Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:TERMIN
Rodzaj:
Język:pl
Oznacza datę, w jakiej czynność procesowa ma być dokonana, lub okres, w ciągu którego dana czynność musi być dokonana, aby była skuteczna. W ramach →postępowania cywilnego wyróżnia się następujące terminy: ustawowe (przewidziane w kodeksie), terminy sądowe (wyznaczone przez sąd lub przewodniczącego), terminy umowne (terminy oznaczone w umowie uczestników postępowania), oraz terminy instrukcyjne (zapewniające sprawność działania organów sądowych i egzekucyjnych) (E. Marszałkowska-Krześ, s.183). Uwzględniając natomiast podział →norm prawnych na prawo materialne i formalne, wymienia się terminy materialne (związane ze →skutkami prawnymi w zakresie praw i obowiązków podmiotów →stosunków prawnych) oraz procesowe (wyrażające okresy do dokonania czynności procesowej przez uczestników postępowania sądowego lub administracyjnego) (A.Szewc). Terminem prawa materialnego jest np. 20-letni okres →ochrony patentowej. Terminami procesowymi są terminy wyznaczane →zgłaszającemu przez → w toku postępowania zgłoszeniowego lub rejestrowego. [K.Cz.]
* A. Szewc, Domniemania i terminy w prawie własności przemysłowej (w:) A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003; E. Marszałkowska-Krześ, Doręczenia i terminy (w:) , Warszawa 1999
** M. Borowicz, A. Korbela, Terminy prawa materialnego i procesowego w prawie o wynalazczości, Nowator 1998, nr 4

 Tłumaczenia:

  • en deadline
  • fr délai
  • de die Frist
  • fr terme
  • en time limit

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości