Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

to w powszechnym rozumieniu nowy pomysł lub rozwiązanie, w dowolnym obszarze aktywności człowieka. W prawie nie ma definicji wynalazku, jako takiego, a istnieje jedynie określenie, jakie kryteria musi spełniać , aby mogła być na niego udzielona ochrona. Kwestie udzielania ochrony na wynalazki uregulowane są Ustawą prawo własności przemysłowej z dn. 30 czerwca 2000 r., wraz z następnymi nowelizacjami. , na który może być udzielona ochrona musi spełniać, niezależnie od obszaru techniki, równocześnie trzy kryteria (art. 24):
– musi być nowy;
– musi posiadać poziom wynalazczy;
– musi nadawać się do przemysłowego stosowania.
Należy od razu zwrócić uwagę, że określa również (art. 28), co wynalazkiem być nie może. Za wynalazki nie uważa się w szczególności:
– odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
– wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
– planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
– wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
– programów do maszyn cyfrowych;
– przedstawienia informacji.
określa też grupę wynalazków, które mogą spełniać ustawowe kryteria dla wynalazku, a jednak nie
można uzyskać na nie ochrony (patentu ). Patentów nie udziela się na (art. 29):
– wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
– odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt;
– sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach.
Zgodnie z kryteriami, , który ma być chroniony musi być nowy, czyli nie może być częścią stanu techniki, który istniał przed zgłoszeniem tego wynalazku do ochrony. to wszystko, co jest powszechnie dostępne do wiadomości w postaci opisu, w tym ustnego. Nowość wynalazku oceniana jest w sposób obiektywny w procedurze prowadzonej w Urzędzie Patentowym RP. dopuszcza również udzielanie ochrony na wynalazki, których przedmiotem jest nowe zastosowanie znanej już substancji lub użycie znanej substancji do uzyskania wytworu o nowym zastosowaniu (art. 25). Zapis ten ma ogromne znaczenie dla przemysłu farmaceutycznego.
odznacza się poziomem wynalazczym (art. 26), jeśli dla znawcy (fachowca o przeciętnej wiedzy w danej dziedzinie) nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki.
nadaje się do przemysłowego stosowania, jeżeli umożliwia uzyskanie określonego wytworu lub wskazuje sposób, który może być zastosowany w działalności przemysłowej. Nie oznacza to, że każdy  ma być przed uzyskaniem ochrony zrealizowany. Ma jedynie istnieć, w świetle uznanych zasad nauki, możliwość jego urzeczywistnienia. Wyróżnia się trzy kategorie wynalazków: dotyczące wytworów, sposobów oraz wytworów i sposobów.
Zgodnie z Ustawą (art. 56) dokonany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa Państwa. tajny stanowi tajemnicę państwową (art. 57).
W wyniku nowelizacji wprowadzono do Ustawy wynalazki biotechnologiczne (Roz. 9). W rozumieniu Ustawy są to wynalazki dotyczące wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał, albo sposobu za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany.

Krzysztof GULDA


Źródła: [1] Prawo Własności Przemysłowej z dn. 30.06.2000 r., DzU 03.119. 1117 wraz z późn. zm.; [2] W. Kotarba, Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2000.

 Tłumaczenia:

  • en Invention

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości