Rezultaty działań dla beneficjentów

Okres kontraktowania funduszy strukturalnych 2007-2013 dobiega końca. Programy wsparcia rozwoju klastrów są już zakończone. Podpisywane są ostatnie umowy z Beneficjentami. Trwa realizacja projektów.

Za wcześnie jeszcze, aby stwierdzić w jakim stopniu zrealizowano cele poszczególnych programów wsparcia / projektów, czy osiągnięto zaplanowane rezultaty.

Minie jeszcze parę lat zanim będziemy mogli przedstawić ostateczne podsumowania oraz wyniki działań PARP w zakresie wspierania klastrów, ale już teraz możemy powiedzieć, że:

  • w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym – dotychczas podpisano 55 umowy na łączną kwotę dofinansowania ok. 450 mln PLN. Nadal trwa proces podpisywania umów z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania;
  • w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, działania 1.4. Promocja i współpraca, komponent Współpraca podpisano 17 umów na łączną kwotę dofinansowania ok. 53,9 mln złotych..

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości