Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik
Język:pl

to ogólnoświatowa, globalna sieć - dosłownie międzysieć, określana także jako „sieć sieci”.

Ewolucja procesów komunikowania prowadząca do obecnego stanu rozwoju technik komunikacyjnych trwająca tysiące lat może być „z grubsza” podzielona na trzy etapy: komunikację pisemną, telekomunikację i komunikację interaktywną, w której uczestniczymy.[2]

Z perspektywy czasu za moment narodzin Internetu przyjmuje się rok 1969, kiedy amerykańska ARPA (Advanced Research Projects Agency) połączyła w ponadregionalną sieć ARPANET cztery komputery. Operacja ta skierowana była na wojskowe potrzeby lepszego wykorzystania pojemności komputerów, zabezpieczenia dysponowania danymi oraz możliwości komunikacyjnych na wypadek konfliktu nuklearnego. W efekcie zapoczątkowała rozwój światowej sieci komunikacyjnej na skalę, jakiej z pewnością nie przewidzieli uczestnicy tej operacji.

Kluczowy moment w historii wskazywany jako powstanie nowego porządku (narodziny społeczeństwa informatycznego) to lata tuż przed rokiem 1980, związane z opracowaniem protokołów sieci komputerowych (protokołów transmisji danych), głównie TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Protocol), od powstania których rozpoczął się burzliwy i powszechny rozwój Internetu i sieci komputerowych. Wprowadzenie TCP/IP i jego integracja w systemie operacyjnym UNIX rozpowszechniła w placówkach naukowo-badawczych i na wyższych uczelniach. W latach 80. podstawowy ruch w sieci stanowiła poczta elektroniczna, wymiana dokumentów tekstowych oraz danych. Kolejnym etapem żywiołowego rozwoju było ustalenie światowego systemu adresowego oraz obowiązującego systemu nazw DNS (Domain Name System). W połowie lat 90. zaimplementowany protokół HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) pozwalający na funkcjonowanie dokumentów formacie HTML (Hyper Text Markup Languege) umożliwił graficzną standaryzację powierzchni użytkownika w Internecie, dzięki której informacje można prezentować multimedialnie. Od tego momentu stał się popularny już nie tylko wśród pracowników nauki, ale także wśród osób prywatnych, firm, instytucji i organizacji różnego szczebla oferując opracowane w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN w Genewie tzw. World Wide Web – WWW[6]. Tim Berners-Lee nazywany jest twórcą WWW, zbudował systemu, który później został przekształcony w to czym WWW jest dzisiaj. WWW szybko przekroczył (podobnie jak ) granice środowiska naukowego, a po kilku latach został zaadaptowany na całym świecie.[8]

Pierwszy skok w rozwoju sieci w latach 80. związany był z postępem technologicznym, następny zaś na początku lat 90. był wynikiem postępu w sposobach komunikacji i przedstawiania informacji[7].

W Internecie wszyscy są równi, mamy zatem do czynienia z globalną wioską[1] – powoduje to liczne konsekwencje dla użytkowników. Po pierwsze światowa sieć i łączność satelitarna zapewniają zaspokajanie różnorodnych potrzeb codziennych (zakupy, opłata rachunków), komunikacja (poczta internetowa, czaty, panele dyskusyjne), obserwacja i informacja (np. bieżący ogląd wydarzeń z innych części globu), rozrywka (muzyka, film, galeria), edukacja i religia (nauka i rozwój). Wnikając we wszystkie sfery życia ludzi stał się modyfikatorem prywatnej i zawodowej egzystencji. Cyberprzestrzeń stwarzając możliwości nieograniczonego rozwoju osobistego i zawodowego, stanowi również zagrożenie, kiedy jest wykorzystywany do działalności przestępczej (handlu bronią, żywym towarem, narkomanii, zastraszania), rozpowszechniania treści szkodliwych (pornografii, przemocy), przestępstw finansowych, handlowych itd. Tym kwestiom poświęca się coraz więcej uwagi i podejmuje próby kontroli narzędzia, które już dawno przestało być domeną wojskowych i naukowców, a stało się dostępne zarówno prawym obywatelom tego świata jak i tym, którzy działają na ich szkodę[2].

O globalności sieci mówią liczby: w 1995 r. we wszystkich krajach podłączonych do Internetu znajdowało się łącznie 16 milionów użytkowników, we wrześniu 2000 roku liczba ta wynosiła 378 milionów, co stanowiło 6,2% ludności świata[3]. Ekspansywny rozwój spowodował, iż obecnie liczbę użytkowników sieci światowego Internetu szacuje się na ponad miliard.

Próbą systemowego opisu funkcjonowania Internetu jest wyróżnienie i opis jego poszczególnych elementów składowych. jest szczególnym aspektem technologii informacyjnej, odgrywającym niemałą rolę w przemianach: kulturowych, społecznych, politycznych itp. dzięki swej trójelementowej strukturze (sieci oparte o protokoły TCP/IP, użytkująca ją społeczność, zasoby znajdujące się w niej) ten wprowadza rozróżnienie pomiędzy jego technicznym, społecznym i informacyjnym aspektem[4].

Z punktu widzenia użytkowników wyróżnia się cztery wymiary Internetu, określane angielskim skrótem 4C – communication (porozumiewanie się), (), community (wspólnota), content (zawartość). Przy czym porozumiewanie się stanowi podstawową funkcję Internetu, realizowaną przy pomocy takich narzędzi jak: poczta elektroniczna czy grupy dyskusyjne. stanowi element coraz powszechniejszej wymiany pomiędzy podmiotami gospodarczymi, organizacjami, osobami fizycznymi; przybierając również formę usług finansowych (np. bankowość internetowa) i niefinansowych (np. pośrednictwo pracy, pomoc prawna, pomoc medyczna itp.). Wspólnota z kolei powstaje dzięki możliwościom komunikacyjnym różnych grup ludzi, gdzie znikają bariery granic państwowych, odległości geograficznej innych ograniczeń wynikających z wymogów tradycyjnych wspólnot. Czwarty i ostatni wymiar – zawartość – jest istotą powszechności informacji. , bowiem zawiera informacje niemal na każdy temat, pozostając największą biblioteką świata[5].

Małgorzata MATUSIAK


Literatura: [1] J. Zieliński, Wiadomości Internetowe www.winter.pl/czym.html; www.winter.pl/wiek.html [2] T. Goban-Klas, P.Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, s. 38-42, www.users.uj.edu.pl/~usgoban/agh.html [3] Nua Surveys [za:] www.arthurandersen.com.pl [4] J.Zieliński, Wiadomości Internetowe www.winter.pl/czym.html; www.winter.pl/wiek.html [5]  Nowe czasy: www.arthurandersen.com.p.../e2ee89fld80f7520412569b6003; A. Ilców, W.Hładkiewicz, Uczestnictwo społeczeństwa w życiu publicznym a rozwój nowych technologii, maszynopis, materiały z konferencji Koncepcja Społeczeństwa Informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, AGH, Kraków 28.09.2001, s. 3 [6] A.P. Wierzbicki, Rola techniki w cywilizacji informacyjnej [w:] L.W.Zacher (red.), Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewaluacji i prognozy, Wyższ Szkoła im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, warszawa 1997, s. 94; A. Bednarz, Tam gdzie zaczyna się sieć serwis wyszukiwawczy – klucz do internetowych zasobów czy tylko skromny wierzchołek góry lodowej? [w:] W. Godzic, A. Bednarz (red.), Humanista w cyberprzestrzeni, Rabid, Kraków 1999, s. 37 [7] A. Bednarz, sieci. O sposobach dogadywania się z komputerem, s. 26 [8] www.wikipedia.pl

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości