Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Teksty promujące instytucje
2011/04/07 12:57:57
Anioły z Internetu

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej zazwyczaj rozpoczynają od zainwestowania własnych środków finansowych, czasu oraz pomysłu w rodzący się biznes. Wraz z rozwojem firmy zazwyczaj młody staje przed dylematem, skąd pozyskać środki na dalsze inwestycje i rozwój. Obecna sytuacja gospodarcza nie sprzyja raczej zaciąganiu kredytów przez przedsiębiorców lub leasingowania sprzętu i maszyn niezbędnych do rozwoju. Kryteria stawiane przez banki przedsiębiorcom są rygorystyczne, zaś brak doświadczenia i ograniczony czas funkcjonowania na rynku przemawiają na niekorzyść potencjalnych kredyto – lub leasingobiorców. Nie każdy zdecyduje się również na składanie wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich.

Alternatywną formą finansowania rozwoju stają się więc oferty nieformalnego sektora rynku kapitałowego jakim są m.in. oferty Aniołów Biznesu czyli inwestorów prywatnych, którzy wspierają swoim doświadczeniem lub kapitałem wybrane przez siebie inwestycje. Pewnych przypadkach obecność Anioła Biznesu jest czynnikiem ułatwiającym uzyskanie kredytu czy też kontraktu umożliwiającego dalszy rozwój biznesu.

W Polsce najstarszym podmiotem oferującym tego typy wsparcie jest założony w 2003 roku Klub prywatnych inwestorów - PolBAN Club. PolBAN funkcjonuje w formie stowarzyszenia. Taka forma, jak uważają założyciele PolBAN, umożliwia mu bardziej elastyczne działanie, niż organizacji Aniołów Biznesu, które powstały w ramach funduszy unijnych. Celem PolBAN jest doprowadzanie do inwestycji inteligentnego kapitału w rozwój młodych firm z dużym potencjałem oraz poszukiwanie i wspieranie Aniołów Biznesu w Polsce oraz poza granicami kraju.Konsekwentnie, PolBAN nawiązuje współpracę z organizacjami i instytucjami wspierającymi młodych przedsiębiorców z kraju i zagranicy m.in. z EBAN - Europejską Siecią Aniołów Biznesu (The European Association for , Seed Funds oraz Early Stage Market Players), którajest organizacją non-profit, reprezentującą interesy aniołów biznesu, ich sieci (tzw: BANs), funduszy zalążkowych (seed funds) oraz innych podmiotów pomagających w domknięciu tzw. „luki kapitałowej” dla nowych przedsięwzięć typu „start up” w Europie. Taka strategia inwestycyjna odróżnia Aniołów Biznesu od i private equity zainteresowanych już funkcjonującymi przedsiębiorstwami, choć obarczonymi Wysokiem stopniem ryzyka inwestycyjnego. PolBAN jest organizacjąniezależną i apolityczną.

EBAN jako sieć wymiany informacji i kontaktów pozwala swoim członkom na śledzenie najważniejszych trendów rynkowych z branży inwestycji (we wczesnym stadium) poprzez umożliwienie dostępu do analiz rynkowych, budowanie sieci kontaktów międzynarodowych, propagowanie dobrych praktyk, szkolenia oraz certyfikację. EBAN jest jedynym europejskim reprezentantem interesów społeczności tego typu inwestorów, skupiającym ponad 115 organizacji członków z 26 krajów, w tym federacje sieci aniołów biznesu, sieci aniołów biznesu oraz fundusze early stage capital venture (inwestując mniej niż 3 miliony na pojedynczą transakcję oraz zainteresowane możliwościami wspólnych inwestycji z aniołami). Poprzez członkostwo bezpośrednie lub niebezpośrednie EBAN dociera do 300 grup, 20.000 aniołów biznesu oraz 40.000 przedsiębiorców (i).

Idea Aniołów Biznesu jest bardzo popularna w USA, gdzie bez wsparcia inwestorów prywatnych nie powstałyby takie przedsiębiorstwa, jak: Google, Body Shop czy obchodząca właśnie 35 lecie istnienia Apple. Roczna liczba inwestycji na terenie USA wynosi ok. 20 mln dolarów, zaś średnia liczba spółek objętych wsparciem to 20 tys. podmiotów, gdzie średnia wysokość wsparcia waha się od kwoty 50 tys. dolarów do 1 mln dolarów.

Strategie inwestorskie różnią się od siebie – mówi Adrian Fester w wywiadzie dla Bankier.pl – inwestorzy amerykańscy zainteresowani są wczesna fazą projektu, nie stronią od inwestycji bardzo ryzykownych, wręcz szalonych. Europejscy Aniołowie Biznesu są bardziej ostrożni, interesują ich już rozwinięte pomysły o mniejszym stopniu ryzyka. W Polsce sytuacja kształtuje się jeszcze inaczej – dodaje Fester – przy wysokim zainteresowaniu ze strony potencjalnych inwestorów brakuje dopracowanych, innowacyjnych projektów, którymi można by zainteresować inwestorów.

Z klubem współpracuje grupa kilkudziesięciu aktywnych inwestorów alokujących swój prywatny kapitał w nowe, obiecujące przedsięwzięcia. Rolą PolBAN jest ułatwienie nawiązania kontaktów pomiędzy zainteresowanymi stronami lub umożliwienie zaprezentowania się przez młodych przedsiębiorców gronu potencjalnych inwestorów. Inwestor przekazując swoją wiedzę, doświadczenie lub kapitał oczekuje, iż w zamian za dokonane inwestycje otrzyma część zysków wypracowanych przez przedsiębiorstwo, a także możliwość wspólnego kierowania dofinansowaną spółką – jako aktywny inwestor. Niektórzy Aniołowie Biznesu działają jednak na zasadzie non-profit.

PolBAN wynagrodzenie otrzymane w ramach swojej działalności przeznacza w całości na realizację własnych celów statutowych. PolBAN nie ma również statusu OPP (organizacji pożytku publicznego).

Pomysłodawcą i prezesem PolBAN jest Wojciech Dołkowski, absolwent SGH, i inwestor w kilka udanych start-upów. Wojciech Dołkowski prowadzi także butik inwestycyjny doinvest partners zajmujący się większymi transakcjami na rynku M&A. Od 2009r. z PolBAN współpracuje również Adrian Fester, który jest odpowiedzialny za kontakt z przedsiębiorcami i analizę nadsyłanych do PolBAN projektów.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w Warszawie, Bydgoszczy oraz w innych miastach w Polsce.

Beneficjenci korzystający ze wsparcia Aniołów Biznesu nie tracą kontroli nad własnym projektem, ponieważ w toku indywidualnych negocjacji strony ustalają zazwyczaj ramy współpracy oraz zasady dzielenia się zyskiem ze zrealizowanego projektu; zazwyczaj wynagrodzenie przybiera formę udziałów w przedsiębiorstwie. PolBAN z należytą starannością chroni również pomysłodawców przed tym, aby potencjalny inwestor nie zawłaszczył sobie innowacyjnego pomysłu i nie zaczął go realizować samodzielnie. Ochronę taką gwarantuje staranny dobór potencjalnych partnerów, a także fakt, iż innowacyjne projekty – wbrew pozorom – są szalenie trudne do powielenia bez potencjału intelektualnego pomysłodawcy. „Trzeba przyznać, iż projekty, których szukają Aniołowie Biznesu to elita, to projekty, które mają ponadprzeciętną rentowność i potencjał rozwoju” – mówi Wojciech Dołkowski Prezes PolBAN- „ponieważ muszą zapewnić bardzo wysoką stopę zwrotu i w ciągu kilku lat przynieść sukces.”

Beneficjent Anioła Biznesu może liczyć na pokaźny zastrzyk finansowy. „Wyceny start-up'ów to bardziej kwestia wiary i sztuki niż matematyki „– mówi Wojciech Dołkowski – „Taka wycena nie opiera się fundamentach, bo nie istnieją. Nie liczymy średniej wyceny, ale można powiedzieć, że to przedział 200–600 tys.”. Miesięcznie do PolBAN spływa około 100 projektów, jednakże niewiele z nich nadaje się do prezentacji inwestorom, ze względu na braki lub niedopracowany pomysł. Doprze przedstawiona idea, poparta biznesplanem i kapitałem ludzkim stojącym za projektem może liczyć dzięki PolBAN na wsparcie nawet do 3 mln. Jest to kwota niebagatelna w porównaniu do wysokości dofinansowania ze środków unijnych, gdzie może liczyć na wsparcie do ok. 200 tys. zł.

Przykładem tworzenia networkingu potencjalnych beneficjentów z inwestorami mogą być organizowane w marcu 2011 roku na terenie całej Polski spotkania branży IT: Aula Polska, NetCamp, EastCamp, DemoCamp, podczas których młodzi przedsiębiorcy prezentują swoje pomysły na e-biznesy, a inwestorzy wyławiają najlepsze. Sztandarowym przykładem na to, jak szybko można zdobyć inwestora jest Qtravel.pl –wyszukiwarka ułatwiająca w wyszukiwaniu atrakcyjnych ofert turystycznych. W tym przypadku inwestorem okazał się być produkujący jednorazowe obuwie ochronne.

Kryterium, jakim kierują się Anioły Biznesu, nie jest koniecznie forma prowadzonej działalności, lecz sama idea i pomysł na jej szybką realizację. To, co wysoko ocenia PolBAN w nadsyłanych projektach - to obok pomysłu oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do jego realizacji – to zespół oddany projektowi i poświęcający mu swój czas oraz potencjał. Obok kapitału ludzkiego oczekuje się od beneficjentów wiedzy i doświadczenia z zakresu marketingu i sprzedaży, gdyż ten potencjał rzutuje na poziom sprzedaży oraz konkurencyjności na rynku. Istotnym elementem projektu branym pod wagę na etapie oceny jest również gotowość do przekształcenia istniejącego już podmiotu w spółkę kapitałową – spółkę z ograniczona odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, co ułatwi następnie rozwój przedsiębiorstwa i korzystanie przez przedsiębiorcę i aktywnego inwestora z owoców ich współpracy.

Do PolBAN zgłaszają się również przedsiębiorcy, którzy otrzymali już dofinansowanie z funduszy unijnych. W ich przypadku chodzi o dalsze dofinansowanie oraz o wsparcie indywidualne aktywnego inwestora. Jednakże rzadko zdarza się, aby otrzymali oni dalsze wsparcie. Pomimo tego, że dysponują oni środkami finansowymi, opracowanym biznesplanem oraz zespołem ludzkim bierze się pod uwagę ograniczoną elastyczność przy realizacji projektu. korzystający ze wsparcia Unii Europejskiej jest bowiem ograniczony umową o dofinansowanie oraz konkretnymi zapisami umownymi regulującymi jego działanie w tym zakresie, zaś w pewnych przypadkach – zwłaszcza w branży ICT elastyczność działania sprzyja konkurencyjności i osiąganiu lepszych wyników na rynku.

PolBAN finansuje wyłącznie projekty realizowane na terenie Polski, jednakże istotnym jest aby potencjał projektu wykraczał poza granice naszego kraju. Anioły Biznesu z PolBAN zainteresowane są przede wszystkim projektami, które można szybko wdrożyć do sprzedaży - najbardziej interesujące dla potencjalnych inwestorów są: , informatyka, media, telekomunikacja, ekologia, ochrona środowiska, energia, medycyna/zdrowie, biotechnologia, chemia, nanotechnologie, automatyka, outsourcing, przy czym PolBAN nie jest zainteresowany pośrednictwem inwestycyjnym w tradycyjnych gałęziach gospodarki takich jak handel, usługi, budownictwo czy produkcja.

Od początku istnienia PolBAN doprowadził bezpośrednio do 10 inwestycji w polskie start-upy o wartości kilkunastu mln zł. Wystarczy spojrzeć na imponującą listę inwestycji zrealizowanych bezpośrednio przez PolBAN lub przez inwestorów z klubu PolBAN na której znajdują się m.in.: Merlin.pl, Qtravel.pl, Mikromax, Holicon, 100lat.pl, Biovectis, Grono.net, Kardiotele, Trigendo, Motobank, Droppa, Goldenegg, Legimi, Orcan czy Advisio.

Zainteresowania polskich Aniołów Biznesu nie odbiegają od preferencji Aniołów Biznesu zrzeszonych w Europejskiej Sieci Aniołów Biznesu. Jak wynika z informacji opublikowanych przez EBAN.org najbardziej atrakcyjne inwestycje to inwestycje w nowe technologie, . Ze wszystkich sfinansowanych innowacji około 60% dotyczy właśnie tej sfery biznesu. Następnie, drugą pod względem atrakcyjności, jest energetyka oraz inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Trzecią pod względem atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów kategorią finansowaną przez Anioły Biznesu jest branża oraz multimedia.

PolBAN w kontaktach z potencjalnymi beneficjentami wykorzystuje – zgłoszenia w formie opracowanej przez Anioły Biznesu karty zgłoszenia nadsyłać można na adres mailowy projekt@polban.pl. Prezes PolBAN bierze również udział w licznych spotkaniach i konferencjach branżowych i tematycznych, zaś w ramach docierania do szerszego grona odbiorców na portalu WWW.vimeo.com od listopada 2010 roku można obejrzeć klipy video zawierające szereg informacji przydatnych dla osób podejmujących własna działalność. Klipy prezentują informacje poświęcone specyfice i zakresowi działalności PolBAN, możliwościom zdobycia dofinansowania oraz bardzo konkretne informacje poświęcone opracowaniu dobrego biznesplanu, szacowania rynku czy strategiom rozwoju prowadzonej przez siebie firmy. Jak widać, taka strategia informacyjna odnosi skutek. Statystki odsłon oraz pozycji domeny internetowej należącej do PolBAN wskazują na to, iż w ciągu kwartału dziennie jest odwiedzana przez ok. 77 osób co daje średnio 300 odsłon dziennie. Tym samym PolBAN zajmuje 37 297 miejsce w rankingu popularności stron polskich. Niemalże wszystkie wejścia są dokonywane przez użytkowników z Polski co spowodowane jest tym, iż zredagowana jest wyłącznie w tym języku (ii). Odbiorcami informacji zawartych na stronie internetowej są więc osoby młode, korzystające efektywnie z zasobów internetowych, gromadzące informacje wykorzystywane następnie w ich pracy i projektach. Przy takiej statystyce nie dziwi więc, że przeważająca większość sfinansowanych dzięki PolBAN projektów to projekty z branży ICT oraz internetowej.

Warto przyjrzeć się jednej z bardziej znanych inwestycji PolBAN oraz jego historii.

Grono.net

Pierwszy polski portal społecznościowy, który powstał w 2004 roku z inicjatywy grupy kreacyjnej Brandlay, w skład której wchodzili: biznesmen Tomasz Lis, informatyk Wojciech Sobczuk i specjalista od mediów Piotr Bronowicz. Początkowo grono.net był traktowany jako pokaz umiejętności oraz realizacja przekonania, iż każdy z nas poprzez znajomych swoich znajomych może skontaktować się z wybraną przez siebie osobą. Początkowo dostęp do portalu możliwy był poprzez zaproszenie wystosowane przez znajomych, tworzących grona ludzi zainteresowanych określonym tematem lub działaniami. Początkowo portal cieszył się ogromną popularnością i zainteresowaniem; twórcy nie wykluczali na początkowym poziomie rozwoju portalu nie wykluczali wprowadzenia odpłatności dla użytkowników oraz wprowadzenia reklam, z których dochód miał być przeznaczony na rozwój serwisu. Jednakże sukces grono.net oraz masowe zainteresowanie , jakim się cieszył wymusiły na twórcach sięgnięcie po środki zewnętrzne na rozwój oraz stabilizację popularnego serwisu. Inwestorzy zewnętrzni zainwestowali w serwis ok. 10 mln zł: byli to Piotr Wilam który do spółki wniósł ok. 3 mln zł oraz Intel Capital, ramię inwestycyjne największego na świecie producenta procesorów Intel– ok. 7 mln zł.

1

Opracowanie przygotowane przez Gazetę Wyborczą ilustruje wzrost ilości użytkowników grono.net w latach 2005- 2009 oraz jego popularność na tle popularności innych portali społecznościowych.

Po okresie burzliwego rozwoju, gdy do grona.net co roku dołączało ok 300-400 tys. użytkowników, pułap 1,5-1,6 mln osób okazał się liczbą krytyczną. Nie tyle pod względem zdolności technologicznych obsługi użytkowników, lecz oferowanych im usług i wizji rozwoju spółki. ekonomiczna na przełomie sierpnia i września 2009 roku podawała informacje o narastającym konflikcie wewnątrz zarządu spółki dotyczącym strategii rozwojowej, zaś niektórzy użytkownicy zaczęli podkreślać wtórność oferowanych im usług sugerując nawet zbytnie wzorowanie się na rozwiązaniach stosowanych przez inne portale społecznościowe. W 2009 roku jeden z udziałowców spółki złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, jednakże we wrześniu 2009 Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o upadłość serwisu społecznościowego Grono.net. wobec uregulowania wierzytelności.

Latem 2010 roku Walne Zgromadzenie akcjonariuszy przyjęło nową strategię rozwoju, w tym określono grupę docelową użytkowników portalu oraz zdecydowano o rozwoju portalu i jego aplikacji uwzględniających potencjał wiążący się z rozwojem telefonii komórkowej i aplikacji na urządzenia mobilne. Realizacja przyjętej strategii stała się możliwa w marcu 2011 roku dzięki sprzedaży udziałów wszystkich udziałowców na rzecz Xevin Investments. Transakcja ta została zaaranżowana i przeprowadzona przez doinvest partners– partnera strategicznego PolBANu.

Warto w tym miejscu wrócić do wypowiedzi Wojciecha Dołkowicza Prezesa PolBAN wypowiadającego się na temat potencjału i spójnej wizji rozwoju cytowanej powyżej. Pomysł, który początkowo okazał się strzałem w dziesiątkę na dalszym etapie rozwoju projektu na skutek braku spójnej wizji i zgody na jej realizację doprowadził do zawirowań rynkowych oraz odpływu użytkowników serwisu. Jednakże porozumienie osób odpowiedzialnych za spółkę umożliwiło wyprowadzenie jej na spokojne wody i rozwój zgodny z przyjętą wizją.

Wykorzystane zasoby internetowe:

http://www.eban.org/

http://vimeo.com/user4362948

http://www.krs-online.com.pl/polska-siec-aniolow-biznesu-polban-krs-220710.html

http://marketcontact.eu/pl/wiadomoscigospodarcze/polban-polska-sie-anioow-biznesu.html

http://business-angels.pl/najstarszy-klub-business-angels-w-polsce/

http://czarodzic.fm.interia.pl/

http://wyborcza.biz/biznes/Aleksander_Kierski_zlozyl_wnioseko_upadlosc_Grono_net.html

http://di.com.pl/news/Grononet_Sytuacja_nie_wygladalatak_jak_przedstawialy_to_media.html

http://mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/2775

http://interaktywnie.com/biznes/newsy/social-media/xevin-zainwestuje-w-grono-net-19464

ii Dane cytowane za http://bizinformacja.pl/www.polban.pl stan na marzec 2011

Autor:Martyna Majewska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości