badania i analizy

Prezentowany Raport stanowi podsumowanie wyników badań przeprowadzonych w ramach inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014”.

Aktualne badanie jest już trzecim z rzędu, obok benchmarkingu 2010 i 2012. Przeprowadzono je w oparciu o metodykę opracowaną przez grupę ekspertów w 2008 roku i weryfikowaną przed każdą edycją badania. Istotnym uzupełnieniem obecnej metodyki było pozyskanie opinii członków badanych klastrów, celem oceny jakości i efektów funkcjonowania klastra z perspektywy podmiotów go tworzących.

Raport

Streszczenie raportu 2014

 
 
 
 

Badanie benchmarkingowe klastrów przeprowadzone w 2012 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest drugą edycją badania klastrów w Polsce; pierwsza odbyła się w 2010 roku. W niniejszej edycji dokonano diagnozy obecnego stanu rozwoju klastrów, określono tendencje zmian zachodzących w polskich klastrach oraz wypracowano rekomendacje do doskonalenia zarządzania zarówno instytucjami zarządzającymi klastrami, jak i podmiotami w klastrach. Są one skierowane do koordynatorów i członków klastrów, przedstawicieli jednostek naukowych oraz władz na poziomie kraju i regionów. Zapraszamy do lektury.
 

Streszczenie Raportu Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012

 

 

 

Benchmarking klastrów w Polsce 2010 to projekt zrealizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2010 roku w ramach projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” Poddziałanie 2.1.3.

Bezpośrednim adresatem wyników benchmarkingu klastrów były przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach klastrów oraz koordynatorzy klastrów. Pośrednio, wyniki projektu skierowano do wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem klastrów w Polsce, w tym przede wszystkim do samorządów terytorialnych, instytucji wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, agend administracji rządowej oraz przedstawicieli świata nauki.

Celem benchmarkingu klastów w Polsce w 2010 roku było:

  • dostarczenie klastrom informacji nt. możliwości doskonalenia własnego działania, zdobywania wiedzy i uczenia się,
  • pogłębienie wiedzy o stanie rozwoju klastrów w Polsce oraz procesach w nich zachodzących,
  • pokazanie najlepszych rozwiązań, najlepszych praktyk stosowanych w polskich klastrach,
  • wskazanie rekomendacji dotyczących polityki wspierania klastrów, realizowanej zarówno na poziomie krajowym (polityka władz rządowych), jak i regionalnym/lokalnym (polityka władz samorządowych),
  • wskazanie rekomendacji dla innych podmiotów wspomagających i współpracujących z klastrami, a w szczególności jednostek naukowych oraz ośrodków wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości,
  • promocja idei klastrów w Polsce.

Dla realizacji projektu przyjęto następującą definicję klastra:
KLASTER [1] - Geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizujących, stowarzyszeń branżowych, instytucji wspierających) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą ale również współpracujących. Klaster jest ściśle związany z terytorium, na którym działa, jest zakorzeniony regionalnie. Klastry stanowią specyficzną formę organizacji produkcji, polegającą na koncentracji w bliskiej przestrzeni elastycznych przedsiębiorstw prowadzących komplementarną działalność gospodarczą. Podmioty te równocześnie współpracują i konkurują między sobą, posiadają także relacje z innymi instytucjami działającymi w danej sferze. Podstawą powstania klastra są kooperacyjne powiązania występujące pomiędzy podmiotami, generujące procesy powstawania specyficznej wiedzy oraz zwiększające zdolności adaptacyjne.

Korzyści dla klastrów wynikające z udziału w badaniu, to:

  • możliwość pokazania swojego klastra na forum ogólnopolskim,
  • przekazanie danych nt. rozwoju klastra, co znalazło odzwierciedlenie w raporcie ogólnym,
  • bezpłatne opracowanie indywidualnego raportu zawierającego analizę silnych i słabych stron klastra,
  • udział w międzynarodowej konferencji promującej wyniki projektu, która odbyła się 14 października 2010 r. w Warszawie.

Benchmarking klastrów w Polsce – 2010, Raport z badania
Raport jest wynikiem realizacji projektu PARP pn. „Organizacja i przeprowadzenie benchmarkingu klastrów w Polsce”. Został opracowany na podstawie analizy danych pozyskanych od koordynatorów i liderów 47 klastrów działających w różnych branżach na terenie całej Polski. Zapraszamy do lektury.

Cluster Benchmarking in Poland - 2010 - Survey Report - wersja angielska raportu

Cluster Benchmarking in Poland - 2010 - English Summary - angielska skrócona wersja raportu

Metodyka benchmarkingu klastrów w Polsce. Korekta po pierwszej edycji badania. Raport końcowy

 

 

„PARP wraz z partnerami z siedmiu krajów Unii Europejskiej uczestniczyła w projekcie międzynarodowym pt. NGPExcellence clusters – Cluster excellence in the Nordic Countries, Germany and Poland. Celem projektu była analiza stanu 143 klastrów oraz polityk klastrowych i programów wsparcia klastrów, realizowanych w krajach uczestniczących w projekcie, określenie mocnych i słabych stron klastrów, wypracowanie rekomendacji dla koordynatorów klastrów, dla instytucji zaangażowanych w tworzenie nowych lub weryfikację istniejących polityk klastrowych. Ważnym zadaniem było wypracowanie założeń do przyszłych instrumentów wsparcia rozwoju klastrów, zapoznanie się z wynikami innych krajów w tym zakresie oraz nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi.

Rezultaty analizy zawarto w raporcie pt. Klastry i ich indywidualizm, wzrost gospodarczy poprzez polityki klastrowe ukierunkowane na kreowanie doskonałości w zarządzaniu klastrami.

Clusters Are Individuals Creating Economic Growth through Cluster Policies for Cluster Management Excellence”

“Podsumowanie”

http://www.clusterexcellence.org/download-material.html

 

 

Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych oraz Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, Örjan Sölvell, Göran Lindqvist, Christian Ketels, tłumaczenie PARP 2008

Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych jest pionierskim opracowaniem, przedstawiającym wyniki badania dużej grupy wybranych inicjatyw klastrowych. Uzyskane dane pozwoliły przedstawić analizę różnych form inicjatyw klastrowych, ich ewolucję w czasie oraz czynniki, które wydają się mieć wpływ na sukces, lub porażkę inicjatyw.

Zielona Księga zawiera szczegółowe opisy pewnych cech inicjatyw klastrowych, które są istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak stwierdził Michael E. Porter w słowie wstępnym do publikacji: Nawet jeżeli przełożenie idei klastrów na działania praktyczne pozostawia jeszcze wiele do zrobienia, niniejsze opracowanie stanowi już duży krok naprzód.

 

 

 

 

 

White paper – the emerging of European World-Class Clusters, Europa InterCluster © 2010.

Publikacja stanowi próbę zdefiniowania world-class clusters (WCC), czyli światowych klastrów kluczowych. Zawiera charakterystykę klastrów o największym potencjale rozwoju, sprzyjających wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności ich członków. Prawie dwa tysiące klastrów europejskich można scharakteryzować dwojako. Z jednej strony jako tzw. area clusters, czyli mówiąc w skrócie - geograficzne koncentracje przedsiębiorstw i centrów badawczych, skupione wokół specyficznej branży. Z drugiej zaś strony jako power clusters, czyli sojusz firm i centrów badawczych, koordynowany przez zespół menadżerów, którego celem jest stworzenie kompletnego łańcucha wartości odpowiadającego potrzebom rynku. Definicja WCC leży gdzieś pośrodku. Publikacja zawiera określenie zestawu kryteriów wyboru i wskaźników klastrów kluczowych z uwzględnieniem charakterystyk otoczenia klastra, jego członków i koordynatora. 


[1] Źródło: Opracowanie własne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, na podstawie: K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości