Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło: PRODUKTOWA
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

według podręcznika Oslo Manual 2005 produktowa jest to wdrożenie wyrobu (good) lub usługi (service), które są nowe lub istotnie ulepszone (new or significantly improved) z punktu widzenia ich charakterystyki funkcjonalnej (functional characteristics) lub celów użytkowych, którym mają służyć (intended uses) („A innovation is the introduction of a good or service that is new or significantly improved with respect to its characteristics or intended uses”). Obejmuje to w szczególności udoskonalenia w zakresie charakterystyki technicznej (technical specifications), zastosowanych komponentów i materiałów (components and materials) oraz oprogramowania stanowiącego integralną część produktu (incorporated software), a także udoskonalenia ułatwiające korzystanie z produktu przez użytkownika (czyli tzw. przyjazność dla użytkownika – friendliness).
Innowacje produktowe mogą być efektem wykorzystania nowej wiedzy i technologii, jak również mogą powstać w wyniku nowej kombinacji istniejącej już wiedzy i technologii. Pierwsze mikroprocesory i kamery cyfrowe to przykłady nowych produktów (wyrobów) wykorzystujących nowe technologie. Z kolei pierwszy przenośny odtwarzacz MP3, wykorzystujący istniejące standardy oprogramowania i technologię zminiaturyzowanego twardego dysku, to przykład nowego produktu stanowiącego kombinację istniejących już wcześniej technologii.
Produktową innowacją jest również produkt, który zyskał nowe zastosowanie, choć jego charakterystyka techniczna (technical specifications) została zmieniona jedynie w niewielkim stopniu lub pozostała w ogóle niezmieniona. Przykładem może być wprowadzenie na rynek – jako nowego detergentu – produktu, którego skład chemiczny (chemical composition) jest identyczny ze składem chemicznym środka stosowanego dotychczas jedynie w procesie produkcji odzieży.
Istotne ulepszenie istniejących już produktów (significant improvement) obejmować może zmiany w zastosowanych materiałach (materials) i częściach składowych (components), a także inne zmiany charakterystyki produktu, które poprawiają jego funkcjonalność (performance). Przykładem takich innowacji polegających na częściowych zmianach lub dodatkach do już istniejących podsystemów technicznych może być wprowadzenie systemu hamulcowego ABS (ABS braking) czy systemu nawigacyjnego GPS (Global Positioning System) w samochodach. Zastosowanie przepuszczających powietrze tkanin (breathable fabrics) w wyrobach odzieżowych jest z kolei przykładem innowacji produktowej polegającej na zastosowaniu nowych materiałów poprawiających funkcjonalność produktu.
Innowacje produktowe w sektorze usług mogą obejmować istotne ulepszenie sposobów dostarczania usług (np. pod względem ich wydajności i szybkości – „in terms of their efficiency or speed”), dodanie nowych funkcji do już istniejących usług, a także wprowadzenie całkowicie nowych usług dotychczas nie istniejących. Przykładem może być ulepszenie usług bankowych świadczonych za pośrednictwem Internetu (Internet banking services) polegające na istotnym zwiększeniu prędkości i łatwości korzystania z tych usług („greatly improved speed and ease of use”). Przykładem dodania nowych opcji do już istniejących usług może być ułatwienie dostępu do wynajmowanych samochodów przez użytkowników tej usługi („improving customer access for rental cars”) poprzez dostarczanie i odbieranie przez usługodawcę wynajmowanego samochodu bezpośrednio do i spod domu klienta korzystającego z tej usługi.
Wzornictwo (design) jest integralną częścią opracowywania i wdrażania innowacji produktów. Zmiany we wzornictwie, które nie pociągają za sobą istotnych zmian w charakterystyce funkcjonalnej (parametrach technicznych) lub zastosowaniach produktów nie są uważane za innowacje. Zmiany te mogą natomiast być traktowane jako innowacje marketingowe.
Rutynowe udoskonalanie produktów (routine upgrades; np. kolejne wersje oprogramowania antywirusowego uwzględniające pojawiające się nowe wirusy czy zmiany wyposażenia pokoi hotelowych – wprowadzane co kilka czy kilkanaście lat – zaplanowane już w czasie budowania nowych obiektów hotelowych przez sieć hotelową) oraz regularne zmiany sezonowe (regular seasonal changes), co dotyczy w szczególności przemysłu odzieżowego i obuwniczego, nie są uważane za innowacje-produkty. Jeżeli  wykorzystuje zmianę sezonu, by przy tej okazji wprowadzić zasadnicze zmiany we wzornictwie stanowiące część jego nowej strategii marketingowej, to w takim przypadku mamy do czynienia z innowacją marketingową.
Szczególny przypadek, jeśli chodzi o innowacje produktowe, stanowi oraz usługi transportowe i magazynowe. Wyroby wyprodukowane przez przedsiębiorstwa przemysłowe stają się dla przedsiębiorstw handlu hurtowego i detalicznego sprzedawanymi przez nie towarami. Ogólnie rzecz biorąc, sprzedaż towarów, które są innowacjami z punktu widzenia firm je produkujących, nie jest innowacją dla przedsiębiorstw zajmujących się handlem (hurtowym i detalicznym). Nie są to także innowacje dla firm zajmujących się transportem i magazynowaniem tych wyrobów. W przypadku wymienionych firm z innowacjami-produktami mamy do czynienia jedynie w sytuacji, gdy firmy te zaczynają sprzedawać, transportować lub magazynować produkty z nowych dla siebie linii (a new line of goods), czyli rodzajów produktów (types of goods), którymi wcześniej firmy te się nie zajmowały, a wprowadzenie ich oznacza zaoferowanie nowej usługi.

Grażyna NIEDBALSKA


Źródło: . Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition, OECD/Eurostat, Paris 2005.

 Tłumaczenia:

  • en Product Innovation

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości