlatego też CZT powinno współpracować z inkubatorem technologii i parkiem naukowo-technologicznym (odrębnymi podmiotami prawnymi). Dobrym wzorcem mogą tutaj być np.: fińskie centra badawcze VTT (Technical Research Centre of Finland). CZT powinno mieć w swej strukturze  (CTT) w celu wspierania i pomocy przy tworzeniu innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wspomagania transferu technologii, a także oferować usługi związane z rozwojem i komercjalizacją technologii oraz prowadzić szeroki program szkoleniowy. 
CZT jest instrumentem polityki naukowej i innowacyjnej państwa sprzyjającej koncentracji potencjału badawczego, realizacji strategicznych dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju projektów badawczych oraz tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) poprzez udział w europejskich sieciach doskonałości (Networks of Excellence), stworzenie Centrum Szkoleniowego Marie Curie (Marie Curie Fellowships Scheme), oraz przystąpienie do europejskiego programu Infrastruktury Badawczej (large infrastructure). 


Ministerstwo Nauki i Informatyzacji ogłosiło w roku 2004 konkurs na dofinansowanie działalności Centrów Zaawansowanych Technologii. W ramach konkursu nominowano 26 CZT zgodnie z Uchwałami KBN Nr 27/2004 oraz 61/2004. Ze środków przyznanych przez MNiI w formie dotacji zostały pokryte m.in.  administracyjne związane z ustanowieniem i funkcjonowaniem CZT, a także ekspertyz, biznesplanów i studiów wykonalności.
Wsparcie Centrów Zaawansowanych technologii kontynowane było w latach 2004-2006 ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP). W kolejnym okresie programowania funduszy strukturalnych 2007– 2013 Centra Zaawansowanych Technologii mogą ubiegać się o finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środki z funduszy strukturalnych umożliwiają sfinansowanie rozwoju infrastruktury badawczej centów co stanowi istotny, kolejny krok w rozwoju ich potencjału badawczego. Centra Zaawansowanych Technologii znajdują się również na liście dużych europejskich projektów infrastrukturalnych, które uzyskają wsparcie w ramach inicjatywy JASPERS.
Większość funkcjonujących obecnie w Polsce Centrów Zaawansowanych Technologii ma charakter regionalnych centrów badawczych realizujących badania w dziedzinach strategicznych dla rozwoju regionu.

Aleksander BĄKOWSKI


Źródło: A. Siemaszko, M. Snarska-Świderska, A. Bąkowski, Tworzenie Centrum Zaawansowanych Technologii, Przewodnik,  Programów Badawczych UE, Warszawa 2003.

 Tłumaczenia:

  • en Center of Advanced Technologies

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości