Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Projekty nowych instrumentów 2014-2020

Zgodnie z rekomendacjami Grupy roboczej ds. przyszłej polityki klastrowej zawartymi w raporcie pt. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku głównym celem polityki klastrowej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 powinno być wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych poprzez krajowe i regionalne klastry kluczowe.

Krajowe Klastry Kluczowe(KKK) to kategoria klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Rekomenduje się by klastry te były wybierane na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora.

Regionalne Klastry Kluczowe(RKK)to kategoria klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu; rekomenduje się by klastry te były wybierane na poziomie regionu w oparciu o kryteria określone przez samorząd województwa.

Rekomendacje sformułowane przez Grupę roboczą przewidują dwa kierunki oddziaływania na realizację celu polityki klastrowej:

 • wspieranie istniejących i tworzących się klastrówpoprzez dofinansowanie koordynatorów klastrów (głównie z poziomu regionalnego);
 • zintegrowanie wsparcia publicznego wokół wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym dla gospodarki kraju (poziom krajowy) i poszczególnych regionów (poziom regionalny), wpisujących się w inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne.

Bezpośrednie wsparcie dla klastrów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 przewidziano w następujących programach na poziomie krajowym:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR),
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW),

na poziomie regionalnym:

 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

W ramach PO IR zakłada się koncentrację środków na klastrach o istotnym potencjale dla rozwoju gospodarki i konkurencyjnych w skali międzynarodowej.

Główne działania na rzecz klastrów w ramach PO IR, to:

 • wsparcie na internacjonalizację Kluczowych Klastrów Krajowych (projekt konkursowy, tylko dla koordynatorów KKK);
 • wsparcie systemowe dotyczące wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych i realizacji ich strategii rozwoju oraz opracowaniu i wdrożeniu systemu monitoringu klastrów w Polsce;
 • preferencje w systemie ocenydla projektów pochodzących z Krajowych Klastrów Kluczowych przy aplikowaniu o wsparcie w ramach innych działań POIR.

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Uzupełnieniem wsparcia na poziomie krajowym będą działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, skierowane do beneficjentów pięciu województw Polski Wschodniej, tj.: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Główne działania na rzecz wspierania klastrów w ramach PO PW:

Uzupełnieniem ww. wsparcia będzie możliwość realizacji projektów przez podmioty z klastrów działających na terenie Polski Wschodniej, w szczególności przedsiębiorstwa.

Wnioskodawcy aplikujący do działań wspierających klastry w ramach POIR i POPWto:

 • koordynatorzy klastrówdziałający na rzecz rozwoju klastra i jego członków;
 • konsorcja członków klastra, czyli: przedsiębiorstwa, jednostki edukacyjne i naukowe, instytucje otoczenia biznesu i inne (w tym koordynatorzy), które mogą wnioskować o współfinansowanie wiązki projektów rozwojowych, wynikających z uzgodnionej i przyjętej strategii rozwojowej klastra;
 • spółki celowe– powołane przez członków klastra do realizacji zadań inwestycyjnych i projektów B+R, w wyniku których powstaną nowe aktywa.

Poziom regionalny – 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Grupa robocza ds. polityki klastrowej rekomendowała, aby poszczególne województwa dokonały priorytetyzacji swojej polityki rozwojowej poprzez wybór regionalnych klastrów kluczowych wyznaczających lub wpisujących się w inteligentne specjalizacje tych regionów. Równocześnie oprócz istniejących już klastrów powinny być wspierane nowe skupiska gospodarcze, które przejawiają inicjatywy do działań integracyjnych. W związku z tym na poziomie regionalnym rekomenduje się wsparcie podstawowych zadań koordynatorów klastrów w zakresie wsparcia animacji procesów wewnątrz klastrowych i budowy wspólnych strategii działania. 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości