Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA – B+R
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

to systematycznie prowadzone prace twórcze, obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Działalność B+R odróżnia od innych rodzajów działalności dostrzegalny element nowości i eliminacja niepewności naukowej i/ lub technicznej, czyli rozwiązanie problemu niewypływające w sposób oczywisty z dotychczasowego stanu wiedzy. Działalność badawcza obejmuje: badania naukowe oraz prace rozwojowe.
Badania naukowe obejmują łącznie badania podstawowe, badania stosowane i badania przemysłowe, które są definiowane w następujący sposób:
– badania podstawowe – prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie;
– badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, orientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce;
– badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem ów objętych zakresem prac rozwojowych.
Prace rozwojowe (także eksperymentalne prace rozwojowe [2]) natomiast są definiowane jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, w szczególności:
a) tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych;
b) opracowywanie ów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych w przypadkach, gdy stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku, gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej;
c) działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są one następnie wykorzystywane komercyjnie;
Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
W pojęciu działalności B+R nie mieści się działalność wspomagająca badania, prace wdrożeniowe oraz badania rutynowe. Działalność B+R, kończy się wraz z opracowaniem ów czy instalacji pilotowych.
Działalność B+R prowadzona jest przez pracowników naukowo-badawczych oraz techników i pracowników równorzędnych.

Aleksander BĄKOWSKI


Źródła: [1] o zasadach finansowania nauki z dn. 30.04.2010 r., Dz.U. Nr 96, poz. 615; [2] Rozporządzenie Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

 Tłumaczenia:

  • en Research and Technology Development - RTD


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości